Satu Tietari

Vaalikone 2015 Satakunnan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Suuri osa sosiaalituella elävistä haluaisi tehdä työtä ja saada arvostusta. Ihminen lannistuu ja syrjäytyy kun tulee toistuvasti torjutuksi työn haussa. Yhteiskunnan tulisi pystyä takaamaan kansalaistensa perustuslaillinen oikeus työhön.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni nykytilanne on hyvä. Täysin vapaat aukioloajat toisivat helposti "lapun luukulle" pienemmissä liikkeissä kun suurilla liikeketjuilla on parempi työvoimareservi. Kannatan ennemmin monipuolisuutta kuin suurten monopoliasemaa.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustulon kansantaloudellisista vaikutuksista ei ole riittävästi tutkittua tietoa. Työ on parasta turvaa ja panokset pitää pistää uusien työpaikkojen luomiseen. Alueellisesta kokeilua voisi harkita, mutta ei suin päin siirtymistä.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Työstä saatavalla palkalla pitää pystyä elämään siksi minimiajan määrittely olisi hyvä asia. Kääntöpuolena on se, että liian korkeasta minimityöajasta saattaa olla seurauksena se, että työntekijä jää palkkaamatta.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Viime aikoina on ollut vallalla perusoletus, että työttömät ovat työtä vieroksuvia ja siksi työttömyysturvan kestoa pitäisi lyhentää. Kun työtä ei ole tarjolla, niin tämä toimi olisi "jo lyödyn lyömistä".

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

En usko maailmasta löytyvän sellaisia talousguruja, jotka pitäisivät Suomen talouden pinnalla, jos nyt jättäisimme euro. Ratkaisu tehtiin EU-äänestyksessä 1994 (itse äänestin silloin ei) kun päätöksen seurauksena oli Euroopan talousalueeseen liittyminen. Yhteinen pohjoismainen valuutta olisi ainoa, mutta sekään ei todennäköinen vaihtoehto.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruoka on perustarpeemme ja sen verotusta pitää pikemminkin lieventää, jotta ruuan tuottajatkin saavat arvokkaasta työstä palkkansa. Suomalainen maatalous on turvatakuumme. Maa, jolla ei ole omaa tuotantoa on kriistilanteessa täysin muiden armoilla.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomi ja kunnat velkaantuvat vauhdilla. Valtion velkakello näyttää tänään lähes 20 000 euroa velkaa jokaiselle suomalaiselle. Menoja on pakko leikata, ettemme tee tuleville sukupolville enempää "syömävelkaa".

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisät kuuluisivat niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Haluaisin kuitenkin tarkemman laskelman muutoksen vaikutuksista ennen päätöksentekoa.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien budjeteista kaksi kolmasosaa kuluu sote-palveluihin. Kunnissa tulisi taata perustason sote-palvelut lähellä, mutta erikoistason sairaanhoidon tarjontaa tulisi keskittää. Periaatteella "kerran elämässään ihminen voisi mennä lonkkaleikkaukseen hieman kauemmas". Palvelun tasoa voitaisiin nostaa ja kustannuksia säästää kun tyhjäkäyntiä voitaisiin sairaaloissa vähentää.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Pitkä yhteinen raja Venäjän kanssa on fakta, mitä emme voi unohtaa. EU solmi vuonna 2009 itäisen kumppanuuden ohjelman Armenian, Azerbaizanin, Ukrainan, Moldovan ja Valko-Venäjän kanssa saadakseen ne poliittiseen ja taloudelliseen ohjaukseen. Seuraukset kaikki tiedämme, mutta sopimuksen vaikutuksesta vaietaan Suomessa täysin. Venäjä ei halua Natoa valtapiirinsä lähelle ja sillä on massiivinen sotakoneisto. Epävarmaa on myös, puolustaisiko Nato todella Suomea. Yhdysvaltain kansa on vastaan kaukaisten ulkomaiden sotilasoperaatioita.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Kaikkea maahanmuuttoa emme voi rajata, mutta meidän tulee pystyä estämään terrorismin tulo rajojemme sisäpuolelle.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Venäjän luultiin jo lampaaksi, mutta se osoittautuikin tiikeriksi. Venäjä ei halua Natoa valtapiirinsä lähelle ja Venäjä on uhka Suomelle siinä tilanteessa, että liittyisimme Natoon.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Jos parantumattomasti sairaalla on pitkään tuskaiset kivut ja hän itse toivoo pois pääsyään, niin avustettu kuolema olisi inhimillistä. Mutta väärinkäytösten mahdollisuus tulee pystyä sulkemaan pois.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme sekä yksityistä että julkista puolta sote-palvelujen järjestämisessä. Kummankaan ei pidä olla monopoliasemassa. Lähtökohta on julkinen palvelu, jota pitää voida täydentää yksityisillä palveluilla.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Osalta lapsiperheistä puuttuu turvaverkko ja kaikki perheet eivät selviä ilman ulkopuolista apua. Lapset joutuvat kokemaan kammottavia asioita ja jonkun pitää puuttua tilanteeseen nopeasti. Kannatan lämpimästi myös vertaistukifoorumeita, missä vanhemmat voivat jakaa kokemuksiaan.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Fakta on, että Suomen velkakello tikittää lainaa lapsiltamme. Siksi omavastuuta hoitokustannuksista voidaan lisätä.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Rinnastus on mielestäni outo. Omassa kotikunnassani Säkylässä Köyliön kanssa yhteinen terveyskeskus turvaa oikeutemme terveyspalveluihin. Kuntalaisten oikeus lähipalveluihin tulee taata ja kuntien itsehallinnosta luopuminen tutkimustulostenkaan perusteella tätä tee.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Ympäristölle aiheutuvat tuhot voivat olla pysyviä, eikä niitä silloin korjata millään rahalla. Suomessa pitäisi oivaltaa, että vihreä talous ja biotalous ovat mahdollisuus luoda uusia työpaikkoja. Silloin ilmastonmuutoksen hillitseminen ja teollisuuden kilpailukyky kulkevat käsi kädessä samaan suuntaan. Esimerkkinä ns. suljetun kieron järjestelmä, mikä säästää luontoa ja yrityksen kustannuksia.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Tutkimustulokset ovat ristiriitaisia ja pitkän aikavälin vaikutuksista emme vielä tiedä mitään. Siksi suhtaudun asiaan varauksella. Suomen kilpailuvalttina pitäisi olla puhdas ja turvallinen lähiruoka, emme voi kilpailla gmo-massatuotteiden kanssa, joita Yhdysvallat suoltaa maailmanmarkkinoille.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen tilanne on tyydyttävä.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

"Mahdollisuus asua siellä missä sielu lepää" on teesini. Kansalaismielipide ja kunnat -tutkimus vuodelta 2013 osoittaa, että 71 % suomalaisista ei halua asua tiiviisti rakennetussa ympäristössä. Kysymys on siis ihmisten halusta, ei pakosta. Kaupunkilaisetkaan eivät halua enempää väkeä palvelujaan ruuhkauttamaan. Maaseudun ihmiset tulevat vähemmällä toimeen. Ilmastollekin laaja asutus on parempi. 2014 tehdyn tutkimuksen mukaan kaupunkien lämpötila on 2-10 astetta korkeampi kuin ympäröivän maaseudun.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Opetusryhmien rajaaminen saattaisi johtaa tasapäistämiseen ja pienten koulujen häviämiseen. Lisäksi ryhmät ovat hyvin erilaisia eri aikoina ja eri paikoissa. Joissakin kouluissa hieman isompikin ryhmä toimii hyvin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Asia koskettaa niin syvästi koko kansaa, että asiasta on syytä järjestää kansanäänestys.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Rakenteilla oleva Olkiluoto kolmosen lähes 10 miljardin hanke pitää saada vihdoin valmiiksi. Sen rinnalla panostuksia tulee pistää uusiutuvien energiamuotojen kehittämiseen. Bio-, aurinkoenergia, maalämpö, aaltovoima ovat energiamuotoja, joiden avulla saadaan aikaan säästöjä ja lisätään energiaomavaraisuuttamme.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Tässä mallissa progressio kevenisi tulojen yläpäässä. Talouden perustotuuksia on, että pienissä tuloluokissa käytetään tuloista suurempi osuus kulutukseen ja raha palautuu kansantalouden kiertoon. Kannatan mallia, jossa suuremmista tuloista maksetaan suuremmat verot.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Miehen ja naisen välisessä liitossa tulee olla jotain "omaa". Tasa-arvo ja syrjimättömyys voidaan hoitaa muulla tavoin.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Nykytilanne on hyvä.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan lämpimästi nuorten vapaata valintaa kieliopintojen suhteen. EU:n alueiden komitean jäsenenä olen törmännyt siihen, että suomalaiset puhuvat ruotsalaisten kanssa englantia, koska Suomen kouluruotsi ja puhuttu ruotsi eivät kohtaa. Nuoren pitäisi saada valita ne kielet, joista hänelle on tulevaisuudessa eniten hyötyä. Suomenruotsalaisten oikeudet käyttää ruotsia tulee turvata muulla tavoin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Satakunnan pitää jatkossakin säilyä omana vaalipiirinään, vaikka kansanedustajamäärä on pudonnut kahdeksaan.

Ehdokkaan kommentti

Satakunnalle tärkeitä asioita ajavat vain satakuntalaiset kansanedustajat.

2. Satakuntaan pitäisi muodostaa seuraavalla vaalikaudella neljä isoa kaupunkia Porin, Rauman, Kankaanpään ja Huittisten ympärille, koska pikkukunnat eivät ole elinvoimaisia.

Ehdokkaan kommentti

Tutkimustulosten mukaan tehottomuus kasvaa suurissa yksiköissä, päätöksenteko on yhä harvemman käsissä ja lähipalvelut karkaavat kansalaisten ulottuvilta. Todisteena Säkylässä sijaitsevat valtakunnan parhaimmistoon kuuluvat terveyskeskus ja lukio. Yllä oleva väite on väärä.

3. Valtion pitää tukea Porin ja Helsingin välistä lentoliikennettä maksamalla puolet reitin kustannuksista.

Ehdokkaan kommentti

Oma lentokenttä on maakunnan teollisuudelle tärkeä ja välttämätön yhteys. Jokin nopea kulkuyhteys Helsingistä Poriin on taattava kilpailukykymme säilyttämiseksi.

4. Valtion on lähdettävä mukaan omistajaksi Rauman telakalle ensi vaalikaudella, koska valtio on tukenut myös Turun telakkaa.

Ehdokkaan kommentti

Rauman telakka on Satakunnan tärkeä työllistäjä ja valtion tulee tukea merkittävän teollisuuden haaran säilymistä myös huoltovarmuuden takeena.

5. Satakuntalaiset kansanedustajat ovat onnistuneet hyvin maakunnan edunvalvonnassa vaalikaudella 2011-2015.

Ehdokkaan kommentti

Ohuiksi ovat näytöt jääneet, vahingot taitavat olla isommat. Satakunnat kunnat olivat suurimpia valtionosuuksien menettäjiä ja tässä asiassa olisi hallituspuolueiden edustajien pitänyt valvoa etujamme.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä