Vesa Jalonen

Vaalikone 2015 Satakunnan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomalainen hyvinvointivaltio perustuu työn tekemiseen, mutta se pitää huolta myös heikommassa asemassa olevista. Uskon peruspositiivisena ihmisenä ihmisten haluun tehdä työtä ja siihen, että jokainen haluaa mieluiten kantaa vastuun itsestään ja vastuunsa yhteiskunnasta. Tarvitsemme jatkossakin hyvää sosiaaliturvaa. Valitettavasti aina on olemassa väärinkäyttäjiä, kannustavuutta on lisättävä, mutta vaikeassa elämäntilanteessa olevien asemaa on autettava.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Meidän on pyrittävä turhien säännösten purkamiseen. Markkinat voisivat aiavan hyvin ohjata kauppojen aukioloaikoja, kuten toimitaan muualla maailmassa.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Tämä voisi olla kokeilemisen arvoista.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Työehtosopimuksia on luonnollisesti noudatettava. Meillä on kuitenkin erilaisia työntekijäryhmiä, jotka voisivat haluta tehdä tlapäisesti töitä, kuten esimerkiksi opiskelijat. Kannatan paikallisen sopimisen lisäämistä.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Työttömyysturva on osa sosiaaliturvaamme. Suurin osa työttömistä on ilman työtä ilman omaa syytään. Onko yhteiskunnallamme varaa säilyttää nykyisenkaltaista työttömyysturvajärjestelmää tulevaisuudessa? Toivottavasti!

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Olemme viime vuosia lukuunottamatta hyötyneet eurosta. Euroopassa on noudatettava tiukkaa talouskuria, eikä Etelä-Euroopan maiden saa antaa lipsua talouskurista. Vaikeuksia kuitenkin seuraisi siitäkin, että nyt eroaisimme yhteisvaluutasta.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruoan hinta Suomessa on eurooppalaisittain korkea. Ruoan verotuksen korottaminen iskisi pahiten yhteiskunnan heikompiosaisiin. Tästä syystä elintarvikkeiden verottaminen on pidettävä mahdollisimman alhaisena.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Saatamme tarvita menoleikkauksien lisäksi myös maltillisia veronkorotuksia valtiontalouden tasapainottamiseksi korkeasta veroasteestamme huolimatta. Valitettavasti!

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisien leikkaus oli iso virhe. Osa lapsiperheistä on ahtaalla eikä sinne pidä kohdistaa leikkauksia. On kuitenkin olemassa myös hyvätuloisia perheitä, jotka eivät lapsilisiä välttämättä tarvitse. Siksi voisin hyväksyä, että lapsilisiä verotettaisiin.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Meidän tulee saada maamme talouteen kasvua, jotta voisimme säilyttää hyvinvointipalvelumme. Niistä kannattaa pitää kiinni, ovathan ne pohjoismaisen hyvinvointivaltion peruspilareita.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

En nä mitään tarvetta, että Suomi liittyisi nyt NATO:n. Toki kaikki ovet voidaan pitää avoinna, mutta tällä hetkellä meidän on viisainta pysyä sotillaallisesti liittoutumattomana.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Myös maamme sisäinen turvallisuus on tärkeää. Siksi poliisien määrän lisäämistä tulisi harkita. Onko tähän varaa, onkin sitten jo isompi kysymys.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Terrorismi ei ole Suomelle iso ongelma ainakaan toistaiseksi. Paras keino ehkäistä terrorismia on pysyä nykyisenkaltaisella maltillisella ja hyväksyvällä linjalla eilaisiin uskontoihin ja ihmisryhmiin. Sananvapaus ei tarkoita oikeutta pilkata ketään uskontonsa tai mielipiteensä perusteella, kuten joissakin valtioissa on mielletty!

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Olen huolestunut Venäjän asenteen kehityksestä. Toistaiseksi en kuitenkaan näe Venäjää sotilaallisena uhkana Suomelle. Meidän on seurattava tilanteen kehittymistä tarkasti, mutta samalla varottava äärsyttämästä toimillamme isoa naapuriamme.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Meidän on syytä suhtautua vakavasti kyberturvallisuuden uhkaan. On kuitenkin väärin asettaa yksityisyyden suojaa ja valtion turvallisuutta vastakkain. Vastaukseni perustuu siihen, että valtion turvallisuuden uhka uhkaa mielestäni myös kansalaisten yksityisyyden suojaa.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Suomen ei kannata kuvitella olevansa maailmanpoliisi. Voimme olla mukana pienellä panoksella mukana YK:n johtamissa operaatioissa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Meidän on kunnioitettava ihmiselämää. Saattohoidossa olevan tuskat on pyrittävä minimoimaan. Mielestäni parantumattomasti sairaan tiedottoman henkilön armokuolemaa voitaisiin kuitenkin helpottaa esimerkiksi kahden lääkärin ja omaisten yhteisellä päätöksellä.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Lapsiperheiden ongelmiin pitäisi puuttua mahdollisimman varhain ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä. Perheiden hyvinvointia on tuettava tulevaisuudessa entistä paremmin esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelua ja perhetyöntekijöitä lisäämällä. Tämä panostus olisi myös taloudellisesti järkevää huostaanottojen minimoimiseksi.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

En kannata vanhuksen varallisuuden myymistä hoitokustannusten kattamiseksi. Omaisia ei myöskään voida laittaa tässä asiassa maksumiehiksi.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien itsehallinto ei ole tietenkään itsetarkoitus. Kunnissa on kuitenkin se osaaminen ja tieto, mitä ja millaisia palveluita kuntalaiset tarvitsevat. Kuntien tulisi saada järjestää terveyspalvelut kuntalaisilleen, jos kunnat ne taloudellisesti kykenevät järjestämään, Suomeen ei ole tarkoituksenmukaista luoda yhtä ja kaikkia maamme osia koskevaa sapluunaa. Kannatan terveyspalveluissa mallia, joka perustuu kotikunta-maakuntamalliin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Ilmastonmuutokseen varautuminen on globaalisti vakava kysymys. Suomen pitää vaikuttaa siihen, että mahdollisimman moni valtio sitoutuu ilmastokysymykseen vakavasti. Yksipuolisesti meidän ei pidä siihen sitoutua eikä menettää kilpailukykyämme sen vuoksi.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Tästä ei ole valitettavasti vielä riittävästi ja vakuuttavasti näyttöä!

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen taso on riittävä.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Valitettavati koko Suomi ei ole enää asuttuna. Pienen maan on hyödynnettävä järkevällä tavalla sekä inhimilliset voimavarat että koko Suomen luonnonvarat.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Ihanteellistahan tuo olisi! Erityisesti alkuopetuksen ryhmäkoko ei saisi olla 20 oppilasta suurempi. Valitettavasti en kuitenkaan pidä realistisena, että kaikkien kuntien talous antaisi mahdollisuuksia tällaisen asetuksen tai lain säätämiseen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Maamme turvallisuus on niin vakava asia, että koko kansalla ei voi olla asiantuntemusta siitä päättämiseen. Kansanedustajilla on mahdollisuus paneutua riittävästi asiaan, arvioida asiaa ja tehdä päätöksiä saamansa tiedon perusteella. Siksi Suomessa valitaan eduskunta.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomi elää nykyisellään liiaksi tuontienergian varassa. OL 4 hanke on vakavasti uhattuna nykyisen hallituksen evättyä TVO:n hakeman jatkoajan. On erityisen tärkeää maamme teollisuuden kilpailukyvyn kannalta, että sillä on käytettävissä riittävästi kilpailukykyisellä hinnalla saatavaa energiaa.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Taloudellisesti huonoina aikoina hyvätuloisten on kannettava suurempi vastuu myös verojen maksussa kuin pienituloisten.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Demokratia on puhunut ja pulinat pois. Meidän on aika pohtia enemmän maamme tulevaisuuden kannalta olennaisempia asioita.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Olemme eurooppalainen maa, jossa ei kansalaisia voida holhota alkoholin myyntiä rajoittamalla. On kiistatonta, että alkoholin väärinkäytöstä aiheutuu yhteiskunnalle huomattavia kustannuksia. Meidän on kuitenkin keksittävä muita keinoja ehkäistä näitä haittavaikutuksia.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Kieltenopiskelua ei tule vähentää. On kuitenkin annettava maamme eri alueille valinnanvapauden mahdollisuus.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Satakunnan pitää jatkossakin säilyä omana vaalipiirinään, vaikka kansanedustajamäärä on pudonnut kahdeksaan.

Ehdokkaan kommentti

Satakunnan edunvalvonta voidaan hoitaa parhaiten säilyttämällä oma vaalipiiri ja omat kansanedustajat maakuntamme edunvalvojina.

2. Satakuntaan pitäisi muodostaa seuraavalla vaalikaudella neljä isoa kaupunkia Porin, Rauman, Kankaanpään ja Huittisten ympärille, koska pikkukunnat eivät ole elinvoimaisia.

Ehdokkaan kommentti

Kuntakoko ei ole elinvoimaisuuden mittari. Satakunnan elinvoimaisimmat kunnat eivät nykyiselläänkään ole kaupunkeja. Pieni voi olla yhtä elinvoimainen kuin suurikin. Luottamuksellisella yhteistyöllä voidaan saada paremmat vaikutukset aikaan kuin pakkoliitoksilla.

3. Valtion pitää tukea Porin ja Helsingin välistä lentoliikennettä maksamalla puolet reitin kustannuksista.

Ehdokkaan kommentti

Vaikea kysymys onko järkevää, että valtio tätä tukee. Pidän kuitenkin Satakunnan elinvoiman kannalta tärkeänä, että meillä on edes kohtuulliset lentoyhteydet Helsinkiin etenkin, kun raideyhteys ei ole riittävän nopealla tasolla.

4. Valtion on lähdettävä mukaan omistajaksi Rauman telakalle ensi vaalikaudella, koska valtio on tukenut myös Turun telakkaa.

Ehdokkaan kommentti

Työllisyyden kannalta olisi tärkeää, että Raumalainen telakkatoiminta voisi jatkua.

5. Satakuntalaiset kansanedustajat ovat onnistuneet hyvin maakunnan edunvalvonnassa vaalikaudella 2011-2015.

Ehdokkaan kommentti

Tuoretta voimaa tarvitaan!

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

On suoraselkäistä luvata sen verran vähän, että lupauksista voi pitää kiinni!

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä