Petri Huru

Vaalikone 2015 Satakunnan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaalitukijärjestelmää tulee uudistaa mm. purkamalla kannustin- ja tuloloukkuja.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Nykyiset aukioloajat lähtökohtaisesti sopivat, mutta myös poikkeavista on voitava sopiva ilman kallista lupabyrokratiaa.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole yksiselitteistä kieltetistä kantaa perustuloon. Kestävä ratkaisu hyvinvointiin lähtee kuitenkin työnteosta. Tulisikin panostaa ratkaisuihin, joilla pystyttäisiin luomaan työtä ja mahdollisuuksia sen tekemiseen.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Ei nollatyösopimuksia.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ei pidä, koska se lisää painetta korottaa muita tulonsiirtoja.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Silloin pystysimme parantamaan kilpailukykyämme myös devalvoimalla.
Myös eurokriisin hoito on aiheuttanut Suomelle kustanuksia.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole ja tasavero kohtelee pienituloisia epäoikeudenmukaisesti.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä mutta se ei yksin riitä ja karsiminen tulisi suorittaa kurjistamatta kansalaisten arkea.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisän voisi pienituloisilla korottaa ennalleen ja leikata suurituloisilta.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Suomella ei ole varaa rahoittaa sosiaalitukiperusteista turismia.
Kustannetaan sosiaaliturva omille kansalaisille.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

En näe tällä hetkellä tarpeelliseksi Suomen ryhtyä maksamaan Naton sotilasmenoja.
Riittävät resurssit omaan puolustukseen ja miinat tarvittaessa takaisin. Ne ovat puolustusase.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Ja nimen omaan kentälle tekeviä käsiä. Kravaattikaulat ei paranna turvallisuutta työpöytien takana.
Tämä koskee kaikkia kansalaisiamme palvelevia aloja kuten:
Pelastustoimi ja ensihoito,
sairaan- ja vanhustenhoito,
puolustusvoimat, rajavartiolaitos ja tulli.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Maahanmuutoa ja sen kustannuksia tulee muutenkin tutkia ja leikata.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

En näe Venäjän toimia uhkana Suomelle tällä hetkellä Ukrainan tilanteesta huolimatta.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Verkkovalvontaan on ehdottomasti annettava riittävät resurssit ja oikeudet.
Varsinkin kun Suomi lähettää sotilaita Irakiin kouluttamaan kurdien peshmerga taistelijoita.
Se on selvä ärsyke jihadisteille.
En myöskään koe ongelmana, että valvontaa suorittavat tutkisivat kaidalla polulla elävien kansalaisten elämää heikentäen merkittävästi kenenkään yksityisyyden suojaa.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä voimme osallistua, mutta kansallisen turvallisuuden taso pitää nostaa riittävälle tasolle.
Eli riittävät resurssit ja oikeudet verkkovalvontaan ja telekuunteluun tarvittaessa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Kuoleman ollessa väistämätön tulisi esimerkiksi kipujen ja tuskien välttämiseksi selvittää mahdollisuudet avustettuun kuolemaan parantumattomasti sairaan itse niin halutessa.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisiä pelveluita voidaan käyttää julkisen rinnalla, jolloin pystytään vertailemaan kustannuksia.
Yksityisten palveluiden osalta näkisin käytettävän mieluiten sellaisia, joiden voitot jäävät rajojemme sisälle veroparatiisien sijaan.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Painopiste tulisi suunnata ennaltaehkäiseviin toimiin korjaavien sijaan ja ongelmiin puuttua mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin myös aiheutuvat kustannukset ovat pienemmät.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Vanhuksille tulee taata arvokas vanhuus, jonka ei ole syytä lisätä eriarvoisuutta.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Terveyspalveluiden tulee olla kaikkien kansalaistemme saatavilla.
Terveyspalveluiden saatavuuden turvaamisen ei tule kuitenkaan romuttaa täydellisesti kuntien päätäntävaltaa terveyspalveluiden järjestämisestä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on varmasti tärkeää. Ei ole kuitenkaan mielekästä uhrata omaa kilpailukykyä ja heikentää taloutta. Varsinkaan jos ilmastonmuutoksen hillitsemistoimien seurauksena teollinen tuotanto siirtyy kolmansiin maihin, joissa saastuttavat enemmän kuin meillä.
Maalaisjärkeä luonnonsuojeluun.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni sitä ei ole vielä riitävästi kokemusta, enkä itse sitä kannata.
Tärkeämpänä näen oman puhtaan elintarviketuotantomme ja sen kilpailukyvyn turvaamisen, kuin globaalin gm ruokamarkkinoiden.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Tässä taloudellisessa tilanteessa, kun elämme velaksi ja jonka määrä ylittää kohta sata miljardia euroa, en kannata turvapaikan hakijoiden määrän kasvattamista.
Omien kansalaisten arjen turvaaminen on etusijalla.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Puretaan liika valvontaa ja holhoamista, näin luodaan edellytyksiä elää ja yrittää myös taajamien ulkopuolella.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Ylen suuria luokkakokoja tulee välttää ja tarvittaessa säätä jopa lailla.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Nato jäsenyydestä on voitava kekustella kiihkottomasti sekä selvitettävä sen haitat ja hyödyt. Myös kansan mielipidettä tulee kuulla asiassa.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomen tulee nostaa energiantuotannon omavaraisuutta. Näin saamme teollisuudelle sekä kotitalouksille edullisempaa energiaa ja edellytyksiä parantaa kilpailukykyä.
Mielummin näen ydinvoimalan suomalaisen työntekijän käyttämänä omien rajojen sisällä, kuin itärajan takana ostoenergiana.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on miljoona alle tuhannen euron tuloilla elävää. Sieltä ei ole varaa leikata ostovoiman käärsimättä.
Progressiivinen verojärjestelmä on oikeudenmukaisempi pienituloisille.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Laki ei mennyt kansan enemmistön tahdon mukaan.
Tärkeämpiäkin asitoita kuitenkin riittänee päätettäväksi.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Holhouksella ei ole saatu toivottuja tuloksia.
Paremmin on toiminut valistus.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ruotsinkielen opetuksen kustannukset tulee selvittää.
Monikielisyyden edistämisessä tulee suuntautua maailmankielten opiskelun tukemiseen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Satakunnan pitää jatkossakin säilyä omana vaalipiirinään, vaikka kansanedustajamäärä on pudonnut kahdeksaan.

Ehdokkaan kommentti

Satakunnan tulee pysyä itsenäisenä.

2. Satakuntaan pitäisi muodostaa seuraavalla vaalikaudella neljä isoa kaupunkia Porin, Rauman, Kankaanpään ja Huittisten ympärille, koska pikkukunnat eivät ole elinvoimaisia.

Ehdokkaan kommentti

En näe asiaa pakollisena, mutta vapaaehtoisuuteen pohjautuen on oltava mahdollisuus yhdistymisiin.

3. Valtion pitää tukea Porin ja Helsingin välistä lentoliikennettä maksamalla puolet reitin kustannuksista.

Ehdokkaan kommentti

En osaa Sanoa onko oikea summa tarkalleen puolet.
Porin kaupunki on osaltaan päättänyt kilpailuttaa ja tukea lentoliikennettä.
Näen kentän mielelläni elinvoimaisena, koska sen toimintaan liittyy myös ilmailuopisto ja Winnovan mekaanikkokoulutus ja niiden luomat työpaikat.

Lentoliikenteen tukeminen ei saa kuitenkaan olla muiden liikennehankkeiden tuen eväävää (raide- ja tieverkosto).

4. Valtion on lähdettävä mukaan omistajaksi Rauman telakalle ensi vaalikaudella, koska valtio on tukenut myös Turun telakkaa.

Ehdokkaan kommentti

Näkisin valtion luontevana osallisena suuresti työllistävällä alalla sopivin resurssein.

5. Satakuntalaiset kansanedustajat ovat onnistuneet hyvin maakunnan edunvalvonnassa vaalikaudella 2011-2015.

Ehdokkaan kommentti

Kansa päättää olenko oikeassa ;-)

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

On oltava selkärankaa tehdä kaikkensa lupausten lunastamiseksi.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä