Anne Help

Vaalikone 2015 Savo-Karjalan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Kannustinloukut on purettava ja työn vastaanottamisen tulee olla aina kannustavaa, sekä jättää tekijälleen isomman rahallisen korvauksen (palkan) kuin sen tekemättä jättäminen.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Ympäri vuorokauden auki olevat verkkokaupat kilpailevat jo asiakkaista perinteisten kauppojen kanssa. Kaikki kaupan kilpailuesteiden purkaminen on kannatettavaa. Suomalainen päivittäistavarakauppa on Euroopan tasolla poikkeuksellisen keskittynyttä ja vapaat aukioloajat voisivat mahdollistaa yrittäjyyttä ja uusia mahdollisuuksia.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Siirtyminen syyperusteisesta sosiaaliturvasta perustuloon tekisi yhteiskunnan tuella elämisestä hyväksyttävää. Suomalainen perusajatus työn tekemisestä on hyvä asia. Yhdistämällä sosiaaliturvaa ja palkkatuloa pystytään ratkaisemaan useita kannustavuuteen liittyviä ongelmia. Sen sijaan, että perustulo oli jälleen yksi lisä tukiviidakon rokkaan, selkiyttäisin tukijärjestelmää ja tekisin siitä vähemmän byrokraattisemman. Tämä olisi kaikkien etu

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Minimityöajan määritteleminen lailla on ongelmallista, sillä useissa töissä tarvitaan apua jaksoittain. Osalle työntekijöistä tämä saattaa olla varsin toimiva ratkaisu. Minimityöaikaan liityy kuitenkin työntekijän kannalta merkittäviä ongelmia, jotka tulisi ratkaista yhdessä työntekijäjärjestöjen kanssa. Näitä ovat sairausajan palkka, töihin kutsuminen (eli mikä on varoitusaika töihin tulemiseen), työmäärä, koeaika ja irtisanominen. Työnantajat tarvitsevat joustoja palkkaukseen ja minimityöaika ei niitä lisää.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Työn vastaanottamisen pitää olla aina kannattavaa. Ansiosidonnaisuus mahdollistaa suunnittelun, mutta 500 päivää käytettynä pelkästään tuumailuun on mahdottoman pitkä aika . Ymmärrän, että työttömyyden kohdatessa tipahtaa henkisesti ja taloudellisesti alas. N. 70 % korvaus palkasta on hyvä korvaus ja uusia työmahdollisuuksia pitäisi herätellä jo aiemmin esim. TE-toimistojen uudelleenkoulutuskursseilla. Valitettavan usein käy niin, että ansiosidonnaisen korvauksen jälkeen työn hakemiseen herätään liian myöhään.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

EU:n jäsenenä saamme mahdollisuuden olla osa suurempaa kokonaisuutta ja talousaluetta. Liikkuminen Euroopan sisällä on helpottunut huomattavasti yhteisen Schengen- alueen johdosta ja myös yhteinen valuutta helpottaa kanssakäymistä ja kauppaa merkittävästi ilman pelkoa jatkuvista devalvaatioista ja epävakaudesta. Opiskelijavaihto on muuttunut EU:hun liittymisen jälkeen itsestäänselvyydeksi kaikilla koulutusasteilla. On myös huomattava tullirajan muuttuminen huomattavasti isommaksi kuin ennen.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Suomalainen ruoka on kallista. Suomi verottaa elintarvikkeita varsin rankasti, mutta silti ruoan korkea hinta on pääosin seurausta muista syistä. Olisi hienoa laskea ruoan arvonlisäveroa, mutta vielä järkevämpää olisi Suomen talouden tulevan kasvun kannalta jatkaa tuloverotuksen alentamista.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Kun edellisessä hallituksessa noudatettu sopeutuksen periaate on ollut 50-50, niin jatkossa sen tulee olla 100-0. Eletään suu säkkiä myöten ja mietitään uusia ja edullisempia tapoja järjestää nykyiset hallintohimmelit uusiksi.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisien verotus ei ole hyvä ajatus, vaikka siltä se saattaa ensi kuulemalta tuntua. Mikäli lapsilisiä verotettaisiin ansiotulona, työttömän ja erityisesti perusturvalla olevan työttömän saama lapsilisä olisi pienempi kuin palkansaajan lapsilisä.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole varaa, mutta palveluiden on säilyttävä laadukkaina kaikkialla. Siispä tarvitsemme mahdollisimman pian sote-ratkaisun, jossa on otettava huomioon yhteistyö paikallisten ja yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajien kanssa. Tällainen ratkaisu tulee vahvistamaan paikallisia SOTE-palveluja sekä takaa elinvoimaisuutta paikallisten ja yksityisten palveluntarjoajien kautta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Nykyisessä tilanteessa on mielestäni viisasta katsoa mitä tulee Ukrainassa tapahtumaan. Natoon liittyminen muuttaisi Suomen sotilaallista asemaa strategisesti merkittävästi Nato-jäsenyyden kautta. Nato saa Suomen puolustusvoimista merkittävän puskurin Venäjän rajalle, näin samalla Suomen merkitys strategisen ensi-iskun kohteena kasvaa merkittävästi. Nato-keskustelua tulee käydä avoimesti ja laaja-alaisesti.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Poliisilla on toiminnalleen laaja, puoluerajat ylittävä tuki. Turvallisuus on myös tunne. Ihmiset haluavat, että poliisi näkyisi nykyistä enemmän, varsinkin maaseudulla poliisia ei juurikaan näy.
Poliisin palveluiden tasapuolinen toteutuminen maan eri osissa ei toteudu. Jos poliisien määrää ei lisätä, niin tilalle tarvitaan joustavia tapoja tehdä poliisityötä sekä sen tueksi monissa muissa maissa koeteltuja malleja vapaaehtoisten hyödyntämiseksi. Poliisilta pitää lisäksi purkaa vähempiarvoisia tehtäviä ja turhia normeja.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Työperäistä maahanmuuttoa pitäisi pystyä jatkossa joustamaan enemmän, sillä sen avulla maamme pystyy houkuttelemaan henkistä pääomaa eli "kapeiden" alojen huippuammattilaisia, jotka kääntyvät pois tiukkojen säädösten vuoksi. Tämä kasvattaisi luonnollisesti verotuloja. Terrorismin pelko lisääntyy ja se on ymmärrettävää, mutta tämän vuoksi Suomen ei kuitenkaan tule sulkea ovia tänne tulevilta.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Tapahtumat Venäjällä huolettavat minua suuresti. Suomi ei ole kuitenkaan ollut minkäänlainen uhka Venäjälle, vaan Venäjä kokee ja kuvittelee uhkaa muualta kuin Suomesta. Tulemme saamaan Venäjän uhittelusta osamme EU:n jäsenenä - se on varmaa.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Turvallisuusviranomaisilta ei voida vaatia tuloksia, jos heidän toimintavaltuutensa eivät ylety niille kentille, joilla terroristit nykyään toimivat. Suomen turvallisuuden suurimmat uhkat tulevat verkosta, joten meillä tulee olla mahdollisuudet tarkkailla verkossa tapahtuvaa liikennettä.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

ISIS on tällä hetkellä maailmanrauhan suurin uhka ja se saattaa raakuudessan yhdistää islamilaisen ja kristityn maailman taistelemaan tuota syntynyttä hirviötä vastaan. Suomi ei tässäkään asiassa voi eristäytyä, vaan Suomen tulee ottaa aktiivinen rooli torjuntataistelussa Isisiä vastaan yhdessä muiden länsimaiden kanssa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan aktiivista eutanasiaa, joka perustuu aikuisen ihmisen omaan vapaaseen tahtoon kuolla silloin, kun hänen sairauteensa ei ole käytettävissä mitään parantavia eikä oireita helpottavia hoitokeinoja. Olen kohdannut työssäni kuoleman useasti ja se on koskettaa aina. Mikäli kivut ovat suuret ja sairaudesta parantuminen ei ole mahdollista on pelkästään inhimillistä auttaa kuolevaa ja sitä haluavaa.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Monituottajamalli on oikea ratkaisu tuottaa palveluja. Näin syntyy aitoa kilpailua markkinoille. Monituottajamallissa kannatan myös yhteistyötä yksityisten, paikallisten toimijoiden kanssa; se hyödyttää talouttamme ja yhteiskuntaamme niin kunnallisella kuin valtiollisellakin tasolla.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Ongelmiin tule puuttua, mutta on myös ihmisiä jotka käyttävät sosiaalihuollon resursseja väärin perustein. On hyvin tärkeää että ihmiset pitäisivät toisistaan huolta. Empatia ja läheisyys ovat tärkeimmät asiat, mitä meillä on.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Palveluseteli on saatava tehokkaaseen käyttöön. Näin lisätään asukkaan itsemääräämisoikeutta ja mahdollistetaan asukkaan omien varojen käyttö, niin halutessaan.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Kunta ei hallinnollisena yksikkönä ole itsetarkoitus, vaan kysymys on palveluiden järjestämisestä. Ongelma korostuu pienillä paikkakunnilla, joissa terveyspalveluiden tarjontaa ei ole. Tällöin kuntien resurssit ovat entistä pienemmät terveyspalveluiden tarjoamiseen. Tällöin isommat kokonaisuudet tulevat ainoastaan sellaisilta tarjoajilta, joilla hartiat riittävät. Yhteiskuntamme on pystyttävä takaamaan tasavertaiset terveyspalvelut kaikille jäsenilleen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Teollinen kilpailukyky on tärkeä, mutta ilmaston kustannuksella meidän ei kannata lähteä sitä nostamaan. Me tulemme luomaan uutta, teollista kilpailukykyä, mikäli panostamme ajoissa ilmastoystävällisiin ratkaisuihin. Suomella on mahdollisuus olla tässä jälleen maailman kärkimaa, mikäli se on ajoissa liikkeellä.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Olen luonnollisesti lähi- ja luomuruoan kannattaja, mutta tulevaisuudessa meillä on enemmän suita ruokittavana kuin koskaan ennen ja ruoantuotannon on kehityttävä meidän mukanamme. Tutkimusnäyttö geenimuunneltujen kasvien turvallisuudesta on kiistatonta. Uusien asioiden pelko on meissä ihmisissä valtava. Uskon kuitenkin että geenimuuntelussa on tulevaisuudessa valtavasti hyviä asioita. Geenimuuntelua eli jalostusta on jo tehty vuosisatoja kasvisten viljelyominasuuksien kehittämisessä, joten tämä ei siis ole mitenkään uusi juttu.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Keskeinen ongelma EU:n turvapaikanhakijoissa on prosessissa olevat valtavat määrät täysin perusteettomia hakemuksia.
Perusteettomista hakemuksista valtaosa on niin sanottuja Dublin-tapauksia eli ihmisiä, jotka ovat jo hakeneet tai voineet hakea turvapaikkaa jostain toisesta EU-maasta. EU:ssa tähän on kiinnitetty huomiota ja prosesseja on yhtenäistetty eivätkä yhteen maahan pyrkineet enää pysty seuraavaan maahan pyrkimään. Pakolaisvirta on tulevaisuudessa kasvava ja Suomi tulee siitä osansa saamaan - halusimme sitä tai emme. Tästä syystä meidän tulee myös olla aktiivisia turvapaikanhakijoiden prosessien kehittämisessä. Apua on tarjottava.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Nuoret äänestävät jaloillaan ja kun sukupolvien yhteydet maaseudun haja-asutusalueille ovat ohentuneet, on suunta kaupunkeihin väistämätön. Suomen menestyksen salaisuus on ollut sen monimuotoisuus, josta kummunnut yhteistyö on pitänyt meidät terässä. Periferia-alueita en Suomeen halua ja maakuntiin kannattaa ehdottomasti sijoittaa, koska niissä on voimaa!

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Koulutuksen tutkimus on osoittanut, että ryhmäkoon pienuus ei välttämättä takaa hyviä oppimistuloksia. Tästä huolimatta kannatan mahdollisimman pieniä ryhmäkokoja, mutta lakiin tätä ei kuitenkaan tule kirjata. Ryhmäkoko-ongelma on suurempien kaupunkien ongelma. Pienillä paikkakunnilla tilanne on päinvastainen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

EU:stakin järjestettiin kansanäänestys. Natoon meneminen on saman mittaluokan asia.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomen täytyy pyrkiä omavaraiseksi energian suhteen. Ilman lisäydinvoimaa ei omavaraiseksi päästä, kun kotimaiset uusiutuvat energiamuodot ovat vielä vähäiset. Paikallisia uusiutuvia energiamuotoja pitää lainsäädännöllä tukea ja kannustaa, sillä ne ovat tulevaisuutta. Ydinvoimalaitosten omistus pitäisi kuitenkin olla Suomella vähintään se 60%, jotta voidaan varmistaa laitosten korkea laatu.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Verotuksen painopistettä on siirrettävä työn ja yrittämisen verotuksesta kohti ympäristölle haitallisen kuluttamisen verotusta.
Palkkaveron keventäminen tarkoittaa myös parempaa työllisyyttä, kannustinloukkujen purkamista ja korkeampaa ostovoimaa.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Päätös on jo tehty ja laki hyväksytty. Ei se mene niin, että kun tulee paha mieli niin aletaan heti muuttaa tehtyjä päätöksiä. Maailma on muuttunut eikä paluuta entiseen enää ole tässä asiassa.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Alkoholin leimaamisen sijaan Suomessa tulisi pyrkiä kohti vastuullisempaa alkoholinkäyttöä vaikuttamalla ensisijaisesti alkoholikulttuuriin. Lainsäädäntöä pitäisi kiristysten sijaan pyrkiä vapauttamaan.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni englannin tulee säilyä ensimmäisenä pakollisena vieraana kielenä ja tämän jälkeen oppilaiden täytyisi valita toinen pakollinen usean vaihtoehdon joukosta (esim. espanja, saksa, ranska, ruotsi). Tämähän ei sulje pois sitä, että joku tahtoo lukea ruotsia, mutta motivaatio olisi näin kohdillaan!

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Vaalipiirin toisen asteen oppilaitoksia ja lukioita on varaa vähentää, kunhan koulutus turvataan kohtuullisen matkan päässä.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää, että 15 -vuotiaan ei tarvitse lähteä viikoiksi kodistaan opiskelemaan vieraille paikkakunnille. Tämä on myös tervettä aluepolitiikkaa, joka takaa nuorisolle myös jatkomahdollisuuden elää kotipaikkakunnallaan.

2. Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntarajan tarpeellisuutta pitäisi tarkastella tulevalla vaalikaudella.

Ehdokkaan kommentti

Voitaisiin palata soveltuvin osin vanhoihin maakuntarajoihin ja tasapainottaa samalla Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon asukaslukuun perustuvia voimasuhteita.

3. Itä-Suomen lentoasemaverkosto on turvattava nykyisen laajuisena yhteiskunnan tuella, jos se muuten on tappiollista.

Ehdokkaan kommentti

Nopeat rautatieyhteydet olisivat vieläkin tärkemmät. Lentoliikenteen tukeminen on kuitenkin helpompaa ja takaa liike-elämälle kehittymismahdollisuudet ja kansainvälistymisen täällä Itä-Suomessakin.

4. Kaivosteollisuutta pitäisi suitsia nykyistä tiukemmin.

Ehdokkaan kommentti

Talvivaara on kammottava esimerkki kiihkosta, jota ahneus aiheuttaa. Työllisyys on tärkeä asia, mutta sitä ei voi saavuttaa tämän kaltaisella ympäristön
tuhoamisella.

5. Kuntaliitoksia tarvitaan alueella lisää vahvojen keskusten muodostumiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Kunta ei hallinnollisena yksikkönä ole itsetarkoitus, vaan kysymys on palveluiden järjestämisestä. Suuruus ei aina tuo taloudellista tehokkuutta, vaan usein hallintohimmeleitä, joissa yksittäisen kuntalaisen ääni ei kuulu ja lähidemokratiaa ei ole olemassa.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

On annettava vain sellaisia lupauksia, joita pystytään pitämään. Vaalit eivät saa olla mikään lupauskilpailu äänestäjien kosimiseksi. Tästä on upeana esimerkkinä Kreikan vaalit nyt keväältä 2015. Tuntuu, että Suomessa ollaan menossa lupauksilla samaan suuntaan.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä