Armi Rautavuori

Vaalikone 2015 Savo-Karjalan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaaliturvan varassa elävä joutuu kuitenkin aina elämään vähäisen tulon varassa. Siksi sen vapaaehtoinen valinta ei kovin monia houkuttele. Useille ihmisille se on laman ja työttömyyden aikana ainut toimeentulon turvaaja. Kaikilla järjestelmillä on varmasti myös huonoja puolia, mutta puheilla, että sosiaaliturvan varassa on Suomessa helppo elää väheksytään heitä, joille se ei ole omavalinta vaan yhteiskuntamme olosuhteiden luoma pakko.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka vapauttaminen loisi mahdollisesti aidosti uusia työpaikkoja, on pätkätöiden ja nollasopimustenkin lisääntymisen mahdollisuus aika todennäköistä. Ihmiset tarvitsevat aikaa myös yksityiselämälleen ja perheelleen, yhteinen vapaa-aika keskittyy useimmilla viikonloppuun. Näin ainakin kouluikäisten perheissä. Kulutusyhteiskunnassa ennätämme kuluttaa vähäiset varamme kuuden päivän aikana.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustuloon siirtymisen kustannukset olisivat nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistasoa suuremmat. Sekään ei olisi vielä kovin paljoa. Rahoitusta kaikille maksettavaan perustuloon ei ole ratkaistu, joten tällä hetkellä se ei olisi mahdollista. Perustuloon siirtyminen vaatisi reiluja veronkorotuksia, mitä erityisesti suurituloiset vastustavat. Itse lähden siitä, että jos perustulo voidaan osoittaa kannattavaksi ja ihmisille hyödylliseksi tavaksi vastata toimeentuloturvasta, olisi sitä syytä kokeilla-

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Minimityöaika, joka on kestoltaan riittävä toimeentulon varmistamiseksi on turvattava lailla. Nollatyösopimukset pitää lakkauttaa laittomina.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoaika on katsottu tarpeelliseksi suhdannevaihteluille herkässä kansantaloudessamme. Jos sen alentamista tulevaisuudessa harkitaan, pitäsisi alentamisen vaikutukset muun sosiaaliturvan tarpeen lisääntymiseen ensin selvittää. Ihmisillä on erilaisia maksusitoumuksia, asuntovelkoja ym harteillaan ja niiden ottaminen on perustunut laskelmiin, että saa tehdä ansiotyötä. Ansiosidonnaisen leikkaus toisi monelaisia epävarmuustekijöitä ihmisten elämän suunnitteluun ja ratkaiseviinkin tulevaisuutta koskeviin päätöksiin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on saanut enemmän etuja kuin haittoja euroon perustuvasta taloudestaan. Vakaus korkomarkkinoilla on ollut yksi merkittävä etu. Euroon liittyvät riskit ovat nekin olemassa mm. erikokoisten euromaiden ja -talouksien vaurauden ja toimintakulttuurien vuoksi. Epävarmuustekijöitä tulevaisuuteen nähden on paljon, eikä vähäisimpänä parhaillaan akuutteja vaikeuksia kokevan Kreikan taholta.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruoan verotuksen nostaminen koskisi kipeimmin pienituloisiin ja vähentäisi mahdollisuutta syödä terveellistä ja ravitsemuksen kannalta hyvää ruokaa. Useamman lapsen perheessä ruoan verotuksen nostamisella voisi olla huonot seuraukset. Jos ruoan veroa olisi pakko nostaa, se tulisi tehdä epäterveellisimpien ruokien kohdalla.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki leikkauslistat, joita olen tähän mennessä nähnyt, ovat poikkeuksetta koskeneet pienituloisia, eläkeläisiä, työttömiä tai sosiaaliturvan varassa sinnitteleviä. Jos kansantalous saadaan nousuun lyhenee leikkauslistojenkin tarve.
Lisää rahaa tarvitaan, jotta kaikille pystytään turvaamaan tarpeelliset peruspalvelut ja leikkauksiakin on tehtävä. Ensin pitäisi kuitenkin vaikkapa verotuksen keinoin saada lisää käyttövaroja. Tulisi tehokkaasti tukkia ne muualle pakenevat rahavirrat, jotka nyt jäävät saamatta ja niin muodoin köyhdyttävät kansantalouttamme. Joskus toivoisin myös näkeväni leikkauslistan, jolla oikeasti otetaan myös sieltä, mistä olisi mahdollista ottaa. Vaikeissa oloissa olisi kaikin tavoin varottava ihmisten elinolosuhteiden kurjistamista. Siitä saattaa pitkässä juoksussa syntyä vain lisää menoja inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Tämä olisi yksi tapa saada lapsilisät kohdistumaan sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Verotushan leikkaisi suurituloisten lapsilisiä ja antaisi ne tulonsiirtoina pienituloisille. Tietysti tämä myös lisäisi verottajan työtä.
Toinen vaihtoehto olisi, että laspilisät maksettaisiin tiettyyn tuloluokkaan asti, jonka ylittäville niitä ei enää maksettaisi. Tiedän, kun universaalista edusta puhutaan ja erityisesti lapselta leikkaamisesta, että se herättää tunteita. Minusta kuitenkin lapset asetetaan erittäin eriarvoiseen asemaan, kun toisen lapsen eläminen vaatii kuukausittain lapsilisän käytön ja toisen lapsen tilillä ne kasvavat käyttämättömänä korkoa kokonaiset 18 vuotta.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Juuri tällä hetkellä tämän kysymyksen kaltainen johtamispuhe on maassamme voimissaan, mutta ei tee sadoista toistoistakaan huolimatta siitä ainoaa totuutta.
Paras tae aina ja kaikkialla yhteiskuntarauhalle on oikeudenmukaisen perustoimeentulon ja peruspalveluiden turvaaminen kaikille. Näillä nykyisillä rakenteilla nykyisen laajuiset Sote-palvelut ovat vaarassa, mutta jatkossakaan näitä palveluita ei saa jättää kilpailutuksen ja markkinavoimien varassa rakentuviksi palveluiksi.

Terveydenhoito, sosiaali- ja hoivapalvelut eivät ole sellaisia palveluita, joiden pitäisi tuottaa voittoa kenellekään, tuotetaanhan ne yhteisillä verovaroillamme.
Markkinavoimille kilpailutettujen sote-palvelujen hinta tulee nousemaan ajan kanssa paljon ja markkinavoimin tuotetuille sotepalveluille sopivinta rakenneympäristöä taidetaan rakentaa kokoomuksen johdolla parhaillaan.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Tuskinpa vahvistaisi, olemme siitä jo saaneet jonkin verran vihjeitä idän suunnalta.
Nato on kasiteräinen miekka, Suomen maantieteellinen sijainti ei muutu mitenkään Natoon liittymisellä. Vanha puolueettomuuslinja on edelleen paras vaihtoehto. Suomi voi toimia myös tulevaisuudessa Idän ja Lännen rauhanomaisen kohtaamisen paikkana. Suomen tulee lisätä ja tiivistää puolustuspolitiikkaansa Ruotsin kanssa. Meillä on yhteistä merialuetta ja yhteisiä intressejä merirajavalvonnassa.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Tähän kysymykseen on hankalaa vastata, koska minulla ei ole tällä hetkellä tiedossa poliisien resurssien riittävyydestä tai resurssien lisätarpeesta koko Suomen alueella. Liikkuvan poliisin lopettamisen sanoi sisäministeri Räsänen koituneen vain poliisin parhaaksi ja vapauttaneen poliisivoimia työskenetelemään laajemmin kentällä. Lisättykin poliisien määrää ainakin joissakin paikoin on, mutta selvää on kuitenkin se, että harvaempaan asutulla maaseudulla poliisin palveluja ja näkyvyyttä kaivattaisiin enemmän.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Emme voi linnoitautua tänne omaan ylhäiseen yksinäisyyteemme ja kuvitella, että vaara uhkaa aina maamme rajojen ulkopuolelta. Terrorismi ei tunne kuitenkaan rajojen rajoituksia, vaan sen liikkumamahdollisuus sähköisen median aikana on rajoittamatonta. Kantasuomalasiten vanhempien lapsia on lähtenyt terroristeiksi opiskeltuaan aiheesta netin kautta. Näissä tapauksissa ei ole tarvittu yhtään maahanmuuttajaa. Terrorismi on oikea uhka, eikä sen mahdollisuutta pidä vähätellä, mutta ei voi myöskään lähtökohtaisesti ajatella niin, että jokainen maahanmuuttaja on potentiaalinen terroristi.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Tietyssä määrin sen voi nähdä uhkana, jos peilaamme nykyistä Euroopan ja muun maailman tilannetta historiaan ja näemme nykyiset olosuhteet vaikkapa edellisten sotien etupiirijakojen kautta.
Venäjä voisi lukea Suomen kuuluvaksi etupiiriinsä niin kuin Ribbentrop-sopimuksilla Rytin ja Molotovin kanssa aikoinaan ja Suomi jäädä vain suurvaltojen pelinappulaksi. Olisiko se sitä joka tapauksessa liitoutumalla Naton kanssa?
Puolueettomuus takaa edelleen melkoisen ison rajalinjan Idän ja Lännen osapuolien välille ja koska Suomi kuitenkin kuuluu Euroopan Unioniin, voi se osittain nojata myös tämän yhteyden tuomaan yhteisiin turvallisuusnäköaloihin. Kysymys ei ole helppo ja tilanteet elävät koko ajan.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

En toivoisi isoveli valvoo valtiota ja soisin ihmisten yksityisyyttä kunnioitettavan aina niin pitkälle kuin se suinkin on mahdollista. Väärissä käsissä oleva valvontakoneisto on myös itsessään uhka ja peloite kansalaisten turvallisuudelle.
Kuitenkin elämme tällä hetkellä sellaisessa maailmassa, että harvan tavallisen tallaajan tieto - siis ei minunkaan - tuskin riittää käsittämään kyberturvallisuuteen liittyviä uhkia ja verkossa tapahtuvan vääränlaisen toiminnan mahdollisia vaaroja.
Lähtökohtana vastaukseeni on, että oikein verkossa toimivat eivät saisi kärsiä siitä, että mahdolliset väärinkäyttäjät saataisiin valvonnan piiriin ja vaaratilanteissa toiminta voitaisiin estää. Jos asiaa olisi kysytty pari vuotta sitten, olisi vastaukseni ollut toinen. Nykyinen Kybersodanuhka jo pakottaa viranomaiset tarkempaan valvontaan kansalaisten turvallisuuden varmistamiseksi.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Tähän minä en osaa vastata muuta kuin sen, että emme voi olla kaikkialla turvaamassa rauhaa tai kouluttamassa sotilaita, mutta Isisin jäljet ovat sellaisia, että sen joukon pysäyttämiseksi tulisi kaikkien tehdä kaikkensa.
Huolestuttavaa on se, miten vähän naisilla ja lapsilla sekä toisin ajattelevilla ja uskovilla on ihmisarvoa Isisin sotilaiden asenteissa ja teoissa mitattuna. Ei kai koko maailma voi vain katsoa tätä kehitystä ilman minkäänlaista yhteistä toimintaa.
Irakin hallituksen sotilaiden kouluuttaminen kyllä edellyttää sitä, että Irakin hallitus on laillinen ja luotettava toimija.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Olen toiminut vapaaehtoisena saattohoitajana ja nähnyt, miten suurin osa kivuista voidaan poistaa. Nykyisin myös ihminen voidaan saattaa kipvuista vapaaksi tiedottomaan tilaan ja kuolema tulee aikanaan. Monille elämän viimeiset päivät saattavat olla hyvin merkittäviä. Aktiivinen eutanasia on vaarallinen ase ihmisen käsissä. Lääkärit ja hoitohenkilökunta pakotetaan siinä myös sellaiseen, joihin he kaikki eivät olisi valmiita. Saattohoitajana olen kuullut, että eniten kuolemaa odottava ihminen pelkää yksin jäämistä kipujensa ja kuolemanpelkonsa kanssa. Tämä pelko on otettava todesta ja kuoleville on järjestettävä asianmukainen hoito ja jonkun ihmisen läsnäolo elämän viimeisinä aikoina.
Vastasin ensin, että täysin erimieltä, mutta vuosien varrella olen kuullut, että kaikki eivät ole saaneet sellaista hoitoa, joka olisi inhimillisesti kestettävissä, siksi en voi olla ehdoton, mutta ensisijaista on hyvä saattohoito ja tiedottomuuteen saattaminen kipujen tullessa.
Ihmisille ei pitäisi antaa liian suurta valtaa päättää toisen ihmisen elämästä ja kuolemasta. Aktiivisen eutanasian käyttöön liittyy myös väärinkäytön mahdollisuus.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Julkinen sektori tuottaa hyvinvointia suomalaisille, se tarjoaa työpaikkoja ja julkisilla tuotetut palvelut pitävät myös verotulot kotimarkkinoilla. Sote-palvelut eivät saisi olla kilpailutuksen kautta voittoa tuottavaa liiketoimintaa. kenekään ei tarvitse kääriä voittoja yhteisin verovaroin tuotetuilla palveluilla. Pienet hoivayritykset omilla toiminta-alueillaan täydentävät riittäväst julkisia palveluita. Monikansallisten yritysten kautta sote-palvelumme kilpailutetaan markkinavoimille ja niin ei saa käydä. Niiden kautta jo nyt yhteiset verovaramme pakenevat veroparatiiseihin. Sotesta ei saa tehdä hyvää kilpailualustaa yksityisille palveluille, sen tulee lähtökohdissaan ottaa laajasti yhteiskunnan ja ihmitsen etu huomioon.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Lapsiperheitä tulee tukea niin, että he jaksavat ensisijaisesti itse huolehtia lasten ja koko perheen hyvinvoinnista. Monesti avun tarve ei olisi suurta, jos se olisi tarpeen mukaan saatavissa.
Koteihin tarvitaan ehdottomasti sairaus- ja väsymistilanteissa apua ja kotiin auttamaan tuleva kodinhoitaja pystyisi helpottamaan monia tilanteita niin, ettei mitään kriisitilannetta pääsisi syntymäänkään. Neuvolat, hoitokodit ja koulut ovat tärkeitä yhteistoimijoita perheiden kanssa.
Pitäisi päästä syyttelyn kulttuurista yhteisen tekemisen kulttuuriin. Lapsen etu on aina aikuisten etujen edellä ja uskon vanhempien pääsääntöisesti toimivan lapsensa parhaaksi. Väsyneenä ja sairaana siihe ei aina kykene, siksi lapsiperheille tarvitaan välittömästi apua jo ennaltaehkäisevänä toimena.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Suurin osa vanhuksista on tehnyt elämässään paljon työtä, kasvattanut uusia veronmaksajia yhteiskunnalle ja maksanut omat veronsa ja lakisääteiset maksunsa. Jälleen ollaan ottamassa sieltä, missä ei välttämättä ole otettavaa. Tarjolla voi toki olla myös erityispalveluja, joita voi halutessaan ostaa, vaikka kaikkien palvelujen erillinen hinnoittelu on mielestäni liiallista lypsämistä. Peruspalveluilla ei saisi rahastaa. Vanhukselle on taattava edelleen lakisääteisesti jääväksi omaan käyttöön tietty osuus eläkkeestään. Omaisille siirrettävä hoitovastuu saattaisi ihmiset eriarvoiseen asemaan, kaikilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksiakaan, eikä ketään kuitenkaan voitaisi pakottaa sellaiseen. Itselliseen elämään tottuneet vanhat ihmiset eivät halua olla kenenkään elätettävinä, se on heille kunniakysymys. Joillekin jopa tarpeellisen avun pyytäminen yhteiskunnalta venyy vimeiseen omillaan pärjäämisen hetkeen asti.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Olen kysymyksen kanssa täsmälleen samaa mieltä. Kuntaliitoksia tulee väistämättä, jotta terveyspalvelut voidaan samalla tavalla kaikille taata.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Ympäristömme hyvinvointi on kestävän kehityksen edellytys. Meillä tämä luonto on lainassa lapsiltamme emmekä voi millään oikeudella perustella sen pilaamista tulevilta sukupolvilta. Opetellaan jakamaan sitä hyvää useammille, jota jo nyt luonnostamme kohtalaisen ahneesti otamme. Haitalliset hankeet kaatuvat kuitenkin nopeasti ja valitettavasti aina veronmaksajien syliin kuten Talvivaaran kanssa odotetustikin kävi. Ympäristövelvoitteista huolehtiminen on iso kilpailuetu yrityksille. Tiedostavat kuluttajat siirtyvät tiedostavan yrittäjän asiakkaiksi. Tulevaisuudessa ympäristövastuunsa kantaville vastuullinen toiminta arvaamattoman suuri etu onkin. Teollinen kilpailukyky kun ei välttämättä alene lainkaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävästä toiminnasta. Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen tulee kirjata seuraavaan hallitusohjelmaan. Jätettä ei synny jos kiertotalous toimii kuten sen on jo nyt visioitu, mm. Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa, tulevaisuudessa toimivan.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Asiasta ei liene vielä riittävästi tietoa. Geenimuuntelun on väitettyy ratkaisevan maailmassa vallitsevaa ruoan puutetta. Asia ei välttämmättä ole niinkään.
Geenimuunnellut lajikkeet saattavat aiheuttaa pölyttäjien kuolemaa ja sillä tavalla vähentää tulevaisuudessa ruoantuotantoa. Tätä on jo ollut näkyvissä mm. USA:ssa.
Geenimuuntelu vallatessaan alaa hävittää alkuperäisiä lunnonmukaisia lajikkeita ja voi niin tehdessään aiheuttaa vaaran tärkeiden viljelykasvien sukupuutolle. Siemenpankit eivät välttämättä koko maailmaluokan ruantuotannon siemenkatoa kykene korvaamaan. Yhden maailmanlaajan geenimuuntelua harjoittavan monopolin haltijan käsiin ei pitäisi koko ihmiskunnan ruoantuotantoa saattaa. Tuholaismyrkkyjen käyttö on geeniviljelyssä melkoisen suuri uhka perinteisille luonnon tuottamille kasveille.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Suomen on toimittava sillä volyymillä tässäkin kysymyksessä kuin mitkä sen todelliset resurssit ovat.
Uskoisin, että mahdollisuudet ottaa nykyistä enemmän turvapaikanhakijoita, on olemassa. Hallitsemattomaksi tätäkään asiaa ei saa päästää.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Koko Suomi on ja tulee olemaan asuttuna. Maaseutu tuottaa edelleen ruokamme ja tarjoaa mielekkään asuinpaikan suurelle joukolle suomalaisia.
Kaupunki ei ole kaikille oikea asuinympäristö vaan maaseudun asumismuoto on monille meistä myös iso voimavara elämässä. Useiden kohdalla se edistää ja ylläpitää terveyttä, antaa hyviä harrastus ja vapaa-ajan hyötytoiminta mahdollisuuksia ja monille myös työtä ja hyvät työskentelyolosuhteet esim taiteen tekijöille. Ihmisillä on oltava mahdollisuus elää myös haja-asutusalueilla eikä siitä asumismuodosta tule ketään syyllistää. Kaupunkielämä aiheuttaa yhteiskunnalle haittoja ja kuluja siinä missä pitkät välimatkat maaseudulla. En kannata yksisilmäistä euroihin tuijottavaa markkinatalouspolitiikkaa, en tässäkään asiassa.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Koska en ole opettaja en tiedä ehdotonta luokkakoon ylärajaa, mutta tiedän, että tämän päiivän lapset ovat huomattavasti vilkaampia ja monella tavalla ehtiväisempiä kuin lapset muutama vuosikymmen sitten. Opettajat tarvitsevat oikeasti lisäaikaa, jotta ehtivät pysähtyä tarvitsevien oppilaitten kohdalle pidemmäksikin toviksi. Ryhmien pienentäminen on oppilaiden oppimisen ja niin lasten kuin opettajienkin jaksamisen kannalta tärkeää. Hyvää peruskouluamme ei kannata päästä huonontumaan hyväksymällä liian suuria luokkakokoja.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä kansa tietää, mutta äänestys on järjestettävä vasta sitten, kun ja jos tuo asia on oikeasti ajankohtainen.
Asia on niin suuri, eikä meillä koskaan ole niin suurta natokeskustelua ennen vaaleja, että kansalaiset voisivat muodostaa kokonaiskäsitystään edustajien nato-kannoista. Myös tilanteet historiassa muuttuvat, tämän päivän tilanne voi olla aivan toisenlainen vuoden päästä. Minä luottaisin tässä kysymyksessä kansanäännestykseen.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Lisäydinvoimaan satsaaminen on iso virhe ja nyt pois monipuolisesti tuotetulta bioenergialta ja niihin tähtääviltä hankkeilta.
Bioenergia tulee olemaan tärkein energian tuotantomuoto tulevaisuudessa. Samalla nämä energiahankkeet luovat uusia, pysyviä ja kestävän kehityksen työpaikkoja ja tulevat olemaan myös osa tärkeää vientiteollisuuttamme, jos me panostamme nyt näihin uusiutuviin energian tuotantomuotoihin. Ydinvoima on raskas ja kallis, pitkällä aikavälillä saastuttavin energiantuotantomuoto. Kiertotalous edeyttäisi ehdottomasti satsausta bioenergiaan.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Tuloveroa pitäisi alentaa vain sieltä, missä veronmaksukyky on alhaisin. Isotuloisilta tulisi ottaa enemmän, tasaisesti ottaminen ei tarkoittaisi tässä oikeudenmukasita toimintaa vaan siinä vain kasvatettaisiin eriarvoisuutta ihmisten välillä. Talous ei siitä suinkaan elpyisi vaan todennäköisesti ottaisi takapakkia ja toisi uusia tarpeita rakennella leikkauslistoja, jotka nekin näyttävät nykyisin kohdistuvan vain vähäosaisiin. Veroilla tuoteaan hyvää ihmisille oikeudenmukaisesti ja oikeudenmukaisuus on paras tae yhteiskuntarauhalle.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Demokratia on jo puhunut ja edellinen eduskunta parlamentaarisesti asian päättänyt. Ihmisillä tulee olla tasaveroiset oikeudet tässäkin kysymyksessä, En yleensäkään ymmärrä, miksi ihmisten seksuaalisuudesta tehdään näin merkittävä kysymys, myöskään uskonnollisesti. Eikä paljon suurempaa pahaa aiheuteta sillä, mitä hyvää jätämme toisillemme ja ympäristöllemme tekemättä, mitä pahaa puhumme toisistamme, mitä pahaa teemme toisillemme. Minusta synnin raja on aina kulkenut navan ylä- eikä alapuolella. Siis ajatuksissamme, sanoissamme, sydämessämme ja rakkaudettomissa teoissamme.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Minusta nuo kuuluvat useimpien ihmisten kauppaostoksiin ja tulevat ennemmin tai myöhemmin olemaan myynnissä ruokakaupoissa. Samalla, kun tästä asiata päätettäisiin, päätettäisiin toivottavasti myös sellaisesta valistuspaketista, joka jalkautuisi jokaiseen suomalaiseen peruskouluun ja lukioon. Vanhemmille tulisi antaa myös valistusta oman esimerkin vaikutuksista lapsiin ja nuoriin. Heidän tulisi oppia, että kaikki se, mikä on saatavilla, ei ole jokapäiväiseen käyttöön tarkoitettua, ei vanhemmillekaan.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ruotsi on lähinaapurimme jonka kanssa toimimme paljon yhteistyössä mm. pohjoismaiden neuvoston työskentelyn kautta. Maidemme puolustusvoimissa tehdään yhä syvenevää yhteistyötä. Suomi on perinteisesti kaksikielinen maa ja ihmisillä on oikeus äidinkielisiin palveluihin. Hyvä ruotsinkielen taito on aina osaajalleen eduksi. Minä sanon osaavani kieltä vasta sitten, kun osaan käyttää sitä virheettömämmin kuin tällä hetkellä osaan. Puhun englantia ja ruotsia niin hyvin, kuin iltakoulun suorittanut ylioppila ja yliopiston kielikokeet läpäissyt puhuu. Silti en laita osaavani näitä kieliä, koska en osaa puhua jännittämättä ja teen virheitä puhuessani. Osaaminen tarkoittaa minulle todellista käytössä olevaa ja toimivaa kieltä. Harmi, etten jo lapsena saanut kielikylpyä ruotsin ja englannin kieleen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Vaalipiirin toisen asteen oppilaitoksia ja lukioita on varaa vähentää, kunhan koulutus turvataan kohtuullisen matkan päässä.

Ehdokkaan kommentti

Koulujen lähteminen paikkakunnalta enteilee alueen vetovoimaisuuden vähenemistä. Lukion lakkauttaminen on usein kuolinisku paikkakunnalle. Kouluikäisten lasten vanhemmat eivät muuta alueelle ja jo siellä olevat muutavat koulujen viereen. Sieltä sitten voi helposti syntyä niitä sosiaalisia ongelmia, jotka olisi voitu välttää, jos lähikoulut olisi säilytetty. Vaaliiirini alue on niin suuri, etten pysty arvioimaan sen kouluverkoston kokoa ja levinneisyyttä. Pelkään pahoin, että kyseessä olevia kouluja tullaan joka tapauksessa sulkemaan. Toivottavasti ei yksisilmäisesti euroja laskien vaan myös tulevaisuuden haasteet huomioiden.

2. Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntarajan tarpeellisuutta pitäisi tarkastella tulevalla vaalikaudella.

Ehdokkaan kommentti

Aina on hyvä tarkastaa, mikä on mielekkään kokoinen ja toimivin toimintaympäristö. Nythän jo vaalipiiri on yhteinen, jospa tämä tosiasia lähentää muillakin alueilla.

3. Itä-Suomen lentoasemaverkosto on turvattava nykyisen laajuisena yhteiskunnan tuella, jos se muuten on tappiollista.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki liikenneyhteydet, myös lentoyhteydet, on pidettävä voimassa yhteiskunnan tuella ja nykyisellään. Se on ehdoton edellytys Joensuun seudun liike-elämälle ja kehitykselle. Sen eteen olisi kaikkien alueen kansanedustajien tehtävä yhdessä työtä laskelmoimatta, mikä siltarumpu on omalla ja mikä naapuripuolueen kaverin alueella. Teollisuuden, uusien investoijien ja matkailun kannalta tiestö ja liikennestruktuuri on hoidettava nopeasti kuntoon maakunnassamme.

4. Kaivosteollisuutta pitäisi suitsia nykyistä tiukemmin.

Ehdokkaan kommentti

Kaivosteollisuudessa on mahdollisesti tulevaisuudessa paljon nykyistä enemmän ulkomaisia toimijoita. Suomihan on suureksi osaksi vallattu ylikansallisten kaivosyhtiöiden toimesta. Jos nuo kaikki valtaukset kehkeytyisivät kaivoksiksi, olisimme pian reikäjuuston tapaisesti montuille kaivettu reservaatteihin siirrettyjen ihmisten maa.
Kaivosteollisuutta on valvottava paljon nykyistä tarkemmin. Kehoitan vierailemaan FB:sivullani ja lukemaan, mitä kirjoitin ko. asiasta ennen viime eduskuntavaaleja ja nimenomaisesti Talvivaaran vaaroista.
Myös EU:n, Kanadan ja USA:n välinen vapaakauppasopimus tuo omat vaaransa kaivosteollisuuden kautta. Pelkään, että nyt on jo myöhäistä parannella parantelun jälkeenkin torsoksi jäänyttä kaivoslakiamme, kun yhteiskuntamme ja kansallisomaisuutemme vartijat eivät oikein ole valvoneet vartijapaikoillaan. Pelkään pahinta ja toivon parasta, että vielä voimme toimia ihmisten hyvinvoinnin ja ympäristön huomioiden järkevissä raameissa olevan kaivosteollisuuden kanssa. Nyt juuri olisi satsattava kaivosteollisuuden sijasta puhtaan ympäristön ja sen tuottamien työpaikkojen luomiseen. Puhdas vesi on aarteemme ja sitä ei saa päästää monikansallisten firmojen omistukseen.
Parhaillaan lasketaan maassamme, onko Talvivaara seuraavat sata vuotta vai vieläkin pidempään veronmaksajien kontolla. Pahoin pelkään, että on ja se olisi voitu välttää, jos asianmukaiset YVA-tutkimukset olisi tehty.

5. Kuntaliitoksia tarvitaan alueella lisää vahvojen keskusten muodostumiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Kuntaliitoksia tarvitaan, mutta mitään niistä ei tulisi synnyttää pakolla. Pihtisynnytyksiin voidaan joutua silloin, kun kunta ei enää mitenkään omillaan pärjää. siitäkin voi selvitä, mutta aikansa se ie, ennen kuin hyvä muoto palautuu pihtien puristuksen jälkeen. Olisi suurta viisautta nähdä tosiasiat ja olla valmis yhteisen hyvän vuoksi uudenlaisiin ratkaisuihin.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, lupauksista on pidettävä kiinni. Kaikki asiat eivät välttämättä mene läpi niin kuin toivoisi, koska jokainen kansanedustaja voi äänestää vain yhdellä äänellään 200 joukossa. Mutta aina voi pitää kiinni siitä, minkä ymmärtää oikeaksi ratkaisuksi.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä