Kim Tamio

Vaalikone 2015 Savo-Karjalan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen sosiaaliturva passivoi ja totuttaa ihmisen käyttämään sosiaaliturvaa, eikä kannusta työntekoon. Nykyisin sosiaaliturvan hakemiseen joutuu käyttämään joskus paljonkin omaa aikaansa. Tämä on pois hyödyllisemmästä tekemisestä, kuten töiden hakemisesta tai vaikka pätkätöiden tekemisestä. Perustulo vapauttaisi ihmiset perustoimeentulon turhasta byrokratiasta tekemään oikeita töitä. Perustulo tekisi myös lyhyiden työsuhteiden vastaanottamisesta kannattavaa, kun tienattu euro ei vaarantaisi perustoimeentulon saamista ja aiheuttaisi montaa tuntia lisää paperitöitä.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Ilman erityisiä syitä aukioloaikoja ei tule rajoittaa. Työntekijöille on toki maksettava asianmukaista korvausta yövuoroista.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustulo päivittää sosiaaliturvan vastaamaan muuttunutta yhteiskuntaa. Se kannustaa työntekoon, ei sisällä kannustinloukkuja ja on inhimillinen taatessaan perustoimeentulon myös niille, jotka eivät nykyjärjestelmän puitteissa jaksa hakea sosiaaliturvaa sairautensa vuoksi. Perustulo helpottaisi myös yrittäjäksi ryhtymistä.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Esimerkiksi nollatuntisopimukset ovat ongelmallisia nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän puitteissa ja siksi voisi olla perusteltua turvata minimityöaika.
Mutta jos meillä olisi perustulo, minimityöaikaa ei mielestäni ole tarvetta säätää.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ansiosidonnaisen työttömyystyrvan maksaa työttömyysturvavakuutus, jonka voisi tehdä vapaaehtoiseksi. Vapaaehtoisuuden myötä työntekijä voisi vakuutusta ottaessaan päättää, miten pitkän vakuutuksen keston haluaa. Perusosan maksaa valtio, jonka perustulo tulisi tulevaisuudessa korvaamaan.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Euro on tuonut vakautta rahapolitiikkaan ja se on pitänyt korkotason alhaisena. Yhteinen valuutta myös helpottaa Euroopan sisäistä kaupankäyntiä ja matkustamista.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristöä kuormittavien tuotteiden, kuten lihan ja juuston verotusta voisi perustellusti kiristää. Ne eivät ole välttämättömiä peruselintarvikkeita, vaan enemminkin luksustuotteita. Luksustuotteiden verottaminen ei rokota köyhiä.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Voimme karsia joitain menoja, kuten tarpeettomia tukia fossiilisille energianlähteille. Suomen talous ei lähde nousuun leikkaamalla voimavaroistamme ja kilpailukykymme perustuksesta: laadukkaasta koulutuksesta ja tasapuolisesta terveydenhuollosta. Suomella on mahdollisuus nousta uusiutuvan energian tekniikoiden edelläkävijäksi, jos vain investoimme sen kehitykseen. Uusiutuville tulee olemaan isot vientimarkkinat globaalisti, kun maailman kaikki valtiot siirtyvät aikanaan uusiutuvien energiamuotojen käyttöön.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Sote-uudistus on tehtävä kunnolla, että uudesta järjestelmästä tulee kustannustehokkaampi kuin vanhasta. Sote palveluiden laadusta ei tule kuitenkaan tinkiä, koska ne ovat yksi peruspilari tasa-arvoisen hyvinvointiyhteiskuntamme talossa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Sotiminen ei ole ratkaisu konflikteihin. Ennemmin tai myöhemmin konfliktit on aina sovittava diplomaattisin keinoin. Vain rauhanomaisin keinoin voimme saavuttaa pysyvää rauhaa.
Suomen on pysyttävä liittoutumattomana.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Poliisipalveluiden tasapuolinen saatavuus on turvattava myös syrjäseuduilla. Poliisien resursseja tulee mieluummin kohdistaa väkivalta-, talous-, ja ympäristörikosten torjuntaan. Toki ennaltaehkäisy on parhaiten käytettyä rahaa myös rikosten ehkäisyssä.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Terrorismi on huono syy rajoittaa maahanmuuttoa, aivan yhtä hyvin väkivallantekijä voi olla suomalainen. Ennaltaehkäisy on taas kerran paras ratkaisu: laadukkaat ja saatavilla olevat mielenterveyspalvelut on turvattava, sekä maahanmuuttajien kotouttaminen Suomeen on tehtävä hyvin. Nämä ehkäisevät ongelmien kärjistymistä.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Venäjän harjoittama politiikka erityisesti ihmisoikeuksien suhteen on ehdottoman tuomittavaa, eikä sitä tule hyväksyä. Pakotteet ovat yksi rauhanomainen painostuskeino globaalissa maailmassa. Suomen tulee kuitenkin jatkaa myös kahdenvälisiä suhteitaan Venäjän kanssa, että välimme eivät kuumene liikaa.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Jo nykyisillä valvontametodeilla on ilmaantunut väärinkäytöksiä viranomaisten toimesta ja laajempien oikeuksien antaminen olisi hyvin kyseenalaista. Viestintäsalaisuus on sitäpaitsi ihmisoikeus, eikä sitä tule rikkoa kuin erityisen painavista syistä.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Militarismi ei ole ratkaisu ongelmiin. Konfliktien syyt ovat usein aivan jossain muualla ja militarismin sijasta tulisi keskittyä alla piilevien ongelmien ratkaisuihin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Eutanasia on mielestäni ihmisoikeus, samalla lailla kuin ihmisellä on oltava vapaus valita elämäntapansa, on hänellä oltava oikeus päättää myös kuolemastaan. Ihmisten kiduttaminen vihanneksena sairausvuoteella ei ole missään nimessä inhimillistä.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Julkiset palvelut ovat lähtökohtaisesti olleet myös halvempia kuin yksityiset. Jos lähdetään yksityistämään, niin kilpailutusehdot on määriteltävä tarkkaan, että emme saa sekundaa yksityiseltä sektorilta, kuten on joissain tapauksissa käynyt.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Erityisesti ennaltaehkäisyyn ja perheiden tukityöhön tulisi lisätä resursseja. Näillä toimilla saataisiin vähennettyä perheiden ongelmia ja sitämyöten huostaanottojen määrää ja kustannuksia.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Jo verotuksen työuran aikana tulisi hoitaa reilu, jokaisen maksukyvyn mukainen, osallistuminen hyvinvointivaltion kuluihin. Siksi meillä on progressiivinen verotus. Pääoma- ja ansiotuloverotus tulisi yhdistää saman progression alle niin verotus olisi reilumpaa.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Terveyspalvelut kuuluvat hyvinvointiyhteiskuntaan ja ovat välttämätön osa toimivaa yhteiskuntaamme. Kansalaiset pääsevät vaikuttamaan Suomen laajuisiin terveyspalvelurakennelmiin eduskuntavaaleissa, kun taas paikallisemmin pääsee vaikuttamaan kunnallisvaaleissa. Toki myös kansalaistoiminta tarjoaa mahdollisuuksia demokraattiseen vaikuttamiseen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Meillä ei ole varaa olla siirtymättä vähähiiliseen yhteiskuntaan, sillä jos ilmastonmuutos riistäytyy käsistä, siihen sopeutuminen tulee olemaan erittäin kallista, jos se on edes mahdollista.
Uusiutuva energia näyttää kaiken lisäksi olevan jo lähitulevaisuuden halvin energia. Tästä esimerkkinä aurinkoenergia, jonka hinta alkaa jo globaalisti olemaan alle fossiilisten polttoaineiden.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Nykyisten tutkimusten mukaan GMO ruoka ei ole haitallista ihmiselle. Ongelmat GMO:n kanssa useimmiten liittyvät ympäristöön, kun muuntogeeniset kasvit tuppaavat karkaamaan luontoon varotoimenpiteistä huolimatta. Muuntogeenejä on myös patentoitu ja kun patentoitu geeni on levinnyt naapurin pellolle, naapurin viljelijä on haastettu oikeuteen maksamaan korvauksia patentoidun tuotteen käytöstä, ilman että viljelijä olisi tarkoituksellisesti halunnut muuntogeeniä pelloilleen. Vaikka tällöin haitta on tullut muuntogeenittömän kasvin viljelijälle, joka ehkä haluaisi kasvattaa luomua pellollaan.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Hädässä olevia ihmisiä tulee auttaa, olivat he sitten suomalaisia tai ulkomaalaisia. Kyse on inhimillisyydestä ja sen toteuttamisesta.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Ei ihmisiä saa rahalla pidettyä paikkakunnalla. Ihmisille on kuitenkin tarjottava riittävät peruspalvelut myös syrjäseuduilla. Kuten tarjoamalla terveydenhoitobusseja sekä palvelubusseja, jotka tarjoavat tarvittavia palveluita syrjäseuduille, jossa ei ole järkevää pitää kiinteitä toimipisteitä vähäisen käyttäjämäärän takia.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Meillä on jo huonoja kokemuksia isoista ryhmäkoista, ne eivät toimi. Koulutuksesta säästäminen tuottaa vain isompia ongelmia myöhemmin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Jos verotusta halutaan keventää, sitä tulisi tehdä vain pienituloisilta, koska heillä kaikki lisäraha menee varmasti kulutukseen suoraan.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Kouluissa pitäisi kuitenkin opiskella kahta vierasta kieltä, jotka voisi valita. Globalisoituvassa maailmassa tarvitsemme monipuolista kielitaitoa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Vaalipiirin toisen asteen oppilaitoksia ja lukioita on varaa vähentää, kunhan koulutus turvataan kohtuullisen matkan päässä.

Ehdokkaan kommentti

Pienten toisen asteen oppilaitosten elinvoimaa lisää etätekniikoiden kehittyminen ja halpeneminen. Niillä voidaan mahdollistaa monipuolinen kurssitarjonta myös pienissä toisen asteen oppilaitoksissa.

2. Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntarajan tarpeellisuutta pitäisi tarkastella tulevalla vaalikaudella.

Ehdokkaan kommentti

Eritoten, jos kuntauudistus toteutetaan tulevalla vaalikaudella.

3. Itä-Suomen lentoasemaverkosto on turvattava nykyisen laajuisena yhteiskunnan tuella, jos se muuten on tappiollista.

Ehdokkaan kommentti

Lentoasema ei ole lähipalvelu. Rahat on satsattava enemmin junayhteyksien nopeuttamiseen. Nopealla junalla voisi päästä jotakuinkin yhtä nopeasti kaupungin keskustasta keskustaan kuin lentokoneellakin, koska lentokentältä joutuu järjestämään kuljetuksen keskustaan, kun taas junat kulkevat suoraan kaupunkien keskustoihin.

4. Kaivosteollisuutta pitäisi suitsia nykyistä tiukemmin.

Ehdokkaan kommentti

Emme tarvitse uusia Talvivaaroja.

5. Kuntaliitoksia tarvitaan alueella lisää vahvojen keskusten muodostumiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Kuntaliitokset voivat selkeyttää hallintoa. Jos kuitenkin kunnista alkaa tulla maantieteellisesti kovin suuria, tulee perustaa päätösvaltaisia kunnanosahallintoja. Näissä voidaan päättää paremmin paikallisista asioista.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Edustuksellinen demokratia perustuu sille ajatukselle, että poliitikkojen lupauksiin voi luottaa.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä