Kai-Ari Lundell

Vaalikone 2015 Uudenmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on lähes miljoona köyhää, jopa 20 000 ihmistä hakee viikottain ruokansa leipäjonoista. Köyhyydestä on tullut periytyvää. Varsinkin nuoria on kannustettava töihin kaikin voimin.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Varsinkin isoissa kaupungeissa on hyvä, että muutama kauppa pystyy pitämään ovensa auki vaikka läpi vuorokauden. Ihmisten elämänrytmit ovat niin erilaisia.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki eivät tietenkään tarvitse perustuloa. Mutta luukulta luukulta juoksuttamisen on loputtava. Sosiaaliturvaa pitää yksinkertaistaa.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Työnantajankaan etu ei ole loppuun palanut työntekijä. Jos työtä on paljon, sitä on jaettava.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ansiosidonnainen työttömyysraha on ansaittua rahaa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Euron ulkopuoliset Suomeen verrattavissa olevat maat pärjäävät paremmin kuin Suomi.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Myös köyhät ihmiset syövät ruokaa. Ruoan verotuksen kiristäminen heikentäisi köyhien ihmisten elämää entisestään. Köyhissä on paljon lapsiperheitä. Nytkin noin 20 000 ihmistä hakee viikottain ruokansa leipäjonoista.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki keinot on otettava käyttöön talouden tasapainottamiseksi. Parhaiten Suomen talous saadaan kuntoon investoimalla suomalaiseen työhön ja yritystoimintaan. Talousrikollisuus on saatava kuriin.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Kun lapsilisiä korotetaan ja ne laitetaan verolle, lapsilisät kohdentuvat sosiaalisesti oikeudenmukaisemmin. Rikkaat ihmiset eivät tarvitse lapsilisiä.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Suomalainen julkinen terveydenhoito on panostuksiin nähden maailman tehokkainta. Pohjoismaisen hyvinvaltion asukkaita ei saa laittaa kerjuulle. Köyhissä on paljon lapsiperheitä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Meidän on turvauduttava itsenäiseen puolustukseemme. Nyt ei ole syytä mennä Natoon, mutta ei ovea kannata sulkeakaan.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Poliisit ovat meitä varten. Poliisin tehtävien ulkoistaminen yksityisille vartiointi- tai parkkisakkofirmoille ei ole järkevää. Suomalaiseen poliisiin voi luottaa.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

On selvää, että Suomessakin osa maahaanmuuttajista alkaa radikalisoitua muun Euroopan malliin. Suomi ei ole erillinen lintukoto. Radikalisoitumisen paras ehkäisy on kunnollinen koulutus. Suomen kielen opetus on avainasemassa.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Venäjän laajentumispolitiikka ja omien etujen varmistaminen ovat uhka myös Suomelle. Meidän on jatkettava kärsivällisesti rauhanomaista rinnakkaiseloa Venäjän kanssa. Meidän on pidettävä maanpuolustuksemme vakuuttavana.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaisten yksityisyyden suoja on taattava rauhan aikana. Selkeä poikkeus on terrorismin torjunta.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Pieni Suomi ei voi osallistua jokaiseen maailmassa tapahtuvaan konfliktiin. Suomi on rauhanturvaajamaa, meidän ei ole syytä kouluttaa varsinaisia taistelujoukkoja.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Parantumattomasti sairaallekin on taattava arvokas kuolema.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Suomalainen julkinen terveydenhoito on panostuksiin nähden maailman tehokkainta. Myös köyhän on saatava terveydenhoitoa. Yksityiset palvelut täydentävät julkista sektoria.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

On uskallettava puuttua ajoissa, sillä ennaltaehkäisy kannattaa. Perheitä on tuettava, lähineuvolat on palautettava takaisin. Kotipalveluja on kehitettävä.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Jos vanhusten ja heidän omaistensa vastuuta hoitokustannuksista lisätään, osa vanhuksista jää tyystin ilman hoitoa. Suomessa on liki miljoona köyhää ihmistä.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien itsehallinto ei voi kävellä kansalaisten terveyspalvelujen yli. Julkinen terveydenhoito kuuluu kansalaisten peruspalveluihin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Jos Suomen kilpailukyky rapautuu, meillä ei ole mitään annettavaa mihinkään, ei edes ilmastomuutoksen hillitsemiseen.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Ennen kuin voimme auttaa muita, pitää omat asiat laittaa kuntoon. On järkevää ottaa maahan vain sellainen määrä turvapaikanhakijoita, jotka pystytään kotouttamaan kunnolla.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Asutus tulee keskittymään entistä selvemmin suuriin alueellisiin asutuskeskuksiin. Pääkaupunkiseudun asukasluku tulee kasvamaan.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Koulutus on suomalaisen kilpailukyvyn ykkösnyrkki. Suomalaisessa peruskoulussa on siirrytty inkluusioon eli erityisoppilaita on alettu sijoittaa normiluokkiin. Opettajalle on taattava aikaa jokaiselle lapselle. Kunnollinen koulutus on parasta ennaltaehkäisyä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Äänestäisin nyt ei, mutta tulevaisuudesta en mene takuuseen. Maailma muuttuu niin nopeasti, että Nato-ovi on pidettävä raollaan. Kansanäänestyksen tulee olla neuvoa-antava.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Ydinenergia on halpaa verrattuna moneen muuhun tapaan tuottaa energiaa. Ydinenergia ei saastuta, eikä siihen tarvitse tunkea roppakaupalla euroja tukiaisiksi kuten tuulivoimalle tehdään.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa tuloerot ovat 1990-luvulta alkaen kasvaneet kohtuuttomasti. Myös köyhillä on oikeus elää ihmisarvoista elämää. Suomessa on paljon köyhiä lapsiperheitä. Alentaisin vain alimpien tuloluokkien veroja, sillä köyhän rahat menee suoraan kulutukseen, mikä lisää suomalaista toimeliaisuutta.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto, mutta tyydyn tehtyyn ratkaisuun. Eduskunnalla on muutakin miettimistä.

Oma ratkaisuni olisi ollut: Avioliittolaki kuin nytkin, mutta rekisteröidyssä parisuhteessa eläville taattaisiin samat oikeudet kuin muillekin.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

On muitakin tapoja vähentää alkoholin kulutusta kuin alkoholin tarjonnan rajoittaminen. Parhaat tavat ovat vanhempien antama esimerkki lapsille sekä koulussa annettava valistus.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Pakkoruotsi pois. Lapsille on tarjottava englannin lisäksi ruotsia tai eurooppalaisia suuria kieliä kuten saksa, venäjä tai ranska.

Pakkoruotsi vie monelta nuorelta opiskelumotivaation etenkin ammattikouluissa. Ruotsin kielen asema parantuu pakkoruotsin poistuessa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Ehdokkaan kommentti

Pääkaupungin julkisesta liikenteestä on tehtävä niin houkuttelevaa ja toimivaa, että ihmiset jättävät autonsa kotiin.

Ruuhka- tai moottoritiemaksut eivät kuulu suomalaiseen llikennekulttuuriin. Autoveroa on laskettava selvästi alas.

2. Uudenmaan tiet on kunnostettava ennen kuin uusia ratayhteyksiä itään tai länteen rakennetaan.

Ehdokkaan kommentti

Kesti aivan liian kauan ennen kuin Suomen tärkein tie, Kehä III, laitettiin kuntoon. Pääkaupunkiseudun liikenteen on toimittava kaikilta osin, koska pääkaupunkiseutu on Suomen talouden dynamo.

3. Suuret kuntaliitokset ovat parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

Ehdokkaan kommentti

On selvää, että yhteinen metropolihallinto ei tuo mitään muuta tullessaan kuin sekasotkua.

4. Uudellamaalla on liikaa pieniä sairaaloita. Hoitoa pitäisi keskittää suurempiin yksiköihin.

Ehdokkaan kommentti

On hyvä, että Uudellamaalla on muutama iso ja tehokas sairaala, mutta yhtä selvää on, että sairaaloita on oltava myös lähellä. Tehokasta ja kadehdittua suomalaista julkista terveydenhoitoa ei tule rapauttaa.

5. Valtion pitää velvoittaa kunnat ottamaan tasapuolisesti kiintiöpakolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole hyvä, että kiintiöpakolaiset pakkautuvat samoille asuinalueille kuten esim. Vantaan tiettyihin lähiöihin. Liiallinen keskittyminen estää pakolaisten sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Sitä paitsi pääkaupunkiseudulla asunnoista on huutava pula ja ne ovat kalliita.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Puolueiden on pidettävä kiinni tavoitteistaan, muuten ihmiset eivät tiedä, miten äänestävät. Mutta politiikassa on otettava huomioon, että aina ei omat tavoitteet mene läpi sellaisenaan. On tehtävä yhteistyötä muiden puolueiden kanssa.

Usein myös taloudelliset realiteetit estävät omien hyvien tavoitteiden läpi menemistä. Ei pidä lupailla liikoja.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä