Suvi Karhu

Vaalikone 2015 Uudenmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Meillä on kannustinloukkuja, jotka vaikeuttavat esimerkiksi osa-aikatyön tai osa-aikayrittäjyyden tekemistä. Näitä loukkuja tulee purkaa. Työn tekemisen on oltava kannattavaa ja mielekästä.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Yrittäjillä on oltava oikeus päättää oman yrityksensä asioista kokonaisvaltaisesti. He pitävät kauppaa auki silloin, kun tietävät sen olevan taloudellisesti järkevää.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustulossa on mahdollisuudet, mutta myös isoja ansakuoppia. Perustulomalleja on myös lukuisia. Jotkut mallit voivat ollakin toimivia, suurin osa esitetyistä ei, mutta ensin tulisi järjestää kokeilu, miten käytännössä asia toimisi. Perustulo vähentäisi hallintoa ja byrokratiaa, mikä olisi hyvä.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Monet, erityisesti opiskelijat, haluavat vastaanottaa ns. keikkatyötä. Kun opinnoissa on rauhallisempi jakso, he voivat ottaa paljon vuoroja, ja kun tenttiviikot ovat käynnissä, he voivat jättää vuorot kokonaan ottamatta ilman pelkoa työnsä menettämisestä.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ansiosidonnaista saa tällä hetkellä lähes kahden vuoden ajan. Kestoa tulee lyhentää sekä ansiosidonnaista kuuluisi saada kaikki työntekijät, esim. pätkäsuhteissa olevat.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Oma kelluva valuutta auttaisi huomattavasti viennin kanssa. Koska olemme vakaa ja demokraattinen länsimaa, markkinoiden luotto meihin olisi hyvä ja saisimme yhä nauttia alhaisesta korkotasosta, kuten esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa on.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Meillä on jo nyt EU-alueen toiseksi korkein arvonlisävero elintarvikkeissa. Ruuan alv on nimenomaan tasavero ja kurjistaa pienituloisia, jota en halua tapahtuvan.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Valtion kyllä ehdottomasti. Poistolistalle menee heti kehitysyhteistyöavustukset, EU:n jäsenmaksut, yritystuen ja tuulivoiman syöttötariffit. Turhaa hallintoa ja byrokratiaa pitää leikata. Valtion tulee antaa kunnille lisää avustuksia ja huolehtia, että kuntien lakisääteisiä tehtäviä vähennetään.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisää pitää korottaa, mutta sitä ei saa laittaa verolle. Lapsivähennys -kikkailu pitää välittömästi lopettaa, sillä se vie kunnilta verotuloja 38 miljoonaa euroa vuodessa.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä meillä on, kun leikkaamme sellaisista kohteista, jotka eivät hyödytä meitä mitenkään, kuten kehitysyhteistyörahat. Hallintokuluja tulisi kyllä järkeistää. Sähköiset järjestelmät pitäisi saada edullisesti yhtenäisiksi.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Nykyisessä tilanteessa todennäköisesti jäsenyyden myötä turvallisuusuhat kasvaisivat. Natoon ei kannata liittyä nyt, enkä ole vakuuttunut kannattaako koskaan.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Poliisihallinnosta pitää leikata, mutta tutkintaan ja kentälle lisää poliiseja. Suomessa on ollut jo pitkään Euroopan mittapuulla tarkasteltuna erittäin vähän poliiseja suhteessa asukaslukuun.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Humanitääristä maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava ensisijaisesti taloudellisen tilanteemme vuoksi. Ei ole ollenkaan oikeudenmukaista ottaa maahamme lisää humanitäärisiä maahanmuuttajia, kun emme ole pystyneet pitämään tarpeeksi hyvää huolta jo tulleistakaan. Tässä taloudellisessa tilanteessa lisää maahanmuuttajia voisi tarkoittaa sosiaaliturvan heikennystä, joka voisi aiheuttaa kantaväestön keskuudessa rasismia. Sitä en koskaan halua nähdä Suomessa.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, se on jonkinasteinen uhka. Meidän tuleekin säilyttää uskottava ja itsenäinen maanpuolustus kaikissa olosuhteissa. Puolustusvoimien tulee saada enemmän määrärahoja ja reserviläisten määrää tulee kasvattaa.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Kysymys on erittäin vaikea, sillä mittasuhde tämän asian kanssa on erittäin laaja. Valtion turvallisuus on myös tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on kansalaisten yksityisuuden suoja. Meillä on perustuslaki, joka turvaa yksityisyyden suojan. Meillä on lisäksi poliisilaki ja tiedonhankintaa koskevat säädökset, jotka tietyin edellytyksin antaa poliisille valtuudet selvittää vakavasta rikoksesta epäillyn kotirauhan ja viestintäsalaisuuden piiriin kuuluvia asioita. Näkisin, että nykyinen laki on jotakuinkin kelvollinen. Yksityisyyden suoja on hyvin tärkeä perusoikeus.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Isis on erittäin vakava uhka ja on tehnyt lukuisia erittäin törkeitä rikoksia ihmisyyttä vastaan. Isis pitää kukistaa, mutta kouluttamalla vieraan valtion joukkoja sitä ei pidä tehdä. Suomella ei ole varaa eikä resursseja toimia maailmanpoliisina.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Tietyin ehdoin, kyllä. Jokaisella ihmisellä voisi olla etukäteen mahdollisuus määritellä, missä tilanteissa ja milloin hän toivoo eutanasiaa.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Palvelujen tulee olla julkisia ja helposti saatavilla. Tarpeen vaatiessa voidaan käyttää esim. palveluseteleitä tai kilpailutuksia.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Lapsiperheille tulee olla saatavilla matalan kynnyksen apupalveluja kaikkiin perhe-elämän ja vanhemmuuden haasteisiin. Jonot näihin palveluihin tulee olla lyhyet. Huostaanottoja pitää vähentää ja viranomaisten mielivaltaa purkaa.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Meidän tulee luoda mahdollisuuksia iäkkäille osallistua hoitokustannuksiinsa ja ostaa itselleen parempaa hoitoa, esimerkiksi käänteisellä asuntolainalla. Mutta ketään ei pidä pakottaa, ihmisellä on oikeus omaisuuteensa.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Nämä asiat eivät sulje pois toisiaan. Kansalaiset voivat saada laadukkaita terveyspalveluja, vaikka kunnilla olisi hyvä itsehallinto ja kuntien määrä ei pudoteta. Sote-himmelit voivat pahimmassa tapauksessa olla kalliimpia kuin nykyratkaisu, sillä byrokratian ja hallinnon määrä saattaa kasvaa liian suureksi.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Suomen teollisuuden taakka on jo nyt kohtuuttoman suuri. Ilmaston lämpeneminen on lyhyiden tilastojen valossa totta, mutta tehdyt tutkimukset osoittavat, ettemme voi tietää syytä sille. Jälleen ympäristön huomioiminen ei sulje pois teollisuuden toimintaa, vaan teollisuuslaitoksemme ovat jo vuosikymmeniä tehneet hyvää työtä ympäristön eteen.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Emme tiedä vielä pitkän ajan vaikutuksia. Etenkin ympäristövaikutukset ovat kysymysmerkki, sillä geenimuunnellut lajit voivat levittäytyä ja tuhota luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi tuomittavin asia on siementehtaiden monopoliasema, joka pakottaa viljelijät ostamaan aina uudet siemenet riistohintaan joka vuosi, eivätkä he voi käyttää edellisestä sadostaan siemeniä uuden kylvämiseen.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

EU:n etelämaihin tulee erittäin paljon laittomia siirtolaisia Afrikasta. Puhetta on ollut ns. taakanjakomekanismista, joka osoittaisi maahanmuuttajille maan, jossa heidän täytyy asua, tai muuten heidän oleskelulupansa evätään. Afrikan väestömäärä kasvaa jatkuvasti ja laiton siirtolaisuus tuskin vähenee, vaan todennäköisesti jatkaa räjähdysmäistä kasvuaan. Eurooppa ei saa olla houkutteleva paikka pyrkiä, vaan ihmisten tulisi jäädä omiin kotimaihinsa rakentamaan niistä parempia. Kehitysyhteistyörahat valuvat usein hukkakohteisiin, hallintojen syövereihin tai niitä väärinkäytetään. Kehitysinvestoinnit voisivat olla toimiva ratkaisu, jotta Afrikan maiden köyhyys alkaisi vähentymään.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Meidän tulee luoda mahdollisuuksia ihmisille valita oma asuinpaikkansa, eikä valinnasta saa kohtuuttomasti kärsiä. Asumista ympäri Suomen tulee edistää toimivalla tieinfralla, autoveron lakkauttamisella ja julkisten palvelujen laadukkuudella.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on hyvin vaikea kysymys. Mikä on juuri sopiva ryhmäkoko? Miten ikä vaikuttaa asiaan? Olen itse ollut lähes 30 oppilaan ryhmissä yläasteella, enkä kokenut kärsiväni tilanteesta. Joku toinen taas voi kärsiä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Nato itse edellyttää, että jäseneksi liittyvällä maalla on sen kansalaisten vahva tuki.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Ydinvoima on Suomen oloissa turvallinen ja hyvä vaihtoehto. Suomen tulee pyrkiä kohti energiaomavaraisuutta. Tosin lisää tutkimusta ja tutkimusrahoitusta tulisi suunnata toriumilla käyviin fissioreaktoreihin sekä fuusiovoimaan.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ansiotuloverotusta on kiristetty viimeisten vuosien aikana runsaasti. Etenkin pienituloisille pitää saada lisää ostovoimaa, joka tulee toteuttaa joko ansiotuloverotusta alentamalla tai ruuan arvonlisäveroa alentamalla. Myös pääomatuloveron muutoksia pitää harkita ja yhtenäistämistä ansiotuloverojen kanssa. Kaikista tärkein olisi kuitenkin autoveron poisto.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Olisin halunnut ehdottomasti rekisteröidyn parisuhteen aseman nostamista samanarvoiseksi avioliiton kanssa ja sen avaamisen heteropareille. Tämä olisi ratkaissut asian kaikista parhaiten ja ongelmattomimmin. Mutta nyt päätös on jo tehty, enkä tiedä onko järkeä alkaa soutamaan ja huopaamaan asian kanssa.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Ehdottomasti kyllä. Samalla alkoholiveroa pitää maltillisesti madaltaa.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, jokaisella tulee olla mahdollisuus valita opiskelemansa kielet. Elämme globaalissa maailmassa, käymme kauppaa kymmeniin eri maihin, joten tarvitsemme laajaa kielivarantoa. Pakkoruotsin poistaminen myös parantaisi suomenkielisten asenteita suomenruotsalaisia kohtaan ja yhdistäisi kansaamme.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Ehdokkaan kommentti

Autoilua verotetaan jo nyt erittäin rankasti. Valtio kerää eri muodoissa liikenteestä verotuloja 8 miljardia euroa vuodessa, joka on aivan liikaa! Teiden ylläpitoon palautuu alle 500 miljoonaa euroa, aivan liian vähän. Autoilun lisäkulut kurjistaisivat entisestään pienituloisten asemaa, esimerkiksi rakennus- ja kiinteistönhoitoalan palkat eivät päätä huimaa, mutta oma auto on välttämättömyys. Ruuhkamaksut loisivat lisää hallintohimmeleitä ja byrokratiaa, ja veronmaksajien rahat valuisivat entistä enemmän hukkaan. Autovero pitää lakkauttaa eikä polttoaineisiin kohdistuvaa verotusta saa nostaa.

2. Uudenmaan tiet on kunnostettava ennen kuin uusia ratayhteyksiä itään tai länteen rakennetaan.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki uudet hankkeet, oli ne sitten kiskoa tai teitä, on laitettava jäihin, kunnes tiestömme n. 2,5 miljardin euron korjausvelka on hoidettu.

3. Suuret kuntaliitokset ovat parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

Ehdokkaan kommentti

Kummatkin ovat erittäin huonoja vaihtoehtoja. Meillä on jo nyt maakuntavaltuusto, joka päättää esimerkiksi maakuntakaavasta. Emme tarvitse päällekkäistä hallintoa. Päätöksenteko tulee pitää mahdollisimman lähellä tavallista ihmistä.

4. Uudellamaalla on liikaa pieniä sairaaloita. Hoitoa pitäisi keskittää suurempiin yksiköihin.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisten tulee päästä hoitoon mahdollisimman lähellä kotiaan. Synnytyspalvelut pitää turvata pienissäkin sairaaloissa. Pienet yksiköt voivat myös toimia hyvin tehokkaasti ja pienillä hallintokustannuksilla.

5. Valtion pitää velvoittaa kunnat ottamaan tasapuolisesti kiintiöpakolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Kiintiöpakolaisten määrää tulee vähentää nykyisen taloustilanteen vuoksi. Meillä ei ole tarpeeksi rahaa auttaa nykyisiäkään humanitäärisin syin maahan muuttaneita, joten emme voi ottaa lisää, sillä se ei ole reilua ketään kohtaan.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Tietenkään kaikkia lupaamiaan asioita ei voi saada läpi, mutta pitää tehdä kaikkensa edistääkseen lupaamiensa asioiden läpimenemistä. Pidän tavoitteitani realistisina ja tulen työskentelemään niiden eteen.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä