Kyllikki Malkki

Vaalikone 2015 Uudenmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Olen kokenut työttömyyden kaksi kertaa. Ei niillä korvauksilla pitkälle pötkitä. Kyllä leipäjonot kertovat karua kieltään. Tietty toinen puoli on, jos työ ei kelpaa niin sen vastaanottamisen kriteereitä voisi tarkistaa. Sillä työtä tässä maassa ihan varmasti on myös ulkomaalaisille. Heitähän syytetään sosiaaliturvan varassa eläjiksi.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Olisin herkästi halukas jopa tiukentamaan liikkeiden aukioloaikoja. Ei sitä kulutushysteriaa ja sunnuntaishoppailua enempää tarvita. Ihminen tarvitsee lepoa ja eikä se ole tuonut kauppjen kassaan sen enempää euroja

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Pääsääntöisesti ihmisen tulee elättää itsensä työntekemisellä. Jos perustuloa harkitaan, on mietittäävä tarkaan ettei se johdä työntekemisen vieroksuntaan. Erilaisten "luukkujen" yhdistäminen on kyllä järkevää

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Mikä minimityöaika? Eiköhän ne nykyiset säädökset kelvanne. Voihan sitä itsekukin yrittää tehdä vaikka vain tunnin töitä/pv. ja saada siitä palkan, jos luulee sillä pärjäävänsä ja jos joku palkkaa.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Jos työttömyysturvan kestoa aletaan lyhentää, niin toimenpiteet työllistämisen suhteen tehokkaimmiksi esim. että yritykset voisivat joustavammin palkata työttömiksi joutuneita uusiin tehtäviin. Vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien hoitaminen tämän hetken perusongelma, joka on hoidettava kuntoon.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Olen sitä mieltä, että Eu.hun ja euroon siirtyminen olivat virhe. Voihan tämä olla jonkinmoista "mutua", mutta nettomaksajana ei ole mukava olla, kun suomalaiset veroeurot vyörytetään etelän hulvattomasti eläneille maille.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Mieluummin ruoanverotusta on laskettava

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Valtion ja kuntien kustannuksia on vähennettävä tehostamalla ja järkeistämällä palvelutarjontaa. Keskeistä on työhyvinvoinnin kannalta hyvät johtamistaidot. Uudistamiset tulee tapahtua kansalaisten ja kuntalaisten tahtoa kuunnellen.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on sellainen asia, joka tulee pysyttää ennallaan.Lapsilisä tarkoittaa valtion lapsiperheille maksamaa etuutta ja tulonsiirron muotoa, jolla kompensoidaan lapsen huollosta aiheutuvia kustannuksia. Lapsilisällä voi nähdä olevan lapsiperheen toimeentuloa tukevan vaikutuksen ohella syntyvyyttä lisäävä kannustinvaikutus.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksessa kolme tärkeintä tavoitettamme ovat:
1) toimivat hoitoketjut ja laadukas hoito, joka saavut
etaan sosiaali- ja terveyden-huollon integraation kautta, 2) lähipalvelujen ja perus-terveydenhuollon laadun takaaminen, 3) Sosiaali- ja terveys-
ministeriön antaman ohjauksen vahvistaminen ja sen myötä mahdollisuus levittää parhaat käytännöt kaikille Sote-alueille koko maahan.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Suomen tulee panostaa yhteistyöhön Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kanssa sekä Nato-kumppanuuteen. Nato:oon liittymisen kustannukset, hyödyt ja haitat tulee käydä läpi myös kansalaiskeskustelussa. Nato:a koskeva päätöksenteko ei ole mahdollista ilman kansanäänestystä

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Poliisien riittävyys on ollut huolenaihe taloudellisten resurssien vähetessä. Toimintaedellytykset poliisille tulee turvata

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Maahanmuuttopolitiikan tulee olla hallittua, inhimillistä ja johdonmukaista. On huomioitava yhteiskuntamme kestokyky sekä turvallisuus. Minkäänlaista rasismia, muukalaisvihamielisyyttä ja syrjintää ei pidä sallia. Taistelu terrorismia vastaan on maailman laajuista, jota tulee kehittää kansainvälisesti

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomen ja Venäjän välillä on ylläpidettävä edelleen hyviä kahdenvälisiä suhteita, jotka rakentuvat avoimuuden ja keskinäisen kunnioituksen pohja
lle. Maiden välillä tapahtuvan kaupan ja matkailun merkitys on tulevaisuudessa entistä
suurempi. Liikenneväyliä ja raja-asemia on kehitettävä sujuvan liikkuvuuden edistämiseksi.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Molempien tahojen turvallisuus on yhtä tärkeää

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

ISIS- järjestön eteneminen on pysäytettävä kansainvälisellä yhteistyöllä ja kun Suomella on osaamista ja taitoja niitä on käytettävä mutta tarkkaan harkiten ja lakeja noudattaen

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Kunnioita elämää aina luonnolliseen kuolemaan asti.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Mukaan voi ottaa tai päästää sopivassa määrin myös yksityisiä palveluntuottajia. On katsottava tarkasti tuottajien perään, että palveluiden laatu pysyy hyvänä.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Viranomainen ei saa olla kuitenkaan se lähin omainen. Seuraavassa hallituksessa tulee olla perheministeri. On panostettava ennaltaehkäisevään perhetyöhön enemmän.Lapsiperheet ovat usein hyvin ahtaalla monista syistä ja heidän auttamisensa mm kodinhoidollisin (ent. kodinhoitajat) toimenpitein voi estää monet tragediat

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Vanhus, joka on elämäntyönsä tehnyt ansaitsee hyvän hoidon elämänsä viime hetkillä. Hän on veronsa maksanut ja työnsä antanut kansakunnan hyvinvoinnin palvelukseen.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on kakspiippuinen juttu. Jos kuntien itsehallinto ei pysty tuottamaan kanslaiselleen kunnollisia terveyspalveluita on tehtävä yhteistyötä naapureiden kanssa

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Ilmat ja säät liikkuu maiden rajoista välittämättä, senvuoksi kansainvälisen teollisuuden päästöihin pitää saada muutoksia. Ei teollisuuden edistämistä pidä estää vaan vaatia kehittämään tekniikkaa ja turvallisuutta ympäristö huomioiden

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Geenimanipulaatio ei ole turvallista eikä suositeltavaa. Siinä mennään vääristelemään luonnon järjestelmää

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Jos ihminen pakenee henkensä edestä on häntä autettava. Turvapaikkaretkelyä ei pidä suosia.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Mitä järkeä siinä on, että väki tippuu Etelä - Suomeen kuin sipulipussiin. Suomi on pidettävä asuttuna

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Ryhmäkokoja ei pidä suurentaa. Aikamme lapset ovat senverran vilkkaita, että työrauhan kannalta on parempi pienempi ryhmä kuin suuri ja meluisa

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Työntekemisestä ei pidä rangaista.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan, että avioliitto on yhden miehen ja naisen välinen liitto

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Ruokakauppa on ruokakauppa eikä viinamyymälä

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka ei tuosta pakollisuudesta ole haittaakaan

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Ehdokkaan kommentti

Joukkoliikenteen kehittämistä on kehitettävä paremmaksi ilman että kaikki pitää "verollepanna"

2. Uudenmaan tiet on kunnostettava ennen kuin uusia ratayhteyksiä itään tai länteen rakennetaan.

Ehdokkaan kommentti

Tiestön kunto on huomattavasti huonontunut viime vuosina

3. Suuret kuntaliitokset ovat parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

Ehdokkaan kommentti

Vierastan ylipäätään tätä metropolihallinnon massiivista järjestelmäsuunnitelmaa. Byrokratian lisääminen ei tuota sitä tulosta mitä sillä oletetaan saatavan. Mikäli kuitenkin päädytään metropolihallinnon toteuttamiseen, tulee se toteuttaa ensivaiheessa maakuntahallinnon pohjalta ns. metropolikuntayhtymänä. Hallinnollista lainsäädäntöä valmisteltaessa tulee erityisesti huomioida maakuntahallinnon uudistamismahdollisuudet. Onhan tämä voimassa oleva maakuntahallinnonmalli varsin toimiva ratkaisu laajasti ymmärrettynä. Maakuntaliiton avulla voidaan luoda toimiva ja aktiivinen yhteistyö koko alueelle. Tämän etenemistavan etuna on mm. se, että malli voidaan toteuttaa nopeasti sekä välttää turhauttavat poliittiset ja oikeudelliset kiistat. Ratkaisulla saadaan samalla merkittävää ja nopeaa apua niihin keskeisiin maankäytön, asumisen ja liikenteen pitkän tähtäyksen kysymyksiin sekä muihin koko seutua koskeviin ratkaisuihin, jotka yhteisellä päätöksenteolla ovat korjattavissa.

4. Uudellamaalla on liikaa pieniä sairaaloita. Hoitoa pitäisi keskittää suurempiin yksiköihin.

Ehdokkaan kommentti

Onhan täällä väkeäkin, että ei tarvinne pienempiä yksiköitä poistaa

5. Valtion pitää velvoittaa kunnat ottamaan tasapuolisesti kiintiöpakolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Vapaaehtoisuus ja suosittelu aina parempi kuin pakko myös näissä kiintiöpakolaiskysymyksissä

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Yksittäisen henkilön vaalilupauksen sovittaminen voi olla massiivisen vaikeaa suuren joukon keskellä eri intressien törmätessä toisiinsa.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä