Leena Meri

Vaalikone 2015 Uudenmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Valitettavasti on ihmisiä, jotka osaavat käyttää järjestelmää tarkoitukseen, johon sitä ei ole luotu. Tuet on tarkoitettu ihmisille, jotka eivät selviä ilman yhteiskunnan tukea.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Yrittäjän täytyy voida itse päättää liikkeensä aukioloajoista. Luotan jokaisen omaan järkeen ja en pidä ihmisten liiallista holhoamista hyvänä.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Tukien tulee olla riippuvaisia tilanteesta ja yksilöllisistä olosuhteista. Asiasta tulisi tehdä puolueeton selvitys ja laskelmia. Nyt keskustelua käydään kunkin puolueen omien näkemysten ja laskelmien sekä arvausten pohjalta.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Lailla tulee turvata, että minimityöajasta tulee työsopimuksessa aina sopia. Työntekijän tulee tietää mihin sitoutuu. Minimityöaikaa ei tarvitse laissa määritellä, vaan se täytyy olla sovittavissa työntekijän ja työnantajan kesken ja siten että se sitoo molempia.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Tällä hetkellä siihen ei ole tarvetta. Kyseessä on korvaus, joka turvaa henkilöä työttömyyden sattuessa ja antaa aikaa etsiä uutta työtä ja sopeuttaa omaa tilannetta. Ansiosidonnaisen tasoa on viime vuosikymmeninä leikattu määrällisesti, joten tarvetta ajalliseen leikkaukseen ei ole.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Yhteinen valuutta helpottaa yritysten kaupankäyntiä ja oikein toimiessaan vakauttaa taloutta. Euron toimivuuden edellytyksenä tosin on nykyisestä poiketen , ettei sitä pidetä yllä kriisimaiden tukemisella. Eli mikäli maa ei itsenäisesti kykene olemaan mukana yhteisessä valuutassa, tulisi sen erkaantua eurosta.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruoka on välttämättömyys jokaiselle ja ruuan verotus kirpaisee eniten tasaverona pienituloisia, joten verotusta ei tule ainakaan kiristää.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Meidän tulee katsoa mitkä ovat julkisen sektorin perustehtävät eli mm. terveys, sosiaalitoimi, koulutus ja päiväkoti ja karsittava toistaiseksi ylimääräisistä menoista. Valtion ja kuntien velkaa ei voi kasvattaa eikä veroja enää korottaa.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisän tulee palvella perheen selviämistä. Mikäli se katsottaisiin osana perheen vuotuisia kokonaistuloja, se kohdistuisi verotuksen avulla niihin jotka sitä tulojensa puolesta eniten tarvitsevat.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Meillä tulee olla varaa peruspalveluihin. Säästöt tulee tehdä muusta toiminnasta kuin kansalaisten perusturvasta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

En näe tällä hetkellä tarvetta luopua puolueettomuudestamme. Nato jäsenyys kiristäisi mitä ilmeisimmin Suomen ja Venäjän välejä. Nato jäsenmaksut ovat myös mittavat. Selvitys asiasta voitaisiin kuitenkin tehdä jotta saadaan todellista tietoa asiasta. Tällä hetkellä on liikkeellä erilaisia oletuksia, joiden varassa keskustelua käydään.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaisten turvallisuus tulee taata riittävillä poliisivoimilla. Avun saaminen hätätilanteessa kestää monesti liian kauan. Myös rikosten selvittäminen ja ennaltaehkäisy on riippuvainen poliisien riittävistä resursseista.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Maahanmuuttoa ei tule edistää tällä hetkellä eikä syynä ole pelkästään terrorismin uhka vaan taloudellinen tilanteemme. Rajavalvonnan tulee olla tiukempaa, jotta tiedämme ketä maahan tulee.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Suurvaltojen (Venäjä ja USA) omien etujen ajaminen sekä suurvaltapolitiikka ovat uhka koko maailmalle.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Vakavien rikosten osalta (henkeen ja terveyteen kohdistuvat rikokset, terrorismi, järjestäytynyt rikollisuus) tulee valtion voida valvoa ja estää ko. rikollisuus, joka ajaa mielestäni yksilön tietosuojan edelle.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Meidän ei tulisi osallistua suoranaisiin sotatoimiin tai niiden edistämiseen missään.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli henkilö on etukäteen tai vakavasti sairastuttuaan ilmoittanut luotettavasti ja täydellä ymmärryksellä tällaisesta tahdostaan tulee sitä mielestäni kunnioittaa. Se on ihmisen itsemääräämisoikeutta laajimmillaan.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Ratkaisevaa tulee olla palvelun laatu ja se että yritys tuottaa hyviä ja kohtuuhintaisia palveluita sekä noudattaa Suomen lakia.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Ennaltaehkäisevää apua tulee antaa ajoissa ja lasten oireiluun tulee suhtautua vakavasti ja rohkealla asentella. Meillä ei ole varaa antaa pikku Vilja Eerikan kaltaisen tapauksen toistua.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli henkilöllä on runsaasti varallisuutta, voidaan hänen itsensä katsoa voivan osallistua niihin jossain määrin mutta kyseeseen ei saa velvollisuus myydä esimerkiksi kotiaan. Omaisten vastuuta kustannusten kattamiseen en kannata ja se olisi Suomen oikeusjärjestelmälle täysin vieras ajatus.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaisten oikeus hyviin terveyspalveluihin on oltava tärkeämpi kuin kunnallisen itsehallinnon, mutta asukkaiden kuuleminen ja vaikutusmahdollisuudet lähialueella tulee varmistaa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Maailmanlaajuisesti vastaan kyllä ja tilanteessa jossa siihen osallistuvat kaikki teollisuusmaat ja yhtäaikaisesti, jotta kaikkien kilpailuasetelma on sama. Suomen osuus on promilleluokkaa, joten kilpailukyvyn tasapaino edellyttää kaikkien maiden yhtäaikaista sitoutumista. Muutoin ilmastotalkoot kaatuvat vain joidenkin maiden harteille.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Osa tuotteista on turvallisia ja osa ei, eikä niistä tiedetä tarpeeksi. Vastaan jokseenkin eri mieltä sillä epätietoisuus ja tutkimustulosten puuttuminen luo tietyn epävarmuuden jolloin on pakko olla skeptinen.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Meillä ei ole siihen tällä hetkellä mitään taloudellisia mahdollisuuksia.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Suomen rikkaus on erilaiset olosuhteet kaupunkiasumisesta maaseutuun. Toki on hyväksyttävä että erittäin harvaan asutuilla alueille ei voi olla yhtä laajat ja kattavat palvelut. Tähän voidaan saada apua esim. sähköisiä palveluja parantamalla.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Ryhmä koko voi olla isompikin. Rajana voisin itse katsoa 25-30 oppilasta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Tällä hetkellä Natoon liittyminen se ei ole mielestäni ajankohtaista, mutta kansan mielipiteen kuuleminen ennen mahdollista päätöstä asiassa on oleellisen tärkeää. Ensin asiassa pitää kuitenkin tehdä kunnon selvitys, jonka pohjalta kansa voi äänestää.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Meillä on tällä hetkellä riittävä määrä ydinvoimaloita ja ydinvoimalarakennushankkeita.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ostovoiman lisäämisen kannalta ihmisten verotuksen alentaminen olisi järkevää ja sen tulisi ensin kohdistua ennen kaikkea ansiotuloon sekä pieni- ja keskituloisiin. Talouden elpyessä voidaan vertouksen alentamista tehdä suuremmissakin tuloluokissa.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Perussuomalainen puolue äänesti eduskunnassa lakia vastaan ja se on ollut puolueen linja asiassa. Uudelle laille ei olisi ollut myöskään juridista tarvetta sillä parisuhteen rekisteröinnillä saavutetaan samat taloudelliset vaikutukset kuin avioliitolla jo nyt. En kuitenkaan usko että asia tulee uudelleen käsittelyyn. Itse katson, että eduskunnalla on tärkeämpiä asioita mietittävänä, kuten taloutemme elvyttäminen.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Enemmistö suomalaisista osaa käyttää alkoholia oikein eikä alkoholin myynnin ylimitoitetuilla rajoituksilla hoideta päihdeongelmaa.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Kielivalinnat tulee voida tehdä oman valinnan ja halun mukaan.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Ehdokkaan kommentti

Niin kauan kun työpaikkoja, yrityksiä ja palveluita pidetään ja jopa siirretään Helsingin seudulle ei ihmisten rankaiseminen maksuilla ole oikein. Jos joukkoliikennettä halutaan lisätä, tulee siihen panostaa, jotta ihmiset käyttäisivät julkista liikennettä enemmän.

2. Uudenmaan tiet on kunnostettava ennen kuin uusia ratayhteyksiä itään tai länteen rakennetaan.

3. Suuret kuntaliitokset ovat parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

Ehdokkaan kommentti

Näistä kahdesta valitsen kuntaliitoksen, mutta asia tulisi ratkaista kunnan tai kuntien omasta tahdosta ja taloudellisesta järkevyydestä. Metropolihallintolaki on kaatumassa ja hyvä niin sillä se olisi luonut vain uuden hallintohimmelin.

4. Uudellamaalla on liikaa pieniä sairaaloita. Hoitoa pitäisi keskittää suurempiin yksiköihin.

Ehdokkaan kommentti

Meillä ei ole sairaaloita mitenkään liikaa suhteutettuna väkilukuun. Jo nyt tietyt vaativat hoidot on keskitetty tiettyihin yksiköihin.

5. Valtion pitää velvoittaa kunnat ottamaan tasapuolisesti kiintiöpakolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan pitää voida päättää asia täysin omasta taloudellisesta tilanteestaan riippuen eikä lisävelvoitteita kunnille tule antaa kun itseasiassa niitä olisi jo nyt pitänyt karsia.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä sanojensa takana tulee seistä. Siksi pitää vaalilupaukset antaa niin että yksittäinen edustaja voi ne pitää. On huomattava että lakimuutoksia ei saa yksin tehtyä ja siksi sellaisen lupaaminen ei ole äänestäjää kohtaan reilua eikä vastaa yksittäisen edustajan vaikutusmahdollisuuksia.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä