Jukka Kilpi

Vaalikone 2015 Uudenmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Hyvät palvelut ja sosiaaliturva ovat hyvinvointivaltion perusta. Miten ne tuotetaan ja kenelle ne suunnataan ratkaisee, pystytäänkö hyvinvointivaltio säilyttämään.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaiset ovat kypsiä elämään vapaammassa ja vähemmän säännellyssä maassa.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Byrokratian ja sääntelyn purkaminen voisi vapauttaa sekä ihmisten että talouden energiat virtaamaan.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Lakien on suojattava työntekijöitä, mutta ne eivät saa estää ihmisiä järjestämästä työntekoaan tarpeidensa ja toiveidensa mukaan. Liika sääntely voi myös vähentää työn kysyntää.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ansiosidonnainen työttömyysturva on suomalaisen hyvinvointivaltion peruselementtejä. Ennen siihen puuttumista on asiaa huolella arvioitava.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Euroaluetta pidetään koossa painamalla rahaa ja jakamalla sitä holtittomasti velkaantuneille pankeille ja valtioille. Samalla rikotaan yksi toisensa jälkeen euroaluetta luotaessa solmittuja sopimuksia.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruoan verotus on jo nyt korkea ja kirpaisee ennen kaikkea pienituloisia.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Oikea ratkaisu julkisen talouden tasapainottamiseksi on sääntelyn keventäminen sekä työllistämisen ja työnteon tekeminen kannattavaksi. Jos leikataan, se ei saa kohdistua pienituloisiin eikä peruspalveluihin.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Hyvät palvelut ja sosiaaliturva ovat hyvinvointivaltion perusta. Miten ne tuotetaan ja kenelle ne suunnataan ratkaisee, pystytäänkö hyvinvointivaltio säilyttämään.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Sotien jälkeinen Suomen ulkopolitiikka on rakentunut tosiasioiden tunnustamiselle. Sen ymmärtämiselle, että itärajamme ei saa muodostaa turvallisuusuhkaa Venäjälle. Ja tähän ei riitä, että me emme uhkaa Venäjää. Myös venäläisten on koettava, että Suomi - tai Suomen kautta jokin kolmas taho - ei uhkaa Venäjää. Suomalaisten suurmiesten - mm. Mannerheimin, Paasikiven ja Kekkosen - muistelmat tarjoavat loistavan opastuksen tämän historiallisen totuuden oivaltamiseen. Paasikiven-Kekkosen työtä jatkaa nyt Niinistön-Soinin linja.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Nainen, poliisi ja taksi - siinä vasta kolme tosi ystävää!

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Suomi tarvitsee kansallisista eduista lähtevän maahanmuuttopolitiikan suurten siirtolaismaiden, kuten Australian, malliin. Terrorismin uhka on tietysti yksi siirtolaispolitiikassa huomioitava asia.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton valtio, jolla on vahva puolustus ja joka rakentaa suhteensa naapurivaltioihin ystävyyden, rauhan ja luottamuksen varaan. Tälle Suomelle Venäjä ei ole uhka.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Kaikessa valvonnassa on huomioitava sekä kansalaisten oikeudet että turvallisuus.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Ulkomaisiin aseellisiin konflikteihin sekaantumisessa on Suomen oltava pidättyväinen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

"Kun olemme elossa, ei kuolemaa ole meissä; kun kuolema on tullut, meitä ei enää ole." (Epikuros, frag 125).

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaisille ei ole tärkeää se, kuka terveyspalvelun tuottaa. Kansalaisille on tärkeää se, että heidän terveydestään pidetään hyvää huolta sillloin kun he terveyspalveluja tarvitsevat. Julkisten palvelujen tuottamisessa voidaan hyödyntää yksityisten palveluntuottajien tehokkuutta ja joustavuutta.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Lasten eteen on tehtävä parhaansa.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Jo nyt tulot, myös pääomatulot, vaikuttavat yhteiskunnan tarjoamien hoivapalveluiden määrään ja hinnoitteluun. Tässä tarjoaisin mieluummin porkkanaa kuin keppiä. Jos itse maksetut hoivapalvelut oikeuttaisivat verovähennykseen, voisi se osaltaan keventää painetta yhteiskunnan maksamien palveluiden käyttöön.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Kansanterveys ja kansanvalta eivät ole toisilleen vastakkaisia asioita. Paikallisesti osataan parhaiten paikalliset asiat. Siinä on kansanvallan ydin - niin Suomessa kuin EU:n tasolla.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Ympäristön huomioiminen ja teollisuuden kilpailukyky eivät välttämättä ole toisilleen vastakkaisia asioita. Esimerkiksi tuulivoiman rakentaminen edistää talouskasvua ja ympäristön säilymistä - silti monet näkevät siinä ympäristöuhkia.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Tiedämmekö jo tästä tarpeeksi?

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Maahanmuuttopolitiikan tulee perustua kansallisten etujemme huomioimiseen. EU:ssa yhteisvastuuta ei tule lisätä vaan tehtyjä sopimuksia on ryhdyttävä noudattamaan.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Suoria tukia on vältettävä. Muuttotappioalueilla ja taantuvilla paikkakunnilla olisi verohelpotuksilla kannustettava yritystoimintaa. Kohtuutonta sääntelyä ja lupabyrokratiaa on purettava. Koko Suomi on pidettävä houkuttelevana paikkana asua.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Itse kävin koulua 40 oppilaan luokassa. Siitä ei näytä olleen haittaa luokkatoverieni myöhemmälle menestykselle opinnoissa ja työelämässä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Jos eduskunnan enemmistö hinkuisi NATOon, olisi ennen liittymistä järjestettävä kansanäänestys. Mutta onneksi tällaista tilannetta ei tule eteen, koska valistuneet kansalaiset äänestävät seuraavissa vaaleissa ehdokkaita, jotka eivät kannata NATO-jäsenyyttä

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Jos käytämme ydinsähköä, on parempi tuottaa se itse Suomessa kuin tuoda ulkomailta. Mutta maailmankaikkeus koostuu energiasta. Ihmisen viisaudella sitä pitäisi pystyä hyödyntämään ilman, että tulevat sukupolvet saavat säteilevän jätekuorman perinnökseen. Nyt on parempi vetää henkeä ja katsoa, että rakenteilla olevat voimalat saadaan valmiiksi.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaisten palkkatulot ovat jo nyt Euroopan ja maailman kovimmin verotettuja. Työmies on palkkansa ansainnut - myös käteensä. Palkkaverotuksen kiristäminen ei motivoi työntekoa ja työllistämistä.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Lapsi on adoptiossa kolmas osapuoli, ja lapsen syntymään tarvitaan siittiö ja munasolu. Nämä ovat empiirisiä faktoja, joilla on merkitystä lapsen elämän kannalta. Siksi niitä ei voi sivuuttaa kun normatiivisesti arvioidaan avioliittoa instituutiona ja sen vaikutuksia adoptiolainsäädännön osalta.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaiset ovat kypsiä elämään vapaammassa ja vähemmän säännellyssä maassa.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ruotsi on toinen kansalliskielemme. Sen tunteminen on arvokasta suomalaisille. Mutta yksilönvapautta ruotsin opiskelun määrässä ja ajoituksessa voitaisiin lisätä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

2. Uudenmaan tiet on kunnostettava ennen kuin uusia ratayhteyksiä itään tai länteen rakennetaan.

3. Suuret kuntaliitokset ovat parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

Ehdokkaan kommentti

Sekä metropolihallinto että suuret kuntien pakkoliitokset joutavat romukoppaan. Kansanvaltainen paikallishallinto sai alkunsa käräjäkivillä satoja vuosia sitten. Se on suomalaisen demokratian perusta. Uudellamaalla kunnallisen itsehallinnon kaventaminen ylhäältä sanelluilla pakkoratkaisuilla on uhka kansan vallalle ja kuntalaisten palveluille. Maan hallituksen suunnittelemat pakkoliitokset ja metropolihallinto tähtäävät Uudenmaan rahojen ryöstöön.

4. Uudellamaalla on liikaa pieniä sairaaloita. Hoitoa pitäisi keskittää suurempiin yksiköihin.

Ehdokkaan kommentti

Paikallisesti osataan parhaiten paikalliset asiat. Siinä on kansanvallan ydin - niin Suomessa kuin EU:n tasolla.

5. Valtion pitää velvoittaa kunnat ottamaan tasapuolisesti kiintiöpakolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Pakolla on paha parantaa maailmaa.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Asumisen hinta alas! Vuokrat seis! Minulla on ratkaisu Uudenmaan kohtuuttomien asumiskustannusten alentamiseen.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä