Simon Elo Valitaan

Vaalikone 2015 Uudenmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on liian helppo jäädä sosiaaliturvan varaan siksi, että työtä ei kannata ottaa vastaan, koska tuet antavat enemmän tai melkein yhtä paljon. Tähän on saatava muutos.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Liiallisen holhoamisen on loputtava: A-olut ja viini ruokakauppoihin ja samalla vapautetaan alkoholin myyntiaikoja.

Aukioloajoissa täytyy tietysti huomioida kaupan alan työntekijöiden hyvinvointi.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Erilaisia malleja kannattaa pohtia, mutta en ole kovin helpolla valmis katkaisemaan työnteon ja siitä saatavan hyvinvoinnin yhteyttä. Pelkään, että liian usea haluaisi vain jäädä kotiin, jos siitä tehdään taloudellisesti mahdollista.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Nollatuntisopimukset aiheuttavat työntekijöille jatkuvaa epävarmuutta toimeentulosta sekä työsuhteeseen ja sosiaaliturvaan liittyvien etuuksien menetyksiä.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan sitä, että ansioturvalla voisi päästä töihin joksikin aikaa ilman että ansioturva vaarantuu.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Emme mahdu onnistuneesti samaan valuuttaan Kreikan kaltaisten maiden kanssa, vaan joudumme jatkuvasti pumppaamaan rahaa Etelä-Euroopan maihin. Päätöksenteon hetki on käsillä.

Ruotsi ja Tanska pärjäävät paremmin kuin Suomi osittain siksi, että eivät ole euroalueessa.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomen kokonaisveroaste lähenee 50 prosenttia, mikä on kestämätön tie. Veronkorotuksia ei voida juuri tehdä, vaan on yhdessä katsottava, että mitkä palvelut kuuluvat hyvinvointivaltion piiriin ja mitkä eivät. Rajaton hyvinvointivaltio ei voi toimia.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisiä täytyy mahdollisesti tulevaisuudessa korottaa, jotta lapsiperheiden ostovoima säilyy, mutta en laittaisi lapsilisää verolle.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Jos jatkamme rajattoman hyvinvointivaltion tiellä, meille käy kuin Kreikalle. Hyvinvointivaltion rajat on määriteltävä yhdessä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Suomen kannattaa taiteilla idän ja lännen välissä. Se on luonnollinen geopoliittinen paikkamme. Varovaisuus kuvaa minua hyvin Nato-kysymyksessä. Olen kuullut hyviä perusteluja sekä jäsenyyden puolesta että sitä vastaan, mutta en jäsenyyden puolesta mitään niin vahvaa, että olisin valmis nyt hyväksymään Suomen Nato-jäsenyyden. Kannatan ehdottomasti Nato-selvitystä ja kansanäänestystä.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaisten turvallisuustaso on laskenut, kun poliisien virkoja ei ole täytetty. Tähän on saatava muutos.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Suomen täytyy ryhtyä seuraaviin toimiin:

1. Todistetusti ääri-islamistien rinnalla taistelleiden ulkomaalaisten maahanpääsy on estettävä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vaarantamisen nojalla.

2. Terrorismirikosten rangaistavuutta täytyy laajentaa. Kouluttautuminen terrorismirikoksen tekemistä varten on säädettävä rangaistavaksi teoksi.

3. Suomen kansalaisuuslakia on muutettava siten, että se mahdollistaa kansallisen turvallisuuden vaarantavien kansalaisuuden menettämisen.

Perustuslakia on muutettava siten, että kansalaisuutta ei turvata sellaiselle henkilölle, joka vaarantaa kansallisen turvallisuuden. Niin sanottu kansalaisuudettomuus ei saa vaikuttaa päätökseen. Näin on päättänyt toimia esimerkiksi Iso-Britannia.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Venäjä on ollut Suomelle luotettava ja hedelmällinen taloudellinen yhteistyökumppani. Olen itse käynyt Karjalan tasavallan parlamentissa Petroskoissa ja Arktisten alueiden kansainvälisellä nuorisofoorumilla Tverissä, Venäjällä.

Tosiasia kuitenkin on, että Venäjän toimet Krimillä ja Itä-Ukrainassa luovat turvallisuuspoliittista epävakautta lähialueille, joihin myös Suomi kuuluu. Venäjä ei toisin sanoen ole Suomelle välitön sotilaallinen uhka, mutta on muuttunut turvallisuuspolittisesti arvaamattomammaksi.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Modernin sodankäynnin maailmassa Suomen on pystyttävä tekemään kybertiedustelua- ja puolustusta. Siitä huolimatta kansalaisten tietoturva ja yksityisyyden suoja ovat ensisijalla.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

ISIS on aikamme syöpä, joka leviää kotikaduillemme asti, jos mitään ei tehdä. Suomen on oltava tavalla tai toisella liittouman mukana tuhoamassa ISIS aivan kuten länsiliittoutuneet kukistivat aikanaan natsit.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Vakaumuksellisena kristittynä en voi kannattaa avustettua kuolemaa.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina, ja yksityisillä terveyspalveluilla on täydentävä rooli.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

En kannata holhoamista, mutta on selkeästi tapauksia, joissa viranomaiset eivät ole uskaltaneet puuttua riittävän tarmokkaasti.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Katson, että jos minulla on eläkepäivilläni huomattavaa varallisuutta, voin hieman osallistua hoivapalveluiden kustantamiseen. Totuus on, että suomalaisen terveydenhoidon rahoitus ei muuten riitä.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Periaatteessa samaa mieltä, sillä yksilön etu on otettava huomioon, mutta nähdäkseni kuntien itsehallinto ja kansalaisten oikeus terveyspalveluihin eivät ole ristiriidassa keskenään.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Vihervouhotus on lopetettava. Suomi on pieni maa, jonka mallioppilaan toimiminen ei pelasta ketään, mutta kurjistaa kyllä kansamme. Suomi tarvitsee vahvempaa teollisuutta ja yrittäjyyttä, joka myös luo työpaikkoja.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Ruotsi otti vastaan yli 80 000 turvapaikanhakijaa vuonna 2014. Länsinaapuriimme suuntautuva maahanmuutto maksaa heille jopa 250 miljardia kruunua vuodessa. Ruotsin tietä voi kutsua hulluuden riemumarssiksi, josta Suomen kannattaa pysyä erossa.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Sopiva raja olisi 20-25 oppilasta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan näin merkittävässä kysymyksessä sekä Nato-selvitystä että kansanäänestystä. Täytyy muistaa, että Suomen yleinen asevelvollisuus laajentaa tämän kysymyksen koskemaan henkilökohtaisesti merkittävää osaa suomalaisista.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Loviisan 1970-luvulla valmistuneet ydinreaktorit on korvattava ja periaatelupapäätös on tehtävä mahdollisimman pian. Ydinvoima on paras tapa tuottaa mahdollisimman suuri määrä energiaa mahdollisimman pienin ympäristöhaitoin.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Alle tuhannen euron kuukausitulot verovapaaksi ja myös keskituloisten verotusta on vähitellen kevennettävä. Suurituloisimmilta en laskisi verotusta.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

En aktiivisesti ole muuttamassa tehtyä päätöstä, mutta jos enemmistö näin esittäisi, hyväksyisin peruutttamisen. Avioliitto on minulle miehen ja naisen välinen instituutio.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Liiallisen holhoamisen on loputtava: A-olut ja viini ruokakauppoihin ja alkoholin myyntiaikoja on vapautettava. Pienpanimoiden täytyy myös saada itse valita, mihin Alkon myymälöihin ne haluavat tuotteitaan toimittaa. Sallivampi linja edistää yrittäjyyttä ja lähiruoka- ja juomakulttuuria.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Olin mukana keräämässä allekirjoituksia Ruotsi vapaaehtoiseksi -kansalaisaloitteelle. Ruotsin muuttaminen vapaaehtoiseksi kieleksi antaisi enemmän voimavaroja muiden kielten opettamiseen ja opiskeluun, mikä tuottaisi työelämään kielitaitoisempia työntekijöitä. Se on tehtävä selväksi, että suomenruotsalainen kulttuuri kuuluu olennaisena osana Suomeen, ja siihen ei vaikuta kielten kouluopetuksen muutokset.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Ehdokkaan kommentti

Kansainvälisesti vertailtuna Suomessa ei ole ruuhkia, joten en voi kannattaa sitä, että jo raskaasti verotetuilta autoilijoilta nyhdettäisiin lisää.

2. Uudenmaan tiet on kunnostettava ennen kuin uusia ratayhteyksiä itään tai länteen rakennetaan.

Ehdokkaan kommentti

Ratayhteydet on tärkeää toteuttaa.

3. Suuret kuntaliitokset ovat parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

Ehdokkaan kommentti

Haluan, että Espoo säilyy itsenäisenä kuntana.

4. Uudellamaalla on liikaa pieniä sairaaloita. Hoitoa pitäisi keskittää suurempiin yksiköihin.

5. Valtion pitää velvoittaa kunnat ottamaan tasapuolisesti kiintiöpakolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Espoon kaupunginvaltuutettuna äänestäisin vastaanottokeskuksen perustamista vastaan.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Lupaan vain, että teen parhaani esittämieni tavoitteiden toteuttamiseksi. Muuta ei voi kukaan ehdokas luvata.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä