Juha Malmi

Vaalikone 2015 Uudenmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Toimeentulotuen perusosa on 485,50 e/kk. Tällä tulee kattaa ravintomenot, vaatemenot terveydenhuoltomenot, henkilökohtaisen puhtauden ja kodin puhtauden menot, paikallisliikenteen maksut, lehtitilaukset, televisiolupa, puhelimen käyttö sekä harrastus- ja virkistystoiminta. Yksinhuoltajista lähes 30 % elää toimeentulotuen varassa. Ei tuosta rahasta juuri harrastuksiin jää.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä ne jo nyt ovat ihan tarpeeksi avoinna. Pienyrittäjät ovat jo kärsineet tästä, koska jos heillä ei ole varaa palkata työntekijöitä niin jäävät isompien hyperliikkeiden jalkoihin ja joutuvat lopettamaan toimintansa.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Nykyään on niin monia byrokratiaa ja kustannuksia aiheuttavia tukimuotoja, että siirtymällä perustuloon, säästäisimme ison osan hallinnollisista kuluista ja saisimme toimistotyöntekijät hoitamaan varsinaista asiakastyötä, jossa on tällä hetkellä liian vähän resursseja. Toimeentulotuen, työmarkkinatuen ja asumistuen sijaan tulisi perustulo. Tämä minimitulo olisi turvattava myös eläkeläisille luomalla eläkekatto. Kukaan ei tarvitse yli 5000 euron eläkettä, mutta 1000 euroa tarvitsee. Ennen perustuloon siirtymistä on toki tehtävä kaikki laskelmat sen eri vaikutuksista, mutta järjestelmästä tulee tehdä mahdollisimman simppeli.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Meillä on hyvin selkeät pelisäännöt työajoista työnantajien ja työntekijöiden edustajien sopimissa työehtosopimuksissa, joten uusia lakeja ei tarvita. Työnantajan ei pitäisi kuitenkaan pystyä teettämään liian lyhytkestoisia työjaksoja tai päiviä. Työnteon tulee olla aina kannattavaa sekä työntekijälle että työnantajalle. Osa-aikatyössä on joitakin ongelmia, josta olisi pyrittävä sopimaan.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Meillä ei ole Suomessa työvoimapula vaan pula työstä. Suomeen tulee luoda pikaisesti työpaikkoja. Valtakunnallisella homekoulujen kunnostustalkoilla voisimme luoda tuhansia työpaikkoja rakennusalalle, jossa on tällä hetkellä yli 13000 työtöntä. Ansiosidonnainen työttömyysturva on siinä mielessä liian pitkä, että jotkut voivat sinä aikana jo syrjäytyä työelämästä kokonaan.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Suomen talous on erittäin riippuvainen viennistä, joten mahdollisuus oman valuutan kontrolliin voisi avata uusia markkinoita. Ruotsi on pärjännyt erinomaisesti euron ulkopuolella. Miksi me emme pärjäisi? Asiasta on tehty tutkimuksia, mutta lopullista totuutta ei ole löydetty. Olen sillä kannalla, että mikäli euromaat eivät pysty noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä taloudenpidossa niin Suomen on parempi erota eurosta. Meillä ei ole enää varaa tukee holtittomia EU-maita ja niiden pankkeja.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on 500 000 työtöntä, 100 000 pitkäaikaistyötöntä ja yli 20 000 ihmistä, jotka hakee ruokansa viikoittain leipäjonosta. Tässä tilanteessa ruoan hinnan korotus ei ole edes vaihtoehto.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Leikkaukset on kohdistettava julkisella sektorilla valtionhallintoon ja kuntabyrokratiaan, ei suorittaviin käsiin. Peruspalvelut on turvattava! Virkamies- ja päällikköporrasta on karsittava 3000 henkilöllä. Tästä saadaan 200 miljoonan euron säästöt, joista 100 miljoonaa on kohdistettava vanhusten kotihoidon turvaamiseen ja omaishoitajien aseman parantamiseen. Lopulla 100 miljoonalla voidaan torjua velkaantumista.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Pienituloisten lapsilisiä on korotettava ja suurituloisten laitettava verolle.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Leikkaukset on julkisella sektorilla kohdistettava hallintoon ja byrokratiaan, ei suorittaviin käsiin. Julkisen talouden (kunnan) tarjoamat palvelut on monelta osin laskettu lakisääteiseen minimiin. Julkisen sektorin paisuminen johtuu kolmesta syystä. Isoin tekijä on väestön ikääntyminen, joka aiheuttaa lisäkuluja terveydenhoidossa. Toinen tekijä on sosiaalipuolen asiakkuuksien kasvaminen johtuen pitkälti työttömyydestä ja perheongelmien kasvusta. Kolmas iso selittäjä on toimeentulotukimenojen jatkuva lisääntyminen, joka johtuu kasvavasta työttömyydestä. Julkinen talous tarvitsee uusia innovaatioita, joilla voidaan parantaa tuottavuutta ja sitä kautta vastata palvelutarpeen kasvuun. Näillä pitää ensisijaisesti vastata menojen kasvuun ja sitten vasta miettiä mistä voitaisiin leikata.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Natosta emme saa todellisia turvatakuita. Naton 5 artiklan mukaan jäsenmaat sitoutuvat auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta liittolaista ”tarpeellisiksi katsomillaan keinoilla”. Tällaisia voivat sotilaallisten keinojen ohella olla poliittiset toimenpiteet (pakotteet), joilla painostettaisiin uhkaavaa valtiota muuttamaan politiikkaansa. Mitään todellisia turvatakuita ei siis ole olemassa, joten Suomen on jatkossakin pysyttävä sotilasliittojen ulkopuolella ja säilytettävä oma uskottava puolustus. Naton jäsenyys saattaisi meidät myös osaksi jonkun toisen maan konfliktia Venäjän kanssa. Se on iso riski se.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Poliisivoimiin kohdistuneet leikkaukset ovat vaarantaneet yleistä turvallisuutta, joka on yksi kansalaisten eniten arvostama asia. Poliiseja tarvitaan paitsi kaduille niin erityisesti lisää valvomaan verkkoliikennettä ja ennaltaehkäisemään siellä tapahtuvia rikoksia.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä. Kaikki terrorismialueilta Suomeen tulevat maahanmuuttajat on käännytettävä. Tämä vaatii pikaista uudistusta lakeihin.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Ei ole. Suomen suhteet Venäjään ovat kunnossa EU-pakotteista huolimatta. Venäjällä ei näkemykseni mukaan ole mitään intressiä hyökätä Suomeen.

Suomi on Venäjän silmin katsottuna ”erikoisasemassa”. Suomen tulee kuitenkin säilyttää hyvä ja uskottava itsenäinen puolustuskyky.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Rikokset, rikolliset ja terroristit ovat siirtyneet yhä enemmän verkkomaailmaan. Valtion turvallisuus on paljon tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja. Tällä en tarkoita, että sitä tulisi rikkoa. Meillähän on erittäin tarkat säännökset ja lait yksityisyyden suojasta.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Meidän on pidettävä näppimme erosta kaikesta mikä liittyy Isikseen, paitsi sen torjuntaan oamlla maaperällämme.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, koska ne rahoitetaan kuntalaisten maksamilla verorahoilla. Yksityisen intressi on enemmän omistajan puolella, kun kunta taas hoitaa perustuslaillisen velvollisuutensa veronmaksajien rahoilla. Kuntien palveluista yli 50 % on jo ulkoistettu. Tämä usein unohtuu keskusteluissa. Yksityiset sopivat parhaimmin täydentämään palveluja. Ja saahan sitä jo nyt kuka tahansa mennä yksityiselle lääkärille. Suomen tarvitsee tässäkin asiassa puhaltaa yhteen hiileen. Yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon yrityksiä tarvitaan täydentämään julkisia palveluja. On sektoreita, joissa kunnan ei edes kannata rakentaa omaa tuotantoa. On yksityisiä yrityksiä, jotka toimivat tehokkaammin kuin julkiset. Hallinto on kevyempi. Yksityisten yrittäjien tuottamien palvelujen laadun varmistaminen on erittäin tärkeää ja se voidaan osaltaan varmistaa kirjaamalla laatukriteerit sopimuksiin.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Suurin ongelma on pitkät jonot. Jos perheellä on ongelma, niin 6 kk:n jonotusaika esimerkiksi psykologin juttusille ei juuri asiaa auta. Pääasia olisi saada ongelmatilanne nopeasti haltuun ennen kuin se kärjistyy vaikeammin hoidettavaksi. Reagointinopeus on tärkeintä.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Vanhukselta peritään hoidosta jo tällä hetkellä 85 % eläketuloista, mikäli hän on pienituloinen eikä raha riitä hoitoon. Siinä on vastuuta ihan tarpeeksi. Vanhustenhoito on verovaroin ylläpidettävää toimintaa, joten niillä rahoilla vanhukset pitää hoitaa. Mitään lakia omaisten vastuun lisäämiseksi en kannata.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Aivan järjetön kysymyksenasettelu. Nämä eivät ole toisiaan poissulkevia vaihtoehtoja. Kuntien on lain mukaan turvattava terveyspalvelut ja perustuslaissa on turvattu kuntien itsehallinto.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Aivan päinvastoin. Suomen talouden ja työllisyyden kasvu menee ympäristöasioiden edelle. Ilman työtä ja talouskasvua meillä ei olisi varaa nykyisen tasoiseen ympäristönsuojeluun. Meillä on varsin kattava ja tiukka ympäristölainsäädäntö, joka ei edes salli ympäristölle haitallisia hankkeita. Kaikista tärkeimmistä hankkeista ja päätöksistä laaditaan ja vaaditaan ympäristövaikutusten arviointi.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Geenimuunneltujen ruokien terveysvaikutuksia ei ole pystytty selvittämään. Suositaan kotimaisista raaka-aineesta valmistettuja riskittömiä ja korkealaatuisia tuotteita. Luomuruokaa mielellään, mutta hintoja pitäisi saada alas. EU:n hyväksynnälle ei tässä ole annettava sanan sijaa. Geenimuuntelu on isojen globaalien toimijoiden bisnestä, jolla yritetään kasvattaa tuottavuutta ahneille sijoittajille. Jätetään geenit rauhaan.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Turvapaikanhakijoita voidaan parhaiten auttaa lähimmässä heidän kotimaataan olevassa turvallisessa maassa tai kriisialueen ulkopuolella.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on pieni kansa ja kovia kokenut. Tässä maassa täytyy pitää huolta koko Suomesta, koko alueesta, sen kansalaisista ja palvelujen turvaamisesta. Siitäkin huolimatta, että se vaatisi valtion tukea.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Tämä lisäisi opetuksen tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Hinta?

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Mutta vasta siinä tilanteessa, että hallitus ja eduskunta päättäisivät hakea Nato-jäsenyyttä.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Ei nyt enää uutta, kun on juuri päätös Fennovoiman asiasta tehty.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Meillä ei ole tässä taloustilanteessa mahdollisuutta veronalennuksiin, koska tämä pakottaisi leikkaamaan palveluja, joita tarvitaan yhä enemmän väestön ikääntyessä voimakkaasti. En ole valmis heikentämään vanhuspalveluja, jotka ovat jo tällä hetkellä monelta osin kriisissä. Veronalennukset merkitsisivät sitä, ettemme pystyisi turvaamaan lakisääteisiä palveluja.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

EHDOTTOMASTI. Miksi 100 % suomalaista joutuu opiskelemaan ruotsin kieltä palvellakseen 5 % väestöä, joista 95 % osaa suomen kieltä? Siis kaikki vain 15 000 suomenruotsalaisen tähden. Tämä ei ole enää nykyaikaa. Maailmaa kansainvälistyy ja kouluissa pitäisi olla mahdollisuus opiskella vahvana kielenä saksaa, venäjää, ranskaa tai vaikkapa kiinaa. Näin turvattaisiin lapsillemme paremmat työllistymisen mahdollisuudet tulevaisuudessa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Ehdokkaan kommentti

Meillä on autovero, ajoneuvovero, vakuutusmaksut, korkeat huoltomaksut, korkea bensanhinta. Siinä on ihan tarpeeksi autoon liittyviä maksuja. Mitään ruuhkamaksuja ei tule ottaa käyttöön.

2. Uudenmaan tiet on kunnostettava ennen kuin uusia ratayhteyksiä itään tai länteen rakennetaan.

3. Suuret kuntaliitokset ovat parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

Ehdokkaan kommentti

En kannata suurkuntia enkä kuntien pakkoliitoksia ja metropolihallintokin jo kaatui. Hyvä niin.

4. Uudellamaalla on liikaa pieniä sairaaloita. Hoitoa pitäisi keskittää suurempiin yksiköihin.

Ehdokkaan kommentti

Suuruuden ekonomia ei toimi tässäkään. Toki tiettyjä hoitomuotoja voidaan keskittää, mutta muuten pienet sairaalat tulee säilyttää.

5. Valtion pitää velvoittaa kunnat ottamaan tasapuolisesti kiintiöpakolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Kiintiöpakolaisia ei tulisi ottaa ollenkaan. Parhaiten heitä voidaan auttaa lähimmässä heidän kotimaataan olevassa turvallisessa maassa tai kriisialueen ulkopuolella.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä. Muuten menee luottamus. Ja sen voi menettää vain kerran.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä