Pietari Jääskeläinen

Vaalikone 2015 Uudenmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Tätä pitää kysyä lähes miljoonalta köyhältä ihmiseltä: eläkeläisiltä (eläkeindeksileikkaus), lapsiperheiltä (lapsilisäleikkaus), sairailta, vammaisilta, työttömiltä, omaishoitajilta, yksinhuoltajilta.. Vain pieni vähemmistö haluaa elää yhteiskunnan siivellä..

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Erityisesti pienten lähikauppojen kannattavuus on jo nyt heikko. Erityistilanteissa, juhlapäivinä jne. aukioloaikoja voisi tarkistaa.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustulo vähentäisi nykyistä byrokratiaa. Nykyjärjestelmä aiheuttaa kannustinloukkuja; Lyhytaikaista työtä ei kannata ottaa vastaan, koska siitä ei hyödy karenssin ja sosiaalietuuksien menetyksen takia. Perustulo ei kuitenkaan tässä taloudellisessa tilanteessa voi olla juurikaan toimeentulotukea suurempi.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

0-sopimukset ovat vastuuttomia; työntekijä ei tiedä saako hän työnantajalta tulevina päivinä ollenkaan työtä ja palkkaa..

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitaan kaikki keinot käyttöön uusien työpaikkojen luomiseksi ja pk-yritysten toimintaedellytyksien vahvistamiseksi

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Useat asiantuntijat ovat sitä mieltä, että oli virhe ilman mitään kansanäänestystä ottaa euro käyttöön. 5 vuotta sitten rahoitimme velkamaita ja keinottelijoita 0-eurolla, Nyt vastuumme ovat pahimmillaan yli 20 000 milj. € ! Mikään muu Pohjoismaa ei ole eurossa. Ja kaikki pärjäävät paremmin kuin Suomi, jossa kaikki mittarit ovat punaisella; Työttömyys on 7 kertaa suurempi kuin silloin, kun presidentti Kekkonen nimitti hätätilahallituksen työllisyyden parantamiseksi. . Julkinen velka on ylittämässä 100 000 milj.€ eli yli 60 € kansantuotteesta. Hoito- ja muita peruspalveluja leikataan 2011-2017 lähes 7000 milj. €. Kansalaisten ostovoima heikkenee erilaisten indeksi- ja lapsilisäleikkausten takia. Köyhyys lisääntyy. Oma raha olisi joustanut niin, että kilpailukykymme ja tätä kautta työllisyytemme ja hyvinvointimme olisi paljon parempi kuin tällä hetkellä.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Peruselintarvikkeiden hintaa tulisi mieluummin laskea. Köyhyyden takia leipäjonot ovat muutenkin kasvussa. Ylellisyystuotteiden alv-ia voi hyvin nostaa.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

hallitus sanoo elvyttävänsä ja leikkaa eläke- ja muita indeksejä, lapsilisiä jne. Näin kansalaisten toimeentuloa ja ostovoimaa heikennetään, mikä lisää taantumaa ja työttömyyttä.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Suurituloisilla on varaa maksaa lapsilisistä veroa. Näin voidaan lapsilisien tasoa huomattavasti nostaa.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

jos tehdään niin kuin hallitus niin taantuma jatkuu. Pk-yritystoimintaa edistämällä, työpaikkoja luomalla saadaan talous kasvuun ja riittävä perusturva ja entistä paremmat hoitopalvelut turvattua.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Suomella pitää olla uskottavat puolustusvoimat - riittävä rahoitus tulee turvata.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

tehokkaampi valvonta - erityisesti talousrikosten, rahan kierron, veroparatiisien ja harmaan talouden osalta - tuo panostukset moninkertaisesti takaisin.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

On tehostettava ennaltaehkäiseviä toimia sekä raja- ja muuta valvontaa

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomen on varauduttava mahdollisiin uhkiin.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Valtion turvallisuus koskee koko Suomea ja kaikkia kansalaisia. Tätä ei saa vaarantaa. Yksityisyyden suoja tulee tällä edellytyksellä suojella mahdollisimman hyvin.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Toimimme tasavallan presidentin, hallituksen ja Timo Soinin johdolla toimivan ulkoasianvaliokunnan yhteisten kantojen mukaan.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki apu, kivunlievitys varmistettava

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Julkisella sektorilla päävastuu hyvistä ja kohtuuhintaisista hoito- ja muista palveluista. Yksityinen sektori täydentää palvelujen tarjontaa.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Viranomaisten yhteistyötä lisäämällä ja muin eri tavoin on varmistettava, ettei nyt julkisuudessa olleita karmeita tapauksia enää tulevaisuudessa tapahtuisi.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Joku tolkku tulee olla myös laitospaikkojen sulkemisessa. Yhteisöllinen palvelutaloasuminen omine huoneineen tulee mahdollistaa. Kotihoitoa parannettava, niin että turvataan vanhusten inhimillinen, hyvä elämä. Omaishoitajille riittävä taloudellinen ja muu tuki varmistettava. Omaishoitajathan säästävät työllään - 24 h -yhteiskunnan varoja satoja miljoonia.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Outo kysymys. kansalaisten tulee valita päättäjät, jotka päättävät hoitopalvelujen laadusta, saatavuudesta, rahoituksesta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Suomen näkökulmasta ilmastonmuutosta koskevat päätökset tulee mahdollisuuksien mukaan tehdä maailmanlaajuisesti. Suomen teollisuus on jo nyt erittäin vähäpäästöinen. Vaara on, että tiukentamalla omaa lainsäädäntöämme, teollisuustuotanto maassamme vähenee ja vastaava tuotanto tehdään enemmän saastuttavissa maissa - joissa lainsäädäntö on vähäisempää tai ei ole lainkaan..

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Geenimuunnellun viljelyn ja ruoan aiheuttamista ongelmista ihmisille, eläimille, muulle kasvullisuudelle ja ympäristölle on laajaa näyttöä

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

turvapaikanhakijat tulisi sijoittaa mahdollisuuksien mukaan saman kulttuuri- ja muut ominaispiirteet omaaville lähialueille, jolloin kotoutuminen ja olojen rauhoittuessa paluu kotimaahan olisi helppoa.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Jo luonnonvarojen käytön takia on tarkoituksenmukaista pitää koko Suomi asuttuna.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Sinänsä kannatettava esitys opetusryhmien koosta, jos vain talous sallii..

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Presidentti ja Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen johdon tehtävä on tehdä johtopäätökset ja esitykset eduskunnalle Natojäsenyydestä/kansanäänestyksestä.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

kaikki energiansäästötoimet ja uusiutuvat, kotimaiset energiavarat käyttöön; maa-, vesi-, ilmalämpö, tuuli, bioenergia.. Aurinkopaneeleista todellisena suurtuotantona (kuten esim. paperiteollisuus) tulisi saada Suomen seuraava koko maailman kattava vientituote osaamiseen panostamalla sekä nykyisten aurinkopaneelien valmistajien ja suuryhtiöittemme yhteistyöllä eri tuotanto-, kuljetus- ja pystytysvaiheissa. Asiantuntijoiden mukaan jo nyt nykytekniikalla alueeltaan 30kmx30km aurinkopaneeleilla saataisiin tyydytettyä koko Suomen sähkötarve, vaikka Suomi on pohjoinen maa ja aurinko paistaa aina vinosti. Ydinjätteet ovat tulevien sukupolvien terveys- ja turvallisuusuhkana ja taloudellisena rasitteena tuhansia vuosia.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Erityisesti pienituloisilla on jo nyt vakavia talousongelmia. Köyhien määrä on nousemassa miljoonaan ihmiseen. Verot maksukyvyn mukaan.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Nykytilanne on eri näkökohdat huomioon ottaen hyvä

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

kansainvälinen yhteistyö, vienti, kauppa ym. tekijät puoltavat sitä, että kansalaisille tarjotaan mahdollisuus opiskella äidinkielensä lisäksi ruotsin tilalla muita maailmankieliä.. Jokainen voi tietysti valita edelleen ruotsinkielen..

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Ehdokkaan kommentti

Julkinen liikenne sujuvammaksi.

2. Uudenmaan tiet on kunnostettava ennen kuin uusia ratayhteyksiä itään tai länteen rakennetaan.

Ehdokkaan kommentti

Uudenmaan tiet ovat yhä huonokuntoisempia rahoitusleikkausten takia.

3. Suuret kuntaliitokset ovat parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

Ehdokkaan kommentti

Suurkunta olisi katastrofi muille kunnille kuin Helsingille, koska suurkunnassa Helsingin byrokratia, palkkaharmonisointi jne. maksaisivat satoja miljoonia nykyistä enemmän ilman että palvelut paranisivat !

4. Uudellamaalla on liikaa pieniä sairaaloita. Hoitoa pitäisi keskittää suurempiin yksiköihin.

Ehdokkaan kommentti

Lähtökohtana tulee olla, että hoidon tulisi aina olla riittävää, hyvää ja nopeasti saatavissa. Erikoissairaanhoito, missä tarvitaan huippuosaamista, tulee varmistaa suuremmissa yksiköissä kuten Hyks-ssä

5. Valtion pitää velvoittaa kunnat ottamaan tasapuolisesti kiintiöpakolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Kunnanvaltuustojen tehtävä on päättää asiasta.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Periaatteessa Kyllä. Monipuoluejärjestelmässä toteutuu hallituspuolueiden yhteinen tahto.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä