Antti Rinne Valitaan

Vaalikone 2015 Uudenmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaaliturvan taso on jäänyt viime vuosikymmeninä jälkeen palkkojen noususta. Tällä vaalikaudella perusturvaa korotettiin n. 120 eurolla kuukaudessa. Tämä oli oikea ratkaisu. Tulevalla vaalikaudella pitää löytää ennen muuta mielekästä työtä nykyistä useammalle.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Tervettä järkeä saa käyttää. Nykyään kaupat ovat asiakkaan näkökulmasta joustavasti auki.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaaliturvan mallin sijaan pitää keskittyä sen tasoon. Jotta heikoimmassa asemassa olevien taloudellista asemaa voidaan parantaa, tarvitsemme työtä, talouskasvua ja niistä saatavia verotuloja.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

0- tuntisopimuksista päästävä eroon, jokaiselle vähintää 18 tuntia viikossa taattava työaikaa. Työntekijän niin halutessa, tuntimäärä viikossa voi olla alhaisempi.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Rakennemuutosten runtelemassa Suomessa ihmisten taloudellisen turvan heikentäminen ei ole se väylä, jolla julkista taloutta laitetaan kuntoon.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Eurossa on ongelmia jotka ovat viime vuosina tulleet selkeästi esille kriisien myötä. Kuitenkin yhteinen eurooppalainen valuutta lähtökohdaltaan on ollut ja on edelleen perusteltu. Se poistaa valuuttakurssivaihteluiden riskejä, valuutanvaihdon kustannuksia ja edistää sisämarkkinoita ja sitä kautta Suomenkin talouskasvua sekä työllisyyttä. Eurosta ei pidä poistua, mutta sen ongelmat pitää poistaa.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Jos arvonlisäveroa ruuan osalta nostettaisiin, olisi tämä nosto kompensoitava pieni- ja keskituloisille.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Julkisen talouden tasapainottamiseen tarvitaan ensisijassa talouskasvua ja uusia työpaikkoja. Kasvun rinnalla tarvitaan rakenteellisisa muutoksia ja koska kasvua ei heti saada aikaan, tarvitaan myös menojen ja tulojen sopeutusta.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on oikeudenmukainen tapa kerätä lisätuloja ja huolehtia samalla siitä, että pieni- ja keskituloiset lapsiperheet saavat riittävän tuen.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Laajuus ei ole ongelma, tehokkuutta ja vaikuttavuutta on mahdollista lisätä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaisille Suomen koskemattomuudelle paras tae on ollut ja on nykyisessä tilanteessa sotilaallinen liittoutumattomuus ja uskottava, itsenäinen puolustuskyky. Kun koskaan ei ole järkevää sanoa "ei koskaan", meidän ei ole tarve esimerkiksi hallitusohjelmassa sulkea NATO-vaihtoehtoa itseltämme pois.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Maaseudulla, mutta myös kasvukeskuksissa tavallisen kansalaisen turvallisuuden vuoksi poliisin apu on varmistettava riittävän nopeana.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Meidän ei pidä olla terrorismin uhan osalta sinisilmäisiä. Maahanmuuton rajoittaminen ei kuitenkaan avoimessa maailmassa ole oikea keino torjua terrorismia. Viranomaisilla on oltava riittävät toimivaltuudet terrorismin torjuntaan ennalta.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Erityisesti talouden kehityksen uhka lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa asuvien ihmisten turvallisuus on tärkeää. Esimerkiksi verkkotiedustelussa viranomaiset tarvitsevat lisää toimivaltuuksia. Nämä lisäykset voidaan toteuttaa ilman kansalaisten yksityisyyden suojan loukkaamista.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Oma korsi on kannettava kekoon.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Todella vaikea asia.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Yksityinen täydentää

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Todellisissa ongelmatilanteissa kyllä.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Sitä varten veroja kerätään, että apua ja hoivaa tarvitsevat sitä saavat.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Demokratiaa ja palveluja ei saa asettaa vastakkain. Kunnallista itsehallintoa on arvioitava ajassa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Suomen teollinen tuotantoa on maailman puhtainta. Sen kilpailukykyä ei saa vaarantaa asettamalla kovempia vaatimuksia kuin muille maille tai maanosille asetetaan.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on edelleen verrattaen vauras maa. Meidän on kannettava kannettava osamme kansainvälisestä solidaarisuudesta. Turvapaikanhakijoiden määrä on Suomessa paljon pienempi kuin monissa muissa Euroopan maissa.
Kts. esim. http://www.pakolaisapu.fi/fi/tietoa/tietoa-pakolaisuudesta/pakolaisuus-suomessa/suomi-kohde-ja-lahtomaana.html

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Osuvampi näkökulma on, että ihmisillä pitää olla säälliset mahdollisuudet asua ja elää joka puolella Suomea.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Ryhmäkoko on yksi lasten oppimisympäristön tekijä ja opettajan työkuormitukseen vaikuttava asia.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, jos liittymistä ylipäätään harkitaan.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Teollisuus tarvitsee varmaa ja hintavakaata energiaa. Ydinvoima on tällä hetkellä realistinen, päästötön välivaiheen energiamuoto. Tulevaisuudessa energiahuoltomme rakentuu pääasiassa uusiutuvan ja bioenergian varaan.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Kokonaisveroasteen alentaminen ei todennäköisesti ensi vaalikaudella ole mahdollista. Tuloverojen alennukset on kohdistettava pieni- ja keskituloisille, mutta samalla se tarkoittaa isotuloisten verotuksen kiristämistä.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisarvo on jakamaton ja suomalaisilla on perustuslain mukaan lain edessä oltava yhdenvertainen kohtelu.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Alkoholista koituu valtavat haitat yksilöille, perheille ja yhteiskunnalle. Kts. esim. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_osio=&p_artikkeli=kol00222

Näitä haittoja on voitava hillitä. Siksi saatavuutta ei ole syytä lisätä. Samalla normaali kulutus, esimerkiksi saunaoluen ottaminen, ei voi olla kohtuuttoman vaikeaa. Siksi esimerkiksi keskiolutta ei tule viedä vain Alkon myytäväksi.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Se, että kaikilla on mahdollisuus oppia hyvin ruotsia tarkoittaa tasavertaisia mahdollisuuksia pärjätä esimerkiksi työelämässä kaksikielisessä Suomessa ja Pohjoismaissa. Suomen kansalla on kaksi virallista kieltä, ruotsi ja suomi.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Ehdokkaan kommentti

Ei ihmisiä voi rangaista siitä, että heidän täytyy liikkua töihin, harrastuksiin jne. Täytyy tehdä sellaisia liikennejärjestelyitä (länsimetro, Marja- ja Pisara-rata), että liikenne sujuu.

2. Uudenmaan tiet on kunnostettava ennen kuin uusia ratayhteyksiä itään tai länteen rakennetaan.

Ehdokkaan kommentti

Ei näitä pidä asettaa vastakkain.Samaan aikaan voidaan edistää tärkeimpiä hankkeita ympäri maata.

3. Suuret kuntaliitokset ovat parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

Ehdokkaan kommentti

Pääkaupunkiseutu on omanlaisensa kokonaisuus. Vahva peruskunta on tavoittelemisen arvoinen.

4. Uudellamaalla on liikaa pieniä sairaaloita. Hoitoa pitäisi keskittää suurempiin yksiköihin.

Ehdokkaan kommentti

Suuremmat yksiköt ovat perusteltuja silloin, kun ne edistävät hyvää ja monipuolista hoitoa.

5. Valtion pitää velvoittaa kunnat ottamaan tasapuolisesti kiintiöpakolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Kunnat ovat erilaisia ja se täytyy huomioida.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Vaalilupausten toteuttaminen on kiinni ihmisten antamasta luottamuksesta. Kun on ihmisten tuen myötä annettua valtaa, lupaukset on pidettävä.
http://vaalit.sdp.fi/vaaliohjelma/

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä