Eve Rämö

Vaalikone 2015 Uudenmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Uskon enemmän porkkanaan kuin keppiin, palkitsemiseen rankaisemisen sijaan. Usein työttömyyden taustalla on muutakin kuin haluttomuus työntekoon. Työpaikkaa haluamaton työntekijä ei ole työntekijän eikä työnantajan etu. TE-keskusten palveluita tulisi kehittää yhä enemmän siihen suuntaan, että motivoituneet työntekijät löytäisivät työtä ja yksinkertaistaa prosessia. Sosiaalituet ovat viimesijainen tapa tulla toimeen. Meillä on tiukat normit sille miten ja kuka saa mitäkin etuutta. Suomalainen hyvinvointi perustuu sille, että kaikista pidetään huolta.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Uskon, että aukioloaikoja vapauttamalla voidaan luoda Suomeen lisää työpaikkoja. Liikkeet voidaan pitää auki silloin, kun asiakkaita on.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaaliturvajärjestelmä ja tuloverojärjestelmä tulee uudistaa. Vihreän perustulomallin mukaisilla muutoksilla taataan oikeudenmukaisempi ja selkeämpi verotus. Perustulon kokeilu tulee kirjata seuraavaan hallitusohjelmaan ja ottaa uusia askeleita kohti perustuloa.
Vähimmäisturvan suuruinen perustulo jokaiselle täysi-ikäiselle suomalaiselle takaa paremman tulevaisuuden, ehkäisee syrjäytymistä ja tukee erilaisia elämäntilanteita joustavasti.

Perustulon keskeinen tavoite on helpottaa pienituloisten asemaa ja poistaa erilaisia tulo- ja kannustinloukkuja. Työn tekeminen on aina kannattavaa: jokaisesta tienatusta eurosta käteen jäävät tulot kasvavat. Perustulo poistaa sosiaaliturvan väliinputoajat. Perustulo ei vain paikkaa jo syntyneitä ongelmia vaan myös ennaltaehkäisee niitä. Syyperusteisesta sosiaaliturvasta luopuminen ja mahdollistamalla työtulojen ja sosiaaliturvan yhdistäminen pystytään luomaan sosiaaliturvasta oikeudenmukaisempi ja yksinkertaisempi. Tämä edistää myös joustavien työmarkkinoiden luomista. Samalla karsiutuu suuri määrä byrokratiaa. Perustulo toisi toimeentuloturvan myös yrittäjille.
Vihreille perustulo merkitsee kaikille suomalaisille maksettavaa nykyisen perusturvan suuruista rahasummaa. Verottomana etuutena perustulon taso olisi noin 560 euroa (vuonna 2014). Sillä korvataan kaikki sosiaaliturvan vähimmäisetuudet, kuten työttömien perusetuudet ja minimivanhempainpäivärahat. Verotuksella perustulo kerättäisiin asteittain pois niiltä, jotka eivät sitä tarvitse.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Ns. nollasopimukset sopivat joillekin ja ovat yrittäjän edun mukaisia silloin, kun työn määrä vaihtelee suuresti. Sopimuksiin liittyvää problematiikkaa tulee kuitenkin pyrkiä poistamaan.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni ansiosidonnaisen päivärahan ehdot ja pituus ovat nykyisellään melko hyvät.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Euro poistaa valuuttariskejä ja siksi parantaa yritysten toimintamahdollisuuksia. Jäsenvaltioiden tauloudelliseen tilaan tulee kuitenkin jatkossa kiinnittää merkittävästi nykyistä enemmän huomiota. Julkisessa keskustelussa nostetaan enemmän esille yhteisvaluutan heikkouksia kuin hyötyjä. Eu politiikassa, toiminnassa ja päätöksissä paljon jää kulisseihin eikä kansalaisella ole tarkkaa tietoa hyödyistä ja haitoista.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Suomalaisen ruokalasku on mielestäni jo nyt korkea. Veronkorotus osuisi suurimmin pienituloisiin. Ruuan tuotannon verotusta tulisi uudistaa; eettisesti ja ekologisesti kestäville tuotantotavoille (esim. luomu) tulisi antaa verohelpotuksia jotka laskisivat ruuan hintaa.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Huonoina aikoina on satsattava tulevaisuuteen ja pitää julkisen sektorin toiminta aktiivisena. Julkisista palveluista ei voida loputtomiin säästää höyläten ilman että palvelut kärsivät merkittävästi. Suuret säästöt tulee tehdä rakenteellisilla muutoksilla ja satsaamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni lapsilisät tulee korottaa tasolle, jossa ne olivat ennen viimeisintä leikkausta. Lapsilisien tulee olla subjektiivinen oikeus jokaiselle lapselle varallisuudesta riippumatta. En verottaisi lapsilisiä.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Pitkällä tähtäimellä julkinen talous on tasapainotettava rakenteellisilla ratkaisuilla. Säästöjä tehdessä ei kannata olla lyhytnäköinen vaan panostettava toimiin jotka lisäävät talouskasvun mahdollisuuksia. On tuettava työllisyyttä ja työpaikkojen syntymistä. Säästöjä tehdessä ei saa vaarantaa ihmisten hyvinvointia.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

NATO:n mukana tulee monia poliittisia jännitteitä. Ennen NATO:n liittymistä tulee uhkat ja mahdollisuudet pohtia tarkasti. Vihreät eivät kannata nykytilanteessa liittymistä NATOon. Mikäli tilanne muuttuu olennaisesti, tulee asiasta järjestää kansanäänestys.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on oltava riittävä määrä poliiseja turvaamaan vakaat olosuhteet. Poliisiorganisaatiota tulee uudistaa niin, että resurssit ovat riittävät.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Terrorismi kaikissa muodoissaan on uhka. Islam on vain yksi terroristien väline, joilla ihmiset saadaan mukaan terroristiseen toimintaan. Tukemalla maltillisen islamilaisen kulttuurin kehittymistä suomessa ehkäisemme parhaiten ääri-ilmiöiden syntyä. Lähes kaikki uskonnot ja liikkeet äärilaidoissaan ovat jonkinlainen riski. Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa ja vapaan liikkuvuuden tuomaa moninaisuutta. En näe syytä rajoittaa työperäistä maahanmuuttoa.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Putin ja Venäjä tekevät omaehtoista politiikkaa. En kuitenkaan usko, että Venäjä olisi akuutti uhka Suomelle. Ulkopolitiikassa on tärkeää säilyttää hyvä keskusteluyhteys Venäjän hallintoon ja toimia sillanrakentajana konfliktissa.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Tiedonsaantiin on jo nykyisellään olemassa melko hyvät ja riittävät säännöt ja resurssit.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Irakin tilannetta tulee ensisijaisesti tukea poliittisin ja rauhanomaisin keinoin .

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa tulisi pohtia miten ja missä tapauksissa olisi ihmisen mahdollista saada avustettu kuolema. Nyt avustetun kuoleman haluavat matkustavat kykyjensä mukaan maihin, joissa se on mahdollista.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeämpää kuin yksityistäminen tulee olla hinta ja toiminnan tarkoituksenmukaisuus ja tehokkuus. Joillain aloilla ulkoistaminen on tuonut säästöjä ja laatua ja toisaalla kasvattanut julkisen sektorin menoja.
Mielestäni myös maksetuille veroeuroille tulee saada vastinetta; julkiset sosiaali-ja terveyspalvelut ovat hyvinvointivaltiomme perusta.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Lastensuojelun painopiste tulee olla ennaltaehkäisyssä. Kuntien tulee viipymättä toteuttaa uuden sosiaalihuoltolain vaatimukset ja tarjota kotipalvelua ja perhetyötä peruspalveluina ilman lastensuojelun asiakkuutta.

Lastensuojelutyön tulee aina olla asiantuntevaa, yksilöllistä ja arvostavaa. Jokainen perhe ja lapsi tulee kohdata yksilönä. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöille tulee määritellä yläraja asiakasmääriin. Nyt sosiaalityöntekijät jäävät usein yksin liian suuren työtaakan alle. Jos asiakkaita on liikaa, ei työaika riitä asiakkaiden laadukkaaseen kohtaamiseen. Asiakkaille tulee aina olla nimettynä omatyöntekijä.

Henkilöstön pysyvyyteen tulee työnantajien kiinnittää huomiota. Työolosuhteiden tulee olla riittävän hyvät ja kuntien on tuettava työntekijöitä lisäkoulutuksessa nykyistä paremmin. Pysyvät ja hyvinvoivat työntekijät ovat asiakkaiden ja työnantajien etu.

Lapsen edun niin vaatiessa on toimittava viivyttelemättä. Kiireellisessä sijoituksessa ja huostaanotossa tulee sijoituspaikan olla mahdollisimman lähellä omaisia, ellei se ole lapsen edun vastaista. Sijoitetun lapsen ja perheen yhtenäisyyttä ja vanhemmuutta on aktiivisesti tuettava. Kaikessa toiminnassa on pyrittävä lapsen edun toteutumiseen ja inhimillisen kärsimyksen minimointiin.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Uskon että veroja maksamalla suomalainen ostaa itselleen tietyt peruspalvelut. Laadukas vanhustenhoito kuuluu mielestäni luovuttamattomiin peruspalveluihin jotka tulee kustantaa verovaroin. Mikään nytkään ei estä käyttämästä omia varoja mikäli haluaa yksityistä palvelua. Myös julkisen vanhustenhoidon laatu tulee taata laein ja asetuksin.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Mikä on kunnan tarkoitus? Mielestäni kuntien määrä tai oikeus olemassaoloon ei ole itsetarkoitus. Tarkoituksenmukaista on että kunta tuottaa palvelut ja rakenteet kuntalaisille niin, että lakisääteiset palvelut toteutuvat ja hallinto toimii. Jos kunnan tarkoitus ei toteudu niin mielestäni silloin tulee harkita muita ratkaisuja, esimerkiksi kuntaliitosta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Emme voi jatkuvasti elää maapallon kustannuksella. Ympäristön tuhoaminen on oman elinympäristömme tuhoamista. Ympäristön arvo täytyy tiedostaa sillä usein se on korvaamaton.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Iso kysymysmerkki on geenimuunnellun ruoan tuotanto, myynti ja turvallisuus. Mielestäni geenimuunnellun ruuan tuvallisuudesta ei ole olemassa riittävää tutkimusta.
Yhdysvaltain ja EU:n vapaakauppasopimus ei ole ongelmaton. Yhdysvaltain elintarvikkeiden laadun sääntely eroaa suuresti EU:n sääntelystä sillä Yhdysvalloissa on sallittua moni täällä kielletty asia. Haluammeko hyväksyä samat normit kokonaisuutena kuin Yhdysvalloissa on käytössä? Yhdysvalloissa voi esimerkiksi lihan myyntiaikaa pidentää kemiallisella pesulla.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Myös Suomen tulee kantaa globaalia vastuuta maailman hädästä. Paras tapa hillitä pakolaistilannetta on parantaa olosuhteista lähtömaissa. Ihmiset haluavat ensisijaisesti jäädä kotimaahansa. Kun hätä on suuri, on Suomen tarjottava nykyistä useammalle turvapaikanhakijalle koti.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella tulee olla vapaus valita asuinpaikkansa. On kohdattava se tosiasia että tiivis kaupunkirakenne mahdollistaa tehokkaammat palvelut ja liikkumiset. Elävä maaseutu on myös tärkeää. Myös harvaan asutuilla seuduilla täytyy olla julkista liikennettä liikkumiseen.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Oppilaiden työrauha ja mahdollisuudet oppia tulevat olla tasalaatuisia ympäri maan; riippumatta asuinpaikasta. Luokkakokoja rajoitettaessa tulee kuitenkin huomioida kuntien resurssit opetuksen toteuttamiseen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Vihreät eivät kannata nykytilanteessa liittymistä NATOon. Mikäli tilanne muuttuu olennaisesti, tulee asiasta järjestää kansanäänestys.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Valtion tulee panostaa vientiä ja työllisyyttä tukeviin investointeihin - nykyaikaisiin uusiutuviin energiamuotoihin sekä energiatehokkuuden lisäämiseen. Fennovoiman reaktoria vastaava sähkö ja teho voidaan vihreän energiamallin mukaisesti korvata uusiutuvaa energiaa lisäämällä, sähkön käyttöä tehostamalla ja kysyntäjoustoa edistämällä.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Verotuksen tulee olla proggressiivista: veronkorotukset tulee kompensoida pienituloisille ja verotuksen painopistettä tulee kohdentaa työn ja yrittämisen verotuksesta ympäristöhaitallisen toiminnan verotukseen. Tulevaisuudessa muutetaan tuloverotusta Vihreän tuloverouudistuksen ja perustulomallin mukaiseksi.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Nyt jos koskaan on aika korjata tämä epätasa-arvo lakipykälistä. Rakkaus eikä vanhemmuus katso sukupuolta. Myös isyyslakia on uudistettava ja transseksuaalien ja vammaisten pakkosterilointi lopetettava.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Rajoituksilla ei hoideta syitä vaan koetetaan rajoittaa seurauksia. Lukuisista rajoituksista huolimatta alkoholinkulutus ei ole lähtenyt laskuun. Samaan aikaan matkailijoiden maahantuoman alkoholin osuus kasvaa jatkuvasti. Vapauttamalla aukioloaikoja ja sallimalla helpottaisimme ravintolayrittäjien toimintaa. Pienpanimoden tulisi voida vapaati myydä tuotteitaan tuotantotilojen yhteydessä olevista myymälöistä

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ruotsinkielen opetuksen uudistukset on tehtävä niin, ettei kielivähemmistön oikeudet vaarannu. Kielen opetuksen painopiste tulee olla enemmän käytännön kielitaidossa kuin teoriaopetuksessa. Mielestäni opetuksen tulisi olla sellaista, että se mahdollistaisi nykyistä enemmän kielten opiskelua.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Ehdokkaan kommentti

Helsingin seudun julkista liikennettä tulee kehittää voimakkaasti siihen suuntaan että julkinen liikenne olisi tehokasta, edullista ja houkuttelevaa. Turhaa yksityisautoilua ruuhkautuville alueille voisi rajoittaa ruuhkamaksuin.

2. Uudenmaan tiet on kunnostettava ennen kuin uusia ratayhteyksiä itään tai länteen rakennetaan.

Ehdokkaan kommentti

Raideliikennettä tulee kehittää jotta teiden rasitusta saadaan vähennettyä. Teiden kuntoon on osoitettava riittävät määrärahat jotta teiden kunto säilyy riittävän hyvänä ja teillä liikkuminen on turvallista.

3. Suuret kuntaliitokset ovat parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

Ehdokkaan kommentti

Toimiva metropoli on varmasti kaikkien etu. Metropolialueella asuu paljon ihmisia joten esimerkiksi liikennettä ja palveluita suunnitellessa kannattaa huomioida koko metropolialue eikä vain yksi kaupunki. Elävä metropoli koostuu toimivista kaupungeista jotka tekevät laajaa yhteistyötä.

4. Uudellamaalla on liikaa pieniä sairaaloita. Hoitoa pitäisi keskittää suurempiin yksiköihin.

Ehdokkaan kommentti

Tilanne pitää miettiä alueiden politiikan kautta. Suuret sairaalat tulee sijoittaa niin, ettei kenellekään tule kohtuuttoman pitkää tai hankalaa matkaa sairaalaan. Saavutettavuuden täytyy olla yksi laadun mittareista.

5. Valtion pitää velvoittaa kunnat ottamaan tasapuolisesti kiintiöpakolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Tasapuolisuus tarkoittaa sitä, että pakolaisia sijoitettaessa kuullaan kuntien omat kannat ja huomioidaan niiden resurssit ja mahdollisuudet kotouttamiseen.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Kansanedustajan tulee pyrkiä edistämään omien arvojensa mukaista politiikkaa. Vaalityötä tehdessä ei pidä antaa lupauksia, jotka ovat ristiriidassa oman puolueen linjauksiin.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä