Sanna Lauslahti Valitaan

Vaalikone 2015 Uudenmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaaliturvamme takaa jokaiselle oman kodin ja peruselämän tarpeet. Kasvavat leipäjonot ovat signaali siitä, että varsinkin pääkaupunkiseudun korkeat elinkustannukset ajavat ahdinkoon yhä useampia perheitä. Varmasti myös sosiaaliturvan väärinkäyttöä ilmenee ja se tulee kitkeä pois. Tukien varassa ei tule olla tavoite kenellekään, vaan tilapäinen apu ahdinkoon.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Annetaan yrittäjille valta päättää siitä, milloin ovet ovat auki. Tulevaisuuden voittajia ovat ne liikkeet, jotka voivat yhdistää digitaalisen ja fyysisen kaupan toisiinsa. Internetaikakaudella kuluttajat ostavat kodinkoneita ja vaatteita mihin aikaan tahansa vuorokaudesta. Perinteinen tapa ajatella ei päde enää tähän päivään. Mieluiten työpaikkoja lisää palvelualoille vapauttamalla aukiolojat.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustulossa on omat hyvä ja huonot puolensa. Hyvä puoli on hakemusbyrokratian väheneminen.Toisaalta sosiaaliturva on tarkoitettu tilapäiseksi. Työpaikka ja siitä saatava palkka pitäisi olla peruslähtökohtana. Perustulo-nimikkeenä antaa viestiä, että töitä ei tarvitse tehdä, kun perustoimeentulo taataan.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli aidosti työntarjonta on sesonkiluonteista, eikä pysyvää työtä ole tarjolla, on voitava tehdä myös tällaisia ns. nollatyösopimuksia. Muuten on riski, että nämäkin työt siirtyvät esim. Viroon. Palkka tulee ansaita tehdystä työstä.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Tästä tulee tehdä tarkempi arvio, miten työttömyysturvan keston lyhentäminen lisäisi työpaikan vastaanottohalukkuutta. Yritysten toimintaympäristöä parantamalla tulee päästä tilanteeseen, jossa työpaikkojen tarjonta kasvaa ja työttömyysaika jää lyhyeksi.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Eurosta on ollut hyötyjä ja haittoja. Merkittävin hyöty on kotitalouksien maksamat hyvin alhaiset korot. Toisaalta Euro ei ole toiminut toivotulla tavalla euroalueen vakauttajana. Erot Pohjois- ja Etelä -Euroopan maiden talousjärjestelmien välillä ovat olleet liian haasteellisia ja pakottaneet EU alueen toimimaan perustamisasiakirjojensa vastaisesti eli tukemaan yksittäisten maiden taloutta (Kreikka, Portugal, Espanja).

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Tilanne, jossa ostovoima ei vahvistu ja samaan aikaan elinkustannukset nousevat, ei tule nostaa perusasioiden arvonlisäveroa.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Valtion velka nousee 100 mrd:iin. Se on kaksi kertaa vuoden tulojen verran. Emme voi jättää lapsillemme ja nuorillemme velkaa maksettavaksi. Säästöt eivät tarkoita aina heikkenyksiä palveluihin. Parempia palveluita on mahdollista tuottaa pienemmällä rahalla ja byrokratian vähentäminen keventää myös kustannustaakkaa.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Palaisin takaisin asetelmaan, jossa lapsilisiä ei sekoitettu tuloverotukseen. Verottomana tilanne on selkeämpi ja tasaveroisempi kaikille lapsille.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Julkiset menot ovat n. 57 prosenttia bruttokansantuotteesta, joka on paljon. Samoin julkisen sektorin koosta kertoo hyvin veroasteemme. Se on n. 45% BKT:sta ja on korkeampi kuin EU:ssa (n. 38% BKT:sta) ja OECD maissa (n. 34% BKT:sta). Arvonlisävero on korkealla tasolla huolimatta alennetuista verokannoista. Samoin kulutusta verotetaan tasaveroilla kuten energia-, valmiste-, ajoneuvo- ja polttoaineveroilla. Mieluummin tuotamme palveluita järkevämmillä tavoilla ja vähennämme turhaa byrokratiaa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan Suomen ja Ruotsin sekä NATOn kanssa tehtävän yhteistyön lisäämistä. NATO kantaani olen joutunut muuttamaan viime aikaisten tapahtumien vuoksi. Joudumme miettimään tilannetta uudessa valossa, mikä on maamme turvallisuuden kannalta paras vaihtoehto. NATO ja siihen littyminen on yksi niistä. Asia tulisi ainakin selvittää kunnolla ja käydä siitä sen jälkeen tosiasioihin pohjautuva kiihkoton keskustelu.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme lähipoliiseja, jotka jalkautuvat kouluihin ja nuorisotiloihin. Jokaiselle koululle oma nimikkopoliisi.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Suomi tarvitsee ikääntymisen vuoksi työperäistä maahanmuuttoa. Tekevät käsiparit eivät tule vain riittämään lähitulevaisuudessa. Toisaalta terrorismi uhan kasvamisen vuoksi tulee pohtia uusia keinoja tunnistaa riskihenkilöt.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Venäjä ei ole tällä hetkellä uhka Suomelle. Olemme EU-maa ja siksi yhteisrintamassa esim. talouspakotteissa. Meillä toki pitkä raja ja perinteitä yhteistoiminnasta Venäjän kanssa.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Tässä on löydettävä tasapainotila, jossa taataan turvallisuus kunnioittaen samalla kansalaisten yksityisyyden suojaa. Keinojen tulee olla oikeassa suhteessa saavutettaviin turvallisuushyötyihin nähden.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Isisin toiminta on tuomittavaa ja järkyttävää.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on todella herkkä ja vaikea kysymys. Jokaisen meistä kannalta olisi hyvä olla tehtynä oma hoitotahto, jonka mukaan sitten toimittaisiin. Jokaisella on oikeus päättää omasta elämästään.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Parempia palveluita. Nopeammin hoitoon. Matalimmilla kustannuksilla. Nämä ovat tulevien vuosien tavoitteet, joiden vuoksi meillä tulee olla monipuolista palvelujen tuottamista yhdistysten, yritysten ja julkisen sektorin toimesta. Asiakas eli potilas saa tehdä valinnan tuottajien välillä ja ohjata näin palvelujen kehitystä.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Uusi sosiaalihuoltolaki tuo hyviä vastauksia mm. kotiavun tarjoamisen perheille. Mieluummin autetaan varhain kuin ollaan tilanteessa, jossa lapsi joudutaan ottamaan huostaan.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

En kannata lähiomaisten velvollisuutta maksaa hoitokuluja pakolla. Kannatan tässä vapaaehtoisuutta. Perheissä voi olla kovin erilaisia tilanteita vanhempien ja lasten välillä.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Mieluummin toimivat ja tarpeiden mukaiset terveyspalvelut kuin hallinnon ylläpitäminen, joka myös maksaa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Näen tärkeänä ilmastonmuutoksen hillitsemisen, mutta tärkeää on myös uusien työpaikkojen luominen. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseen liittyviä tavoitteita tulee asettaa tasapuolisesti kaikille maille. Yhtälö, jossa luomme uusia työpaikkoja puhtaiden teknologioiden ympärille, on hyvä esimerkki kummankin tavoitteen toteuttamisesta. Samalla voimme luoda kansainvälistä liiketoimintaa, ja saada vientituloja.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Tämä kysymys jakaa tutkijat. On ihanaa voida syödä kotimaista puhdasta ruokaa. Meidän ei ehkä itse tarvitse tuottaa geenimuunneltua ruokaa Suomessa.Mutta lähitulevaisuudessa voi hallittu geenimuunneltu viljely olla ratkaisu esim. nälänhätään ja väestönkasvuun.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Suomen tulee yhdessä EU:n kanssa ensisijaisesti edistää ihmisten tukemista näiden kotimaassaan, jotta turvapaikan hakuun ei synny tarvetta.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Velkataakan alla oleva kotimaamme ei pysty pitämään pelkästään verovaroin kustannettuna koko maata asuttuna. Sen sijaan yritystoiminnan edellytyksiin tulee panostaa niin, että yrittäminen on mahdollista eri puolilla maata. Työpaikat luovat edellytykset myös maanlaajuiselle asuttuna pitämiselle.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeintä on, että opetusryhmän koko on oikea luokassa olevien oppilaiden tarpeisiin nähden. Kaavamaiset mitoitukset voivat johtaa muiden tukitoimien karsintaan.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Kyse on merkittävästä päätöksestä maamme kannalta. Sen tueksi tarvitaan kansanluottamus, ja kaikkien puolueiden sitoutuminen asiaan.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Jos päätettäväksi tulee Fortumin Loviisan vanhan yksikön korvaaminen. Vastaisin kyllä. Maamme tarvitsee päästötöntä ilman veronmaksajien tukea toimivaa energiaa. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi meidän tulee vähentää samalla fossiilisten polttoaineiden käyttöä.Uusiutuvat energiamuodotkin tarvitsevat tuekseen riittävästi perusvoimaa.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Varsinkin, jos ratkaisu tehdään osana palkkaratkaisua. Lisäksi edellytyksenä tulee olla, että vastaavat säästöt tehdään jossain kuluerässä tai sitten vastaava raha summa korvataan nostamalla esim. Valmisteveroja.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Äänestin tasa-arvoisen avioliiton puolesta. Uskon suvaitsevaiseen Suomeen, jossa lain edessä kaikki ovat tasa-arvoisia.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Viinikysymyksessä olen pohtivalla kannalla. Viinien myynnin osalta jo nyt on aika hyvin tilanne, kun monen ruokakaupan kyljestä löytyy Alko. Toisaalta tässä on omat huonot puolensa, jos pohditaan kauppojen tasa-arvoista kohtelua. Toisella on asiakasvirtoja tuova Alko vieressä. Ja toisella ei. Yksilötasolla ajatellen haluaisin ostaa ruokakaupasta viinin, mutta en tiedä, onko se kansanterveyden kannalta hyvä juttu. Mietityttää.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan vapaavalintaisia kieliä sekä lähestymistä tavoitetta kohden kokeilujen kautta. Joiden kohdalla painaisin Kyllä. Näin olen toiminut kuluneella kaudella.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Ehdokkaan kommentti

Autoilu on jo riittävän kallista. Siihen ei tarvita enää yhtään ainutta uutta kuluerää. Meillä on useita keinoja verottaa autoiluja, ja ne ovat kustannustehokkaita. Ruuhkamaksut toisivat mukaan myös uuden kuluerän veronmaksajille ylläpito ja järjestelmän hankkiminen ja ylläpito on kallista. Lisäksi paikannusperustaisessa järjestelmässä vaarantaa yksityisyyden turvan.

2. Uudenmaan tiet on kunnostettava ennen kuin uusia ratayhteyksiä itään tai länteen rakennetaan.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme raideyhteyksien vahvistamista sekä teiden pitämistä kunnossa. Olemassa olevista pääliikenneväylistä on pidettävä huolta. Tämä on myös liikenneturvallisuuskysymys. Mikäli mahdollista uusia ratayhteyksiä tulee kehittää. Esimerkkinä Espoon kaupunkirata tulisi saada eteenpäin nopeasti.

3. Suuret kuntaliitokset ovat parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

Ehdokkaan kommentti

Jos tulevina vuosina sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden vastuuta siirtyy muualle, niin silloin kuntien vastuut muuttuvat oleellisesti keveämmiksi. Kuntien rooli lähiyhteisön vahvistajana kasvaa. Suuruus ei automaattisesti takaa tehokkaampaa tuotantoa. Tutkimuksissa peruspalveluiden tuotanto on ollut suurissa kunnissa tehottomampaa kuin noin 20 000–40 000 asukkaan kunnissa.

4. Uudellamaalla on liikaa pieniä sairaaloita. Hoitoa pitäisi keskittää suurempiin yksiköihin.

Ehdokkaan kommentti

Uudellamaalla sairaaloiden työnjakoa tulee edelleen kehittää sekä osaamiskeskuksien toimintaa viedä eteenpäin. Uskon, että niistä hyötyvät potilaat ja myös kustannuksia voidaan säästää.

5. Valtion pitää velvoittaa kunnat ottamaan tasapuolisesti kiintiöpakolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Perusperiaate on, että jokaisen kunnan tulee kantakykykynsä mukaisesti ottaa vastuuta kiintiöpakolaisista.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Juuri näin. Pitää tehdä parhaansa lupauksen lunastamiseksi. Helppoa se ei ole, eikä nopeaa. Lupausten saaminen toteutukseen asti ei aina edes onnistu. Yrittää voi epäonnistumisen jälkeen aina uudelleen. Politiikan tekeminen on sitkeys laji.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä