Oskari Sundström

Vaalikone 2015 Uudenmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa sosiaaliturvan varassa eläminen ei ole helppoa, mukavaa eikä kannustavaa, vaikka sillä selviytyykin. Perustulo olisi tervetullut parannus tähän, ja kannustaisi ottamaan vastaan väliaikaistakin työtä. Hyvin harva vapaaehtoisesti jättäytyy vain sosiaaliturvan piiriin, eikä se siten ole ongelma suurimmasta päästä.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Yrittäjien tulisi saada itse valita aukioloaikansa, ja turhia rajoituksia on vältettävä.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustuloon siirtyminen vähentäisi byrokratiaa ja auttaisi keskittymään työnhakuun. Perustulo olisi tervetullut uudistus myös mm. yrittäjille ja opiskelijoille. Oikein toteutettuna malli on kustannusneutraali, kannustaa työntekoon ja poistaa tuloloukkuja.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Jokin turva työntekijälle on annettava, mutta johtuen monista eri tarpeista niin työntekijän kuin -antajankin kannalta, raja ei saa olla liian tiukka. Mikäli minimityöaika on pieni, työntekijän tulee voida tehdä myös muita töitä ilman pelkoa sanktioista. Nollatuntisopimuksista on voitava myös irtisanoutua ilman sanktioita.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ei, mutta sitä tulisi kehittää niin että ansiosidonnaisen piiriin kuuluisi muitakin, sillä yhteiskunta maksaa siitä suurimman osan: ei ole reilua että vain osa hyötyy siitä. Mikäli tämän rahoittamiseen joudutaan koskemaan ansiosidonnaisen kestoon, se voi olla pienessä määrin mahdollista, mutta ei tule olla lähtökohta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Suomen vienti on vahvasti riippuvainen muista EU-maista. Euro on helpottanut kauppaa ja suojannut Suomea ulkopuoliselta keinottelulta. Kokonaisuutena Eurosta on ollut Suomelle enemmän hyötyä kuin haittaa, ja näin myös ainakin lähitulevaisuudessa.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruoan verotuksen korottaminen vaikuttaisi eniten pienituloisiin. Joidenkin ei-välttämättömien elintarvikkeiden kuten makeisten, keksien, yms. kohdalla pieni korotus voisi olla mahdollinen.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Leikkauksia on pakko tehdä jonkin verran, mutta se ei saa olla ensisijainen keino. Parhaat ja kauaskantoisimmat ratkaisut löytyvät kokonaisuudistuksista. Asioita tulee yksinkertaisesti tehdä eri tavalla. Esimerkiksi digitalisoinnin avulla on mahdollista löytää säästöjä, kuten vaikkapa lääkäripalveluiden saaminen halutessa videoneuvottelun kautta kotiin (mutta palvelu on turvattava myös niille, jotka eivät halua tätä mahdollisuutta käyttää)

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisä on hyvä esimerkki universaalista tuesta joka maksetaan kaikille olosuhteista riippumatta. Mielestäni lapsilisä nykyisessä muodossaan on hyvä ja säilyttämisen arvoinen. Lapsilisiä voi korottaa elinkustannusten nousun myötä.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaali- ja terveyspalveluiden karsimisesta kärsisivät ensisijaisesti heikoimmassa asemassa olevat. Tällä olisi todennäköisesti myös kustannuksia lisääviä vaikutuksia. Säästöt tulisi löytää esimerkiksi tehostamalla palveluja uuden teknologian avulla tai logistisesti, esimerkiksi jakamalla taksikyytejä, josta on saatu jo hyviä tuloksia.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Nato-jäsenyys tekisi Suomen kriisitilanteessa myös kohteen. Nykytilanteessa jäsenyys saattaisi jopa heikentää Suomen turvallisuuspoliittista asemaa, mutta tilannetta tulee arvioida säännöllisesti ja avoimesti.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Suomen sisäinen turvallisuustilanne on paranemaan päin mitä tulee mm. väkivaltatilastoihin. Resursseja tarvitaan mm. talousrikollisuuden ehkäisyyn ja it-puolelle, mutta kovin suuria muutoksia ei ole varaa tehdä juuri nyt.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Terrorismin uhka on Suomessa pieni. Tilannetta on tarkkailtava, mutta tällä hetkellä maahanmuuton rajoittamisella tuskin olisi vaikutusta terrorismiin. Uhkakuvat syntyvät useimmiten sisäisesti, esimerkiksi syrjinnän ja sosiaalisten ongelmien kautta. Ulkomailta tulevien terroristien todennäköisyys on pieni.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Venäjän etupiiripolitiikka Euroopassa on kiristänyt tilannetta. Akuuttia uhkaa ole, mutta tilannetta tulee seurata.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisyyden suojan tulee olle vahva myös verkkopalveluissa. Tämä on mahdollisuus myös talouden kannalta, sillä harva yritys haluaa sijoittaa kilpailuetuja tuovaa tietoa maihin, joissa viranomaisilla on mahdollisuus sitä urkkia. Yksityisyyden suojan purkaminen ei ole juurikaan tuonut luvattuja hyötyjä maissa, joissa sitä on toteutettu. Poikkeustapauksissa, kuten vakavissa rikoksissa, voisi tuomioistuimen luvalla olla mahdollista suorittaa seurantaa.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Suomen tulee olla mahdollista antaa asiantuntija-apua tai osallistua yhdessä Euroopan Unionin kanssa tilanteen hallintaan. Myös koulutus voisi olla mahdollista, mutta tarkan riskianalyysin jälkeen. Kevyemmät keinot tulee olla ensisijaisia.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella tulisi olla oikeus myös arvokkaaseen kuolemaan. Päätös on oltava asianomaisen henkilön itsensä tekemä

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Terveyspalveluiden tulee olla kaikkien saatavilla varallisuudesta tai muista tekijöistä riippumatta. Yksityisten palveluntuottajien käyttö on mahdollista, mutta niiden käyttö tulee perustua todelliseen hyötyyn, eikä esimerkiksi kilpailuetuun pelkän verosuunnittelun kautta.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Järjestelmässä on mitä ilmeisimmin puutteita, ja sitä tulee kehittää. Esimerkiksi jokin Hollannin kaltainen pisteytysjärjestelmä, jossa vihjeitä ongelmista pyritään keräämään useasta lähteestä, ja mikäli viitteitä ongelmista on riittävästi, asiaan puututaan. Tämä voisi olla toimiva ratkaisu, joka ehkäisisi tehokkaasti ongelmien kasautumista.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Yhteiskunnan tulee taata kaikille hyvä hoito heidän varallisuudestaan riippumatta.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisten hyvinvoinnin tulee olla tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ei ole kilpailukyvyn este, päinvastoin. Ympäristö- ja ilmastoystävälliset ratkaisut tulevat olemaan merkittävä kilpailuetu ja mahdollisuus Suomen taloudelle. Ilmastonmuutoksen hillitsemisen lykkääminen taas tulee sitä kalliimmaksi, mitä enemmän aikaa kuluu.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Geenimuuntelu on tekniikka, jonka käytännön sovellukset määrittävät sen haitallisuuden. Tekniikka itsessään on neutraalia. Maailmalta on paljon esimerkkejä huonoista kokemuksista geenimuunnellusta ruoasta, joten sen turvallisuus ei missään tapauksessa ole itsestäänselvyys. Kuluttajan tulisi myös saada tieto siitä, onko tuote valmistettu geeniteknologian avulla.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Suomi ottaa tällä hetkellä vastaan verrattain vähän pakolaisia. Vaikka tehokkainta on auttaa ihmisiä heidän kotimaassaan, tämä ei ole aina mahdollista. Suomen tulee kantaa oma vastuunsa asiasta.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Peruspalveluiden saatavuus tulee olla kohtuullisesti turvattu. Ei ole kuitenkaan perusteltua pitää alueita asutettuna, jos ihmiset haluavat asua muualla.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Opetusryhmien sopivat koot vaihtelevat oppiaineittain ja oppilaiden iän mukaan. Vaikka jokin maksimiryhmäkoko on hyvä olla, tulisi se määrätä todellisen käytännön tarpeen mukaan. Joissakin 20 saattaa olla liikaa, joissakin aineissa suurempikin määrä olisi mahdollinen. Ryhmäkoot eivät saa olla niin isoja, että opetuksen laatu vaarantuisi.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Nato-jäsenyydestä on syytä järjestää vähintään neuvoa-antava kansanäänestys.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Meillä on jo enemmän kuin tarpeeksi myönnettyjä ydinvoimalaitosyksiköiden periaatepäätöksiä. Kun edellisetkin laitokset ovat vielä rakenteilla ja ainakin ensimmäinen osoittautunut erittäin kalliiksi, ei ole syytä myöntää lisälupia. Parempia ratkaisuja löytyy esimerkiksi uusiutuvista energiamuodoista ja energiansäästöstä.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Tällä hetkellä ei ole juurikaan varaa alentaa tuloveroa. Jos sitä päätetään alentaa, alennus tulisi kohdistua alhaisimpiin veroluokkiin. Tämän vaikutus on elvyttävämpi kuin korkeammissa tuloluokissa ja samalla pienentäisi tuloeroja. Korkeat tuloerot puolestaan ovat talouden kannalta huono asia.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Täysi-ikäisen ihmisen tulee saada avioitua rakastamansa toisen täysi-ikäisen kanssa ihmisen kanssa, sukupuolesta riippumatta.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Tämä vahvistaisi kulttuuria, jossa pelkkä alkoholipitoisuus ei ole määräävä tekijä, vaan sosiaalisuus ja juomien maku.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ruotsin kieli on toinen kotimainen virallinen kieli. On eduksi, että eri väestöryhmät ymmärtävät toisiaan myös toistensa äidinkielillä. Tämän ei tule kuitenkaan olla pois muiden kielten opiskeluista, vaan niitä tulisi voida opiskella nykyistä paremmin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Ehdokkaan kommentti

Ruuhkamaksut ovat esimerkiksi Tukholmassa hyväksi todettu keino vähentää ruuhkia. Samalla ajoajat lyhenevät ja järjestely hyödyttää kaikkia tielläliikkujia. Tukholmassa ruuhkamaksuja vastustettiin aluksi voimakkaasti, mutta nykyisin niiden suosio on kasvanut.

2. Uudenmaan tiet on kunnostettava ennen kuin uusia ratayhteyksiä itään tai länteen rakennetaan.

Ehdokkaan kommentti

Tiestön peruskunnosta tulee pitää huolta, mutta on löydettävä varoja investoida raideyhteyksiin, sillä raideliikenne on huomattavasti tehokkaampaa kuin tieliikenne isojen keskusten välillä. Haja-asutusalueella auton käyttöä on vaikeampi välttää.

3. Suuret kuntaliitokset ovat parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

Ehdokkaan kommentti

Metropolihalinto on saatu toimimaan hyvin muualla. Tarvitsemme itsenäisten kuntien laajaa yhteistyötä. En usko, että yhdistämällä suuria kuntia vielä suuremmiksi kunniksi saamme aikaan toimivia rakenteita..

4. Uudellamaalla on liikaa pieniä sairaaloita. Hoitoa pitäisi keskittää suurempiin yksiköihin.

Ehdokkaan kommentti

Asiaa tulisi katsoa kokonaisuuden kannalta. Mitä erikoistuneempaa hoito on, sitä suuremmassa yksikössä se tulisi järjestää, jotta hoidon laatu saadaan taattua kustannustehokkaasti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita kaiken hoidon keskittämistä, päinvastoin; soveltuvin osin palveluita tulisi tarjota mahdollisimman lähellä hoitoa tarvitsevia.

5. Valtion pitää velvoittaa kunnat ottamaan tasapuolisesti kiintiöpakolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Kiintiöpakolaisten vastaanotto tulee tapahtua kuntien vapaaehtoisuuden pohjalta. Mikäli tämä ei riitä, pitää valtion päätöksellä määrätä sijoituskohteita.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, erityisesti kun kyse on arvokysymyksistä. Mikäli asiakysymysten kohdalla uusi tieto muuttaa tilannetta ratkaisevasti, voi perustellusta syystä olla hyväksyttävää muuttaa kantaansa. Ei ole kenenkään edun mukaista pitää väkisin kiinni vanhentuneesta kannasta, mikäli parempia vaihtoehtoja on tullut esiin.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä