Sari Multala Valitaan

Vaalikone 2015 Uudenmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaaliturvaa tulisi uudistaa niin, että työtä kannattaa aina ottaa vastaan ja aktiivisesti etsiä. Sosiaaliturvan varassa eläminen ei ole helppoa eikä useimmiten oma valinta. Sosiaaliturvan saaminen vaatii aikamoisen byrokratiaviidakon läpikäymisen ja useimmiten jonkun elämän erikoistilanteen.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaaliturvan tulee kannustaa työn etsimiseen ja vastaanottamiseen.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Nollatyösopimukset voivat olla työntekijänkin tahto, esimerkiksi opiskelijalle hyvä vaihtoehto.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ansiosidonnaisen laajentaminen myös kassojen ulkopuolella oleviin työntekijöihin toisi kaikki paremman työttömyysturvan piiriin. Jos ansiosidonnaista lyhennettäisiin maltillisesti ja samalla onnistuttaisiin lisäämään työelämän joustoja, helpottaisi se myös uuden työn löytymistä. Yksittäisenä toimenpiteenä tämä ei ole tarpeeksi vaan pitäisi olla osa isompaa työmarkkinauudistusta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Talouden taantuma ei johdu eurosta. Kuulumme Euroopan talousalueeseen, vaikka meillä ei olisi Euroa. Jos meillä olisi oma, kelluva valuuttamme, tilanteemme saattaisi olla jopa huonompi. Ja vaikka meillä olisi oma kelluva valuuttamme, se ei poistaisi rakennemuutosten tarvetta.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka kulutusverojen lisääminen on talouden kannalta parempi vaihtoehto kuin työn verotuksen kiristäminen, ei ruoan verotuksen kiristäminen ole ensimmäinen tai paras vaihtoehto.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitaan monia keinoja, valitettavasti myös menoleikkauksia. Tuloveronkorotus on taantumassa huono keino, sillä se vaikuttaa negatiivisesti kulutukseen.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisien korottaminen ei ole realistista tällä hetkellä.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Tällä hetkellä valitettavasti näyttää siltä. Ikääntyvä väestö lisää sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntää ja työllisten määrän lasku vaikeuttaa niiden rahoittamista. Ensisijaisesti tulisi säästöä hakea rakenteita muuttamalla ja tuottavuutta lisäämällä, ei palveluista karsimalla.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Nato-jäsenyyden mahdollisuus tulee pitää auki. Suomen pitää tehdä ratkaisuja, jotka lisäävät turvallisuutta.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Poliiseja tarvitaan lisää kentälle ja tutkimukseen. Resurssit ovat rajalliset, joten on myös lisättävä automaattista valvontaa ja käytettävä poliisien resursseja muuhun kenttätyöhön.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Suomi tarvitsee lisää työvoimaa ja työperäistä maahanmuuttoa. En usko, että terrorismia voi estää maahanmuuttoa rajaamalla.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut Krimin ja Itä-Ukrainan myötä myös Pohjois-Euroopassa.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Vaikea kysymys, mutta kansallinen turvallisuus on erittäin tärkeää. Jos verkkovalvonnalla voidaan ehkäistä terrorismia tai muita turvallisuusuhkia, se on kannatettavaa. Rajaa on kuitenkin vaikea vetää.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Isisin vastainen taistelu on tärkeää. Pääpaino tulisi olla hallinnon vahvistamisessa Irakissa mm. kouluttamalla polisiisijoukkoja.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Jos kärsimykset ja kivut ovat kovia ja kuolema on potilaan oma tahto, tuntuisi tämä vaihtoehto inhimillisemmältä.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava niin, että palvelut ovat mahdollisimman hyvät asiakkaan kannalta. On toisarvoista, miten palvelut tuotetaan. Yksityiset palveluntarjoajat osana valikoimaa voivat kuitenkin tehostaa myös julkisten tuottajien toimintaa.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Apua on oltava tarjolla ja sitä on voitava hakea ja saada helposti. Lastensuojeluilmoituksen voi jo nyt tehdä melko herkästi - ennaltaehkäisevään toimintaan tulisi panostaa enemmän.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Vanhusten hoidossa kustannuksista tulisi jatkossakin olla päävastuu yhteiskunnalla. Omaisten tulisi sen sijaan kantaa vastuuta vanhusten elämänlaadusta välittämällä ja olemalla mukana elämässä.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien tehtävä on tuottaa kuntalaisille palveluita. Jos terveyspalvelut voidaan järjestää muulla tavoin paremmin, on niin tehtävä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Kansainvälisesti kyllä. Suomen tulee pitää kiinni päästötavoitteista, joihin olemme sitoutuneet. Vain kansainvälisillä sopimuksilla ja niistä kiinni pitämällä voimme onnistua taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Suomi on niin pieni maa, että yksin emme voi tässä onnistua ja rajoittamalla teollisuutta enemmän kuin kansainvälisesti on sovittu, voi kilpailukyky vaarantua.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Tieteellisen tutkimuksen mukaan näin on. Kriittistä tutkimusta tulee kuitenkin jatkaa.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen on sosiaalisesti oikein.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Kauttaaltaan elinvoimainen Suomi on arvokas tavoite. Tätä voidaan tukea esimerkiksi takaamalla etätyömahdollisuudet koko maahan ja kehittämällä matkailua. Sen sijaan on taloudellinen mahdottumuus, että kaikki taajamien palvelut olisivat samoin edellytyksin myös haja-asutusalueiden saatavilla.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Suositukset ovat lakeja parempia. Oppimistulokset eivät eroa merkittävästi, onko luokassa 18 vai 22 oppilasta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Riippuu sen hetkisestä energiapolittiisesta tilanteesta ja omistajapohjasta. Ydinvoima on tällä hetkellä välttämättömyys, jotta saamme pystymme tuottamaan edes pääosan energiastamme itse. Meidän pitäisi entisestään pystyä lisäämään energiaomavaraisuuttamme ja toistaiseksi sitä ei pystytä tekemään ilman ydinvoimaa.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Tuloveron alentaminen vaikuttaa ostovoimaan ja kulutukseen positiviiseesti, mikä lisää yritysten mahdollisuutta työllistää.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Kaikilla on oltava yhdenvertaiset oikeudet lain edessä, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntauksesta riippumatta.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Kielten opiskelua tulisi lisätä ja aloittaa aiemmin, ei vähentää. Alueelliset kokeilut voisivat olla mahdollisia.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Ehdokkaan kommentti

Alueen ruuhkaisuus ja keskustan pysäköintipaikkojen vähyys ja kalleus jo nykyisyydellään ohjaavat ihmisiä liikkuumaan ruuhka-aikojen ulkopuolella ja käyttämään joukkoliikennettä. Poikittaisjoukkoliikennettä on kehittettävä ennen kuin ruuhkamaksut voivat tulla kyseeseen.

2. Uudenmaan tiet on kunnostettava ennen kuin uusia ratayhteyksiä itään tai länteen rakennetaan.

Ehdokkaan kommentti

Molempia on kehitettävä samanaikaisesti.

3. Suuret kuntaliitokset ovat parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

Ehdokkaan kommentti

Ratkaistaan ensin Sote ja sen jälkeen tehdään ratkaisut näistä asioista.

4. Uudellamaalla on liikaa pieniä sairaaloita. Hoitoa pitäisi keskittää suurempiin yksiköihin.

Ehdokkaan kommentti

Suomen mittakaavassa hoitoa on jo keskitetty suuriin yksiköihin Uudellamaalla. Vantaalla haasteena on kuitenkin esim. Katriinan sairaalan sijainti kaukana Peijaksesta

5. Valtion pitää velvoittaa kunnat ottamaan tasapuolisesti kiintiöpakolaisia.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Ehdokaskoneisiin vastaan nykyisen tietoni ja olosuhteiden perusteella. Jos olosuhteet muuttuvat tai saan asiasta lisää tietoa, olen valmis muuttamaan mieleipidettäni.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä