Alexander Stubb Valitaan

Vaalikone 2015 Uudenmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Työn vastaanottamisen pitäisi aina olla kannattavaa. Ihmisen on parempi olla työssä kuin joutilaana.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Kauppias itse tietää, milloin on hyvä pitää liikettä auki ja milloin kiinni.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaaliturvajärjestelmä on nykyään liian monimutkainen ja pahimmassa tapauksessa sitoo ihmisen köyhyyteen.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Oikeampi ratkaisu on työn ja sosiaaliturvan joustavampi yhteensovittaminen.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Tämä saattaa olla yksi mahdollinen keino, kun etsitään valtiontalouden säästöjä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Euron sisä- ja ulkopuolisilla EU-mailla on kullakin omat ongelmansa, eikä mikään niistä ole säästynyt maailmantalouden kriisin vaikutuksilta

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka alennetut alv-kannat ovat verotuksen neutraaliuden kannalta ongelmallisia, käytännössä ruoan hinnan korottaminen ei vaikeassa taloustilanteessa olisi sosiaalisesti oikeudenmukaista.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Verotusta ei saisi enää kiristää. Ostovoiman turvaaminen ja kotimarkkinoiden vauhdittaminen vaatisi päinvastoin kevennyksiä etenkin työn verotukseen.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Etuuskorotuksia ei rehellinen puolue tai poliitikko voi luvata näin vaikeassa taloustilanteessa.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Nykyisillä rakenteilla ja nykyisellä talouskasvulla ei. Se ei ole mielipidekysymys vaan matematiikkaa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Se myös vahvistaisi kansainvälistä vaikutusvaltaamme.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Suomalainen poliisi on arvostettu ja luotettava. Rikosten selvittämisessä ja torjunnassa on lisäresurssien tarvetta, johon on mahdollisuuksien rajoissa pystyttävä vastaamaan.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Sen sijaan kyllä on tehostettava mahdollisten terrorismiyhteyksien tutkimista esimerkiksi vahvistamalla ulkomailla tapahtuvan tiedustelutoiminnan osaamista ja menetelmiä sekä viranomaisyhteistyötä.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Uhka tulee ennen kaikkea talouden kautta. Venäjän etupiiripolitiikka on aiheuttanut Euroopassa epävakautta ja vastakkainasettelua, mikä heijastuu Suomeen etenkin viennin heikentymisen kautta. Välitöntä sotilaallista uhkaa Suomeen ei kohdistu.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeintä on *kansalaisten* turvallisuus ja *kansalaisten* yksityisyyden suoja. Valtio on kansaa varten, ei päinvastoin.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Isis uhkaa koko sivistynyttä maailmaa, ihmisten henkeä ja ihmiskunnan yhteistä kulttuuriperintöä. Se on saatava kuriin, ja koulutustehtävät ovat Suomelle luonteva tapa olla mukana kantamassa vastuuta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Arvokas elämä ansaitsee arvokkaan lopun. Ei ole inhimilliseltä kannalta perusteltua pitää kärsivää ihmistä väkisin hengissä vastoin tämän omaa tahtoa.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Julkista palvelua on myös julkisen toimijan järjestämä palvelu, jonka yritys tai järjestö tuottaa. Olennaisinta on, että ihmiset saavat tarvitsemansa palvelut ja että ne ovat laadukkaita.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Erityisesti päihdeongelmiin ja väkivaltatapauksiin on syytä tarttua herkemmin ja varhaisemmassa vaiheessa kuin nykyään. Ongelmia ei kannata päästää kärjistymään.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Vaarana on, että palveluiden kustannusten kovin voimakas tulo- ja varallisuussidonnaisuus ohjaa omaisuuden järjestelemiseen ja siirtymiseen jopa Suomen rajojen ulkopuolelle.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Molemmat ovat tärkeitä. En pidä tällaista vastakkainasettelua perusteltuna.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Nämä asiat harvoin ovat sovittamattomassa ristiriidassa keskenään.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Aihetta on tutkittu laajasti. Tutkimuksissa ei ole voitu osoittaa, että se ei olisi turvallista.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Suomi tukee EU:n yhteistä turvapaikkapolitiikkaa. Sen tavoitteena on, että turvapaikanhakijan hakemus käsiteltäisiin vain yhdessä maassa ja hän voisi luottaa siihen, että kohtelu ja hakemuksen käsittely ovat yhteneväiset riippumatta siitä, mihin EU-maahan hakija on tullut.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Tavoitetta voidaan parhaiten edistää poistamalla esteitä alueiden omien vahvuuksien hyödyntämiseltä. Tätä edistää esimerkiksi elinkeinotoimintaa haittaavien säädösten keventäminen ja purkaminen.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Kaavamaisia ryhmäkokorajoja ei pidä säätää. Parempia vaihtoehtoja ovat toimiviin ja turvallisiin oppimisympäristöihin panostaminen ja erityisen tuen tarpeessa olevien oppilaiden parempi huomioon ottaminen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Kokoomuksen puheenjohtajana olen sitoutunut edistämään Kokoomuksen linjaa, ja tämä on puolueen voimassaoleva kanta.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Ydinvoima on päästötön sähköntuotantomuoto. Sen avulla voidaan edistää luopumista fossiilisista polttoaineista.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on Kokoomuksen linja, jota puheenjohtajana olen sitoutunut edistämään.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Kyse on kansalaisten yhdenvertaisesta kohtelusta. Kaikki yhteiseen elämään sitoutuneet pariskunnat ansaitsevat samanlaisen arvostuksen ja tuen yhteiskunnassa.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Se, mitä suomalainen alkoholipolitiikka kaipaa, on asenteiden ja kulttuurin muutos. Tervetuloa hillitty ja sivistynyt juomakulttuuri, tervemenoa tavallisen elämän pienten nautintojen patologisointi.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan mallia, jossa heti ensimmäiseltä luokalta aloitettaisiin yksi vieras kieli ja toinen kotimainen. Kuudennen luokan jälkeen saisi vapaasti valita, mitä kieliä jatkaa tai haluaako vaihtaa jonkin kielen toiseen. Mitä nuorempana aloittaa, sen helpompaa oppiminen on.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Ehdokkaan kommentti

Esitetyistä malleista erityisen ongelmallinen on satelliittipaikannukseen perustuva vaihtoehto, joka olisi kallis toteuttaa ja ylläpitää. Lisäksi siihen liittyy vakavia uhkia kansalaisten yksityisyydensuojan kannalta.

2. Uudenmaan tiet on kunnostettava ennen kuin uusia ratayhteyksiä itään tai länteen rakennetaan.

Ehdokkaan kommentti

Parlamentaarinen korjausvelkatyöryhmä suosittaa määrärahojen lisäämistä perustienpitoon. Toki täytyy muistaa, että taloustilanne on tiukka, eikä kovin suurten lisäysten tekeminen mihinkään ole helppoa.

3. Suuret kuntaliitokset ovat parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

Ehdokkaan kommentti

En kannata ylimääräisiä hallinnon portaita pääkaupunkiseudulle sen enempää kuin muuallekaan Suomeen. Tärkeintä kuitenkin on, että kuntien tehtävät ja resurssit niiden hoitamiseen ovat tasapainossa. Suuri tai pieni kunta voi olla tehokas tai tehoton.

4. Uudellamaalla on liikaa pieniä sairaaloita. Hoitoa pitäisi keskittää suurempiin yksiköihin.

Ehdokkaan kommentti

Mitä vaativammasta hoidosta on kyse, sen turvallisempaa ja myös tehokkaampaa suurempiin yksiköihin keskittäminen on.

5. Valtion pitää velvoittaa kunnat ottamaan tasapuolisesti kiintiöpakolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Ehtojen on oltava kohtuulliset vastaanottavalle kunnalle.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Siksi vaalilupausten kanssa on oltava erittäin varovainen.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä