Petri Kaivanto

Vaalikone 2015 Uudenmaan vaalipiiri

Tyhjennä vastaukset ja palaa alkuun
 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Tarveharkintainen sosiaaliturvaviidakko on vuosikymmenet aiheuttanut kannustinloukkuja ja oikeusmurhia. Perustuloon ja tasaveroprosenttiin (flat tax) perustuva järjestelmä olisi läpinäkyvämpi, ymmärrettävämpi ja yhteiskuntarauhan kannalta parempi. Koko sotetilkkutäkki pitää virtaviivaistaa.

Sosiaaliturvan tasoon vaikuttaa verokertymä, eikä laeissa voida luvata mitään euromääriä tai indeksejä. Tai että sosiaaliturvalla pitäisi tulla toimeen. Totta kai sen pitäisi olla tavoitteena, mutta velaksi eläminen on lopetettava. Nykytilanne on kestämätön.

Työkykyisten ihmisten säilyttäminen joutilaina on tragedia ja häpeä sekä yhteiskunnalle että näille yksilöille. Meneillään on erittäin vaarallinen yhteiskuntakokeilu.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Aukioloajat eivät tarvitse mitään sääntelyä.

Kauppakeskusten vuokrasopimukset kaipaavat sääntelyä sen verran, että pieniä yrittäjiä ei pidä velvoittaa pitämään liikkeitään auki koko kauppakeskuksen aukioloajan, vaan heidän pitää itse saada arvioida kannattavuus.

Työmarkkinajärjestöjen pitää ymmärtää tulla monikulttuuriseen nykyaikaan ja ihmisen pitää itse saada päättää miltä viikonpäivältä hän haluaa pyhälisän.

http://kaivanto.blogspot.com.ar/2013/09/arkipyhat-ja-vallan-kolmijako.html

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Katso vastaukseni ensimmäiseen kysymykseen. Perustulo yhdistettynä tasaveroprosenttiin tuottaa haluttaessa samanlaisen progressiivisuuden kuin nykyinenkin malli. Tosin mielestäni progressiota voisi loiventaa.

Luonnollisen henkilön saamat ansio- ja pääomatulot pitäisi verottaa samalla tavalla. Tämä poistaisi esim. lääkärien, taiteilijoiden ja monien muiden ammattialojen tarvetta perustaa yhden miehen osakeyhtiöitä verosuunnittelua varten.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Työaika-asioista voidaan päättää työpaikoilla ja liittojen työehtosopimuksissa. Ei tarvita lakia.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ansiosidonnainen työttömyysturva ei ole suurimmasta päästä työmarkkinoiden ongelmia. Maksunsa hoitanut ammattilainen on ansiosidonnaisen työttömyysturvansa ansainnut.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Euro on tuhonnut koko Euroopan talouden. Vielä suurempana virheenä voidaan pitää epädemokraattisen Kiinan ottamista mukaan vapaakauppaan. Historia tulee tuomitsemaan näiden päätösten arkkitehdit.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Kokonaisuudessaan kaikkia veroja pitää laskea, jotta saadaan lisää verotuloja. Toki tärkeintä on laskea työn verotusta. Oikeastaan oikea veroprosentti työstä saatavalle palkalle olisi nolla. Hyvinvointivaltio olisi mahdollista rahoittaa kulutus- ja kiinteistöveroilla.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

On kuitenkin huomattava, että juustohöyläily on näpertelyä. Eikä sillä saa ajaa taloutta lamaan. Tarvitaan asioiden ajattelemista täysin uusilla tavoilla. Kts. edelliset ja seuraavat vastaukseni.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Perustulojärjestelmässä ei ole lapsilisiä, vaan soviteltu perustulo vauvasta vaariin.

On täysin älytöntä verottaa sosiaalisia tulonsiirtoja. Eikö voitaisi pelata nettosummilla?

Ei yhteiskunnan maksamien sosiaalisten tulonsiirtojen saaja ole veronmaksaja.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

On ja parempaankin, kun ne priorisoidaan ja saadaan talous kuntoon. Moni maa käyttää tärkeisiin asioihin BKT:stä enemmän kuin Suomi. Suomalaisten on alettava investoida itseensä ja lakattava olemasta orjia.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Onneksi enemmistö Suomen kansasta ymmärtää, että asia on juuri päinvastoin. Armottomasta lobbauksesta huolimatta.

Suomi voi liittyä NATOon heti kun Venäjä liittyy, mutta sittenkin olisi parempi olla liittymättä. Parasta olisi demilitarisoitu Itämeri ja ydinaseeton Pohjola. Suomen pitää oikeasti pyrkiä rauhan suurvallaksi, ja se on mahdollista ainoastaan palaamalla täysin liittoutumattomaksi maaksi.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Poliisi ja armeija eli väkivaltamonopoli on minkä tahansa yhteiskunnallisen yksikön perusidea. Mikäli yhteiskunta ei pysty perusturvallisuuden ylläpitoon, se on vakavasti rikki.

Rikosten selviämisprosentti on surkea. Poliisin saapuminen kestää syrjäseuduilla ja kokemukseni mukaan Helsingin ydinkeskustassakin hätätilanteessa kohtuuttoman kauan.

Joka kunta tarvitsee Reinikaiset partioimaan vaikka polkupyörällä tai skootterilla. Myös kaupungit tarvitsevat poliisit kaduille. Pelkät valvontakamerat ja peltipoliisit eivät riitä.

Suomen poliisi on maailman mittakaavassa nauttinut uskomattoman hyvää kansalaisluottamusta. Poliisin läsnäoloa ei ole koettu uhkaavana tai pelottavana, kuten asianlaita on monissa maissa. Valitettavasti suunta on viime vuosina ollut huono sekä erinäisten skandaalien että resurssien väärän kohdentamisen vuoksi.

Upseerien ja poliisien julkinen politikointi on myös mennyt aivan kohtuuttomaksi.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Maahanmuuttoa on toki rajoitettava nykyistä enemmän monista syistä, mutta kysymys on törkeä rimanalitus. Euroopan ulkopuolelta tulevasta kansainvaelluksessa on kyse paljon muusta kuin terrorismista.

Schengen-alueen vapaa liikkuvuus on turvallisuusongelma, josta esim. Ranska on jo joutunut välillä tinkimään Italian vastaisella rajallaan.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Vähintään yhtä suuri uhka ovat myös muiden suurten imperiumien etupiiripolitiikat. Venäjän etu on rauhallinen ja vauras Suomi.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeintä on kansalaisten turvallisuus. Valtio kuuluu kansalaisille. Kysymys on varsin laaja, ja siihen on vaikea vastata tiiviisti.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Suomella ei ole varaa parantaa koko maailmaa. ISISin olemuksen määritteleminen on kovin hankalaa.

Suomen pitää lakata osallistumasta EU- ja NATO-operaatioihin ja keskittyä pelkästään perinteiseen rauhanturvaamiseen. Afghanistan ei ole ollut sitä, vaan Suomi on ollut siellä vastustajien mielestä sotaa käyvä maa. Siinä ei Suomen hallituksen oma mielipide paina mitään.

Koko islamilaisen maailman ja suurvaltojen ryhmädynamiikka on todella hurja vyyhti:
http://www.huffingtonpost.com/2014/10/30/middle-east-explained_n_6056786.html

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Hollannin ja Sveitsin käytäntöihin ja kokemuksiin on perehdyttävä ja asiaa vietävä nopeasti eteenpäin.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeintä on ainakin estää voittojen pumppaaminen verottajan ulottumattomiin. Terveydenhuolto ja koulutus ovat turvallisuuden jälkeen valtion tärkeimmät tehtävät ja ne eivät saa olla kyynisen bisneksen kohde.

Ihmisten valinnanvapautta pitää kuitenkin myös kunnioittaa.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Laaja kysymys, joka on vaikea vastattavaksi.

On selvästi eräistä tapauksista havaittavissa, että Suomessa on tuomittavaa huostaanottobisnestä. Lasten omaa mielipidettä ainakin pitäisi pyrkiä kuuntelemaan nykyistä paremmin.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Vanhempiaan ja lapsiaan ei voi valita. Tilanteiden kirjo on laaja.

Tietysti olisi mukavaa, että kulttuuri Suomessa muuttuisi lapsi- ja vanhusystävällisemmäksi.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Väärin kysytty. Terveyspalveluiden järjestäminen pitää ottaa kunnilta pois, ja jo tehdytkin kuntaliitokset perua.

Koko kuntaliitoshössötys on ollut järkyttävää söhellystä ja tuhlausta. Mitään säästöjä ei ole syntynyt. Antaa ihmisten pitää vaakunansa ja paikannimensä.

Erikoissairaanhoitoon riittää Suomessa yksi ainoa HUS, muut sotepalvelut maakuntavaltuustojen hoidettaviksi.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Väitetty ilmastonmuutos ei ole alkuunkaan suurin ympäristöhuoli. Väestönkasvu, biodiversiteetti ja ylipäätään resurssien riittävyys ovat. Totta kai fossiilisista polttoaineista pitää luopua pian.

Saasteettomampi ja turvallisempi ydinvoima on aivan nurkan takana. Kansalaisten pitää alkaa vaatia sitä esim. sotien sijaan.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Laaja kysymys. Joiltain osin voi olla meneillään massiivinen ihmiskoe, joiltain osin on varmaan täysin turvallista. Enemmän huolettaa biodiversiteetin kaventuminen, maaperän köyhtyminen jne.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Suomi voi ottaa enemmän vastuuta turvapaikanhakijoiden torjumisesta ja palauttamisesta. Afrikkalaisten tulva on pysäytettävä. Afrikassa on tilaa, Eurooppa on täynnä.

Afrikka afrikkalaisille. Suosittelen lukemaan ainoan järkevän ex-kansanedustajani ja entisen Vihreän Liiton jäsenen teoksen Tämä on Afrikka.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Olen selvinnyt peruskoulusta yli 30 hengen luokissa.

Koulu tarvitsee lisää kuria. Kännykät ja muut häiriötekijät säilytykseen ja kouluasut käyttöön. Opettajille valtuuksia koskea oppilaisiin kurinpitotarkoituksissa.

Tämä ei tarkoita sitä etteikö keskustelevampi, lasta kunnioittavampi ja muutenkin modernimpi opetustyyli olisi parempi kuin viime vuosisadan meininki.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Riippuu laitoksesta ja koko energiatalouden kokonaisuudesta.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Minusta parempi nimi olisi ollut pariliitto enkä kannata toistaiseksi täysin tasa-arvoista adoptio-oikeutta, mutta muuta tasa-arvoa ilman muuta kannatan.

Muuttaa voidaan noilta monia ärsyttäviltä osilta, mutta ei ole mitään järkeä perua.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Maissa, joissa pirtuakin myydään ruokakaupassa, on vähemmän alkoholiongelmia. Päihdekulttuuri ei holhoamalla parane.

Myös alkoholiverotusta on laskettava matkailun ja hotelli- ja ravintola-alan piristämiseksi. Suomen on päästävä eroon kalliin maan maineesta.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Pakkoruotsi pois peruskoulusta, mutta ylioppilastutkintoon pakollinen naapurikieli, joka voisi olla toisen kotimaisen lisäksi norja, saame, viro, venäjä tai unkari.

Pakollisuus on huono motivaatio ja resurssien hukkaamista. Sen sijaan kaksikielisessä maassa ylioppilaan sivistykseen pääsääntöisesti pitäisi kuulua ainakin kaksi vierasta kieltä.

RKP:n ja muiden pakkoruotsittajien jääräpäisyys ja surkea argumentointi on aiheuttanut Suomen kaksikielisyydelle suurta vahinkoa. Esittämäni kompromissi nostaisi ruotsin kielen suosiota ja parantaisi etnisiä suhteita.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Sinun vastauksesi
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Ehdokkaan kommentti

Parhaiten ruuhkia ja saasteita helpotetaan parantamalla julkista liikennettä ja laskemalla sen hintoja. Prahasta voisi ottaa mallia.

2. Uudenmaan tiet on kunnostettava ennen kuin uusia ratayhteyksiä itään tai länteen rakennetaan.

3. Suuret kuntaliitokset ovat parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

Ehdokkaan kommentti

Vastasin jo terveyspalveluita koskevan kysymyksen kohdalla kuntaliitosasiaan.

Pääkaupunkiseutu on oma ongelmansa. Espoo ja Vantaa ovat sikäli epäkaupunkeja, että joku suuri reformi voisi ollakin paikallaan, mutta en näe asiaa kiireellisenä. Tärkeintä on palveluiden järkevä järjestäminen.

4. Uudellamaalla on liikaa pieniä sairaaloita. Hoitoa pitäisi keskittää suurempiin yksiköihin.

Ehdokkaan kommentti

En ole riittävästi perehtynyt asiaan. Keskittäminen ei välttämättä kaikissa asioissa paranna laatua.

Esimerkiksi synnytys ei pääsääntöisesti ole sairaus ja Suomessa synnytysmatkoista on tehty kohtuuttoman pitkiä.

5. Valtion pitää velvoittaa kunnat ottamaan tasapuolisesti kiintiöpakolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Aihe on vaikea vastattavaksi.

Jos on lottovoitto päästä Suomeen, pitää kelvata muukin paikka kuin Helsinki tai Turku.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Jokainen toimii oman moraalinsa mukaan ja tilanteet muuttuvat. Kansanedustaja edustaa myös listan niitä ehdokkaita, jotka eivät päässeet läpi ja heidän äänestäjiään.

Edustuksellinen demokratia ei siis ole niin yksinkertaista. Suoraa demokratiaa tarvittaisiin päätösten laadun parantamiseksi ja tarkkailemiseksi.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä