Tapio Pulkkinen

Vaalikone 2015 Uudenmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomen sosiaaliturva on monimutkainen ja sitä pitää yksinkertaistaa ja saada läpinäkyvämmäksi. Sen varassa ei ole helppo elää.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Kuitenkin niin, että voidaan varmistaa myös pienten ja keskisuurten yrittäjien toimintamahdollisuudet.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Tämä yksinkertaistaisi järjestelmää ja loisi läpinäkyvyyttä. Se helpottaisi mm. pienyrittäjien arkea ja vähentäisi väliinputoamisen riskiä.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Täytyy olla mahdollisuus tehdä sivutyötä esim. opiskelijana, mutta se ei tarkoita sitä, että yleisesti voidaan tarjota työtä, josta ei saada perustoimeentuloa.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen taso tulee säilyttää. Leikkaaminen kohdistuu pien- ja keskituloisten toimeentuloon.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

On totta, että euron ulkopuolella Suomi pystyisi paremmin toimimaan talouspolitiikassa (kuten esim. Ruotsi). Toinen kysymys on kokonaan se, että millaiset kokonaisvaikutukset eurosta eroamisesta syntyy. Ne pitäisi selvittää, jotta tietäisimme, tarvitseeko tätä ratkaisua eroamisesta tehdä.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruuan verotuksen kiristäminen kohdistuu raskaimmin pien- ja keskituloisiin, joiden osalta pitäisi kokonaisveroastetta laskea. Huomioitavaa on, että tällainen veronkorotus leikkaisi tehokkaasti myös kulutusta, joka tarkoittaa todennäköisesti kokonaisverotulojen pienenemistä.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Leikkaava politiikka aiheuttaa suurempia ongelmia ja siirtää kustannuksia sektorilta toiselle. Lisäksi yleisesti kustannukset vain kasvavat kokonaisuutta tarkastellessa.

Julkisen sektorin toimia pitää järkeistää ja tehostaa kokonaisuutta tarkastellen.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Progressiivisen tuloveron piirissä tämä etuisuus olisi oikeudenmukaisempi. Nostaminen tulisi määrittää siten, että keskituloisen saama käteen jäävä lapsilisä kasvaisi hiukan tai säilyisi ennallaan.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Suomella pitää olla varaa nykyisen kaltaisiin hyvinvointivaltion rakenteisiin. Ne ovat kilpailukykytekijöitä, joilla menestyksemme on luotu ja joilla sitä ylläpidetään toivottavsti jatkossakin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Nato voi olla ratkaisu, mutta nykytiedoilla asiaa ei voida päättää. Suomen diplomatian perusta on jatkossakin uskottava riittävä puolustus.

NATO on yksi mahdollisuus tähän. Se, että pitääkö siihen liittyä pitää tutkia taloudellisesti ja muutoinkin kokonaisuutta katsoen ilman sen suurempaa fanaattisuutta. Vaakakupissa päätöksenteossa on tässä mm. Pohjoismaiden välinen yhteistyö ja itsenäiset puolustusvoimat, joilla on jo tällä hetkellä riittämätön rahoitus. En pidä myöskään mahdollisena, että NATO-jäsenyys tulee halvaksi.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Mm. lupapalvelut ja päivittäinen rikostutkinta kaipaavat lisää resursseja.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Terrorismin uhkaan ei vaikuta maahanmuutto. Maahanmuuttopolitiikkaa pitää kehittää ja panostaa siihen mm. lisäämällä kotiuttamisen resursseja.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Venäjän tämän hetkinen geopolitiikka on uhka kaikille sen rajanaapureille.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Näitä asioita ei välttämättä tarvitse verrata. Valtio voi tehdä tehokasta verkkovalvontaa turvaten myös yksityisyyden suojan.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Tämän kaltaiseen humanitääriseen rauhaa edistävään toimintaan Suomella pitää olla mahdollisuus.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisarvoiseen elämään kuuluu myös oikeus ihmisarvoiseen kuolemaan. Tulee olla oikeus päättää avustetusta kuolemasta.. Päätös tulee tehdä täydessä ymmärryksessä.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Mm. Ruotsissa on yritetty huonoin tuloksin järjestää ns. terveysrahalla. Aiheuttaa eriarvoistumista, kun kaupalliset palvelut keskittyvät suurien voittojen perässä tietynlaisille alueille.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

En usko, että ongelma ratkeaa puuttumisen kynnystä alentamalla. Ratkaisut ovat neuvolatoiminnassa, mielenterveyspalveluiden kynnyksen alentamisessa, terveys- ja sosiaalityön yhteistyön parantamisessa, koulun ja vanhempien kommunikaatiossa ja muissa ennaltaehkäisevissä toimissa.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Vanhuksilla pitää olla oikeus turvalliseen ja hyvään hoitoon. Progressiivisen verotuksen edelleen kehittäminen on tehokkaampi ja oikeudenmukaisempi tapa kuin erilliset hoitomaksut varallisuuteen tai eläketuloihin perustuen.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Näitä ei tarvitse rinnastaa. Terveyspalvelut voidaan hoitaa tehokkaasti kuntien itsehallinto-oikeus turvaten.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Tosin, nämä eivät ole laisinkaan toisiaan poissulkevia. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää nähdä mahdollisuutena kehittää teollisuuttamme kestävään suuntaan. Myös itse 'cleantech'-alat ovat tulevaisuudessa suuri mahdollisuus.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Meillä ei ole riittävästi tietoa terveysvaikutuksista. Tulee jatkaa tutkimustyötä. Ympäristön monimuotoisuuden kannalta on suuria riskejä - geenimanipuloidut jättisatoihin jalostetut vähentävät usein sitä. Erityisesti huomioitava seikka on monikansallisten yhtiöiden siemenpatentit, joilla pyritään rajoittamaan kilpailua.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Suomen tulee ottaa enemmän pakolaisia. Emme täytä tällä hetkellä edes kansainvälisten sopimusten mukaisia kiintiöitä.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Sikäli totta, että on alueita, joissa asuessa täytyy tiedostaa, etteivät palvelut ole aivan kävelymatkan päässä. Kuitenkin maalla asuminen tulee mahdollistaa ja nähdä sen rikkaudet sekä sen tuomat mahdollisuudet. Mm. etätyön merkitys tulee kasvamaan jatkossa ja se myös mahdollistaa monia asioita.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Luokkakoot tulee määrittää mm. erityistarpeet ja käytettävissä olevat avustajaresurssit huomioiden. Luultavasti tapauskohtainen harkinta on kohdallaan ja paras ammattitaito tähän on koulun eri oppilashuollon osapuolilla.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeä asia, jossa on puoluekannasta riippumatta erilaisia näkemyksiä. Esim. kunnallisvaalien yhteydessä pidettävä neuvoa-antava kansanäänestys olisi tässä asiassa paikallaan.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomen tulee panostaa kotimaisiin ja uusiutuviin energiamuotoihin, eikä tuonnista riippuvaiseen ja tällä hetkellä investointikustannuksiltaan liian kalliiseen ydinvoimaan, jonka jäteongelma on suuri riski sekä edelleen osin ratkaisematta.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Tuloveroa tulee laskea pien- ja keskituloisilta, mutta ei koko asteikolta. Mm. ylintä tulo-osaa voidaan jossain määrin jopa kiristää.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Seksuaalinen suuntautuminen tai suuntautumattomuus ei saa asettaa ihmisiä eriarvoiseen asemaan.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Ei oleellinen kysymys, mutta Suomen alkoholipolitiikkaa tulee vapauttaa.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ruotsin sijaan A- ja B-kieleksi vaihtoehtoina voivat olla esim. englanti, saksa, ranska, venäjä, espanja ja ruotsi. Näiden väliltä valitaan vieraat kielet ja ruotsia ei tällöin ole pakko valita. Asia on osa suurta kokonaisuutta ja vaikuttaa mm. opetussuunnitelmaan, joka uudistettiin juuri. Täytyisi tutkia ovatko muutokset nykyiseen malliin mahdollista toteuttaa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Ehdokkaan kommentti

Koko Suomessa pitäisi ottaa käyttöön kilometreihin, ajoaikaan ja -paikkaan sidottu käyttöön perustuva vero, joka korvaisi nykyisen autoveron.

2. Uudenmaan tiet on kunnostettava ennen kuin uusia ratayhteyksiä itään tai länteen rakennetaan.

Ehdokkaan kommentti

Oman investointilistani kärjessä olevan Espoo-Turku radan suunnittelu vie jo vuosia, mutta se tulee aloittaa pikaisesti. Teiden korjauksiin ja perusparannuksiin voidaan ryhtyä heti.

3. Suuret kuntaliitokset ovat parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

Ehdokkaan kommentti

Metropolihallinto on oikea tie pk-seudulla ja miksei jopa mm. Tampereella tai Turussa. On tärkeää säilyttää kuntien oma demokraattinen päätösvalta mm. peruskouluverkon osalta, mutta liikenteen, asumisen ja maankäytön osalta tarvitaan ylikunnallista elintä. Demokraattisesti valittava metropolihallinto toimisi tässä hyvin.

4. Uudellamaalla on liikaa pieniä sairaaloita. Hoitoa pitäisi keskittää suurempiin yksiköihin.

Ehdokkaan kommentti

Pienet sairaalat voivat olla yhtälailla hyvin tehokkaita ja suuret tehottomia. Tarvitaan molempia ja molempien kehittämistä.

5. Valtion pitää velvoittaa kunnat ottamaan tasapuolisesti kiintiöpakolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Pakolaisten osalta tulee menetellä niin, että paras mahdollinen kotiuttaminen suomalaiseen yhteiskuntaan on mahdollista. Tätä ei voida tarjota joka puolella Suomea, joten tasapuolinen jako ei ole oikea tapa.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä, niiltä osin kun tilanne ei muutu oleellisesti. Saattaa olla, että vaikka ydinvoima kehittyy ja jätteistä voidaan jalostaa edelleen uutta energiaa tai fuusiovoimalan rakentamisesta tulee kannattavaa. Tällöin täytyy olla valmis jopa tekemään päätöksiä vaalilupauksen vastaisesti.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä