Ville Karinen

Vaalikone 2015 Uudenmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaaliturvan taso on niin matala, että sillä tulee juuri ja juuri toimeen. Suomi on saanut myös vastikää Euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitealta huomautuksen, että sosiaaliturvan taso ei ole riittävä.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Päivittäistavaran kauppojen aukioloajat ovat mielestäni aivan riittäviä, enkä lähtisi niitä laajentamaan. Pienten 100-400 m2 elintarvikeliikkeiden aukioloaikoja juhlapyhien osalta voisi kuitenkin olla syytä vapauttaa. Tilanne ei ole kuluttajien edun mukainen ja tällä hetkellä esim. huoltamot saavat epäreilua kilpailuetua rajoituksen vuoksi.

Parturi- ja kampaamoliikkeiden aukioloaikoja rajoitetaan, koska alan yrittäjä- ja työntekijäjärjestöt itse halusivat lakia valmisteltaessa, että aukioloaikoja rajoitetaan näiden liikkeiden osalta. Mielestäni voidaan taas kuulla alan järjestöjä ja muita toimijoita ja jos nämä haluavat niin aukioloajat voidaan vapauttaa.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustuloon siirtyminen ei saisi kuitenkaan heikentää sosiaaliturvan tasoa. Perustulon tason on oltava riittävän korka ja se ei saa korvata ansiosidonnaista työttömyysturvaa.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Nollasopimukset on kiellettävä. Sopimukset joilla työntekijä velvoitetaan tulemaan töihin milloin vain kutsuttaessa ilman takuuta minimitunneista on myös ongelmallinen työttömyysturvan kannallta. Pahimmillaan työntekijän irtisanoutuessa nollasopimuksesta seurauksena voi olla karenssia vaikka työnantaja ei olisi tarjonnut yhtään tuntia työtä.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Pitäisi laajentaa mahdollisuuksia uudelleen kouluttautua työttömyysturvalla.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Euro voi olla hyvä tai huono riippuen siitä millaista rahapolitiikkaa euro-alueella tehdään. Viime aikoina politiikka on ollut haitallista monille euro-maille. Euron alasajaminen olisi kuitenkin melko vaikea, kallis ja mahdollisesti katastrofaalinen projekti. Meidän pitäisi ensisijassa pyrkiä korjaamaan euron vikoja eikä ajamaan sitä alas.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Elintarvikkeiden arvonlisäveroa pitäisi keventää.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Ensisijiaisesti pitäisi nyt puuttua verojen välttelyyn ja verokiertoon. Kaikkia tuloja pitäisi verottaa progressiivisesti.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisiä tulisi mielestäni korottaa mutta verottaminen on hankalampi kysymys ja riippuu siitä millaisella mallilla lapsilisiä verotettaisiin.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Suomella on varaa sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kyse on ensisijaisesti valinnasta haluammeko panostaa niihin vai emme.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Nato-jäsenyys luultavasti heikentäisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa. Venäjä on iso naapuri ja Suomen ei ole järkevä osallistua liittoutumaan, joka saattaa ajautua Venäjän kanssa konfliktiin Suomesta riippumattomista syistä.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Poliisin palvelut pitäisi olla saatavilla kaikkialla Suomessa.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Käsittääkseni maahanmuuttoa rajoitetaan jo melko tiukasti ja terrorismista epäillyiltä voidaan evätä oleskelupa.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Suomen kannalta järkevintä olisi mielestäni pysyä liittoutumattomana.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Mitä ovat ne valtion turvallisuutta uhkaavat tekijät, joiden perusteella pitäisi sallia kansalaisten verkkoliikenteen rajoittamaton valvonta.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Minkälaisesta koulutuksesta olisi kyse? Suomi voisi mielestäni tarjota koulutusta joissakin tehtävissä, mutta mielestäni meidän ei pidä kouluttaa taistelutehtäviin muiden valtioiden armeijoita.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisten yritysten voittojen rahoittaminen verovaroin ei ole hyvä kauppa veronmaksajille. Pahimmillaan yksityiset terveyspalveluita tuottavat yritykset eivät edes maksa veroja Suomeen vaan kierrättävät voittonsa veroparatiiseihin.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Puuttuminen on kuitenkin mahdollista vain jos palveluissa on riittävästi työntekijöitä. Lastensuojelun resurssit ovat monissa kaupungeissa riittämättömät.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Peruspalvelut tulee hoitaa verovaroin. Vanhuksen omia tuloja käytetään jo hoitokustannuksiin. En näe miten omaisia voitaisiin velvoittaa.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Riittävät palvelut ovat tärkein asia. Palveluiden tulee kuitenkin olla demokraattisessa hallinnassa riippumatta siitä miten järjestelmä toteutetaan.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Pitkällä tähtäimellä ilmastonmuutoksen hillintä ja teollisuuden kilpailukyky eivät ole ristiriidassa. Mikäli päästämme oman ympäristömme tuohoutumaan ei tarvitse enää miettiä myöskään teollisuuden kilpailukykyä.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Emme tiedä riittävästi riskeistä.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Ihan jokaista notkoa ja niemelmää ei tarvise pitää asuttuna. Pelkästään valtion varoin ei ole järkevää pitää asuttuna alueita, joilla ei ole mitään elinkeinotoimintaa. Pitää katsoa tapauskohtaisesti millä alueilla on riittävät edellytykset tai mahdollisuuksia kehittyä.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Opetusryhmien kokojen on oltava riittävän pieniä, jotta voidaan tarjota laadukasta opetusta. En kuitenkaan ota kantaa siihen onko juuri 20 oikea luku.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni Natoon ei voida liittyä ilman kansanäänestystä.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Ydivoima ei ole pitkällä tähtäimellä kestävä ratkaisu. Järkevintä olisi nyt panostaa energian säästämisen edistämiseen ja kotimaiseen uusiutuvaan energiaan. Tällä hetkellä ydinenergia ei ole edes markkinahinnaltaan kilpailukykyistä.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Talouden elvyttämiseksi tuloveroa on järkevintä alentaa pieni- ja keskituloisilta. Pienituloisten tulot eivät katoa veroparatiiseihin vaan siirtyvät suoraan kulutukseen ja piristävät taloutta tehokkaammin.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Asia on jo perusteellisesti käsitelty ja eduskunnan päätös oli oikea. Jos lakia lähdettäsiin muuttamaan lain voimaantulon jälkeen, niin mitä tehtäisiin niiden suhteen, jotka ovat jo ehtineet solmia avioliiton uuden lain puitteissa. Ei avioliittoja voida lähteä purkamaan taannehtivasti. Kansalaiset olisivat myös eriarvoisessa asemassa, jos osalle avioliitto olisi sallittu ja toisilta se yhtäkkiä kiellettäisiin.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Sillä varauksella, että lain muutoksen seurannaisvaikutukset pystyttäisiin tyydyttävällä tavalla ratkaisemaan esim. julkisten virkojen kielitaitovaatimusten osalta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Ehdokkaan kommentti

Sillä varauksella, että ruuhkamaksuilla kerätyt rahat käytettäisiin julkisen liikenteen kehittämiseen ja julkisen liikenteen asiakasmaksujen alentamiseen.

2. Uudenmaan tiet on kunnostettava ennen kuin uusia ratayhteyksiä itään tai länteen rakennetaan.

Ehdokkaan kommentti

Ensisijaisesti panostaisin ratayhteyksiin. Toimivat ratayhteydet vähentävät myös tieverkoston kulutusta ja korjaustarpeita.

3. Suuret kuntaliitokset ovat parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeintä on, että palvelut pelaavat ja luotu järjestelmä on demokraattisessa ohjauksessa.

4. Uudellamaalla on liikaa pieniä sairaaloita. Hoitoa pitäisi keskittää suurempiin yksiköihin.

Ehdokkaan kommentti

Palveluiden tulee olla myös saavutettavia. Suurus ei myöskään välttämättä ole automaattinen tehokkuuden tae.

5. Valtion pitää velvoittaa kunnat ottamaan tasapuolisesti kiintiöpakolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni koko prossessin voisi siirtää valtiolle.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä