Markus Drake

Vaalikone 2015 Uudenmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on usein vielä korkea kynnys hakea sosiaalietuuksia, joihin on oikeutettu, ja niiden luonne on passivoiva. Perustulo vapauttaisi haaskattuja resursseja, mahdollistaisi omaehtoisen tuottavan aktiivisuuden ja poistaisi sosiaalietuuksiin liittyvää häpeää. Vahvat sosiaalipalvelut ja -etuudet hyödyttävät koko yhteiskuntaa.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Jos työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan, eikä viikonloppu- ja iltalisistä tingitä, vapaammat aukioloajat ovat hyvä asia.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Meillä kaikilla on oikeus turvaan, tukeen ja neuvontaan. Perustulo vähentäisi byrokratiaa, lisäisi tukia nostavan mahdollisuutta suunnitella elämäänsä ja toimisi pohjana oikeudenmukaisemmalle yhteiskunnalle. Perustulon aika on nyt!

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Nollatuntisopimukset, joissa ei ole määriteltyä minimityöaikaa, mahdollistavat työntekijöiden pompottelun ja työnantajan mielivallan. Jotta sopimuksessa olisi mitään järkeä, tulee työntekijälle taata tietty vähimmäismäärä työtunteja.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kesto mahdollistaa nykyisellään ei pelkästään uuden työn hakemisen vaan antaa myös työttömälle mahdollisuuden parantaa tilannettaan, sopeutua uuteen tilanteeseen, mahdollisesti muuttaa paikkakunnalle, jossa on parempi työllistymismahdollisuus tai vastaavaa. Siksi en pidä ansiosidonnaisen työttömyysturvan lyhentämistä hyvänä ideana.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Euro yhdistää eurooppalaisia jokapäiväisessä elämässämme. Eurosta johtuneet ongelmat ovat tulosta yhtenäisestä valuutasta ilman yhtenäistä politiikkaa, ja vielä korjattavissa. Eurolla on ollut myönteisiä vaikutuksia varsinkin vientivoittoisen talouden maille kuten Suomelle. Suuri yhteinen valuutta antaa enemmän kansainvälistä vaikutusvaltaa kuin erilliset pienet valuutat.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruoan verotus on regressiivistä verotusta, joka iskee kaikkein kovimmin niihin, joilla on pienimmät tulot. Tästä syystä suhtaudun ruoan verotuksen kiristämiseen erittäin epäillen. Ainoa mahdollisuus ruoan verotuksen nostamiselle, jonka näen mahdollisena, olisi ilmastokustannusten lisääminen ruoan hintaan verotuksen keinoilla.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Ainoa tapa nostaa Suomi ja Eurooppa lamasta on lopettaa talouskuritus eli lisäämällä tiettyjä menoja, varsinkin investointeina uusiutuvan energian tuotantoon. Velanotto rakennemuutosten aikaansaamiseksi ja laman lopettamiseksi ei ole ongelma, vaan mahdollisuus rakentaa parempaa tulevaa.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisien korottaminen on aiheellista, varsinkin jos lapsilisien rakenteen uudistaminen tapahtuisi samalla. Tämänhetkinen lapsilisien kasvu toiselle ja myöhemmille lapsille ei vastaa nyky-yhteiskunnan tarpeita, ja lapsilisien laskemisesta tuloksi, joka leikkaa sosiaalietuuksia, tulisi luopua.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Nykyisen kaltaiset palvelut tulevat muuttumaan osana yhteiskunnan ja työn luonteen laajamittaista muutosta, eivät koska olisivat “liian kalliita”. Leikkaaminen ja palvelujen ja terveydenhuollon laadusta tinkiminen vaarantaa koko sosiaalijärjestelmän tulevaisuuden, ja tulen taistelemaan palvelujen ja terveydenhuollon säilyttämisen puolesta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

On selvä, että nykyinen liittoutumattomuus ei ole kestävä tilanne, ja tarvitsemme turvaa, mutta se on löydettävissä parhaiten muualta kuin Natosta, eurooppalaisesta turvallisuusyhteistyöstä. Yhteistyö Ruotsin kanssa on hyvä keino lisätä Suomen turvallisuutta, samoin turvallisuuspoliittisen tiedonvaihdon kehittäminen, jotta maat voivat vaihtaa tietoa ilman että vieraat vallat pääsevät sitä seuraamaan, on tarpeellinen rakenne jota voi ja pitää laajentaa, ensisijaisesti muihin Natoon kuulumattomiin EU-maihin, mutta myöhemmässä vaiheessa se voi toimia eurooppalaisen turvallisuusrakenteen perustana. Komission puheenjohtaja Junckerin ehdotus eurooppalaisesta armeijasta vaatii panostuksia niiltä EU-valtioilta, jotka ovat Naton ulkopuolella.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Ongelmana ei ole poliisien määrä vaan rakenteet ja miten resurssit jakautuvat. Varsinkin haja-asutetuilla seuduilla on tärkeää että rakenteet eivät entisestään ohene. Resurssien siirtäminen hallinnosta kenttäpartiointiin ja läsnäoloon on hyvä askel. Myös talousrikostutkintaa voisi entisestään vahvistaa.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Päin vastoin, inhimilliset ja myös taloudelliset argumentit puhuvat nykyistä suuremman maahanmuuton puolesta. Vapaa liikkuvuus on perustavanlaatuinen inhimillinen tarve ja oikeus. Paras keino vähentää terrorismin uhkaa on yhteiskunnasta ulossulkemisen estäminen, oli terrorin perustelu mikä tahansa. Terrorismia vastaan taistellaan puolustamalla demokratiaa ja tasa-arvoa.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Venäjä, joka laajentaa etupiiriään, on valtava ongelma Suomelle ja Euroopalle. Ukrainan kriisin kautta Suomeen kohdistuvat uhat ovat kasvaneet. Uhkakuva on kuitenkin ollut jo aiemmin olemassa, siihen on olemassa olevat vastaukset, ja vaikka uhka on määrällisesti muuttunut niin se ei ole laadullisesti uusi. Nato-jäsenyys on siihen väärä vastaus.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisyyden suoja on niitä perusturvan osia joiden pohjalta rakennamme demokraattista yhteiskuntaa. Yleisvalvontakeinot eivät ratkaise niitä ongelmia joita niillä esitetään ratkeavan, vaan tulevat kalliiksi ja luovat uusia ongelmia. Terrorin uhka on todellinen ja olemassa, mutta yleisvalvonta tai uudet rekisterit eivät olisi pysäyttänyt Pariisin tai Kööpenhaminan iskuja: perinteinen poliisityö, jalkautuminen ja luottamukselliset suhteet tekijöiden lähipiiriin olisivat saattaneet tehdä niin. Päinvastoin: uudet rekisterit ja massavalvonta on kuin heinän lisääminen kun etsimme neulaa.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Irakin ja Syyrian kurdijoukot ovat niitä jotka tehokkaimmin ovat taistelleet Isisiä/Daeshia vastaan. He näyttävät toimivan paremmin kuin Irakin keskushallinnon joukot, ja ovat usein jääneet ilman tukea. En pidä sotilaskoulutusta Irakin hallinnolle ensisijaisena keinona pysäyttää Isis/Daeshin yrityksiä rakentaa totalitääristä yhden totuuden äärikonservatiivista valtiota, mutta jos se auttaa niin OK.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Tietyt prosessit tarvitaan jotta eutanasia voitaisiin hyväksyä: se ei ole subjektiivinen oikeus! Mutta tietyissä olosuhteissa, parantumattomasti sairaan ihmisen vapaaehtoisesta, toistuvasta ja oikeustoimikelpoisesta pyynnöstä, eutanasian tulee olla mahdollista kun sairauteen ei ole hoitokeinoja eikä kärsimys ole muilla tavoin lievitettävissä.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Julkiset palvelut ovat terveydenhuollossa ensisijaisessa asemassa. Niiden avulla taataan laajasti käytetyt, kaikkien saatavilla olevat ja laadukkaat terveyspalvelut. Nykyistä terveydenhuoltoa tulisi muuttaa poistamalla Kela-korvaukset yksityiseltä terveydenhuollolta ja siirtämällä rahat julkisen terveydenhuollon parantamiseen. Itsejärjestäytyneet ja kolmannen sektorin toimijat on nähtävä myönteisenä lisänä, mutta palveluita ei voida jättää niiden varaan.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Sen sijaan että puututaan puuttumisen vuoksi tarvitaan varhaista tukea, ennaltaehkäisyä ja resursseja käyttää lastensuojelutyöhön se aika minkä se vaatii.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Hyvä vanhusten hoito maksetaan yhteisesti porukalla, ei vapaaehtoisilla keräyksillä tai laskuttamalla hoitolaitoksen ovella.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin varmistetaan viemällä sote-uudistus loppuun. Tärkeintä on turvata demokraattinen kontrolli, ei nykymuotoisten kuntien itsehallintoa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Jos ympäristön rajat ylitetään, ei pidemmän päälle ole teollisuutta, jonka kilpailukykyä pohtia. Auringonlaskun alojen tekohengittämisen sijaan Suomen tulisi hyödyntää ympäristön huomioonottavaa asiantuntemustaan paremmin.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Varsinainen ongelma geenimuuntelussa, kunhan turvallisuusperiaatteita seurataan, on taloudellisen suhteen muuttuminen muunnellun siemenlajikkeen tuottajan ja maanviljelijän välillä. Tietyt lajikkeet vaativat nimenomaisia torjuntaaineita, siemenet joudutaan ostamaan uudelleen vuosittain ilman mahdollisuutta itsenäiseen ruokatuotantoon tai lajikehittämiseen.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Suomen syyrialaisille korvamerkitty pakolaiskiintiö, 300 ihmistä vuonna 2015, on säälittävän pieni. Ruotsin ja Norjan vastaavat kiintiöt ovat viisi kertaa suurempia, 1500 kummassakin. Suomen on kannettava vastuunsa varsinkin aikana jolloin kansainväliset kriisit ulottuvat myös lähialueillemme.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Pääkaupunkiseutu ja muut kasvukeskukset kasvavat koska siellä on työtä, kulttuuria ja palveluja. Uudisrakentaminen on järkevä tehdä siellä minne ihmiset muuttavat. Hajarakentaminen johtaa kalliimpiin kuntapalveluihin ja siihen että joukkoliikenteen järjestäminen on vaikeampaa, ja sitä tulisi välttää. Haja-asutusalueelle muuttaessaan ei voi odottaa samoja palveluja kuin kuntakeskuksissa, tai vaihtoehtoisesti hyväksyy erittäin korkean kunnallisveron.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Ryhmäkoko kannattaa usein pitää pienenä, mutta tarkka luku rajoittaisi kokeiluja ja toisenlaista oppimista. Suuremmat yksiköt pystyvät usein väliaikaisesti tuottamaan laadukasta koulutusta, ja väliaikaiset pienryhmät tarjoavat mahdollisuutta myös toisenlaiseen oppimiseen. Tärkeää on että resurssit oppilasta kohtaan ovat riittävät.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Yhteinen eurooppalainen puolustus on mahdollinen ja tavoiteltava. Vastustan Nato-jäsenyyttä. Jos Suomi hakisi Nato-jäsenyyttä niin tarvitaan kansanäänestys ennen hakemuksen jättämistä.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Suomi ei tarvitse ydinvoimaa. Energiapolitiikka on ympäristöpolitiikkaa, mutta myös turvallisuuskysymys. Venäläisen ydinvoimalan ostaminen juuri nyt on pahin mahdollinen virhe niin uusiutuvien energiamuotojen kuin turvallisuutemme kannalta. Lisäydinvoima rajoittaisi investointeja uusiutuvaan energiaan. Energia ja turvallisuus ovat poliittisia kysymyksiä, joissa päätetään tulevaisuudestamme, eivät pelkkiä insinööriratkaisuja.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Kokonaisveroasteen tulee olla progressiivinen. Pääomatulojen verotusta tulee kiristää ja muuttaa entistä progressiivisemmiksi, jotta yhteiskunnan yleiskehitys olisi oikeudenmukaisempaan ja demokraattisempaan suuntaan. Tarpeellinen verojärjestelmän muutos olisi negatiivinen tulovero pienituloisille.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Ei missään tapauksessa. Tasa-arvoinen avioliittolaki on tullut jäädäkseen, pulinat pois ja keskitytään muihin tasa-arvo-kysymyksiin kuten trans-lakiin ja sen epäoikeudenmukaiseen sterilisaatiopakkoon.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Miksipä ei? Liberaalimmalle alkoholipolitiikalle löytyy tilaa.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Keskustelu kielten opiskelun pakollisuudesta johtaa harhaan, jos se tuijottaa vain ruotsia. Kielten opiskelu tulisi ylipäänsä aloittaa aikaisemmin, ja ruotsin kielellä on siinä luonnollinen osa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Ehdokkaan kommentti

Kunhan tietoturvahuolet pystytään ratkaisemaan niin ruuhkamaksut, varsinkin porrastettuina, olisivat hyvä keino parantaa liikenteen sujuvuutta ja siirtää sitä joukkoliikenteeseen.

2. Uudenmaan tiet on kunnostettava ennen kuin uusia ratayhteyksiä itään tai länteen rakennetaan.

Ehdokkaan kommentti

Raideprojekteja ei kuulu seisottaa odottamassa vain koska teitäkin löytyy kunnostettavaksi.

3. Suuret kuntaliitokset ovat parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

Ehdokkaan kommentti

Niin kuntatalouden kuin palvelujen rationalisoinnin kannalta suuri kuntaliitos on parempi vaihtoehto.

4. Uudellamaalla on liikaa pieniä sairaaloita. Hoitoa pitäisi keskittää suurempiin yksiköihin.

Ehdokkaan kommentti

Uudenmaan sairaalaverkosto ei ole ylimitoitettu, päinvastoin. On ymmärrettävää että ihmiset haluavat pitää tutun lähisairaalan tai tietyt erityispalvelut.

5. Valtion pitää velvoittaa kunnat ottamaan tasapuolisesti kiintiöpakolaisia.

Ehdokkaan kommentti

On häpeällistä että on suuriakin kuntia Uudellamaalla jotka eivät ota vastaan ainoatakaan pakolaista. Ja Espoo, Suomen toiseksi väkirikkain kaupunki, voisi ottaa vastaan enemmän kuin 25 vuodessa!

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Äänestäjän kuluttajansuojan kannalta on tärkeää, että kansanedustaja pitää kiinni antamistaan vaalilupauksista. Hyvä poliitikko kuitenkin kykenee myös muuttamaan mielipidettään uuden tiedon valossa. Muuttunut mielipide on kerrottava ja perusteltava äänestäjille.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä