Teemu Hokkanen

Vaalikone 2015 Uudenmaan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaaliturvalla eläminen ei todellakaan ole mitään leveää elämää. Toki on niin, että absoluuttisesti mitattuna Suomessa ei ole köyhiä samalla tavalla kuin joissakin muissa maissa, mutta perustarpeiden tyydyttäminen yhteiskunnan toimesta ei tee elämästä vielä sinänsä helppoa.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Kunhan huolehditaan siitä, että työntekijöitä ei voida toistuvasti pakottaa tekemään hankalimpia työvuoroja. Monilla paikoilla aukioloaikojen vapautus ei varmasti tekisi isoa muutosta aukioloaikoihin, koska liikkeen auki pitäminen on myös kulu.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Tällä saataisiin purettua turhaa byrokratiaa. Erilaisia tukimuotoja on satoja ja vaikka näitä kaikkia ei ole mielekästäkään purkaa, iso osa voitaisiin kuitata kokonaan tai osittain perustulolla.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Työntekijällä on oltava oikeus ns. nollatuntisopimukseen hänen niin halutessaan. Vaikka tätä on mahdollista käyttää myös työntekijän kannalta epäedullisesti, niin on myös pelättävissä, että nollatuntisopimusten kielto saattaisi vaikeuttaa työllistymistä.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Kunhan tämä samalla tehdään tasa-arvoiseksi. Tällä hetkellä moni työtä tekevä ei ole oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan, joka on vastoin asiasta annetun lain henkeä ja yhdenvertaisuutta. Monet joutuvat maksamaan tähän liittyviä maksuja voimatta olla itse osallisena tästä etuudesta työttömyyden sattuessa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Olemalla mukana eurossa olemme mukana myös päättämässä euroalueen talous- ja etenkin valuuttapolitiikasta. Tämä toki sitoo meidän käsiämme, mutta tuo mukanaan juuri edellä mainitsemani edut.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruoan tuottajille on vuosien saatossa säädetty entistä enemmän velvoitteita ja sen johdosta heidän työnsä on lisääntynyt. Verotuksen kiristäminen näkyisi todennäköisimmin juuri tiukentuvina vaatimuksina nimenomaan ruoan tuottajia kohtaan. Toisaalta laadukas ruoka ei ole nytkään erityisen halpaa, joka näkyy erityisesti pienituloisimpien talouksien ruokavalinnoissa.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Jos menojen leikkaus tapahtuu ensisijaisesti organisaatioiden toimintaa suoraviivaistamalla, menojen leikkaus voi olla osa ratkaisua. On myös muistettava, että Suomen(kin) taloustilanne ei ole huono siksi, että menot olisivat niin suuret vaan siksi, että tulot ovat pienet. Tämä vaatii rakenteellisia uudistuksia ja ilman muuta panostusta vientiin ja muihin tulolähteisiin.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Korotus ja verotus lisää vain byrokratiaa, joka ei sekään ole ilmaista. Toisaalta, jotakin porrastusta voin olla valmis harkitsemaan, vaikka se jossain määrin sotiikin lapsilisän yhdenmukaisuutta, universalismia, vastaan.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Muuttamalla painopistettä entistä enemmän tehokkaaseen ennaltaehkäisyyn säästämme valtavia summia rahaa palvelujen laajuudesta tinkimättä. Ennaltaehkäisy on usein moninkertaisesti halvempaa kuin jo kriisiytyneen tilanteen hoitaminen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Olen varma, että näin kävisi, mutta kysymys en ehkä enneminkin siitä, että kuinka paljon tätä asemaa pitää tällä hetkellä parantaa. Jos Venäjän nykyisenlainen toiminta jatkuu, sen vaikutukset tulevat näkymään myös Suomen turvallisuuspoliittisessa tilanteessa.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on väkilukuun nähden lähes vähiten poliiseja koko maailmassa. Meidän ei tarvitse tavoitella edes keskieurooppalaista tasoa, mutta väestön ja tehtävämäärien jatkuvasti lisääntyessä on täysin kestämätöntä, että poliisien määrä on viime vuosina tasaisesti vähentynyt. Tämä näkyy ennen kaikkea ns. tavallisten ihmisten arjessa näkyvissä tilanteissa.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Meillä on tälläkin hetkellä varsin vähän maahanmuuttoa moniin muihin maihin verrattuna. Pakolaisia meidän tulee edelleen auttaa ja muuta maahanmuuttoa olisi aivan järjetöntä pyrkiä vähentämään, sillä maahanmuuton mukana tulee sekä työvoimaa että osaamista. Terrorismin uhkaa torjumme parhaiten asiallisella kotoutuksella ja tasapuolisilla mahdollisuuksilla osallistua työelämään ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Uskon, että tämä tulee ainakin epäsuorasti vaikuttamaan Suomen turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen ja ilmenemään esimerkiksi painostuksena Venäjän haluamaan toimintaan.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Valtion turvallisuudesta puhuttaessa puhumme myös kansalaisten turvallisuudesta, mutta kun puhumme viime aikoina esillä olleesta verkkovalvonnasta, se ei tuo juurikaan lisäarvoa valtion tai kansalaisten turvallisuuteen. Meillä on jo varsin laajat mahdollisuudet suorittaa tiedustelua ja tietojen keräämistä epäiltyjä tai tunnistettuja kohteita kohtaan.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka ISIS onkin heikkenemässä, alueella on muitakin ryhmittymiä, joita vastaan voi joutua taistelemaan. Paikallisilla on oltava uskottava pelote myös mahdollisia tulevia ääriliikkeitä varten. Kaikista tärkeintä olisi saada alueelle kaikkien alueen valtioiden välinen kokonaisratkaisu, sillä se on ainoa vaihtoehto alueen vakauttamiseksi.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Ihminen on viime kädessä vastuussa itsestään vain itselleen. Tämän päätöksen on oltava kuitenkin selvästi henkilön omaan aloitteeseen ja haluun perustuva.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Jos näin ei tehtäisi, lisäisi se terveyseroja entisestään. Toinen vaihtoehto taas olisi entistä suurempi byrokratia sen suhteen, että kuka maksaa valtiolle kuuluvan osuuden kustakin käynnistä. Sinänsä julkinen palveluntuottaja voi ostaa palvelun yksityiseltäkin tuottajalta.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisten perhe-elämän pitää olla edelleen suojattua, mutta jos puuttumisella tarkoitetaan ensisijaisesti ennalta ehkäiseviä palveluita, niin silloin olen samaa mieltä.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Jokainen saa ilman muuta itse käyttää varallisuuttaan vaikka henkilökohtaisen hoitajan palkkaamiseen, mutta yhteiskunnan on turvattava tasalaatuinen ja hyvä hoito varallisuudesta riippumatta. Toisaalta ne varat joita ihmiset tyypillisesti perivät vanhemmiltaan, menevät kulutukseen ja tulevat verojen kautta kuitenkin yhteiskunnalle.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Tietenkin ihmisten terveys on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto. Kunnat (ja valtio) ovat ihmisten muodostamia ja ihmisiä varten.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Jos tämän saisi maailmanlaajuiseksi tavoitteeksi se heikentäisi teollisuuden kilpailukykyä tasaisesti. Tällöin kukaan ei kärsisi toisia enempää. Toisaalta on pidettävä mielessä, että meidän omat metsämme ja vetemme saastuvat ensisijaisesti meidän saasteistamme.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Asiaa on tutkittu perinpohjaisesti eikä missään asiallisesti tehdyssä tutkimuksessa ole löytynyt viitteitä muusta.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Tällä hetkellä meidän osuutemme on maamme väestön kokoon nähden varsin pieni. Minusta meillä on vara varovaisesti kasvattaa tätä määrää.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on jo nykyisen kehityksen väistämätön lopputulos. Maaseudulla on kuitenkin saatava asua, jos niin haluaa.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Jokin raja on oltava, mutta esimerkissä mainittu 20 oppilasta on melko pieni.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Haluaisin perinpohjaisen selvityksen sen kustannuksista ja vaikutuksista. En sinänsä vastusta ydinvoimaa, mutta vastustan Olkiluoto 3:n kaltaisia projekteja ja suunnitelmia voimalan tilaamisesta Rosatomilta. Ydinvoimaa enemmän inhoan turvetta ja kivihiiltä ja jos emme jostain syystä saa nykyisten voimaloiden elinaikana tarpeeksi uusiutuvaa energiaa, on ydinvoima yksi käytettävissä oleva vaihtoehto.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Toisaalta tätä ei pidä kiristääkään.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Avioliitto on ihmisten määrittelemä yhteiskunnallinen sopimus. Tämän sopimuksen sopijaosapuolten määrää on nyt laajennettu tasa-arvoisempaan suuntaan. En missään nimessä olisi rajaamassa tätä millään tavalla siitä, mitä on päätetty.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Suurempi asia olisi pientuottajien toiminnan vapaampi sääntely.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Perusopetuksessa pitäisi edelleen olla vähintään kaksi vierasta kieltä, mutta ne saisi valita esimerkiksi englannin, ranskan, ruotsin, saksan ja venäjän joukosta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Helsingin seudulla pitää ottaa käyttöön ruuhkamaksut.

Ehdokkaan kommentti

Tukholmassa tällä on saatu liikennemääriä vähennettyä ja tasattua. Tämä toimisi myös lisäkannustimena joukkoliikenteen käyttöön.

2. Uudenmaan tiet on kunnostettava ennen kuin uusia ratayhteyksiä itään tai länteen rakennetaan.

Ehdokkaan kommentti

Riittävän hyväkuntoiset tiet ovat ilman muuta myös turvallisuustekijä. Raideliikennehankkeet ovat kuitenkin niin merkittäviä investointeja jo itsessään, että muita liikennehankkeita ei pidä alistaa raideliikennehankkeiden pantiksi.

3. Suuret kuntaliitokset ovat parempi vaihtoehto kuin itsenäisten kuntien yhteinen metropolihallinto.

Ehdokkaan kommentti

Metropolihallinto pitää toteuttaa demokraattisesti. Metropolihallinnon sijaan peräisin enemmän erityisesti pääkaupunkiseudun kuntien välistä yhteistyötä. Ensisijalla kuntaliitoksissa pitäisi olla pienemmät kunnat, jotta kuntien kyky hoitaa lakisääteiset tehtävänsä olisi tasaisempaa.

4. Uudellamaalla on liikaa pieniä sairaaloita. Hoitoa pitäisi keskittää suurempiin yksiköihin.

Ehdokkaan kommentti

Uudellamaalla sairaalaverkkoa on karsittu jo kovalla kädellä.

5. Valtion pitää velvoittaa kunnat ottamaan tasapuolisesti kiintiöpakolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien on myös huolehdittava siitä, että pakolaisten kotouttamisesta huolehditaan. Tilanne, jossa tullaan hädän keskeltä vieraaseen maahan ja vieraaseen yhteisöön kenties ainoina oman kansallisuuden edustajana, voi olla erittäin hankala sekä tulijalle että vastaanottajalle.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Itse en lupaa mitään tapahtuvaksi vaan ainoastaan sen, minkä eteen aion tehdä töitä. Olen myös sitä mieltä, että mielipidettään saa ja pitää vaihtaa, jos sille on asialliset perusteet. Se on ihan yhtä lailla äänestäjän kuluttajansuojaa kuin se, että tekee työtä niiden asioiden eteen joiden on luvannut.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä