Rurik Ahlberg

Vaalikone 2015 Vaasan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Minusta linjaus, että pienimmillä kaupoilla voi olla isoja kauppakeskuksia pidemmät aukioloajat, on ymmärrettävä. Tällä tavalla pienimpien toimintaedellytyksiä tuetaan, mikä on tärkeätä jos haluamme lähikauppoja jatkossa.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Vastaus ottaa kantaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan pituuteen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Verotus on kokonaisuus ja kokonaisuuden tulee olla sosiaalisesti oikeidenmukainen. Ruoka on monessa kotitaloudessa iso menoerä, ja sen verotus tulee pitää niin alhaisena kuin mahdollista.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Erittäin vaikea kysymys. Ensi kädessä tulee poistaa turhaa byrokratiaa, esim. liiallista ympäristöhallintoa, mutta suurin asia on tarve uusia koko hyvinvointivaltio, ei enempää eikä vähempää. Meidän täytyy paremmin keskittää tukea sitä eniten tarvitseville kuten kansaneläkeläisille, lapsille joilla on erityistarpeita, sairaille, vammaisille ja työttömille. Samalla meidän on voitava kyseenalaistaa joitakin saavutettuja oikeuksia, esim. aikuisille tarkoitettua julkista hammashuoltoa.
Tuloja tulee kartuttaa pienentämällä työttömyyttä.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisien verottaminen johtaisi tulojen kaksinkertaiseen veroprogressioon, josta moni lapsiperhe kärsisi.
Talouden nykytilanteessa ei voi luvata lapsilisien korotusta, vaikka tarvetta olisi.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Meidän tulee tarkemmin kohdentaa palveluja niitä todella tarvitseville, kuten kansaneläkeläisille, pitkäaikaissairaille, lapsille joilla on erityistarpeita, vammaisille ja työttömille. En halua luopua laajasta, julkisesta hoivajärjestelmästämme, mutta meidän tulee uudistaa koko hyvinvointiyhteiskuntamme.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää, että Suomessa on laaja konsensus maan turvallisuuspoliittisesta linjauksesta ja, että meillä on puolustuspoliittinen yhteistyö Ruotsin kanssa. Meidän tulee yhdessä Ruotsin kanssa linjata turvallisuuspolitiikkaamme.
Olen transatlanttisesti ajatteleva ihminen, mutta Eurooppassa juuri nyt vallitseva tilanne ei ole otollinen anomuksen jättämiselle.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Suomi kantaa jo aivan liian vähän vastuuta kansainvälisistä pakolaisvirroista. Monipuolinen yhteiskunta tuo enemmän dynaamisuutta. Samalla kannamme enemmän kansainvälistä vastuuta.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Sotilaallinen uhla ei kuitenkaan kohdistu Suomeen, mutta viime vuosina tapahtunut kehitys on huolestuttava.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Valtion täytyy pysyä tietoyhteiskunnan kehityksen mukana ja sillä tulee olla välineitä modernien uhkien torjumiseen. Täytyy löytää tasapaino yksilön tietosuojan ja yleisen turvallisuusintressin välillä.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Joissakin erityisissä poikkeustapauksissa voin hyväksyä eutanasiaa.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Julkinen sosiaali- ja terveyshuolto on hyvinvointijärjestelmämme perusta. Yksityisiä palveluja tulee kuitenkin kehittää, koska ne antavat ihmisille vaihtoehtoja.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Hyvin vaikea kysymys. Ensi kädessä kuitenkin perheet kantavat vastuun lasten kasvatuksesta. Kysymys on pikemmiten siitä, käyttävätkö sosiaaliviranomaiset tänä päivänä riittävässä määrin käyttävät jo olemassa olevia valtuuksiaan kun ongelmia ilmenee.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Taas vaikea kysymys. Ne, joille on pienimmät eläkkeet, eivät tietenkään voi kantaa suurempaa rahoitusvastuuta. Ajattelen lähinnä sitä, että meillä tulisi olla laaja valikoima sekä kunnallisia että vapaarahoitteisia senioriväestölle sopivia asuntoja. Näitä ostamalla seniorit käytännössä osallistuisivat omiin hoivakuluihin, vaikka se tapahtuisi investoinnin kautta.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Ei näitä voi laitta näin vastakkain. Ei voida sanoa, että kunnallinen hoiva olisi seudullista hoivaa huonompaa. Päinvastoin on tärkeää, että paikallisesti voidaan päättää omalla alueella annettavasta hoidosta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Ilmaston hyväksi tehtävä työ on tärkeä ja sitä tulee jatkaa. Mutta me emme hyödy siitä, jos meiltä siirtyy tuotantoa pois maihin, jotka sallivat enemmän päästöjä. Samalla on tärkeää edistää teknologista kehitystä, mikä tosiasiassa luo Pohjanmaalle uusia työpaikkoja.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

En tykkää ollenkaan siitä, että geenimuokattua ruokaa tulee hissukseen kauppoihin.
Meidän tulee edistää kotimaista hyvänmakuista lähituotettua ruokaa.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Ihmiset eivät valitse mihin he syntyvät. Minusta perusperiaatteesta ei tule luopua vaikka asia ei ole ollenkaan yksinkertainen.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Lakiin tällaista rajaa ei tule laittaa. Parempi vaihtoehto on korottaa valtion kunnille suunnattua rahoitusta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Minusta kansanedustajan tulee kunnella ihmisiä, kerätä tietoa ja sen jälkeen itse vetää johtopäätöksiä siitä, onko jäsenyys paikallaan vai ei.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Ydinvoima on eilispäivän teknologia. Sen sijaan meidän tulee panostaa uusiin energiamuotoihin. Jätekysymys on vieläkin ongelmallinen.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Hmm, riippuu kokonaisuudesta. Minusta on myös olennaista, että tärkeillä julkisilla palveluilla on riittävä rahoitus.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Kysymys on ainakin ruotsiksi ihmeellisesti muotoiltu. Eli äänestäisin sukupuolineutraalin avioliittolain puolesta.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Taas kerran tämä riippuu kokonaisuudesta, mutta olen kallellaan siihen suuntaan, että viiniä voitaisiin myydä ruokakaupoissa. En ymmärrä miksi eräitä paikkakuntia, joilla on isoja kauppakeskittymiä, suositaan Alkon myymälöillä (näin on Alkon omien suositusten mukaan), kun maaseudulla niitä ei voi olla. Maaseudulla olevat elintarvikekaupat kärsivät siitä ja samalla myös maaseudun koko palvelutarjonta. Tämä trendi on vahvistunut huomattavasti viime 20 vuoden aikana.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Ruotsin kieli on toinen Suomen kansalliskielistä joka samalla antaa pääsyn pohjoismaisille markkinoille. Pieni maa pärjää parhaiten laajalla kieliosaamisella.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Säännöllinen lentoliikenne Vaasan vaalipiirissä pitää keskittää Vaasan lentoasemalle.

Ehdokkaan kommentti

Seinäjoen reittilentoliikenne voidaan siirtää Vaasaan, mutta Kruunupyylle/Pietarsaarelle/Kokkollalle on tärkeää, että sielläkin on lentokenttä

2. Tuulivoimapuistoja pitäisi sijoittaa myös rannikolle.

Ehdokkaan kommentti

Minusta on parempi, että tuulivoimalat ovat vähän enemmän syrjässä, eikä justiinsa siinä missä kaikki kesämökit ovat. Pohjanmaalla on kyllä tilaa.

3. Vaasan vaalipiirissä tarvitaan lisää kuntaliitoksia.

Ehdokkaan kommentti

Minusta kuntaliitoksia tulisi tehdä vapaaehtoisuuden pohjalta. Kunnat toimivat huomattavasti paremmin kuin mitä yleensä halutaan uskotella. Vallitsee iso riski siitä, että mittava pakkoliitos sekä huonontaa palveluja että nostaa kustannustasoa. Myös Suomen kaksikielisyyden kannalta on tärkeää, että on olemassa kuntia jotka toimivat ja tekevät työtä ruotsin kielellä.

4. Kaikkien pohjalaiskuntien pitäisi vastaanottaa pakolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Periaatteessa olen täysin samaa mieltä asiasta, mutta ymmärrän jos kaikki eivät pysty siihen ihan käytännön syistä. Pakolaisten vastaanotto vaatii osaavaa henkilökuntaa ja erikoistuneita palveluja ja näitä kaikilla ei ole.

5. Maatalouden tukia pitää suunnata entistä suuremmille ja harvemmille tiloille.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Talous muuttuu päivästä toiseen ja edellytykset voivat muuttua. Lähtökohtana pitää olla, ettei lupaa liikaa :)

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä