Maria Hanhisalo

Vaalikone 2015 Vaasan vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Joskus on esimerkiksi hankalampaa ottaa vastaan pätkätyö kuin pysyä sekin pätkä työttömänä. Ensisijaisesti tietenkin ihmisen pitäisi saada omalla työllään hankkia toimeentulonsa. Sosiaaliturva on välttämätön niissä tilanteissa kun tämä ei ole mahdollista, mutta sosiaaliturvan ei saa toimia passivoivasti.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Työn ja levon rytmi on hyvä säilyttää. Ei lisää kokonaismyyntiä vaikka kaupat olisivat jatkuvasti auki. Kustannukset kyllä nousisivat. Lisäksi pienille liikkeille tämä vaatisi liian isoja resursseja myyntiin nähden.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Tätä pitäisi tutkia tarkemmin ja tehdä ehkä rajattu kokeilu. Kun sen tulokset olisivat selvillä, voitaan päättää laajennetaanko perustulo kattamaan koko maan. Tämäkään ei saisi olla kansalaisia passivoiva.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Tämän pitäisi olla työntekijän ja työnantajan välinen asia. Työnantajalle ei aina ole mahdollista tarjota minimitunteja. Silloin työntekijä voisi olla kokonaan ilman työtä. Mikäli työaikaa ei ole sopimuksessa sovittu, se ei saa hankaloittaa työntekijän osalta esimerkiksi työttömyyskorvauksen saamista työttömyyspäiviltä.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Ei ainakaan tässä taloudellisessa tilanteessa kun töitä ei ole tarjolla. Ennemmin tätä voisi porrastaa niin että työttömyyskorvaus olisi alkuun suurempi ja vähenisi porrastetusti jatkuessaan.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Loppujen lopuksi en usko tällä olevan niin suurta merkitystä, mutta esimerkiksi Britanniassa tai Ruotsissa ei euron ulkopuolelle jääminen näytä ainakaan huonontaneen maiden tilannetta. Tietenkään Suomi ei voi nyt vaikuttaa maansa käyttämän valuutan arvoon omilla toimenpiteillään tai päätöksillään. Niiltä osin olemme huonossa tilanteessa.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Palveluiden osalta rakenteita täytyy tehostaa ja toimintoja kehittää ja siten saada kustannuksia pienenemään, mutta laajuuteen en lähtisi kovin isoja muutoksia tekemään.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Nykyisessä tilanteessa Nato-jäsenyys ei ole ajankohtainen asia.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Poliisien nykymäärä on melko riittävä, mutta vähentämiseen ei ole mahdollisuutta ilman turvallisuuden laskua.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Terroristeja tai rikollisia ei tule maahan päästää, mutta muuten maahanmuuton rajoittamista ei ole syytä kiristää

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä pidän tätä jonkinasteisena uhkakuvana, jos tilanne kehittyy Suomen osalta entisestää negatiivisesti. Jo nyt talousvaikutukset Suomelle ovat näkyvissä.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisyyden suoja on tärkeää, mutta maan kansalaisten turvallisuus on vielä tärkeämpää.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Suomen resurssien puitteissa. Isis on todellinen turvallisuusriski joka saattaa laajeta.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Ihmishengen arvo on niin suuri ettei toisella ihmisellä ole oikeutta avustaa sen riistämisessä. Sairaalla tulee sen sijaan olla hyvä saattohoito ja kivunlievitys.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Yksityisten palveluiden toiminta täytyy myös hyväksyä osana sosiaali- ja terveyspalveluita ja eri tuottajien yhteistyö täytyy olla sujuvaa. Sekä julkisia että yksityisiä palvelluita tarvitaan.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Viranomaisten tulisi saada riittävät valmiuden tunnistaa todelliset avuntarvitsijat sekä omata riittävät resurssit oikeanlaisen avun antamiselle.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Varallisuuden puitteissa

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Tämä pitää olla globaalilinjaus ja tasapuoliset vaatimukset kaikkialla maailmassa. Ilmasto ei saastu vain Suomessa vaan kaikkialla ja saasteet leviävät ilman ja merivesien mukana laajemmallekin.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Kun geenejä on muunneltu, niitä ei enää saa takaisin kun ne kasvustoon ja elämiin leviävät eikä näiden muunnosten pitkäaikaisia vaikutuksia pystytä takaamaan. Jonkun ominaisuuden parantaminen saattaa tietämättämme huonontaa jotain muuta tärkeää ominaisuutta.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Maltillisesti pystyisimme kyllä määrää jonkun verran lisäämään. Kotouttamisohjelmat pitää olla hyvät ja kunnolliset.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Maan turvallisuus- ja ruokahuolto sekä luontonäkökulmat huomioon ottaen koko maa täytyy säilyttää asuttuna.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Riippuu myös luokan oppilaista millaisia ryhmiä voidaan järkevästi asettaa. Jos 20 oppilasta voi olla liikaa, toisinaan luokka voi olla suurempikin ilman ongelmia.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Perustelut sekä liittymistä tukevista että vastustavista asioista on selkeästi tuotava esille niin että kansa tietää mistä oikeasti äänestää.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Energian riittävyys on taattava, mutta tästä asiasta minulla ei ole riittävästi tietoa että pystyisin nyt päättämään miten äänestäisin tässä asiassa oikeassa tilanteessa.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Tässä tilanteessa en nostaisi enkä laskisi tuloveroa

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Alkoholin haitat ja niiden hoitokustannukset ovat todella suuret valtiolle. Puhumattakaan inhimillisistä kärsimyksistä perheissä joita liiallinen alkoholin käyttö aiheuttaa. Ns. kohtuukäyttäjä voi hakea viininsä Alkosta ilman että se on ongelma. Kaupassa myytävän oluen väkevyyttä voisi Ruotsin tapaan myös laskea.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Meillä on pitkät historialliset ja kulttuurelliset perinteet ruotsinkielisen alueiden kanssa. Kielitaito on muutenkin aina hyvä taito.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Säännöllinen lentoliikenne Vaasan vaalipiirissä pitää keskittää Vaasan lentoasemalle.

Ehdokkaan kommentti

Alueen lentoliikennemäärä ei valitettavasti riitä usean lentokentän kannattavaan ylläpitämiseen.

2. Tuulivoimapuistoja pitäisi sijoittaa myös rannikolle.

Ehdokkaan kommentti

Jos rannikolla on sopivia paikkoja tuulivoimalapuistolle näin voidaan ympäristötekijät huomioon ottaen tehdä.

3. Vaasan vaalipiirissä tarvitaan lisää kuntaliitoksia.

Ehdokkaan kommentti

Mahdollisesti näitä vielä joitain tarvitaan ellei muunlaisella yhteistyöllä saada talousasioita kuntoon. Tosin kuntaliitoskaan ei ole tähän aina hyvä ratkaisu. Pakkoliitoksia en kannata.

4. Kaikkien pohjalaiskuntien pitäisi vastaanottaa pakolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Vain niiden joiden kotouttamisresurssit tähän riittävät, tulee ottaa pakolaisia.

5. Maatalouden tukia pitää suunnata entistä suuremmille ja harvemmille tiloille.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Ellei maan tilanne aivan kokonaan muutu sellaiseksi ettei lupausten pitämiselle ole edellytyksiä, annetuista lupauksista tulee pitää kiinni.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä