Ritva Kike Elomaa Valitaan

Vaalikone 2015 Varsinais-Suomen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaaliturvaa tulee kehittää ja samanaikaisesti sen väärinkäytöksiä tulee kitkeä. Sosiaaliturvan myöntämisperusteisiin mukaan käytännön järki ja oikeudenmukaisuus. Esimerkiksi maahanmuuttajien sosiaalietuudet eivät saa olla ylisuuria.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Yrittäjän on saatava itse päättää aukioloajasta pääosin. Työntekijöiden kannalta aukioloajat eivät saisi olla kohtuuttomia.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Perustulo takaisi paremmin toimeentulon vähimmäistason.Se ei saa johtaa kuitenkaan työn vieroksumiseen.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Jos lailla määritettäisiin minimityöaika, voi käydä niin että yrittäjä ei uskalla tarjota työtä ollenkaan. Työajan ja palkan täytyy vastata sitä mitä työsopimuksessa on sovittu. Tämä on tärkeää työntekijän näkökulmasta.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää saada mahdollisimman pian oikeaa työtä ja työstä kohtuullinen palkka. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston määrittämisessä keston vähäistä lyhentämistä voidaan harkita.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Ruotsilla pärjää hyvin omalla valuutalla. Alkaa tuntua siltä että markka oli kova sana. Mutta tulevaisuus näyttää, mihin eurolla pääsee. Paljon huonommaksi tilanne ei saa enää nykyisestä mennä.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruoan hinta on tärkeintä kansalaisille, joiden taloustilanne on tiukka. Omavaraisuus ruoan tuottamisessa on elintärkeää. Puhtaaseen, terveelliseen ruokaan pitää olla kaikilla varaa yhtäläisesti. Maatalouspolitiikkamme on ollut huonosti hoidettua jo 1995 lähtien.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Mistä köyhä kansa voi enää leikata? Byrokratiasta, tukipaketeista ja kehitysavusta (avun kohdentaminen oikeaan hätään, pitää auttaa ihmisiä rakentamaan pysyvää kehitystä, joka kantaa hedelmää oikeasti).

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilisiä korotettava hieman, jos kerran halutaan perheiden kasvavan. Lapsilisä kuuluu kaikille lapsille, mutta harkintaan ja keskusteluun voisi nostaa varakkaiden lapsilisätarpeen.Yksi mahdollisuus on, että lapsilisää saa jokainen lapsi, mutta varakkaat maksavat siitä veroa.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Se on selvää....valitettavasti ei tällä työttömyysasteella ja taloustilanteella tämänhetkinen palvelutilanne säily ennallaan. Parempi talous mahdollistaa laajemmat sosiaali- ja terveyspalvelut. Kaikkien meidän tulee paiskia hommia, jotta saadaan Suomi kasvuun ja palvelut kuntoon.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Nato jäsenyys saattaisi kiristää välejämme itään. Kieltämättä kinkkinen kysymys.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Poliisi ei ehdi hätätapauksiin läheskään riittävän nopeasti maamme joka kolkassa. Heitä on liian vähän !!!!!!

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Terrorismin uhka on todellinen. Rajoilla pitäisi olla tiukempi valvonta ja siihen tarvitaan henkilökuntaa. Vapaa liikkuminen on hyvä asia, mutta se tuo myös paljon murheita, rikollisuutta, joka on muuttunut vakavammaksi ja vaarallisemmaksi.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Venäjän kanssa saa olla aina tarkkana, sen on historia opettanut, mutta väleissä on parempi olla. Venäjä on tärkeä kauppakumppanimme.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Turvallisuusriskit ovat kasvaneet viime aikoina paljon. Yksityisyyden suoja ei saa olla esteenä valtion turvallisuudelle, mutta kansalaisten yksityisyyden suojaa pitää kunnioittaa. Valtion turvallisuus ajaa silti yksityisyyden suojan edelle.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Yhteydet Isisin toimintaan ovat turvallisuusuhka myös Suomelle.Olemme kuitenkin olleet monissa rauhanturvaamisoperaatioissa mukana ja tietenkin terrorismia vastaan tulee taistella. Puolustusvoimiemme kannalta tarpeellisen tiedon saanti yhteistyöllä muiden maiden kanssa (Yk) on tärkeää. Suomalaisjoukkojen taistelutehtäviin lähettämiseen suhtaudun kielteisesti.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Uskon siihen, että aina on vielä toivoa.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Tosin myös yksityisiä palveluja tarvitaan täydentämään terveydenhuoltojärjestelmäämme.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Viranomaisten keskinäisen kommunikoinnin pitää toimia siten ettei laiminlyöntejä pääse tapahtumaan. Joskus lapsi otetaan huostaan liian herkästi, joskus taas liian myöhään.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Päättäjien tehtävä on pitää hyvinvointivaltio siinä jamassa, että kaikki kansalaiset hoidetaan. Mutta omavastuutakin on oltava, koska talous on "kuralla".

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Tottakai tärkeintä on terveyspalvelujen toimivuus ja saatavuus kaikille kansalaisillemme. Mutta se ei merkitse välttämättä kuntien itsenäisyyden menettämistä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Suomi ei yksin voi maailmaa pelastaa saastumiselta. Olemme pieni tekijä ja kannamme kortemme kekoon, mutta suuria teollisuusmaita pitäisi hiillostaa ilmastotalkoisiin. Vihreitä ratkaisuja pitää suosia, mutta ei kilpailukyvyn kustannuksella.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Ei missään tapauksessa Suomeen !

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Jos esim. Syyriasta tullaan sodan kauhuja pakoon, on Suomenkin tarjottava auttavaa kättä. Toisaalta maahanmuuton tulee olla perusteltua ja meillä tulee olla tarvittavat resurssit kotouttamiseen. Emme voi ottaa maahanmuuttajia yli varojemme. On kannatettva ajatus edistää myös maahanmuuttajien paluuta takaisin kotimaahansa jos olosuhteet siellä muuttuvat suotuisammiksi.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Kaikkien etu on että Suomi pidetään asuttuna etelästä pohjoiseen.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Opetusryhmien koko ei saa kasvaa liian suureksi, tulee vain ongelmia.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Nykyisissäkin on liian paljon ongelmia ja epämääräisyyksiä. Uusiutuvien energiamuotojen kehitys hidastuisi.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Tuloveroa on alennettava pienituloisilta.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Eduskunnan mielipidettä on kunnioitettava oli päätettävä asia tai äänestyksen lopputulos mikä tahansa.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Jeppe juo aina vaan, siihen ei auta muu kuin asennekasvatus.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Hyvä, että ruotsin kieltä opiskellaan. Mutta vapaa kielivalinta olisi tätä päivää ja saattaisi jopa kasvattaa ruotsinkielen opiskelun suosiota, kun se ei olisi enää niin pakkopullaa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Valtatie kahdeksan perusparannus on kiireellisempi hanke kuin Salo-Lohja-Espoo-oikoradan toteuttaminen.

Ehdokkaan kommentti

Molemmat ovat tärkeitä, mutta 8-tiellä tapahtuu niin paljon onnettomuuksia ja mm. meriklusteri tarvitsee hyviä tieyhteysiä, joten 8-tien parannus on tärkeämpi.

2. Varsinais-Suomen kuntien lukumäärää pitää supistaa. Erityisesti keskuskaupunki. Turun elinvoimaisuus on turvattava liitosratkaisuin.

Ehdokkaan kommentti

Tottakai Turun elinvoimaisuus on koko maakunnalle huipputärkeää. Mutta pakkoliitoksilla saadaan vain eripuraisuutta aikaiseksi. Demokratian ja yhteistyön parantamisen kannalta liitosratkaisut eivät toimi. Liitoksia syntyy, jos kunnat niin haluavat ja se nähdään luonnollisena mahdollisuutena.

3. Merimetso- ja hyljekantojen rajoittamista tulisi helpottaa esimerkiksi viranomaistoimin.

Ehdokkaan kommentti

Pitäisi pyrkiä ratkaisemaan tämä ongelma järkevin toimenpitein. Merimetsot aiheuttavat saaristossa tuhoa, niiden rajoittaminen on paikallaan. Molempien kantoja on seurattava niin etteivät haitat esim.ammattikalastajille aiheudu liian raskaiksi.

4. Tuulivoiman rakentamisen esteitä tulee poistaa muun muassa meluvaatimuksia lieventämällä.

Ehdokkaan kommentti

Tuulivoimarakentamisessa olisi hyvä toimia sosiaali-ja terveysministeriön ohjeiden mukaisesti. Ei saa rakentaa 2 km lähemmäs asutuksesta, se on suositus. Lähtökohtaisesti tuulivoimarakentaminen ei saisi aiheuttaa kenellekään haittaa.

5. Rajavartiolaitoksen merelliset toiminnot keskitetään työllisyys-, säästö- ja tehostamistoimenpiteenä Turkuun.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Vaalikoneiden vastauksissa pitää olla rehellinen.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä