Julius Karlsson

Vaalikone 2015 Varsinais-Suomen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaaliturvaa jätetään käyttämättä enemmän kuin käytetään väärin. Sosiaaliturva ei ole sitä saavaa yksilöä varten vaan koko yhteiskunnan harmoniaa ylläpitävä perusrakenne. Perustulo on tulevaisuutta.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Aukioloajat voidaan vapauttaa edellyttäen, että työaikalainsäädäntö ja työehtosopimukset pitävät huolen työmarkkinoiden oikeudenmukaisuudesta ja symmetriasta.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen järjestelmä on paitsi tehoton myös kyykyttävä. Taloudellinen riippumattomuus on olennainen osa ihmisarvoa ja oikeudenmukaisuutta.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Olennaista on se, ettei työaikaa voida sanella yksipuolisesti. Tämäkin on osa taloudellista itsemääräämisoikeutta ja riippumattomuutta.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

Ehdokkaan kommentti

Voidaan ja jopa tulee lyhentää, mutta vain perusturvan merkittävän parantamisen ja yleisten työlakien vahvistamisen yhteydessä. Ei kuitenkaan missään tapauksessa vain kustannussyistä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Täysin hyödytöntä leikitellä ajatuksella jonka kokonaisvaikutuksia kukaan ei voi tietää. Yhtä hyvin voisi kysyä: Pärjäisikö Suomi paremmin, jos Kekkonen eläisi. Politiikkaa tehdään nyt vallitsevissa olosuhteissa, tulevaisuuden hyväksi.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Verotus on laaja kokonaisuus jossa on mahdotonta säätää yhtä asiaa vaikuttamatta kymmeniin muihin asioihin. ALV-kannat tulisi mielestäni yhtenäistää ja se todennäköisesti nostaisi ruuan ALV:a, mutta se on osa laajempaa kokonaisuutta eikä vain ruokaa koskeva asia. Verotusta olisi syytä selkäyttää kaikilta osin.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Valtion ja kuntien tulee investoida voimakkaasti tulevaisuuteen. Suomessa on tekemättömiä töitä vaikka kuinka paljon. Infrastruktuurin, koulutuksen ja kansanterveyden rapauttaminen on paljon kalliinpaa kuin nykyiset korot. Kyse ei ole velasta vaan siitä mihin velkaa käytetään.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki toimet jotka vahvistavat kaikkein köyhimpien taloudellista itsemäärämisoikeutta ovat kannatettavia.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

Ehdokkaan kommentti

Suomella ei ole varaa nykyiseen kolmikerroksiseen terveydenhuoltojärjestelmään, joka vain kasvattaa kansalaiseten terveyseroja. Meidän on luotava vahva julkinen terveydenhuolto, joka rahoitetaan yksikanavaisesti ja täydennetään tiukkojen sääntöjen puitteissa yksityisillä palveluilla.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Turvallisuuspoliittista ja sotilaallista asemaa kyllä. Asiassa on kuitenkin monta muutakin puolta ja niiden valossa Suomen asema heikkenisi. Suomen tulee kaikin keinoin ja tasapuolisesti pyrkiä pysymään erossa aktiivisesta roolista kansainvälisessä voimapolitiikassa. Suomen tulee edistää kaikin keinoin kansaivälistä oikeutta ja sopimuksia.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Suomalainen poliisi oireilee vakavasti resurssipulan kynsissä ja tämä vaarantaa kansalaisoikeudet. Poliisilta tulee ottaa pois valtaosa kaikista lupabyrokratiaan liittyvistä tehtävistä ja annettava enemmän resursseja varsinaisen poliisityön tekemiseen. Todellisuudessa Suomessa ei nykyään ole uskottavaa poliisia.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Taloudellista ja koulutuksellista eriarvoisuutta on vähennettävä terrorismin uhan vuoksi. Kulttuurillisen vastakkainasettelun liennyttäminen on paras keino väkivaltaisten ääriliikkeiden torjumiseen.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Kaikkien totalitaaristen diktatuurien etupiiripolitiikka on uhka kaikille demokraattisille oikeusvaltioille.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

Ehdokkaan kommentti

Näiden arvojen ei tarvitse olla ristiriidassa. Tärkeintä on selvät pelisäännöt ja niiden riippumaton valvonta.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

Ehdokkaan kommentti

Suomella on erinomainen osaaminen joukkojen kouluttamiseen. Jos voidaan vahvistaa paikallista kykyä vastata omasta turvallisuudesta kansaivälisen lain ja sopimuksien puitteissa, se tulee tehdä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Mielummin humaanisti, arvokkaasti ja hallitusti, kuin kitumalla tai hämärästi omatoimisesti.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Yksikanavaisesti rahoitettu julkinen yhdenvertainen terveydenhuolto olisi kaikkien etu, myös taloudellisesti.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Viranomaiseten ja perheiden vuorovaikutuksen tulee olla luontevampaa. Kaikken parasta lastensuojelua on laadukas tasa-arvoinen julkinen varhaiskasvatus ja peruskoulu. Lapsiperheiden ongelmia auttaa kaikkein eniten taloudellisen eriarvoisuuden vähentäminen ja perusoikeuksien turvaaminen kaikille kansalaisille.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisarvoinen elämä ja perusoikeudet on taattava kaikille.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Ihminen on aina tärkeämpi kuin hallinto.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on tärkein osa teollisuuden kilpailukykyä. Kilpailukyky on täysin merkitykseton asia verrattuna ilmastonmuutokseen. Täydellisen idioottimainen kysymys.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Suuryrityksien ruokapatentointi ja siemenviljan pakkomyynti on geenimuuntelun todellinen ongelma. Tuottajilla pitää olla oikeus omaan viljaansa ja maatiaislajikkeet on säilytettävä.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

Suomen pitää edistää ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja yhdenverrtaisuutta kaikissa ulkopolitiikan toimissa.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Ainakin siltä osin, että ajatusta ylläpidetään väkisin. Ihmisten on kuitenkin voitava asua haluamassaan paikassa ja saatava sinne perusoikeudet turvaavat palvelut kohtuullisten kustannuksien puitteissa.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Peruskoulu on arvokkain kansallinen omaisuutemme. Peruskoulun tulevaisuus ja jatkuva kehittyminen tulee olla kulmakivenä kaikelle päätöksenteolle.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Kansanäänestys tuottaisi laajaa keskustelua aiheesta ja kansalaisten Nato tietämys varmasti paranisi. Kaikki kansanvaltaa ja demokratiaa edistävät toimet ovat kannatettavia. Kansalaisten tulee kokea osallisuutta päätöksentekoon.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Tämänhetikisillä tiedoilla ydinvoiman lisärakentaminen ei ole perusteltua. Tilanne tulee arvioida jokaisen tapauksen kohdalla erikseen. Kantani ei ole ideologinen vaan pragmaattinen ja koskee juuri nyt vallitsevaa tilannetta.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki verotus on harmonisoitava ja sidottava samaan progressioon. Käytännössä se tarkoittaisi pieni-ja keskituloisten verotuksen keventämistä ja suuri-ja valtavatuloisten verotuksen kiristämistä. Verotuksen painopistettä tulee muuttaa kokonaisveroastetta nostamatta.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Miedot alkoholijuomat ovat elintarvikkeita ja niitä tulee käsitellä siten. Alaikäisille myynnin rajoitukset tulee luonnollisesti säilyttää, mutta muita rajoituksia, kuten myyntiaikojen rajoituksia, voidaan purkaa

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Alueellisesti ruotsi voidaan korvata harkinnanvaraisesti jollakin toisella kielellä, mutta jokaisella oppilaalla tulee olla vähintään kaksi vierasta kieltä opinto-ohjelmassaan peruskoulun aikana.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Valtatie kahdeksan perusparannus on kiireellisempi hanke kuin Salo-Lohja-Espoo-oikoradan toteuttaminen.

2. Varsinais-Suomen kuntien lukumäärää pitää supistaa. Erityisesti keskuskaupunki. Turun elinvoimaisuus on turvattava liitosratkaisuin.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien määrää on syytä supistaa, mutta sen ei pidä perustua Turun etujen ajamiseen tai Turun sanelupolitiikkaan. Kuntia tulee yhdistää niiden omia erityispiirteitä tukevalla taloudellisesti kestävällä tavalla.

3. Merimetso- ja hyljekantojen rajoittamista tulisi helpottaa esimerkiksi viranomaistoimin.

Ehdokkaan kommentti

Vieraslaji merimetso tulisi hävittää kokonaan. Hyljekantaa on syytä rajoittaa hallitusti ja yhteistyössä kalastajien ja matkailuyrittäjien kanssa. Hallitusti ja luonnon kestokyvyn rajoissa toteutetusta hylkeenpyynnistä olisi mahdollista saada uutta elinkeinotoimintaa ulkosaaristoon.

4. Tuulivoiman rakentamisen esteitä tulee poistaa muun muassa meluvaatimuksia lieventämällä.

Ehdokkaan kommentti

Meluvaatimukset eivät varmasti ole kynnyskysymys. Tuuli-ja aurinkovoiman tuotantokapasiteetin lisääminen on ehdottomasti kannatettavaa saaristossa. Se kuitenkin vaatii hyvää hallintoa ja tasapuolista, demokraattista päätöksentekoa. Tuulivoiman suurimmat esteet ovat asenteissa ja mielikuvissa. Paikallisen pientuotannon lisääminen parantaa joka tapauksessa saariston elinvoimaisuutta.

5. Rajavartiolaitoksen merelliset toiminnot keskitetään työllisyys-, säästö- ja tehostamistoimenpiteenä Turkuun.

Ehdokkaan kommentti

En tunne asiaa riittävän syvällisesti.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisen ehdokkaan tulee kantaa vastuu sanomisistaan ja tekemisistään. Sellaista ei pidä luvata mitä ei voi pitää. Jokaisen ehdokkaan ja jopa puolueen pitäisi ymmärtää ettei kukaan voi luvata muuta kuin pyrkivänsä kohti jotakin päätöstä. Itsekkään en lupaa muuta kuin pyrkiväni edistämään teemoikseni nostamiani asioita ja arvoja.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä