Antti Tulonen

Vaalikone 2015 Varsinais-Suomen vaalipiiri

Vaalikoneen etusivulle
 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

1. Työ

1. Suomessa on liian helppo elää sosiaaliturvan varassa

Sosiaaliturvan tarkoituksena on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Sosiaaliturva koostuu palveluista ja etuuksista kuten lapsilisästä, sairaus- ja vanhempainpäivärahoista, työttömyysturvasta ja toimeentulotuesta.

2. Kaupan ja muiden liikkeiden aukioloajat on vapautettava.

Kaupan ja muiden liikkeiden päivittäiset aukioloajat säädetään laissa. Yli sadan neliön suuruiset liikkeet on pidettävä kokonaan suljettuina kirkollisina juhlapäivinä sekä vappuna, itsenäisyyspäivänä, äitienpäivänä ja isänpäivänä. Aluehallintovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen aukiolosäännöksiin.

Ehdokkaan kommentti

Aukioloaikojen tulee olla kauppojen ja niiden työntekijöiden keskenäinen asia.

3. Suomessa on siirryttävä perustuloon joka korvaisi nykyisen sosiaaliturvan vähimmäistason.

Perustulolla tarkoitetaan kaikille kansalaisille maksettavaa säännöllistä rahaa toimeentuloa varten. Malleja on monia, mutta yhteistä kaikille on, että perustulo olisi omiaan poistamaan kannustinloukkuja, koska työnteko olisi aina kannattava. Tulojen kasvaessa perustulo pienenee verotuksen kautta.

Ehdokkaan kommentti

Byrokratiaviidakko tulee korvata perustulolla. Byrokratian vähentäminen toisi säästöjä sekä saisi ihmiset ottamaan työtä vastaan helpommin, kun ei tarvitsisi pelätä sosiaalitukien menetystä "liiallisen" työnteon vuoksi.

Perustulon ei kuitenkaan tule olla liian suuri, ettei se passivoisi. Sopiva määrä voisi olla esimerkiksi 500:n ja 600 euron välillä kuukautta kohti. Perustulo tulisi antaa vain Suomessa asuville Suomen kansalaisille, joten kannatan ulkomailta tulevien kansalaisuuskriteerien tiukentamista nykyisestään.

4. Työntekijälle on turvattava lailla minimityöaika.

Niin kutsutuissa nollasopimuksissa työntekijä ei tiedä etukäteen, kuinka paljon työvuoroja hän seuraavaan työvuorolistaan saa. Viikkotyötunteja voi olla nollasta vaikkapa neljäänkymmeneen. Nollasopimukset tuovat joustoa työnantajalle mutta jättävät työntekijän ilman suojaa.

Ehdokkaan kommentti

Lailla turvattu minimityöaika rikkoisi sopimusvapautta. Työnteon tulee olla kannattavaa, myös silloin, kun sitä tekee vain hetken aikaa.

5. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Ansiosidonnaista päivärahaa maksetaan 500 täydeltä työttömyyspäivältä. Ansiosidonnaisen päivärahan suuruus riippuu tulojen suuruudesta. Useimmiten päiväraha on noin 50–70 prosenttia palkasta. Työttömyyspäiväraha on veronalaista tuloa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

2. Talous

1. Euron ulkopuolella Suomi pärjäisi paremmin.

Euro on Euroopan unionin yhteinen valuutta, joka otettiin käyttöön käteisvaluuttana 1. tammikuuta 2002. Euroalueeseen kuuluu tällä hetkellä 19 EU-valtiota. Euro on kelluva valuutta, jonka arvon tärkein mittari on sen kurssi USA:n dollariin nähden.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa olisi mielestäni tullut järjestää kansanäänestys eurojäsenyydestä, kuten esimerkiksi Ruotsissa tehtiin vuonna 2003.

En kannata kiihkeästi Suomen eroamista eurosta, mutta kannatan markan ottamista sen rinnalle.

2. Ruoan verotusta on varaa kiristää.

Yleinen arvonlisäkanta on tällä hetkellä 24 %. Ravintola- ja ateriapalveluiden sekä elintarvikkeiden alv on 14 % ja lääkkeiden ja kultturipalveluiden 10 %. Valtiovarainministeriössä on ollut esillä arvonlisäverouudistus, jossa kaikki verokannat yhdenmukaistetaan. Tällöin korkein alv laskee ja esimerkiksi ruoan alv nousee.

Ehdokkaan kommentti

Ruoan arvonlisäveroprosentti on Suomessa 14 %, joka on jo nyt EU:n korkeimpia.

3. Valtion ja kuntien taloutta on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja.

Suomen julkisen velan suhde kokonaistuotantoon on ylittämässä 60 prosenttia. Suomen taloutta uhkaa ylivelkaantuminen, kun työikäinen väestö ei pysty kustantamaan julkisten palvelujen kasvavaa tarvetta. Tätä uhkaa kutsutaan kestävyysvajeeksi.

Ehdokkaan kommentti

Karsittavaa löytyy vaikka kuinka, esimerkiksi puoluetuista, poliittisten nuorisojärjestöjen tuista, maahanmuutosta, kehitysavusta, pakkoruotsista, EU:n jäsenmaksuista, tuulivoimatuista, säätiöiden verovapauksista ja AY-liikkeen jäsenmaksujen verovähennyksistä.

4. Lapsilisiä on korotettava ja laitettava verolle.

Veroton lapsilisä on tänä vuonna 95,75 - 174,27 euroa kuukaudessa, lasten määrästä riippuen. Yksinhuoltajakorotus on 48,55 euroa kuukaudessa lasta kohden. Jos lapsilisiä korotetaan ja verotetaan, sillä on tuloja tasaava vaikutus.

5. Suomella ei ole varaa nykyisen laajuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Kuntien järjestämän sosiaali- ja terveydenhuollon vuosikustannukset ovat lähes 20 miljardia euroa. Julkisen talouden kestävyysvaje ja väestörakenteenmuutos asettaa sosiaali- ja terveyspalveluille uudistamispaineita niin palvelurakenteiden kuin toimintatapojen suhteen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

3. Turvallisuus

1. Nato-jäsenyys vahvistaisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa.

Nato on 28 maan puolustusliitto, jonka tärkeimpänä tehtävänä on taata jäsenmaidensa turvallisuus. Jokainen jäsen on velvoitettu auttamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta jäsenmaata. Nato ylläpitää kumppanuusverkostoa ja toimeenpanee sotilaallisia kriisinhallintaoperaatioita, joihin myös Suomi osallistuu. Suomi ylläpitää hallitusohjelman mukaan mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä.

Ehdokkaan kommentti

Muutos-puolueen mielestä Nato-jäsenyydestä tulisi järjestää kansanäänestys. Itse äänestäisin ei.

2. Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja.

Suomessa on arvioitu olevan tänä vuonna noin 7 500 poliisia, joka on noin 50 enemmän kuin viime vuonna. Eduskunta on katsonut että valtion talousarviossa olevilla määrärahoilla voidaan säilyttää poliisin operatiivinen toimintakyky vuoden 2014 tasolla. Sisäasiainministeriö on kuitenkin arvioinut, että peruspalveluiden saatavuus tulee laskemaan.

Ehdokkaan kommentti

Suomeen tarvitaan enemmän poliiseja takaamaan turvallisuus. Suomen kaduilla on voitava kulkea aina turvallisesti, myös keskellä yötä viikonloppuisin.

Resursseja on vapautettava poliisien käyttöön laillistamalla asioita, joiden ei mielestäni tule edes olla laittomia. Esimerkiksi laillistaisin warettamisen eli sen, että ihmiset saisivat ladata ja jakaa tekijänoikeusalaista materiaalia ilman, että hyötyvät siitä taloudellisesti. Muuttaisin lainsäädäntöä myös sananvapaudelle myönteisempään suuntaan poistamalla lain uskonrauhan rikkomisesta ja lieventämällä lakia kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

3. Maahanmuuttoa Suomeen on rajoitettava terrorismin uhan vuoksi.

Suomeen saapui viime vuonna 3 651 turvapaikanhakijaa, joista 1 346 sai myönteisen päätöksen. Suurin osa tuli Irakista, Somaliasta ja Venäjältä. Suomi vastaanotti viime vuonna myös 1 030 kiintiöpakolaista Syyriasta, Kongon demokraattiseta tasavallasta ja Sudanista.

Ehdokkaan kommentti

Vuoden 2014 lopussa Suomessa käytiin oikeudenkäynti, jossa kolme ihmistä tuomittiin islamistisen al-Shabaab-terroristijärjestön rahoittamisesta. Lisäksi yksi mies tuomittiin terrorismin rahoittamisesta, värväyksestä terrorismirikoksen tekemiseen ja terroristisessa tarkoituksessa tehtävän rikoksen valmistelusta, joten tämä vaalikonekysymys on aiheellinen.

Maahanmuuttoa on monenlaista. Eräs tapa on jakaa maahanmuutto työperäiseen ja humanitaariseen maahanmuuttoon. Työperäisen maahanmuuton on perustuttava Suomen tarpeeseen ja humanitaarisen maahanmuuton on perustuttava Suomen kantokykyyn.

Suomi on ottanut vastaan liikaa tulijoita verrattuna heidän kykyihinsä sopeutua. Tietyt maahanmuuttajaryhmät ovat rikostilastoissa yliedustettuina. Velkaantuvalla Suomella ei ole varaa tällaiseen maahanmuuttoon.

Meidän tulee ottaa oppia muiden maiden maahanmuuttopolitiikassaan tekemistä virheistä. Meidän ei tule ottaa mallia muiden maiden tekemistä virheistä.

4. Venäjän etupiiripolitiikka on uhka Suomelle.

Venäjän tuoreimmassa sotilasdoktriinissa sotilasliitto Nato on määritelty maan suurimmaksi turvallisuusuhkaksi. Venäjän naapurimaista Ukraina on ilmoittanut pyrkivänsä Naton jäseneksi.

Ehdokkaan kommentti

Se on ollut uhka jo Ukrainalle ja Georgialle. Tulee taata, ettei se olisi uhka myös Suomelle.

Suomen on esimerkiksi luovuttava jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta. Oli virhe, että Suomi liittyi sopimukseen, joka kieltää Suomelta erään kustannustehokkaan puolustuskeinon. Suomella on paljon maarajaa Venäjän kanssa, mutta vähän puolustajia. On hyvä asia, että monet sellaiset maat, joissa miinoja käytettiin holtittomasti, ovat liittyneet sopimukseen, mutta Suomi ei ole sellainen maa. Sitä paitsi miinat ovat nimenomaan puolustusta eikä hyökkäystä varten. Suomen liittymisen myötä maailmanrauha ei lisääntynyt pätkääkään.

5. Verkkovalvonnassa valtion turvallisuus on tärkeämpää kuin kansalaisten yksityisyyden suoja.

Puolustusministeriön asettama työryhmä esittää laajaa verkkovalvontaa kansallista turvallisuutta vaarantavien uhkien torjumiseksi. Verkkovalvonta edellyttäisi perustuslain muutosta.

6. Suomen on osallistuttava Isisin vastaiseen taisteluun kouluttamalla Irakin hallituksen joukkoja.

Ääri-islamilainen Isis-järjestö (Islamic State in Iraq and Syria) hallitsee suurta osaa Irakista ja Syyriasta. Järjestö seuraa äärimmäistä sharia-lain tulkintaa ja pyrkii perustamaan islamilaisen kalifaatin. USA:n johtama liittouma pyrkii kukistamaan Isisin.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

4. Terveys

1. Parantumattomasti sairaalla on oltava oikeus avustettuun kuolemaan.

Suomessa itsemurhan avustaminen on sallittu mutta aktiivinen eutanasia on rikos. Tunnettuja eutanasian laillistamisen puolustajia Suomessa ovat olleet professori Jorma Palo, ex-valtiovarainministeri Iiro Viinanen, ex-euroedustaja Esko Seppänen ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Tunnettuja vastustajia ovat esimerkiksi lääkäri Pekka Reinikainen ja arkkiatri Risto Pelkonen.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan oikeutta elämään mutta myös oikeutta kuolemaan. Parantumattomasti sairaan on mielestäni saatava päättää elämänsä lopettamisesta, jotta hän välttyisi liiemmiltä kivuilta elämänsä loppuvaiheessa.

Lisäksi kannatan käytännön kryoniikkapalveluiden käyttöön ottamista Suomessa. Kryoniikassa kliinisesti kuollut ihminen kylmäsäilötään siltä varalta, että tulevaisuuden lääketiede ja teknologia pystyisivät hänet elvyttämään. Kryoniikka on tällä hetkellä prototiede, sillä yhtään kryosäilöttyä ihmistä ei ole ainakaan vielä onnistuttu elvyttämään.

2. Terveys- ja sosiaalipalvelut on tuotettava ensijaisesti julkisina palveluina.

Kuntien terveys- ja sosiaalipalveluissa työskentelee noin 265 000 henkilöä. Kuntien järjestämiä palveluja täydentävät yksityiset terveyspalvelut sekä työnantajien työntekijöilleen järjestämä työterveyshuolto. Nämä huomioiden yksityiset palveluntuottajat tuottavat noin neljäsosan terveyspalveluista. Palvelujen ulkoistaminen on viime aikoina lisääntynyt.

Ehdokkaan kommentti

Julkiset ja yksityiset palvelut täydentävät toisiaan.

3. Viranomaisten pitää puuttua lapsiperheiden ongelmiin nykyistä herkemmin.

Lastensuojelun tila nousi julkiseen keskusteluun keväällä 2012, kun 8-vuotias lapsi surmattiin Helsingissä. Lapsi oli lastensuojelun asiakkaana ja hänestä tehtiin lukuisia lastensuojeluilmoituksia. Peruspalveluministeri on todennut ongelmalliseksi sen, että perheet eivät saa matalan kynnyksen apua ajoissa.

Ehdokkaan kommentti

Esimerkiksi ei-lääketieteellisin perustein lapsille tehtyihin ympärileikkauksiin (myös poikien) on puututtava ankarasti, koska ne rikkovat lapsen fyysistä koskemattomuutta ja jättävät pysyvän jäljen.

4. Vanhuksen ja hänen omaistensa vastuuta hoitokustannuksista on lisättävä.

Väki vanhenee ja vanhushuollon kustannukset nousevat. Siviilioikeuden professori Urpo Kangas on ehdottanut, että aikuiset lapset voitaisiin velvoittaa maksamaan esimerkiksi vanhempiensa laitospaikat, jos vanhempien oma eläke ei riitä. Vastaava menettely on käytössä useissa Euroopan maissa.

5. Kansalaisten oikeus terveyspalveluihin on tärkeämpää kuin kuntien itsehallinto.

Perustuslain mukaan Suomi jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden itsehallintoon. Samalla todetaan että julkisen vallan on turvattava jokaiselle riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Ehdokkaan kommentti

Terveys ennen kaikkea, mutta kuntien itsehallinto ja taloudellinen kestävyys on turvattava lisäämällä demokratiaa kunnallisella tasolla esimerkiksi kunnallisten kansanäänestysten muodossa ja karsimalla kuntien lakisääteisiä tehtäviä.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

5. Tulevaisuus

1. Ilmastonmuutoksen hillitseminen pitää asettaa teollisuuden kilpailukyvyn edelle.

Suomen pitkän tähtäimen tavoite on vähentää päästöjä vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Suomi myös pyrkii luopumaan hiilivoimasta vuoteen 2025 mennessä. Ilmastotavoitteita määritellään muun muassa uudessa ilmastolaissa. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+82/2014&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD

Ehdokkaan kommentti

Puhdas ympäristö on hyvä asia, mutta sen vaalimisessa ei pidä mennä hulluuksiin asti.

2. Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Muuntogeeninen tarkoittaa eliötä, esimerkiksi kasvia, jonka perimää ja ominaisuuksia on muunnettu geenitekniikan menetelmin. Yleisimmin geenitekniikkaa käytetään soijan ja maissin jalostukseen. Näihin kasveihin siirretään geenejä, jotka saavat aikaan kestävyyden tietylle torjunta-aineelle tai antavat vastustuskyvyn joidenkin tiettyjen tuhohyönteisen toukkia vastaan.

Ehdokkaan kommentti

Geenimuunnellut eliöt ovat tulossa turvallisimmiksi. Katso esim. tuore uutinen: http://www.tiede.fi/artikkeli/uutiset/uudet_niksit_estavat_geenimuunnetun_elion_leviamisen

Kannatan avoimuutta, joten geenimuuntelusta tulee mielestäni mainita tuoteselosteessa. Tuoteselosteissa yleisimminkin voisi esimerkiksi käyttää mobiililaitteilla luettavia QR-koodeja, jolloin tuotteista saisi nopeasti lisätietoa netistä.

3. Suomen pitää ottaa suurempi vastuu EU:n alueelle tulevista turvapaikanhakijoista.

Viime vuonna Euroopan unioniin saapui 600 000 turvapaikanhakijaa. Suomen osuus EU-alueen turvapaikanhakijoista oli 0,6 prosenttia. Unionin 28 jäsenmaasta kuusi vastaanottaa lähes 80 prosenttia kaikista turvapaikanhakijoista. Välimerellä hukkui tai katosi viime vuonna yli 2 500 ihmistä pyrkiessään turvaan Eurooppaan laillisten siirtymisväylien puuttuessa.

Ehdokkaan kommentti

EU:ssa kaavailtua yhteistä maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa "taakanjakomekanismeineen" tulee vastustaa. Suomen on saatava päättää maahanmuutostaan itse.

4. On aika luopua ajatuksesta, että koko Suomi on pidettävä asuttuna.

Runsaan kymmenen viime vuoden aikana eniten suhteellista muuttovoittoa ovat keränneet Etelä- ja Keski-Suomi, kun taas nettomuuton tappiot ovat suurimmat Itä- ja Pohjois-Suomessa. Väestönkasvu keskittyy tällä hetkellä lähes kokonaan pääkaupunkiseudulle.

Ehdokkaan kommentti

Elämää on muuallakin kuin kaupungeissa, ja hyvä niin.

5. Peruskoulun opetusryhmien koko on rajattava lailla esimerkiksi 20 oppilaaseen.

Laki ei määrittele yleisopetuksessa opetusryhmän kokoa, joten koululuokkien koko voi vaihdella paljon kuntien välillä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osoittanut vuodesta 2010 lähtien valtion erityisavustusta perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen. Tänä vuonna avustus kuitenkin pienenee verrattuna viime vuoteen.

Ehdokkaan kommentti

Opetusryhmien kokojen pitäminen alle 20 oppilaassa on suotavaa, mutten tekisi siitä lailla velvoittavaa.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

7. Äänestykset

1. Suomen Nato-jäsenyydestä on järjestettävä kansanäänestys.

Ehdokkaan kommentti

Suomen jäsenyydet järjestöissä, kuten paljon keskustelua herättävässä Natossa, tulee altistaa sitovalle kansanäänestykselle niin omasta mielestäni kuin Muutos-puolueenkin mielestä. Suomen Nato-jäsenyyden tulee olla koko Suomen kansan eikä muutaman puoluejyrän päätettävissä.

2. Hyväksytään periaatepäätös uuden ydinvoimalaitosyksikön rakentamisesta.

Ehdokkaan kommentti

Sinänsä kannatan ydinvoimaa (mm. aurinkoenergian ohella), mutta näen myös ydinvoimalaitosten perustamisen olevan kansanäänestyksien arvoinen asia.

3. Tuloveroa alennetaan tasaisesti kaikissa tuloluokissa talouden elvyttämiseksi.

4. Edellisen eduskunnan hyväksymä lainmuutos samaa sukupuolta olevien avioliiton sallimisesta peruutetaan.

Ehdokkaan kommentti

Kannatan samaa sukupuolta olevien avioliiton laillistamista, mukaan lukien siihen sisältyvää ulkoista adoptiota. Adoptiossa on kyse lasten oikeuksista ja tapauskohtaisuudesta, eivätkä heterovanhemmat ole automaattisesti parempia vanhempia kuin homovanhemmat eivätkä homovanhemmat ole automaattisesti parempia kuin heterovanhemmat.

Kannatan kansanäänestystä aiheesta, sillä aihetta käsittelevä kansalaisaloite keräsi taakseen yli 50 000 kannatusilmoitusta.

5. Mietojen viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sallitaan.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka en henkilökohtaisesti alkoholista perustakaan, yrittämisen vapaus FTW.

6. Ruotsin kielen opiskelu muutetaan vapaaehtoiseksi.

Ehdokkaan kommentti

Gallupien mukaan kaksi kolmasosaa suomalaisista ja kolme neljäsosaa suomenkielisistä suomalaisista vastustaa ruotsin kielen pakollisuutta. Silti eduskunta päätti maaliskuun 2015 alussa säilyttää pakkoruotsin. Missä demokratia?

Kannatan ruotsin opiskelun vapaaehtoistamista, mikä on yksi tärkeimpiä vaalitavoitteitani. On hyvä, että halukkaita ruotsin opiskelijoita riittää, mutta ruotsi ei ole niin tärkeä, että sitä pitäisi kaikille suomalaisille pakolla opettaa. Oppituntien määrä on rajallinen, joten ruotsin opiskelu vie aikaa muiden kielien (kuten saksan, ranskan tai venäjän) tai ohjelmoinnin opiskelulta.

Monipuolistetaan koululaistemme kielitaitoa ja osaamista. Tehkäämme ruotsista vapaaehtoinen.

 • Ehdokkaan vastaus
 • Puolueen vastaus

8. Alueesi

1. Valtatie kahdeksan perusparannus on kiireellisempi hanke kuin Salo-Lohja-Espoo-oikoradan toteuttaminen.

2. Varsinais-Suomen kuntien lukumäärää pitää supistaa. Erityisesti keskuskaupunki. Turun elinvoimaisuus on turvattava liitosratkaisuin.

Ehdokkaan kommentti

Kuntaliitoksista tulee järjestää kunnalliset kansanäänestykset.

3. Merimetso- ja hyljekantojen rajoittamista tulisi helpottaa esimerkiksi viranomaistoimin.

4. Tuulivoiman rakentamisen esteitä tulee poistaa muun muassa meluvaatimuksia lieventämällä.

Ehdokkaan kommentti

Suhtaudun tuulivoimaan ainakin tällä hetkellä nihkeästi sen kalleuden vuoksi. Sitä paitsi turbiinit pitää pysäyttää, jos tuulee liian kovaa, etteivät ne mene rikki. Turbiinit myös aiheuttavat lintujen ja lepakoiden kuolemia.

5. Rajavartiolaitoksen merelliset toiminnot keskitetään työllisyys-, säästö- ja tehostamistoimenpiteenä Turkuun.

6. Jokeri-kysymys: Vaalilupauksista täytyy pitää kiinni.

Ehdokkaan kommentti

Äänestäjän kuluttajansuoja on pyhä.

<< Takaisin

Muualla Yle.fi:ssä