Mari Anthoni Valitaan

Vaalikone Espoo

Vaalilupaukseni

  1. Ahkeroin rohkeasti ja väsymättä turvallisten, terveiden ja toimivien koulujen ja päiväkotien puolesta.
  2. Sitouduin puolustamaan kaikkien lasten ja nuorten tasa-arvoisia mahdollisuuksia hyvään koulutukseen, harrastuksiin ja hyvinvointiin.
  3. Teen parhaani työllisyyden ja yrittäjyyden tukemiseksi ja elinvoimaisen Espoon rakentamiseksi.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen osaava, aktiivinen ja aikaansaava sekä kokenut vaikuttaja. Olen suoraselkäinen ja -puheinen, rohkea, mutta yhteistyökykyinen turvallisen, viihtyisän ja vireän Espoon rakentaja.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Minulle keskeisiä ja tiukasti puolustamiani asioita ovat erityisesti:
- Turvalliset, terveet ja toimivat koulut ja päiväkodit
- Kaikkien lasten ja nuorten tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvään koulutukseen, harrastuksiin ja hyvinvointiin
- Tasokas neuvolatoiminta ja kouluterveydenhuolto
- Arvokas ikääntyminen ja turvallinen vanhuus
- Ajoissa annettu apu ja syrjäytymisen ehkäisy
- Työllisyyden ja yrittäjyyden tukeminen
- Avoin päätöksenteko, reilu talous

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
yrittäjä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
ranska
espanja

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
kunnan- tai kaupunginvaltuusto
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
1 000 - 3 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Oma yritys Manoris Travel Oy

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Olen 18- ja 12 -vuotiaiden tyttärien äiti sekä kultaisennoutajan ja kahden kissan emäntä.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Iso osa vapaa-aikaani kuluu ohjaten jumppatunteja sekä aktiivisessa järjestö- ja vapaaehtoistyössä. Lähellä sydäntäni ovat myös kirjallisuus, taide, kulttuuri, teatteri, tanssi, näyttelyt ja museot.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Lienee käytännössä mahdotonta, kun oppivelvollisuusikä tulee täyteen. Erilaisten tukien saamisen edellytykseksi voidaan toki asettaa velvollisuus opiskella tai olla työharjoittelussa. Tämä olisi järkevää, kunhan yksilölliset tilanteet huomioidaan. Tukien käyttöön ja toimettomuuteen yllyttävät rakenteet on korvattava työntekoon, ahkeruuteen ja yrittämiseen kannustavilla toimilla.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Tähän ei liene varaa ilman palvelutason heikentämistä. "Ilmaiset" palvelut eivät koskaan ole ilmaisia, vaan joku ne aina maksaa ja jostain muusta se summa on pois. Lapsille, jotka vanhempien työn, opiskelun ym. vuoksi tarvitsevat päiväkotipaikan on taattava laadukas hoiva, turva ja kasvatus. Kyse on lasten edusta sekä niukkojen resurssien oikeudenmukaisesta jaosta. Lapsille ei ole hyväksi olla pitkiä päiviä ylitäysissä päiväkodissa.
Kaikille ilmaisen päivähoidon sijaan pitää tukea myös kotihoitoa sekä tarjota joustavampia ratkaisuja päivähoitoon sekä enemmän kerho- ja puistotoimintaa.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruokailun lisääminen kouluissa on terveydellisesti, ilmastopoliittisesti, taloudellisesti, ja eettisesti järkevää. Koulu voi olla suuressa roolissa terveellisten ja kestävien ruokailutottumuksien omaksumisessa. Vähentämällä lihatuotteita ja lisäämällä kasviksia edistetään terveyttä ja säästetään sairauksien kustannuksissa todella merkittävästi. Eläintuotanto kiihdyttää ilmastonmuutosta ja siihen liittyy myös lukuisia eettisiä ongelmia eläinten hyvinvoinnista maailman nälkäongelmaan.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Tutkimusten mukaan kulttuuri edistää terveyttä, pidentää ikää sekä lisää yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta ja osallisuutta. Kulttuuripalveluilla voidaan edistää tasa-arvoa, terveyttä ja hyvinvointia sekä myös lisätä ihmisten luovuutta, aktiivisuutta sekä onnellisuuden ja elämänhallinnan tunnetta.Taide ja kulttuuri eivät ole eliitin etuoikeuksia, vaan kaikilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet nauttia niistä niin kokijoina kuin itse aktiivisina tekijöinäkin.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Koti on monelle mieluisin paikka, mutta vain niin pitkään kun siellä asuminen on turvallista ja viihtyisää. Kotihoitoon siirtyminen ei saa olla keino säästää kustannuksissa vanhusten hyvinvoinnin, terveyden, turvallisuuden tai sosiaalisten kontaktien kustannuksella. Koti ei saa muuttua yksinäiseksi vankilaksi. Kotiin on tuotava riittävästi apua ja palveluita. Kun koti ei enää ole hyvä ja turvallinen paikka ihmisille, tarjolla tulee olla laadukasta laitoshoitoa jonottamatta.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Nykyisessä tilanteessa on mahdotonta tietää, millaisen uudistuksen ja millaisin seurauksin lopulta saamme. Tavoitteena tulee tietenkin olla, että ihmisten työpaikat mahdollisuuksien mukaan turvataan.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

On tarjottava kaikille tasa-arvoisesti laadukkaat, helposti saatavilla olevat ja kustannustehokkaasti toteutetut sosiaali- ja terveyspalvelut. Sijainti on tärkeä osa toimivuutta. Palveluja voidaan keskittää, jotta taataan kaikille laadukkaat palvelut. Palvelujen tulee kuitenkin sijaita hyvien kulkuyhteyksien äärellä, eivätkä matkat saa muodostua kenellekään kohtuuttoman pitkiksi tai hankaliksi.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Oleellista on taata kuntalaisten tasa-arvo ja laadukkaat helposti saatavilla olevat sekä tehokkaasti ja taloudellisesti toteutetut palvelut. Monipuolisten, kattavien palveluiden tuottaminen voi vaatia yhteistyötä yksityisen sektorin kanssa. Tämä myös tarjoaa toimeentuloa yrittäjille. Kilpailuttaminen ja laadunvalvonta vaatii osaamista kuntien päättäjiltä ja viranhaltijoilta. Terveyspalvelujen ulkoistaminen on vaarallista. Yksityiset toimivat tavoitellen mahdollisimman suurta voittoa. Kun kunnan omat palvelut on ajettu alas, ei niitä ole helppo palauttaa ja ollaan yksityisen palveluntuottajan laadun ja hinnoittelun armoilla. Kunnan oman toiminnan laatua on myös helpompi valvoa. Palveluja ei pidä ostaa monikansallisilta yrityksiltä, jotka harrastavat verokeinottelua.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Näillä näkymin kunnille jää edelleen erittäin tärkeitä tehtäviä, kuten opetuksesta ja koulutuksesta huolehtiminen sekä hyvinvoinnin ja terveydenedistäminen ja ennaltaehkäisevä työ. Tähän työhön on taattava riittävät resurssit.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Osallistuvat ja aktiiviset kuntalaiset ovat kunnan tärkein voimavara ja asukkaat oman alueensa ja arkensa parhaita asiantuntijoita. On tärkeää, että asukkaat tietävät, miten voivat osallistua kaupungin ja asuinalueensa kehittämiseen. Kuntalaiset pitää ottaa mukaan jo asioiden valmisteluvaiheessa ja mielipiteillä on oltava todellista merkitystä. Oikea-aikaisella vaikuttamisella ja kuntalaisten näkemysten huomioimisella rakennetaan hyvää kaupunkia sekä vältetään aikaa ja rahaa vieviä valituksia.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Asukaslähtöisessä, toimivassa kunnassa huolehditaan yksityisautoilun edellytyksistä, sujuvasta ja kohtuuhintaisesta joukkoliikenteestä sekä viihtyisästä ja turvallisesta ympäristöstä. Monille ihmisille omalla autolla liikkuminen on eri syistä välttämätöntä ja myös yksityisautoilijoiden mahdollisuuksista liikkua sujuvasti on huolehdittava. Kaupunkia ei kuitenkaan pidä suunnitella ja rakentaa autoilun ehdoilla, vaan kestävän kehityksen arvojen mukaisesti, tavoitteena viihtyisä, turvallinen ja toimiva kaupunki.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Yritystoiminnan ja yrittäjyyden tukeminen on tärkeää. Yritysten menestys luo työpaikkoja sekä perustan talouskasvulle ja hyvinvoinnille. Käytännössä Espoossa kunnan on hyvin vaikeaa tarjota minkään hintaisia tontteja yrityksille siitä yksinkertaisesta syystä, että kaupunki omistaa hyvin vähän maata.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Kasvun tai työllisyyden edistäminen ympäristö- ja luontoarvojen kustannuksella olisi todella lyhytnäköistä ja typerää. Kehityksen on oltava ekologisesti ja eettisesti kestävää. Vihreys, ekologisuus ja luonnonläheisyys ovat Espoolle myös tärkeitä kilpailutekijöitä. Suomi ja Espoo voivat myös olla edelläkävijöitä ympäristöystävällisen teknologian käyttöönotossa ja tehdä tästä itselleen kilpailuvaltin kansainvälisillä markkinoilla.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Kotikaupungissani Espoossa toimii ilman huoltajaa saapuneiden, oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajalasten ja -nuorten ryhmäkoti. Ryhmäkodin tavoitteena on kotouttaa lapset uuteen kotimaahansa. Tämä on tärkeää toimintaa, josta on pidettävä kiinni, niin kauan kuin tarvetta on. Käytännössäkin suuri osa turvapaikan saaneista asettuu pääkaupunkiseudulle. On tärkeää, että he kotoutuvat, oppivat maan kielen ja sopeutuvat uuteen kotimaahansa. Kotoutuminen ja kielitaito ovat avain yhteiskuntaan, koulutukseen ja työllistymiseen.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastojen tarkoitus on alusta asti ollut tarjota kansalle paikka, missä kaikki voivat tasapuolisesti sivistää itseään haluamallaan tavalla. Tänäänkin kirjastot tukevat ihmisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia oppia, osallistua ja harrastaa - valikoima ja tarjonta on vain laajentunut. Mahdollisuus lainata kirjoja ja muuta materiaalia ilmaiseksi on arvokas, tasa-arvoa ja hyvinvointia edistävä asia, josta on pidettävä kiinni.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Kaikille kuntalaisille on tarjottava tasa-arvoisesti laadukkaat, helposti saatavilla olevat palvelut. Sijainti toimivien joukkoliikenneyhteyksien äärellä on tärkeä osa toimivuutta. Matkat eivät saa muodostua kenellekään kohtuuttoman pitkiksi tai hankaliksi.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. 1. Espoon ei missään nimessä tule nostaa veroprosenttiaan Länsimetron takia.

Ehdokkaan kommentti

Espoolla on varaa tarvittaessa nostaa veroprosenttiaan, joka on yksi Suomen matalimmista. Sitä ei kuitenkaan pidä tehdä Länsimetron takia, vaan laadukkaiden peruspalvelujen turvaamiseksi ja jotta sisäilmaongelmaiset koulut ja päiväkodit saadaan kuntoon. Sen sijaan, että lapioidaan loputtomasti rahaa metrotunneliin, pitää panostaa asukkaiden hyvinvointiin ja terveyteen sekä opetukseen ja koulutukseen.

2. 2. Raide-Jokeria ei kannata rakentaa, mikäli kustannusarvio nousee nykyisestä 275 miljoonasta.

Ehdokkaan kommentti

Metron ja monen muun projektin jäljet pelottavat. Käsittämättömät ylitykset on ollut pakko hyväksyä, kun kerran on päätetty rakentaa. Nyt on oltava vastuullinen ja tehtävä priorisointeja. Meillä on yksi yhteinen, rajallinen määrä rahaa. Raide-Jokeriin käytettävät rahat tulevat olemaan suoraan pois muualta - terveyspalveluista sekä koulujen ja päiväkotien rakentamisesta ja korjaamisesta. Vastustin Raide-Jokeria, sillä pidän sen rakentamista vastuuttomana nykyisessä taloustilanteessa ja metronkin ollessa edelleen kesken ja niellessä aina vain lisää rahaa. Lukuisten asiantuntijoiden mukaan ratikka on pian jo myös vanhentunut ja uudet ratkaisut ovat ekologisempia ja edullisempia. Mikäli kustannusarvio nousee, on päätös avattava ja harkittava uudelleen. Ilman Raide-Jokeria voimme elää, ilman laadukkaita peruspalveluja sekä terveellisiä ja toimivia päiväkoteja ja kouluja emme.

3. 3. Espoon tulee luopua investointikatosta homekoulujen osalta.

Ehdokkaan kommentti

Olen toistuvasti vaatinut investointikaton avaamista, jotta sisäilmaongelmaiset koulut saadaan korjattua/rakennettua uudet tilat ja taattua oppilaille ja opettajille terveet ja toimivat koulut. On häpeällistä, että kaupungissa, jonka valtuusto on kerta toisensa jälkeen silmää räpäyttämättä hyväksynyt aivan käsittämättömiä budjetinylityksiä täysin älyttömiin hankkeisiin ja kerskainvestointeihin altistutaan ja sairastutaan terveydelle vaarallisissa kouluissa. Valtuustossa sanoin: "Mikäli investointikatto on liian matalalla näiden asioiden hoitamiseksi kunnialla ja kunnolla, sitä pitää yksinkertaisesti nostaa. Meillä on tähän varaa. Meillä ei ole varaa säästää terveellisten ja toimivien koulujen, hyvän opetuksen ja koulutuksen tai lasten ja nuorten hyvinvoinnin kustannuksella."

4. 4. Espoon tulee osallistua kaupunkiin rakennettavan jalkapallostadionin kustannuksiin ja näin varmistaa, että siitä tulee kansainväliset vaatimukset täyttävä viihdeareena.

Ehdokkaan kommentti

Jalkapallo- ja/tai viihdeareenaan ei pidä käyttää kaupungin rahaa. Mikäli areena rakennetaan, se tulee tehdä yksityisellä rahoituksella. Jos hanke on kannattava, yksityistä rahaa löytyy - ja mikäli ei löydy, ei kaupunginkaan pidä siihen omia rahojaan laittaa. Yhteiset ja rajalliset rahat tulee käyttää peruspalveluiden turvaamiseen, laadukkaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin, opetukseen ja koulutukseen sekä mm. homekoulujen kuntoon laittamiseen. Mikäli areena rakennetaan, täytyy olla myös tarkkana, ettei hanke kannattamattomaksi osoittaudutaan kaadu kaupungin syliin ja ettei kaupunki esim. sitoudu rakentamaan kallista kunnallistekniikkaa yksityiselle, kaupalliselle hankkeelle.

5. 5. Espoon tulee kaavoittaa entistä tiiviimpää asuntorakentamista.

Ehdokkaan kommentti

Espoo on säilytettävä väljästi rakennettuna, vihreänä asuinpaikkana, missä kaupungin mukavuudet yhdistyvät luonnonläheisyyteen. Espoo kasvaa nopeasti, mutta kasvun tulee olla suunniteltua ja hallittua. Kasvu ei saa tapahtua viihtyisyyden tai turvallisuuden kustannuksella.
Turvallisuus on otettava huomioon asuinympäristöjen suunnittelussa. Liian tiivis rakentaminen synnyttää helposti sosiaalisia ongelmia. Espoon kaikkia aluekeskuksia on kehitettävä tasapuolisesti. Aluekeskuksista ei saa muodostua nukkumalähiöitä, vaan niiden on oltava vireitä yhdyskuntia, joiden sydämenä on toimiva kaupunkikeskus. Näin kuhunkin aluekeskukseen taataan hyvä palvelutaso ja työpaikkoja sekä estetään alueiden eriytyminen.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Maailma muuttuu, kun sitä aktiivisesti ja rohkeasti muutetaan. Aikoinaan utopistisilta tuntuneiden, mutta sittemmin toteutuneiden muutosten ansiosta elämme nyt monin tavoin paremmassa, turvallisemmassa ja tasa-arvoisemmassa yhteiskunnassa kuin koskaan ennen. Hyvinvointivaltion turvaverkot, tasa-arvo, osallisuus ja demokratia takaavat ihmisille oikeuksia ja vapauksia, joista on osattava olla kiitollinen. Oikeuksien ja vapauden mukana tulee aina myös vastuu. Pääsääntöisesti suomalaisten elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on demokratialle, eli kansanvallalle vieras ja pelottava ajatus. Vaikeina aikoina ihmiset voivat kaivata vahvaa johtajaa, mutta toimivassa oikeusvaltiossa valta on hajotettu ja politiikan teko on aina enemmän tai vähemmän kompromissien taidetta.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Kummallista vastakkainasettelua. Se, että lapsi on utelias ja itsenäinen ei tietenkään sulje pois hyvää käytöstä. Lapset ovat tietenkin myös yksilöitä ominen luonteenpiirteineen - toiset ovat luontaisesti itsenäisempiä kuin toiset jne. ja se ei ole sen enempää hyvä kuin huonokaan asia. Lapsia pitää tukea ja kannustaa heidän omista vahvuuksistaan lähtien. Uteliaisuus, itsenäisyys, hyvä käytös sekä tottelevaisuus ovat kaikkia tärkeitä ominaisuuksia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Yhteiskunnallisena perustilanteena on pidettävä sitä, että terve aikuinen hankkii itselleen ja perheelleen toimeentulon työllä. Elämässä pärjäämiseen liittyy myös kilpailua ja yritteliäisyydestä ja ahkeruudesta tulee palkita. Haluan kuitenkin pitää tiukasti kiinni hyvinvointivaltiosta, missä pidetään huolta niistäkin, jotka eivät syystä tai toisesta pysty tasa-arvoisesti kilpailemaan vallasta ja resursseista. Yhteiskunnan sivistyksen mitta on se, kuinka kohdellaan kaikkein heikoimmassa asemassa olevia ja puolustuskyvyttömimpiä. Sivistyneessä hyvinvointivaltiossa turvataan kaikkien hyvinvointi ja elämisen arvoiset olot. Tätä varten tarvitaan mm. reilua taloutta ja oikeudenmukaista verotusta.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Kansainvälisesti vertaillen Suomi on varsin tasa-arvoinen maa. Huimaa vauhtia kasvavat terveyserot sekä yhteiskunnan jakautuminen ovat kuitenkin tosiasia, jonka pitää saada yhteiskunnan hälytyskellot soimaan. Syrjäytyminen alkaa yhä nuorempana ja terveys- ja elintavat jakavat lapset jo pieninä. Hyvinvointi, fyysinen ja psyykkinen terveys kulkevat käsi kädessä. Myös niiden puute kasautuu. Tilastojen mukaan syrjäytyminen ja huono-osaisuus periytyvät. Tarvitsemme aktiivisia toimia tasoittamaan hyvinvointieroja, ehkäisemään syrjäytymistä ja tukemaan ihmisiä terveeseen elämään, jossa he pystyvät ottamaan vastuun itsestään ja läheisistään sekä tavoittelemaan unelmiaan. Oikeiden päätösten seurauksena saavutamme paitsi hyvinvointia myös valtavasti rahallista säästöä. Säästyvillä varoilla voidaan varmistaa tasa-arvoisen hyvinvointivaltion säilyminen.

Vaalikoneen etusivulle