Marita Kiviranta

Vaalikone Espoo

Vaalilupaukseni

  1. Homekoulujen ja –päiväkotien korjaukseen on varattava rahat ennen muiden rakennusprojektien aloittamista. Korjauksen laatu on varmistettava.
  2. Kotihoidossa olevien vanhusten on tarvittaessa päästävä ympärivuorokautisen palvelun piiriin viivytyksettä.
  3. Kotoutumispalveluja on kehitettävä yhteistyössä maahanmuuttajien kanssa ja kehitystyöhön on varattava riittävästi resursseja.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Suomesta ja Hollannista opiskelun ja työn kautta saatu sote-alan kokemus Luottamustoimet 2010-2014 Espoon kirkkovaltuustossa, perheasiain johtokunnassa, Tapiolan srk-neuvostossa ja diakoniatyöryhmässä
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Sosiaali- ja terveyspalveluista aiheutuvat kulut tulevat tavalla tai toisella kuntalaisten maksettavaksi, vaikka vastuu niiden järjestämisestä siirtyy maakunnille. Kuntien rooli ongelmien ennalta ehkäisyssä tuleekin olemaan merkityksellinen. Sen tulee olla kaiken päätöksenteon punainen lanka ja siksi haluan edistää vastuullisesti toteutettuja rakennus- ja korjaushankkeita, esteettömyyttä, avun nopeaa saamista, yhteisöllisyyttä, koulutusta, liikuntamahdollisuuksia, kulttuuria jne.

Linkit

Työ ja koulutus

Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti
ruotsi
joku muu

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
ei mitään näistä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei taloudellisia sidonnaisuuksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Perheeseeni kuuluu fyysikkopuolisoni lisäksi kaksi aikuista poikaa. Mielenterveyttämme hoitaa ja johtajuuttamme haastaa jo kahdentoista vuoden ajan sekarotuinen koiramme Sohvi.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Vapaa-aikana sydäntäni lähellä ovat sekä turvapaikkaa vielä odottavat että oleskeluluvan jo saaneet maahanmuuttajat.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Peruskoulun ammatinvalinnan ohjausta on merkittävästi uudistettava ja kehitettävä. Kaikille peruskoulun päättäville nuorille on tarjottava jatkokoulutuspaikka kohtuullisen matkan päästä kotoa. Tarvittaessa nuoren on saatava riittävästi yksilöllistä tukea ammatinvalintaan. Mikäli nuori ei jostakin syystä kykene ottamaan mitään opiskelupaikkaa vastaan, hänet on ohjattava avun ja tuen piiriin.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Ilmainen varhaiskasvatus kaikille lapsille ei ole taloudellisesti mahdollista. Sen sijaan kuntien on taattava kaikille lapsille turvallinen, homeista ja myrkyistä sekä kiusaamisesta vapaa päiväkoti ja koulu. Sen lisäksi rahankäyttöä tulee priorisoida niin, että vanhusten ja muiden ympäristön esteettömyyttä tarvitsevien henkilöiden laadukas kotona asuminen mahdollistuu.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Koululaisille tarjottavan kasvisruuan tulee olla terveellistä, monipuolista ja maittavaa. Sen lisäksi kouluruokailun pitäisi tukea mahdollisimman paljon suomalaista maataloutta ja yrittäjyyttä (esim.nyhtökaura) sekä eläinten ja ruuan tuotannossa työtä tekevien ihmisten hyvinvointia.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Jonkinlainen korvaus olisi hyvä vaatia, sillä tilojen käyttö aiheuttaa lisäsiivouksen ja valvonnan tarvetta. Lisäkäyttö myös kuluttaa tiloja nopeammin korjauskuntoon. Korvauksen tulee kuitenkin olla kohtuullinen niin, että se tukee kaikkien kunnan asukkaiden mahdollisuuksia harrastaa, osallistua ja vaikuttaa.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Koulukohtaiset erot opetusryhmien koossa ovat suuria. Silloin, kun opetusryhmät ovat suuria, koulujen avustaja- ja tilaratkaisulla on merkitystä. Myös uusi opetussuunnitelma tulee kuulemma vaikuttamaan sekä ryhmien kokoon että tilojen käyttöön. Selvää on, että jotkut lapset kärsivät tilanteesta enemmän kuin toiset.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella vanhuksella on oikeus hänen ihmisarvoaan ja itsemääräämisoikeuttaan kunnioittavaan sekä elämäniloa lisäävään hoitoon. Jotta tämä toteutuisi myös palveluasumisen laatua on valvottava. Samalla kunnan on puututtava kotihoidossa tällä hetkellä esiintyviin puutteisiin niin, että halutessaan vanhus voi asua mahdollisimman pitkään kotona.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Nykyisten kuntatyöntekijöiden osaamista tarvitaan sote-uudistuksessa. Otetaan siis KELA-sotkusta opiksi!

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Sijainti on merkittävä osa palveluiden toimivuutta. Huonosti toimivilla palveluilla taas ei ole mitään arvoa, vaikka ne tuotaisiin kotiin asti. Etelä-Suomessa palveluiden sijainti saattaa olla ongelma, jos rahat eivät riitä matkalipun ostoon. Muualla Suomessa matkat alkavat jo olla niin pitkiä, että sijainti mahdollisesti haittaa toimivuutta.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Kunta terveyspalveluiden tuottajana voi toimia tehokkaasti ja kustannuksia säästäen siinä missä yksityinenkin. Perinteisen yrityksen tärkein tehtävä on tuottaa voittoa omistajilleen. Tämä on mahdollista vain joko lisäämällä se tavoiteltu voitto palveluiden hintoihin tai säästämällä tarvittavan voiton verran palveluiden laadussa. Yrityksiä terveyspalvelujen tuottajina kuitenkin tarvitaan. Ne tuovat vaihtoehtoja palveluiden tarjontaan. Niiden on usein myös helpompi kehittää palveluja. Sen lisäksi ne kirittävät julkisia terveyspalveluita kehittämään laatuaan ja tehokkuuttaan.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä ei lisää turvattomuutta sen enempää yksilön kuin yhteiskunnankaan tasolla. Sen sijaan turvattomuutta lisää avohoidon riittämättömyys. Ja erityisesti se lisää mielenterveystyön asiakkaiden ja heidän läheistensä turvattomuuden tunnetta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kustannusvaikutuksista on tällä hetkellä hyvin vähän, jos ollenkaan tietoa saatavilla. Miten maakuntien toiminta rahoitetaan? Maakuntaveroilla? Kaikille samansuuruisilla asiakasmaksuilla? Mitä tehtäviä jää kunnalle? Kuinka paljon rahaa niiden ylläpitämiseksi tarvitaan? Myös tästä syystä palvelut tulee siirtää kuntien vastuulta maakuntien vastuulle vaiheittain. Ei liian suuria muutoksia kerralla.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Rakentamista on nopeutettava mahdollistamalla kansalaisten aito osallistuminen jo suunnitteluvaiheessa. Näin voidaan ehkäistä monta valitusta jo ennakolta. Osallistumisen yhteydessä saadun tiedon pohjalta voidaan sitten mahdollisten valitusten käsittelyä nopeuttaa.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Espoo on laaja kunta, jossa julkinen liikenne ei vielä moneen vuoteen kykene korvaamaan omaa autoa. Toisaalta niin moni asia on tällä hetkellä muutoksen tilassa, että etenkin liikkumisen tarpeisiin on varauduttava reagoimaan nopeasti ja tarvittaessa jopa muuttamaan jo tehtyjä suunnitelmia. Tavoitteena tulee kuitenkin olla (porkkanoita käyttäen) yksityisautoilun vähentäminen.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Periaatteessa yritysten pitäisi pystyä toimimaan markkinoiden ehdoilla. On myös haasteellista tarjota halpoja tontteja tasapuolisesti ketään yrittäjää suosimatta. Toisaalta, jos yritys tulisi olemaan merkittävä työllistäjä tai yrityksen toiminta takuuvarmasti hyödyttäisi kuntalaisia muulla tavoin, halvan tontin tarjoamista olisi harkittava vakavasti.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Vasta turvattu toimeentulo mahdollistaa sen, että ihminen kykenee huomioimaan ympäristö- ja luontoarvot kulutusvalinnoissaan. Köyhän ihmisen on vaikea tehdä valintoja muun kuin hinnan perusteella. Toisaalta työllisyyden tulee perustua kestävään kehitykseen ja työllisyyttä ei tule tukea ihmisten ja eläinten terveyden kustannuksella. Tilannetta on siis joka kerta punnittava tapauskohtaisesti.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Espoon tulee kantaa oma vastuunsa oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien asuttamisesta. Espoo on myös hyvä paikka etenkin niille turvapaikanhakijoille, joilla jo on tutkinto ja/tai työkokemusta. Näin siksi, että pääkaupunkiseudulla heidän on helppo täydentää koulutustaan ja osaamistaan suomalaiseen yhteiskuntaan sopivaksi. Ja tämä taas on koko Suomea ajatellen kaikkien etu.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Ilmaiset kirjastot ja niiden tarjoamat monipuoliset palvelut ovat hyvinvointiyhteiskunnan merkittävä tukiranka. Ilmaiset kirjastot ja niiden osoittama kyky kehittyä ympäröivän yhteiskunnan muutosten mukana vastaamaan kaikkien kunnan asukkaiden tarpeisiin kertoo osaamisesta, josta voisi tehdä huippuvientituotteen!

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Erilaiset tulorajat aiheuttavat helposti kannustinloukkuja, joita työllistymisen esteenä on jo nyt liikaa. On kohtuutonta vaatia ihmistä ottamaan vastaan työtä, mikäli se merkitsee asumiskulujen nousua ja sitä kautta käteen jäävien tulojen pienenemistä. Parhaiten pääkaupunkiseudun kunta tukee suomalaisten työllistymistä lisäämällä kohtuuhintaisten vuokra- ja omistusasuntojen rakentamista alueellaan. Silloin jokainen voisi myös valita itselleen ja perheelleen (esim. koulua käyville lapsilleen) sopivan hetken muuttaa.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Espoossa kuluu liikaa rahaa johtuen huonosta rakentamisen ja korjaamisen laadusta. Tämä on pois kaikesta muusta, mm. uusien tarpeellisten liikuntapaikkojen rakentamisesta sekä kulttuuripalveluiden tukemisesta. Heti kun rahan valuminen tähän huonon rakentamisen ja korjaamisen kankkulan kaivoon on saatu loppumaan, voidaan lähteä viemään uusien urheilupaikkojen, teatteritalon, viihdeareenan jne. suunnitelmia eteenpäin.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Mikä edes voisi olla sellainen jollakin tavalla kunnan vastuulla oleva palvelu, jonne voisi päästä vai omalla autolla tai taksilla? On myös varmistettava, että joukkoliikenteen pysäkit ovat lähellä palveluiden ulko-ovea.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. 1. Espoon ei missään nimessä tule nostaa veroprosenttiaan Länsimetron takia.

Ehdokkaan kommentti

Länsimetron kustannukset tulee kattaa jollakin tavalla. Oleellista on, että tätä vastuuta ei voi sysätä kuntalaisten maksettavaksi veroja tai matkalippujen hintoja korottamalla, eikä sosiaali- ja terveyspalveluista tai koulutuksesta leikkaamalla. Luovutaan sen sijaan jostakin suuresta hankkeesta, jota ei ole syytäkään lähteä toteuttamaan ennen kuin tiedetään, mikä Länsimetrossa meni pieleen.

2. 2. Raide-Jokeria ei kannata rakentaa, mikäli kustannusarvio nousee nykyisestä 275 miljoonasta.

Ehdokkaan kommentti

Raide-Jokerin rakentaminen ei voi edetä ennen kuin rahat homekoulujen ja –päiväkotien korjaamiseen ja Länsimetron kustannusten kattamiseen ovat löytyneet.

3. 3. Espoon tulee luopua investointikatosta homekoulujen osalta.

Ehdokkaan kommentti

Koulut on saatava käyttökuntoon kaikkialla Espoossa. Niin, että jos investointikaton luopumisesta on apua, niin siitä pitää luopua. Kustannuksia arvioitaessa työn laadun seurannalle on varattava riittävästi rahaa rakentamisen ja korjaamisen jokaisessa vaiheessa. Minkä lisäksi tiedotuksen tulee olla alusta loppuun saakka täysin avointa ja ajantasaista.

4. 4. Espoon tulee osallistua kaupunkiin rakennettavan jalkapallostadionin kustannuksiin ja näin varmistaa, että siitä tulee kansainväliset vaatimukset täyttävä viihdeareena.

Ehdokkaan kommentti

Tässä taloudellisessa tilanteessa, jossa ties kuinka monen homekoulun ja –liikuntapaikan korjaamiseen tarvitaan rahaa, kansainvälisen viihdeareenan rakentaminen ei ole mahdollista. Paitsi, jos pystytään aukottomasti osoittamaan, että se tuo kunnalle lisärahaa, joka korvamerkitään hometalkoisiin.

5. 5. Espoon tulee kaavoittaa entistä tiiviimpää asuntorakentamista.

Ehdokkaan kommentti

Se mahdollistaa myös viheralueiden ja lähiliikuntapaikkojen säilyttämisen lähellä asukkaita. On kuitenkin pidettävä huoli siitä, että asuntojen läheisyydestä huolimatta kodit pystyvät tarjoamaan yksityisyyden suojaa asukkailleen.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Suomalainen elämä on muuttunut parempaan suuntaan.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Me emme tarvitse vahvaa johtajaa. Me tarvitsemme tunnetaitoja, jotta voimme paremmin ymmärtää eri tavalla ajattelevia ja kokevia ihmisiä. Me tarvitsemme yhteistyö- ja neuvottelutaitoja. Joustavuutta. Kykyä löytää win-win-ratkaisuja. Me tarvitsemme palveluita ja hakukoneita, jotka auttavat meitä tarkastelemaan asioita monista näkökulmista. Me tarvitsemme poistumista omalta mukavuusalueeltamme.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää, että ihminen saa olla utelias ja itsenäinen. On tärkeää, että ihminen osaa käyttäytyä hyvin ja noudattaa mielekkäitä sääntöjä. On myös tärkeää, että ihminen saa olla arka ja muita tarvitseva. Ja on tärkeää, että ihminen saa myös kapinoida ja välillä antaa piutpaut hyvälle käyttäytymiselle.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Elämä on kilpailua ja elämässä ei valitettavasti pärjää ilman taistelua. Elämässä voi kuitenkin valita tietoisesti toisin. Voi päättää jakaa resurssit oikeudenmukaisesti. Voi päättää olla käyttämättä valtaa toisen alistamiseen tai toisesta hyötymiseen. Voi päättää olla tarttumatta miekkaan. Voin päättää olla haavoittamatta edes sanoin tai kuvin.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä. Ja tästä on olemassa laadukkaita tutkimuksia.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Mutta hyvä yhteiskunta, kaikkia asukkaitaan arvostava valtio ja kunta, pyrkii aktiivisesti tasaamaan eroja niin, että kaikilla olisi yhtäläiset mahdollisuudet.

Vaalikoneen etusivulle