Kristian Meurman

Vaalikone Espoo

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan parhaani mukaan työskennellä palveluverkon ylläpitämiseksi nykytasollaan.
  2. Omassa päätöksenteossa teen perusteltuja päätöksiä, huomioiden minua lähestyvien kaupunkilaisten mielipiteet.
  3. Vaikka erityisosaamiseni on varhaiskasvatuksessa ja sivistyksessä, en unohda vanhuksia, vammaisia enkä muita heikommassa asemassa olevia.
Äidinkieli
ruotsi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Omaan laajan kokemuksen ruohonjuuritason politiikasta ja ymmärrän yksittäisen ihmisen merkityksen. Olen luonteeltani avoin, konsensushakuinen ja uskallan tehdä myös vaikeita päätöksiä.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan toimia erityisesti lapsiperheiden ja pienyrittäjien puolestapuhujana. Kannatan maltillisuutta kaavoittamisessa ja vastustan palveluiden heikentämistä. Näen tärkeänä, että virkamiestyöskentely ja poliittisen päätäntävallan käyttö toteutetaan läpinäkyvästi ja kaupunkilaisten hyvinvointi etusijalla. Valtuuston tulee keskittyä nimenomaan kuntapoliittiseen päätöksentekoon eikä vatvoa maakuntatason tai eduskunnan asioita, poikkeuksena suoraan kunnan päätöksentekoon vaikuttavat seikat.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
yrittäjä
Koulutus
ylioppilas
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa
ranska
espanja
italia

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
1 000 - 3 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
21-50%
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
-
Vuositulot
alle 20 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Kihlattuni ja päiväkoti-ikäinen tyttäreni edellisestä liitostani.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Pitkät kävelylenkit koirien kanssa, lukeminen ja ruoanlaitto.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Velvoittaminen ei ole oikea keino. Kannustaminen ja riittävä tiedottaminen jatko-opintomahdollisuuksista sekä työpaja- ja työharjoittelupaikoista antaa varmasti paremmat tulokset. Yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on ensisijaisen tärkeää syrjäytymisen ehkäisemiseksi, esim. etsivän nuorisotyön merkeissä.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Ilmaisen päivähoidon tarjoaminen mahdollistaa kaikille tasapuolisesti oikeuden saada lapsilleen tärkeää pedagogista ohjausta. Varhaiskasvatuksen uuden opetussuunnitelman painotus leikin merkityksestä oppimiseen on esimerkki sellaisesta pedagogisesta sisällöstä, jota päivähoito tarjoaa.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kannustaminen lihansyönnin vähentämiseen on hyvä asia, mutta enemmän olen huolissani siitä, miten prosessoidun ruoan osuutta voisi vähentää.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kulttuuri on sekä imago- että hyvinvointikysymys. Nykyisellään kaupungin maksuperusteet tilojen käyttöä varten on kulttuuritilojen osalta kestämättömällä pohjalla, vähävaraisten yhdistysten ja yksittäisten henkilöiden näkökulmasta. Kulttuuri luo ja tukee hyvinvointia, jota yhdistykset tarjoavat kaupunkilaisille joko ilmaiseksi tai hyvin edullisesti.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Jotkut vanhemmat ja opettajat ovat huolissaan siitä, jos opetusryhmien kokoja entisestään kasvatetaan. Tietooni ei ole tullut, että opetuksen taso ja täten oppiminen nykyisten opetusryhmäkokojen yhteydessä olisi häiriintynyt. Tietysti on tärkeä kuunnella tarkkaavaisesti "kentältä" tulevia viestejä.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kotihoidon laajuutta on lisätty, uutta kotihoidon henkilökuntaa rekrytoitu ja koulutukseen on kiinnitetty huomiota. Espoossa on parhaillaan menossa laajuudessaan poikkeuksellinen kotihoidon palvelujen muutos asiakaslähtöisemmäksi. Kehitystä on seurattava ja monitoroitava tarkasti. Niille asiakkaille, jotka eivät enää pärjää kotihoidon varassa, on tarjottava palvelukotipaikkasijoitus ilman turhia viiveitä. Tarvittaessa palvelukotipaikan tarjoamisen edellytyksiä on harkittava uudestaan.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Sote-uudistus ei saa luoda työttömyyttä kuntatasolla.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Lähtökohdan tulee olla, että kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut, joita tarjotaan kuntalaisille ovat toimivia. Mitään muuta vaihtoehtoa ei voi hyväksyä. Sijainnilla voi olla todella suuri merkitys esim. niille sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitseville, joilla on alentunut toimintakyky. Tämä on todella tärkeää myös esim. mielenterveyspalveluiden toimipisteiden sijoituksen osalta.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Yksityistäminen voi tehostaa palveluita ja säästää kustannuksia. Yksityistäminen tulee kuitenkin tehdä maltilla ja pohjautuen realistisiin laskelmiin. Erityispalvelujen, kuten mielenterveyskuntoutuspalvelujen suhteen uskon kunnallisten toimijoiden tarjoavan laadukkaampia ja kustannustehokkaampia ratkaisuja

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoidon tulokset ovat pääosin positiivisia, etenkin kuntouttavan terapian osalta. Avohoito voi olla tietyissä tilanteissa parempi vaihtoehto myös akuuttipsykiatrian osalta, tilanteissa, joissa potilaan ei katsota olevan vaaraksi itselleen tai ympäristölleen. Avohoidossa oleva potilas on eri tavalla yhteiskunnan täysivaltainen jäsen, kuin osastohoidossa oleva. Nykyisellään avohoitopalvelujen taso on HYKS:in ja HUS:in alueella todella korkealaatuista. Että avohoito on hyvä hoitomuoto ei tarkoita, etteikö sairaalaosastopaikkojen määrää pidä merkittävästi lisätä.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Valtion kunnille maksamat tuet laskevat merkittävästi. Kuntien valtiolta saama rahoitus ei ole suhteessa jäljelle jäävien tehtävien määrään tai vaativuuteen. Palveluverkon ylläpitäminen on turvattava hankalasta taloustilanteesta huolimatta.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Demokratiaa ei toteuteta kansalaisten oikeuksia rajoittamalla. Ei kunta-, maakunta- tai valtiotasolla.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka kannatan joukkoliikenteen ratkaisujen ja kevyen liikenteen väylien kehittämistä, ei kaavoitusta tule tehdä yksityisautoilua estävällä tavalla. Monet työssään tai pitkien työmatkojen vuoksi autoa tarvitsevat kärsivät jo nyt siitä, että pysäköinti asutuskeskuksissa on monin paikoin erittäin hankalaa riittämättömistä asukaspysäköintipaikkamääristä johtuen. Että kaupunki tienaa kotinsa lähelle pysäköineiden pysäköintivirhemaksuilla on väärin. Ilmaista tai kohtuuhintaista pysäköintitilaa on lisättävä.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Yrityksille, jotka maksavat veronsa Espooseen ja Suomeen ja luovat työpaikkoja alueelle voidaan tarjota subventoitua tonttimaata sellaisilta alueilta, jotka ovat yritystonteiksi kaavoitettuja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristö- ja luontoarvot ovat paitsi tärkeitä asukkaille ja tulevaisuutta ajatellen, myös merkittävä imagotekijä Espoolle. Vihreämpi kaupunki houkuttelee myös yrityksiä, jotka jakavat nämä arvot, jotka osaltaan luovat työpaikkoja kaupunkiin.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Turvapaikan saaneiden vastaanottaminen ja integroinnissa avustaminen on jokaisen kunnan vastuulla Suomessa.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastopalvelut ovat merkittävä tekijä kaupungin sivistystoimessa. Palveluiden tulee olla maksuttomia kaikille tasapuolisesti. Päin vastoin kirjastoissa tulee järjestää jatkossakin sellaista ohjelmaa ilmaiseksi, joka muiden toimijoiden järjestämänä saattaisi olla maksullista. Tällaisia voivat olla esim. satutunnit, lasten konsertit ja taidenäyttelyt. Ilmaisten palvelujen ansiosta myös vähävaraisille voidaan tarjota miellyttäviä kulttuurielämyksiä.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien vuokra-asuntojen tulorajat tulisi tarkistaa ja päivittää tämän päivän tasolle.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Liikunta- ja urheilupaikkojen kunnossapidosta ei tule tinkiä, mutta rakentamisen kustannustehokkuutta voi parantaa. Espoossa on myös ollut ongelmia virkamiestoiminnan läpinäkyvyydessä, joka ei ole hyväksyttävää.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Valtaosan pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä. Joukkoliikenneverkon tulee olla riittävän kattava, jotta myös kaupungin pohjoisosiin riittää palveluita. Että kaupunkimaisella alueella on laajemmat joukkoliikennepalvelut kuin haja-asutusalueella on hyväksyttävää, edellyttäen että palveluista haja-asualueella ei nykytasosta leikata.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. 1. Espoon ei missään nimessä tule nostaa veroprosenttiaan Länsimetron takia.

Ehdokkaan kommentti

Länsimetron viivästymiseen johtanut sotku on selvitettävä perin pohjin ja mahdollisiin virkavelvollisuutensa rikkomiseen syyllistyneet on tuomittava. Länsimetron täysin kohtuuttomaksi paisunut kustannus ei ole veronmaksajien aikaansaannosta, eikä heidän täten kuulu siitä kärsiä korotettujen verojen muodossa.

2. 2. Raide-Jokeria ei kannata rakentaa, mikäli kustannusarvio nousee nykyisestä 275 miljoonasta.

Ehdokkaan kommentti

Raide-Jokerin rakentamista on harkittava tarkkaan. Kustannusarvio tulee vahvistaa siten, että erikoistilanteet on mahdollisimman hyvin ennakoitu. Kannatan sitä, että Länsimetro ja siihen liittyvät epäselvyydet ensin ruoditaan ja vasta sitten harkitaan Raide-Jokerin rakentamista.

3. 3. Espoon tulee luopua investointikatosta homekoulujen osalta.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeintä on turvata turvallinen ympäristö oppilaille. Homesaneerausten tekemistä harkitessa on selvitettävä olisiko uuden tyyppikoulun rakentaminen homesaastuneen rakennuksen tilalle kustannustehokkaampaa - pidentynyt elinkaari huomioiden - vaikka investointikatto ylittyisikin.

4. 4. Espoon tulee osallistua kaupunkiin rakennettavan jalkapallostadionin kustannuksiin ja näin varmistaa, että siitä tulee kansainväliset vaatimukset täyttävä viihdeareena.

Ehdokkaan kommentti

Espoossa on tällä hetkellä riittävä tarjonta erilaisia monikäyttöisiä urheilutiloja. Yleisen taloudellisen tilanteen ollessa parempi, voidaan tulevaisuudessa uusiin suurhankkeisiin osallistumista harkita.

5. 5. Espoon tulee kaavoittaa entistä tiiviimpää asuntorakentamista.

Ehdokkaan kommentti

Espoossa on runsaasti rakentamattomia alueita, joten tällä hetkellä painetta rakentaa erityisen tiivisti ei koko kaupungin tasolla ole. Uusien asemakaavojen mukaisten alueiden rakentamista ei vielä ole aloitettu. On järkevämpää rakentaa kehittyvät alueet ensin, ennen kuin ryhdytään muokkaamaan rakennusstrategioita olemassa oleville alueille. Länsimetron lähialueen asuntorakentamista ei saa tehdä tärkeiden luontokohteiden, kuten Hannusmetsän ja Finnoon lintualueen kustannuksella.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvava yhteiskuntavastuu, terveemmät elämäntavat ja aiempaa avoimempi mieli ovat hyvää kehitystä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme ennen kaikkea dialogia ja konsensushakuista demokraattista päätöksentekoa. Voimakkaillekin mielipiteille on oltava sijansa, mutta ne eivät saa estää demokratian toteutumista.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Hyvä käytös ja auktoriteettien kunnioittaminen on hyvä lähtökohta elämään. Uteliaisuus on sisäänrakennettu ominaisuus lapsissa ja itsenäisiksi kasvavat turvallisten rajojen sisällä kasvatetut lapset.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Taistelu on voimakas sana, mutta kyky ja halu pyrkiä eteenpäin ja menestykseen ovat tärkeitä ominaisuuksia sekä ihmisissä, kunnissa että valtioissa. Inhimillisellä tasolla epäonnistumisia ei kuitenkaan tule nähdä heikkoutena ja vaikeaan tilanteeseen joutuneita yksilöitä tulee tarpeen mukaan tukea myös yhteiskunnan toimesta. Ei passivoiden, vaan tukeakseen näitä pääsemään uudelleen jaloilleen.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka täysi tasa-arvo lienee utopia, se ei tarkoita etteikö sitä kohti tulisi pyrkiä.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Talouskurimuksen parissa kamppailevassa yhteiskunnassa eriarvoistuminen on valitettava tosiasia. Yhteiskunnan on kannettava vastuu heikoimpaan tilaan ajautuneista. Suomessa eriarvoistuminen on onneksi vähemmän räikeää kuin monissa muissa hyvinvointivaltioissa. Köyhyyden ja syrjäytymisen periytymistä on kaikin keinoin pyrittävä estämään.

Vaalikoneen etusivulle