Emmi Wehka-aho Valitaan

Vaalikone Kirkkonummi

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan edistää aktiivisesti lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia sekä puhua lapsen oikeuksien puolesta kaikessa päätöksenteossa.
  2. Lupaan jatkaa työtä Kirkkonummen päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden puolesta, kuntalaisia ja paikallisia yrittäjiä kuunnellen.
  3. Lupaan puolustaa Kirkkonummen arvokasta luontoa ja edistää johdonmukaista ja pitkäjänteistä, asukkaita kuuntelevaa maankäytön suunnittelua.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Juridinen osaamiseni sekä omat kokemukseni kunnan palveluista lapsiperheen äitinä ja yrittäjänä tekevät minusta hyvän valtuutetun. Työskentelen valtuustossa päämäärätietoisesti ja suurella sydämellä.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Jatkan työtä sen eteen, että:
- Kirkkonummi ansaitsee UNICEF Lapsiystävällinen kunta tunnustuksen
- Homekoulut ja päiväkodit laitetaan kuntoon ja varhaiskasvatukseen ja koulutukseen panostetaan
- Kirkkonummi aloittaa suunnitelmallisen työn paikallisen yrittäjyyden ja talouden tukemiseksi ja keskustojen elävöittämiseksi
- Porkkalan kansallispuisto perustetaan ja rantojen avoimuutta edistetään
- Tiedottamiseen panostetaan ja päätökset tehdään avoimemmin ja vaikutuksia ennakkoon arvioiden

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
yrittäjä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Lakiasiat Wehka-aho, itsenäinen ammatinharjoittaja
BestBites Oy, osakas, hallituksen puheenjohtaja
Egg International Oy, osakas, hallituksen jäsen
Vuositulot
50 000-70 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
10 000-50 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Puoliso ja 5- ja 2-vuotiaat lapset.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Perheen ja ystävien kanssa taide- ja kulttuuritapahtumissa käyminen sekä luonnossa liikkuminen.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Ketään ei saa jättää tyhjän päälle peruskoulun jälkeen. Opiskelupaikka, työpaikka, oppisopimuspaikka tai harjoittelupaikka on tarjottava jokaiselle nuorelle. "Velvoittamisesta" on kuitenkin turha puhua niin kauan kun edes kaikille kiinnostuneille ei riitä mielekästä jatkopolkua. Nuoria on tuettava kannustavasti ja kuunnellen, ei byrokraattisilla pakkovelvoitteilla.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Pitkällä tähtäimellä kaikille maksuton varhaiskasvatus lisäisi lasten yhdenvertaisuutta ja edistäisi työllisyyttä ja talouskasvua. Jo talous-nobelisti James Heckman osoitti, että lapsiin ja varhaiskasvatukseen panostaminen on yhteiskunnalle tuottoisin mahdollinen investointi.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kyll. Ei kuitenkaan nimellä "kasvisruokapäivä" vaan niin, että kasvisruokaa tarjotaan kouluissa yhä enemmän niin että yhä suuremmasta osasta koulupäiviä muodostuu luontevasti "kasvisruokapäiviä".
Niin ympäristövaikutukset ja ilmastonmuutoksen torjunta kuin nykyiset ravitsemussuositukset puoltavat kasvisruoan osuuden lisäämistä suomalaisten ravinnossa. Kouluruokailulla on tärkeä merkitys siinä, minkälaista ruokaa lapset oppivat syömään.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kirkkonummen on tuettava kulttuuria nykyistä vahvemmin.Tila-avustukset ja maksuttomuus yhdistyksille ja seuroille on kunnalle yksi tehokas keino tukea paikallista kulttuuri- ja urheilutoimintaa. Maksuttomuus saattaa kuitenkin johtaa tilojen tehottomampaan käyttöön ja on harkittava tarkkaan, johtaako kyseinen keino tehokkaasti tavoitteen saavuttamiseen.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Joissain Kirkkonummen kouluissa opetusryhmien kokoja on kasvatettu säästöjen nimissä jo kohtuuttoman paljon. Valtaosa lapsista hyötyisi pienemmästä ryhmäkosta, mutta opetuksen laatuun vaikuttavat myös esimerkiksi henkilöstön pätevyys ja toimivat ja terveet tilat. Avustajien käytöstä ei kannattaisi säästää, isompikin ryhmä voi toimia kun opettajan apuna on avustaja.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Olen kuullut enemmän hyvää kuin huonoa palautetta Kirkkonummen kotihoidosta. On selvää, että mikäli kotihoito ei jonkun ihmisen kohdalla riitä, on hänelle turvattava palvelukotipaikka. Ymmärrän kuitenkin, että kustannusten vuoksi on ensin kokeiltava kotihoitoa joten oikeus palvelukotipaikkaan ei voi olla subjektiivinen.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Toivottavasti mahdollisimman moni saa pitää työpaikkansa, mutta kaikkien työpaikkojen säilyttäminen ei ole mahdollista tilanteessa jossa sote-uudistuksen tarkoitus on räjäyttää vanhat palvelurakenteet ja luoda uudet tehokkaammat tilalle.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Parempi laadukkaat palvelut vähän kauempana kuin huonot lähellä, keskittämällä saadaan usein säästöä eikä palvelutasoa jouduta laskemaan. On kuitenkin miettävä, mitkä palvelut ihminen tarvitsee kaikkein lähimmäksi (esim. neuvolat) ja mitkä voi sijoittaa kauemmaksi (esim. monet erikoissairaanhoidon palvelut).

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Monissa palveluissa ja tilanteissa yksityinen toimii ketterämmin ja tehokkaammin, mutta yksityistämisen etuja ja haittoja olisi arvioitava tapauskohtaisesti

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Kenelle? Potilaille itselleen laitoshoidon nopea purkaminen ja pelkän avohoidon tarjoaminen voi varmasti tuntua turvattomalta. Avohoitoon ja ennaltaehkäisevään työhön on panostettava, mutta ennen kuin se alkaa näkymään raskaampien palveluiden tarpeen vähenemisenä ei niitä saisi purkaa. Kysymyksen voi myös ymmärtää yleisen turvattomuuden tunteen kannalta mikä varmasti myös lisääntyy kun mielenterveysongelmiin ei ole tarjolla tehokasta apua.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien tulisi valtion mukaan laskea veroäyrejään 12,47 prosenttiyksikön verran. Jäljellä jäävällä osuudella tulisi hoitaa koulut, päiväkodit ja kaikki muut kuntien vastuulle jäävät palvelut. Tämä on epärealistista ja epäoikeudenmukaista etenkin niille kunnille kuten Kirkkonummelle, joissa veroäyri on saatu pidettyä kurissa. On vaarana, että soteuudistus nostaa kirkkonummelaisten kokonaisveroastetta.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeuden rajaaminen heikentäisi kuntalaisten oikeusturvaa ja vaikutusmahdollisuuksia merkittävästi. Asukkaat tuntevat ja ajavat lähiympäristönsä asiaa parhaiten. Valituskierteet hidastavat usein kaavoitusta ja asuntotuotantoa, mutta ongelma olisi korjattava pikemminkin paremmalla valmistelulla ja kuntalaisten mielipiteen kuulemisella mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Valitusten käsittelyaikoja voidaan saada lyhyemmäksi tehostamalla valitusten käsittelyä hallinto-oikeuksissa.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Kirkkonummella tämä on ongelma, yhdyskuntarakenne on muodostunut pirstaleiseksi ja ilman omaa autoa on vaikea pärjätä. Esimerkiksi vaatimuksen rakentaa autopaikka aina tiettyä kerrosneliömäärää kohden eli nk. parkkinormin tulisi olla matalampi ja joustavampi alueen sijainnin ja julkisen liikenteen saavutettavuuden mukan. Niin yksityisautoilun, joukkoliikenteen kuin kevyen liikenteen edellytyksistä on huolehdittava ja turhaa vastakkainasettelua vältettävä. Kaavoituksessa asumista on tiivistettävä radan ja muun hyvän liikenneinfran varteen.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kirkkonummen sijainti metropoliseudun kupeessa junaradan, kahden moottoritien ja kehätien varrella on yrityksille houkutteleva. Tätä potentilaalia on kuitenkin mennyt hukkaan kun kunta ei ole panostanut yrityksille työvoiman saamisen kannalta tärkeisiin vuokra-asuntoihin. Kunnan on hyvä tukea paikallista yrittäjyyttä, kun eurot jäävät kuntaan hyvinvointi kertaantuu. On kuitenkin harkittava tarkkaan miten tuki kanavoidaan jotta kilpailu ei vääristy eikä maankäytön suunnittelu ala perustumaan vain yritysmaailman intresseille.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Olen varma, että pystymme kyllä parempaan - huomioimaan sekä ympäristön että talouden. Uusia työpaikkoja luodaan esimerkiksi vihreän teknologian ja uusiutuvan energian aloille.
Ympäristöä ei saa alistaa elinkeinoelämän taloudellisille intresseille. Luonto on itseisarvo, ei hyödyke. On lyhytnäköistä tavoitella jatkuvaa talouskasvua ympäristön kustannuksella tehden peruuttamatonta vahinkoa tuleville sukupolville.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Kirkkonummella on hyvät edellytykset kantaa kuntana vastuutaan Suomen velvoitteista. Olisi vastuutonta kääntää selkä turvapaikan saaneille jättäen heidät muiden kuntien vastuulle. Toki kuntaan muuttaa luvan saaneita omaehtoisestikin, mutta on kaikkien etu että näiden ihmisten vastaanotto järjestetään kunnan johdolla hallitusti jolloin kotoutumispalveluiden suunnittelu on helpompaa ja valtion rahoitus turvatumpaa.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Maksuton kirjastolaitos on hyvinvointi- ja sivistysvaltion kulmakiviä. Kirjasto on erittäin tärkeä peruspalvelu, jonka tulee olla kaikkien saavutettavissa tuloista riippumatta. Pienikin vuosimaksu todennäköisesti vähentäisi esimerkiksi nuorten ja työttömien kirjaston käyttöä.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kirkkonummella etenkin pienistä vuokra-asunnoista on pulaa. On tärkeää, että edullisia asuntoja saavat niitä eniten tarvitsevat.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Urheiluun ja liikuntaan kannattaa panostaa jo terveyden edistämisen kannalta. Sote-uudistuksen jälkeen liikuntapalveluista muodostuu entistä tärkeämpi osa kunnan hyvinvointipalveluita. On tärkeää, että myös sellaisiin liikuntamuotoihin panostetaan jotka eivät ole kallista välineurheilua vaan jokaisen saavutettavissa, esimerkiksi kuntopolut lähiympäristössä ja luistelukentät.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Joukkoliikenteen tulee olla mahdollisimman monen käytettävissä, mutta kattavasti haja-asutusalueille ulottuvan joukkoliikenteen vaikutus lipun hintoihin johtaa joukkoliikenteen suosion vähenemisen ja lipun hintojen korotuspaineiden noidankehään. On priorisoitava keskusta-alueet, joiden asukkailla on oikeutetut odotukset toimivasta joukkoliikenteestä. Pitkällä tähtäimellä joukkoliikenteen suosion kasvun myötä sitä voidaan kehittää entistä kattavammaksi.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Kirkkonummen maksut HSL:lle nousevat, mutta on silti tärkeää turvata julkisen liikenteen palvelut haja-asutusalueilla.

Ehdokkaan kommentti

Nykyinen palvelutaso haja-asutusalueilla on jo hyvin matalalla eikä sitä saa päästää heikkenemään, ks. edellinen vastaus.

2. Kirkkonummen keskustaan pitää rakentaa lisää kerrostaloja.

Ehdokkaan kommentti

Asutuksen tiivistäminen radan ja hyvien liikenneyhteyksien varteen palvelee koko Kirkkonummen etua. Kaupunkimainen ja elinvoimainen keskusta vahvistaa paikallista taloutta turvaten sen, että voimme pitää myös kylät asuttuna ja varjella maaseutumaista idylliä taajamien ulkopuolella. Niin monet ikäihmiset kuin lapsiperheet arvostavattavat helppoa asumista palveluiden äärellä omaa tonttia enemmän. Keskustaan on viime vuosina noussut jo paljon kerrostaloja ja maiseman muutos on toteutettava hallitusti.

3. Homekoulut pitää korjata nopealla aikataululla, vaikka veroja nostamalla tai velkarahalla.

Ehdokkaan kommentti

Sisäilmaongelmaisten rakennusten korjaaminen mahdollisimman varhain säästää paitsi inhimillistä kärsimystä myös kunnan rahaa. Tarvittaessa korjaukset täytyy tehdä lainarahalla ja investointi maksaa varmasti itsensä takaisin koska toimivissa terveissä tiloissa oppilaiden ja henkilöstön hyvinvointi lisääntyvät, oppimistulokset sekä työteho paranevat ja kalliilta sairastumisilta vältytään.

4. Kirkkonummen pysäköintinormia tulisi madaltaa, jotta uusien asuntojen hinnat laskisivat.

Ehdokkaan kommentti

Vaatimuksen rakentaa autopaikka aina tiettyä kerrosneliömäärää kohden eli pysäköintinormin tulisi joustaa alueen sijainnin ja julkisen liikenteen saavutettavuuden mukaan. On toimivan markkinamekanismin vastaista rakentaa autopaikkoja täysin niiden kysynnästä riippumatta. Autopaikkojen kustannukset valuvat näin käyttäjiltä kaikkien asumiskustannuksiin ja piha-alueista on vaikea saada viihtyisiä. Parkkinormia tarvitaan, mutta sen pitäisi olla matalampi.

5. Kaikki jäljellä olevat kyläkoulut tulee säilyttää.

Ehdokkaan kommentti

Pienissä kyläkouluissa on puolensa mm. alueen yhteisöllisyyden, ryhmäkoon pienuuden ja lyhyen koulumatkan kannalta. Sen sijaan pedagogiset edellytykset ovat usein paremmat isommissa yksiköissä, joissa on laajempaa ammatillista osaamista. Toiset lapset hyötyvät pienestä tutusta ryhmästä, toisille taas kyläkoulu yhden saman opettajan johdolla voi olla painajainen jos yhteistä aaltopituuta ei löydy opettajan ja kavereiden kanssa. Suuri ongelma on, että kyläkouluihin on vaikeaa löytää sitoutuneita opettajia.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Pääosin suomalaisten elämäntavat ovat kehittyneet hyvään suuntaan, ihmiset elävät keskimäärin terveempinä, pidempään tekevät vähemmän väkivaltaa ja rikoksia toisiaan kohtaan ja ovat enemmän kanssakäymisissä toistensa kanssa niin maan sisäisesti kuin globaalisti. Viime vuosina on kuitenkin havaittavissa taantumusta, asenteiden kylmenemistä ja sisään päin käpertymistä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Vahvaa johtajuutta kyllä, mutta emme diktatuuria. Demokratia perustuu kompromisseille, yleisten ja yksityisten intressien punninnalle enemmistön ääntä painottaen. Paras ratkaisu moniin ongelmiin on niitä ennalta ehkäisevä yhteistyö.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Toki hyviä käytöstapoja ja tottelevaisuuttakin tarvitaan sosiaalisessa elämässä pärjäämiseen, mutta uteliaisuus ja itsenäisyys ovat tärkeämpiä lapsen kasvun ja minuuden kehittymisen kannalta.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Kyllä voin sen näin nähdä. Vallan ja resurssien mahdollismman oikeudenmukainen jakaminen on politiikan tärkein tehtävä. Liika vapaus elämän kilpailussa johtaisi vahvemman oikeuteen heikompien kustannuksella. On julkisen vallan ja poliitikkojen tehtävä varmistaa, että myös ne pärjäävät, jotka eivät taisteluun itse kykene.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Politiikan tulisi edistää ihmisten yhdenvertaisuutta ja eri ryhmien välistä tasa-arvoisuutta - niin inhimilliseltä, oikeudellisesta kuin taloudelliselta kannalta. Hyvinvointi ja tulokuilujen syveneminen on estettävä. On koko yhteiskunnan etu, että ketään ei tiputeta kelkasta ja jokaiselle tarjotaan edellytykset osallistumiseen ja omien taitojen kehittämiseen. Syrjintä ja vähemmistöjen oikeuksien polkeminen johtavat levottomaan ilmapiiriin, jossa ihmisten turvattomuus lisääntyy ja talouskasvu tyrehtyy.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Kansainvälisesti verraten Suomessa ollaan edistyneitä yhdevertaisuudessa, mutta edelleen esimerkiksi köyhyys, ja alkoholi- ja mielenterveysongelmat ovat vahvasti periytyviä sosiaalisesti eikä nykyinen sosiaali- ja terveyspolitiikka ole onnistunut ehkäisemään ylisukupolvista syrjäytymistä. Suomessa monien vähemmistöjen asema on myös vaikea ja erityisesti joidenkin maahanmuuttajaryhmien on käytännössä huomattavasti kantaväestöä vaikeampaa kouluttautua ja työllistyä ennakkoluulojen ja syrjinnän vuoksi.

Vaalikoneen etusivulle