Jenni Aikio Valitaan

Vaalikone Kouvola

Vaalilupaukseni

  1. Teen kaikkeni tasa-arvoisen ja laadukkaan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen takaamiseksi.
  2. Varmistan, että päätöksenteossa otetaan sekä ympäristövaikutukset että tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustekijät huomioon.
  3. Teen yhteistyötä yli puoluerajojen ja eri kohderyhmien mielipiteitä kuunnellen.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen aidosti koko Kouvolan asialla. Päätöksentekijänä olen oikeudenmukainen ja asioihin perehtyvä. Nuoria, erityisesti naisia, on päätöksenteossa aivan liian vähän ja siihen pitää saada muutos.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Lasten ja lapsiperheiden palvelut. Koulutuksen laadun varmistaminen. Yrittäjyyden edellytysten kehittäminen ja työllisyyden edistäminen.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
ei työelämässä
Ammattiasema
joku muu
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
ei mitään näistä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Vuositulot
30 000-50 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Perheeseeni kuuluu mieheni, 2-vuotias Kalle ja puolivuotias Leena. Lisäksi joukkoamme täydentää novascotiannoutaja Indy.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Tällä hetkellä elämä on tasapainottelua perheen, satunnaisten työprojektien ja henkilökohtaisten mielenkiinnon kohteiden välillä. Saan energiaa liikkumisesta, ystävien tapaamisesta ja matkustelusta.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää, että nuoret eivät jää peruskoulun jälkeen tyhjän päälle. Harva on tässä ikävaiheessa valmis työelämään, jonka takia jatko-opinnot ovat mielestäni paras vaihtoehto.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Tavoitetilana on maksuton varhaiskasvatusta. Valitettavasti tämä ei nykyresursseilla ole mahdollista. Korotusten sijaan päivähoitomaksuja pitäisi kuitenkin laskea, jotta suunta olisi oikea.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Suurin osa suomalaisista syö aivan liian paljon lihaa. Parhaiten ruokailutottumuksiin vaikutetaan, kun malli opitaan jo lapsuudessa. Koulu on tähän oiva paikka.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan ylläpitämien tilojen ei tarvitse olla täysin maksuttomia, mutta vuokrien tulee olla kohtuullisia. Kunta voi tukea yhdistysten toimintaa myös erilaisin avustuksin, joita voidaan kohdentaa myös tilavuokriin.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Kouvolassa luokkien ryhmäkoot ovat maltillisia. Jos luokassa kuitenkin on muun muassa erityistä tukea tarvitsevia oppilaita tai maahanmuuttajia, on opetukseen tarjottava lisäresursseja.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Itsenäinen ja tuettu asuminen kotona ovat hyvä ratkaisu siihen asti, kun se palvelee yksilön tarpeita. Vanhuksia ei voi vaatia asumaan yksin, jos toimintakyky ei siihen riitä.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Työpaikkojen määrä, sijainti ja tehtävien sisältö tulee miettiä ensisijaisesti tuotettavien palvelujen kautta. Mahdollisimman laajat palvelut takaavat myös työpaikkojen säilymisen.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Sijainti on yksi merkittävimmistä tekijöistä palveluiden toimivuuden kannalta. Jos palvelut eivät ole kuntalaisten saavutettavissa, ei niillä tee mitään.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Uskon yksityistämisen tuovan tehokkuutta, jolloin esimerkiksi hoitoon pääsy helpottuu. Puolestaan kustannusten en usko alentuvan. Toivottavaa toki on, että mahdollisista säästöistä hyötyisi kunnan lisäksi yksittäinen kuntalainenkin.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Terveydenhuollon ammattilaisten tulee saada tehdä hoitopäätökset yksilön tarpeiden, ei esimerkiksi kustannustehokkuuden perusteella. Avohoito on hoitomuotona sopiva vain, jos ihminen saa tarvittavan määrän hänelle kohdennettuja tukipalveluja.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Suuri osa tällä hetkellä kunnan tuottamista palveluista on sote-uudistuksen myötä siirtymässä maakuntien hallinnoitaviksi. Tällöin kuntavero laskee ainakin pakollisen 12 % verran.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusoikeus on yksi tapa tulla kuulluksi ja kuntalaisen perusoikeus. Kuitenkin valitukset voivat hidastaa kaavoitusta suhteettoman paljon. Jatkossa tulee pyrkiä osallistavaan suunnitteluun, jossa kuntalaiset voivat ilmaista mielipiteensä jo hankkeiden suunnitteluvaiheessa. Näin voidaan vähentää pitkittyneitä valitusprosesseja.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni kaavoituksessa otetaan eri kohderyhmät huomioon.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Hinta on merkittävä tekijä, jonka avulla kunta voi edistää kilpailukykyään. Uuden yrityksen saaminen paikkakunnalle tukee paikallistaloutta, luo työtä ja elinvoimaa.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Jos päätökset tehdään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, ei tällaiseen tilanteeseen jouduta. Ekologiset vaikutukset tulee huomioida jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa. Pikavoittoja ei kannata tavoitella ympäristön kustannuksella.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Erityisesti asenneilmapiirin tulee olla avoin. Käytännössä turvapaikan saaneet jakautuvat useiden eri kuntien alueelle, jolloin vastuukin on jaettu.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Sivistys ja kulttuuri kuuluvat kaikille, eikä varsinkaan lainauksesta tule periä maksua.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan vuokra-asuntoja tuetaan julkisin varoin ja tuen tulee kohdentua oikealle kohderyhmälle. Hyvätuloiset eivät kuulu tähän joukkoon.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Liikunnan ja urheilun ennalta ehkäiseviä vaikutuksia on vaikea mitata rahassa. Satsaamalla liikuntaan ja hyvinvointiin säästetään muun muassa terveydenhoitokuluissa.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Tämä on ideaali tilanne. Todellisuudessa Kouvola on suuri kunta ja joukkoliikenteen tulee olla taloudellisesti kannattavaa. Parhaiten joukkoliikenteen palvelut kehittyvät, kun asiakasvolyymit saadaan kasvuun.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Kouvolan koulujen määrää on vähennettävä nykyisestä.

Ehdokkaan kommentti

Jos kouluissa riittää oppilaita, ei niitä ole syytä lakkauttaa.

2. Riitely Kouvolan kunnallispolitiikassa ei lopu, niin kauan kun poliitikot ajattelevat vain omaa kyläänsä.

Ehdokkaan kommentti

Kouvola tulee nähdä kokonaisuutena ja alueellinen kehittäminen myös koko Kouvolan etuna.

3. Kouvolan terveyspalvelut turvataan parhaiten yhteistyössä Kotkan kanssa.

Ehdokkaan kommentti

Yhteistyö Kotkan kanssa toimii tällä hetkellä kohtalaisesti. Välillä tiedonkulku tuntuu olevan hankaluutena. Jatkossa yhteistyötä tulee tiivistää ja samalla varmistaa, että terveyspalveluja on jatkossakin saatavilla Kouvolassa.

4. Kouvolan on lopetettava henkilöstön vähentäminen ja jopa lisättävä työntekijämääräänsä.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan henkilöstön määrää ei tule lisätä, mutta sote-uudistuksen yhteydessä tulee huolehtia siitä, että olemassa olevat palvelut säilyvät Kouvolassa. Näin myös työpaikat säilyvät.

5. Kouvolan on irtauduttava KymiRing - hankeesta, koska rata jää toisen maakunnan puolelle.

Ehdokkaan kommentti

Valtuusto on jo tehnyt asiaa koskevan päätöksen, enkä näe syytä, miksi se pitäisi pyörtää. Kokonaisuutena radalla on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia: mahdollisuus uusiin työpaikkoihin ja matkailijoihin, toisaalta rata on ympäristölle rasite.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisella aikakaudella on omat hyvät ja huonot puolensa. Nykypäivänä olemme monella tapaa terveempiä kuin ennen, mutta esimerkiksi tietyt elintasosairaudet ovat räjähtämässä käsiin. Istuva elämäntapa ja liikkumisen vähäisyys, teollinen ruoka ja yhteisöllisyyden puute ovat nykyajan haasteita.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka ymmärtää kompromissien tekemisen tärkeyden. Päätöksiä syntyy, kun eri tahot sitoutuvat tekemään niitä yhdessä.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Uteliaisuus saa ottamaan selvää ja oppimaan uutta. Se avaa ovia ja laajentaa maailmankuvaa. Sekä itsenäisyys ja käytöstavat karttuvat iän myötä.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Oma näkemykseni mukaan menestyminen tehdään yhdessä, eikä aidossa yhteistyössä ole sijaa valtataistolle tai piiloagendoille.
Kuntalaisten on voitava luottaa siihen, että julkinen päätöksenteko on oikeudenmukaista ja inhimillistä.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Suomi on globaalisti mitattuna hyvin tasa-arvoinen. Silti meillä riittää töitä, jotta tosiasiallinen tasa-arvo toteutuisi. Tasa-arvo takaa kaikkien oikeudenmukaisen ja ennakkoluulottoman kohtelun, eikä se ole keneltäkään pois.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Valitettavasti huono-osaisuus vaikuttaa olevan periytyvää ja esimerkiksi köyhyys siirtyy monesti sukupolvelta toiselle.

Vaalikoneen etusivulle