Anttiolavi Salonen

Vaalikone Nokia

Vaalilupaukseni

  1. Nuoret puheeksi; nuorten aidot tarpeet näkyviksi. Raamiton elämänasenne on lisääntynyt. Vaihtoehtoja on löydettävä ja tarjottava!
  2. Perhetyöhön lisää resursseja. Sote - menojen kasvu on seurausta kuntalaisten pahoinvoinnista. Ennaltaehkäisy perhetyössä avain asemassa.
  3. Julkisten rakennusten homeongelmat. Julkiset rakennukset saatava kuntoon. Ei enää leikkiä lasten, opiskelijoiden, vanhusten terveydellä!
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Vuosien työskentely Sosiaali - ja terveyspalveluissa on antanut minulle selkeää osviittaa siitä, että paljon parjatut sote - menot ovat seurausta kansalaisten pahoinvoinnista. Haluan vaikuttaa tähän.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Nuorison ja nuorten asiat ovat lähellä sydäntäni. Samoin on perheiden kanssa tehtävä työ. Haluan olla edistämässä nuorison - ja nuorten aikuisten, sekä perheiden asiaa. Sosiaali - ja terveyspalveluiden menot ovat kasvaneet, koska ihmiset voivat huonosti. Ennaltaehkäisyä syrjäytymisen ehkäisemiseksi tulee lisätä, nuorten ja itsenäistyvien nuorten ongelmia ei saa lakaista maton alle. Ennaltaehkäisevää perhetyötä kuntatasolla lisättävä. Kriisiytyneiden perheiden arkea on tuettava tehokkaammin.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
työntekijä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Vuositulot
30 000-50 000 euroa

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Vaimo: Tanja
Vaimon lapset: Milja ja Eemil
Kaksi koiraa: Suomenpystykorva Akseli ja Seropi Nelli
Kolme kissaa: Alma, Vili ja Armi
Kanarianlintu: Jeppe
Kesykani: Asseri
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Kirjallisuus, kirjoittaminen, yhtyemusisointi, metsästys, kalastus, patikointi, pro-gradu tutkimusten lukeminen, filosofia, psykologia, ihmisoikeudet, blogikirjoittelu ja tietenkin perhe sekä koti.
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

En suoranaisesti ole vastaan, mutta en myöskään ole jatko-opintoihin velvoittamisen kannalla. Nuorisolle pitää mielestäni tarjota mahdollisuuksia valita jatko-opintojen saralta sellaisia opiskelumahdollisuuksia, joissa he viihtyvät. Jollain tavalla velvoittaminen ei mene tämän kanssa yksiin. Velvoittamisella on liian autoritäärinen sävy.
Tämän päivän nuoret tulevat opiskelemaan joka tapauksessa vähintään kaksi - mahdollisesti jopa kolme eri ammattia elämänsä aikana. Ensimmäinen opiskeltu ammattitutkinto pitäisi mielestäni olla omalta osaltaan kannustamassa uuden oppimiseen ja omien kykyjen sekä mahdollisuuksien ymmärtämisessä.
Tulevaisuus on tämän päivän nuorten ja meistä vanhemmista tulee lopulta kyytiläisiä. Itse luotan siihen, että kun nuoret saadaan innostumaan jostain asiasta, jostain työtehtävästä tai esimerkiksi juuri uuden oppimisesta - tulevat asiat menemään oikeaan suuntaan.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Ilmainen päivähoito ja varhaiskasvatus kuuluvat kaikille suomalaisille. Eriarvoistaminen ei kuulu suomalaiseen sielunmaisemaan millään tavalla. Maksullinen perusopetus, varhaiskasvatus ja päivähoito eriarvoistaisivat kuntalaisia. Me olemme reilu kansa ja hyvinvointimme sekä arvojemme todellinen pohja luodaan perheen lisäksi näille sijoilleen juuri päivähoidon ja varhaiskasvatuksen tiimoilta. Päivähoidon mahdollisuuksia tarjota lapsille ja perheille myönteisiä kokemuksia tulisi mielestäni jopa lisätä. Ilmainen varhaiskasvatus luo pohjaa lasten ja nuorten - ja jopa perheiden tunteelle sekä ymmärrykselle siitä, että me olemme kaikki tavalla tai toisella yhteydessä toisiimme.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kouluissa pitää ennenkaikkea olla terveellistä ja ravitsevaa ruokaa. Kasvisruoka on terveellistä, eettistä ja ympäristöystävällistä oikein tuotettuna. Itse kannattaisin lähiruokapalveluiden lisäämistä koulujen ruokavalioon.
Kalaa pitäisi olla mielestäni enemmän tarjolla kouluissa ja mikseipä suomalainen riistaruokakin voisi kuulua koulujen ruokavalikoimaan, vaikka sitten vain kerran lukukaudessa. Hyvää ja laadukasta ruokaa tulisi oppia arvostamaan jo lapsena.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Taide ja kulttuuri kulkevat vakaasti käsi kädessä tieteen ja uusien innovaatioiden kanssa. Tämän lisäksi taiteella ja kulttuurilla sinänsä on eheyttävä ja voimaannuttava vaikutus. Mielestäni erilaisten kulttuuri-ilmiöiden ja kulttuurien sekä taidemuotojen tuntemusta ja tarjontaa tulisi lisätä. Täten kunnan tulisi pystyä tarjoamaan tiloja yhdistysten käyttöön. Kulttuuri-ilmiöt, kulttuurit ja erinäiset taidemuodot ovat yhteiskunnallisesti tärkeä voimavara ja tarjoavat uusia ajattelutapoja, lähestymistapoja sekä yhdistäviä siltoja ihmisten ja ihmisryhmien välille.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Opiskelijoiden yksilölliset tarpeet tulee kyetä huomioimaan opetusryhmien kokoja pohdittaessa. On totta - että esimerkiksi neuropsykiatrinen oirehdinta vaikeuttaa opiskelua isoissa ryhmissä. Kuntatasolla voitaisiin lähteä rohkeammin sille linjalle, että jokainen opiskelija on yksilö ja jokaisella opiskelijalla tulee olla mahdollisuus saada hänelle hyödyllisintä mahdollista opetustarjontaa. Nuorten keskittymistä häiritseviin tekijöihin voidaan vaikuttaa tarjoamalla nuorelle mahdollisuus keskittyä sekä riittävästi aikuisen ihmisen tukea.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Oikeus kokonaisvaltaisten palveluiden piiriin tulee olla asiakaskohtaisesti ratkaistavissa niin, että jos vanhus tai hänen omaisensa ei pysty enää huolehtimaan itsestään tulee hänelle aina olla tarjolla mahdollisuus sellaiseen hoivaan, joka tarjoaa hänelle hänen tarpeidensa mukaista palvelua. Jos tällainen paikka on palvelukoti niin se pitää pystyä vanhukselle osoittamaan ja tarjoamaan. Vanhuspalveluiden laatu ei saisi myöskään olla riippuvainen siitä, mitä niiden käyttäjällä on siitä varaa maksaa.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli sote- uudistus lopulta toteutuu - tulee sen toteutua laadullisena muutoksena, ei rakenteellisena. Olen sitä mieltä, että laadullinen muutos ei tarkoita palveluiden vähentämistä säästösyihin nojaten vaan palveluiden laadullista tarkastelua. Sosiaali - ja terveysala ollaan suurten menojensa vuoksi erotettu ympäröivästä todellisuudesta. Harva tulee ajatelleeksi, että kun ihmiset, kansalaiset, kuntalaiset voivat huonosti niin Poliisien, Pelastuslaitoksen ja sosiaali - sekä terveysalan menot lisääntyvät. Sote - menoja voidaan tulevaisuudessa karsia vain jos ennaltaehkäisevää työtä syrjäytymisvaarassa olevien perheiden ja yksilöiden kohdalla lisätään. Kuntatyöntekijät ovat valtaosin pitkän linjan ammattilaisia joilla on tietotaitoa ja hiljaista tietoa siirrettäväksi eteenpäin. Täysin tyhjältä pöydältä ei kuntalaisten pahoinvointia ja kriisiytyneitä ongelmia voida ratkaista.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaali - ja terveyspalvelut ovat kehittyvä kokonaisuus. Toimivuuden takeena on sote - kentällä työskentelevien henkilöiden motivaatio tutustua uusiin ilmiöihin ja oivalluksiin alan sisällä. Tämä omalta osaltaan on tae siitä, että sote - palvelut toimivat moitteettomasti. Työvoiman liikkuminen pitkienkin matkojen takaa kertoisi ennemminkin siitä, että ammattilaistasolla sijainnilla ei ole merkitystä. Merkitystä varmasti kuitenkin on kuntalaisten ja heidän omaistensa kannalta. Ennenkaikkea sote - palveluiden tulee olla laadukkaita, kohdennettuja ja palvelunkäyttäjien tarpeet huomioivia - sekä luonnollisestikin tasalaatuisia ja kaikkien kuntalaisten käytössä olevia, riippumatta esimerkiksi varallisuusasteesta.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Tällä hetkellä käynnissä oleva sote -uudistus näyttäisi ristiriitaiselta sen ajatuksen kanssa, että ainakaan täysimääräisellä yksityistämisellä minkäänlaisia säästöjä saataisiin luotua. Henkilökohtaisella tasolla minun on vaikea ymmärtää, että jos paljon parjattu "raskas" julkinen palvelu siirretään isona, muuttumattomana kokonaisuutena yksityistämisen kautta - yksityisten yhtiöiden toimittamaksi palveluksi, niin mikä tässä yhtälössä luo säästöjä, ellei sitten palveluiden karsiminen. Pahoin pelkään, että kokonaisvaltainen yksityistäminen ei lisäisi palveluiden tehokkuutta vaan pikemminkin tekisi osasta palveluita vähemmällä volyymilla ja heikommalla palvelutasolla tuotettuja. Huolta herättää myös se, että ennaltaehkäisevää työkenttää ei tunnuta nyt rakenteilla olevassa sote- uudistuksessa huomioitaneen juuri lainkaan.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Mikäli avohoitoa tarjotaan totuttuna mallina - eikä esimerkiksi potilaiden voimavarat huomioiden niin luonnollisestikin se tulee luomaan turvattomuuden tunnetta. Mielenterveyshoitotyön ei tulisi koskaan voida lähteä sellaisesta ajatuksesta jossa potilaan hoitoa ohjaa taloudellinen sapluuna. Mielenterveyspotilaiden hoidon tulee lähteä potilaan itsensä tarpeesta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Voidaan laskea jonkin verran. Peruspalvelut pitää kuitenkin pystyä turvaamaan.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaisilla pitää olla sananvaltaa esimerkiksi tärkeiden luonnontilojen, muistomerkkien, historiallisesti tärkeiden kohteiden ja virkistysalueiden suojelussa. Suomi elää metsistä ja luonnosta - muutenkin kuin kauppasuhteiden kautta.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Julkisia kuljetuspalveluita tulisi mielestäni lisätä. En pitäisi esimerkiksi yhtään huonona ajatuksena sitä, että Tampereen raitiovaunuväylä ulotettaisiin Nokialle asti.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Kuntatasolla uusi yritys joka työllistää kuntalaisia/kunnan alueella asuvaa väestöä on aina mielestäni hyvä asia. Yritykset ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämmässä roolissa työllistäjinä. Me tarvitsemme Nokialla uusia yrityksiä ja motivoituneita yrittäjiä. Yrittäjä joka tarjoaa Nokian alueella meille Nokilaisille kohdennettuja ja erikoistuneita palveluita ja kaikenlisäksi onnistuu työllistämään kuntalaisia - toimii Nokian yhteisen asian edistäjänä. Jokaisen yrityksen kohdalla tonttien halvasta tarjoamisesta pitäisi mielestäni kuitenkin tehdä yksityiskohtainen selvitys. En kuntalaisena halua, että viheralueemme, puistomme ja järviemme rannat annetaan halvalla yritysten käyttöön vain koska talouden suunta tähän houkuttelisikin.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristö - ja luontoarvot, metsät, järvet ja neljä vuodenaikaa ovat mielestäni suomalaisuuden perusta. Se minkä joustamme luonnon monimuotoisuuden ja ympäristömme hyvinvoinnin kustannuksella kostautuu meille moninverroin. Meillä on vain yksi maapallo. Pidetään siitä huoli.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Nokia on muuttovoittoinen kaupunki. En näe mitään syytä - miksi Suomesta turvapaikan saaneita ei voitaisi ottaa Nokialle asumaan.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjasto on tämän hetken suomessa tärkeä ja ennenkaikkea kaiken kansan käytössä oleva perustiedon lähde. Tämän lisäksi monella vähävaraisella ei ole omaa tietokonetta - jolloin kirjastoa voi hyödyntää myös tässä. En näe, että ylimääräinen vuosimaksu on tarpeen. Mikäli kirjastoa uudistettaisiin esimerkiksi enemmän sähköiseksi voitaisiin jonkinlainen vuosimaksu työssäkäyvän väestön verotukseen hetkellisesti lisätä.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Tuloraja on mielestäni kohtuullisesti soviteltu. Olen kuitenkin sitä mieltä, että asumiseenkin liittyvissä asioissa on tilannetta lähestyttävä tapauskohtaisesti.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Harrastusmahdollisuuksia pitäisi mielestäni lisätä. Urheilu on harrastuksena terveellinen vaihtoehto esimerkiksi itseään etsivälle nuorelle. Mielestäni vapaaseen harrastamiseen, esimerkiksi nuorten suosimien lajien kohdalla tulisi kohdentaa jopa hieman lisää rahaa.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Joukkoliikenne saisi olla tulevaisuudessa yhä useamman Nokialaisen pääasiallinen kulkuväline. Palvelut jotka kuntalainen tavoittaa joukkoliikenteellä ovat siemen myös kasvaville palvelukeskittymille. Tämä omalta osaltaan lisää työllisyysnäkymiä ja parantaa kuntalaisten ja ulkopaikkakuntalaisten motivaatiota ostaa palveluita juuri kunnan alueelta.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Omakotitalojen tontit ovat Nokialla liian pieniä

2. Peruskoulujen määrää pitää tulevalla vaalikaudella vähentää

Ehdokkaan kommentti

Perusopetuksen määrän ja laadun pitää olla opiskelijoiden tarpeesta lähtevää. Arviot perusopetuksen vähentämisestä jollain tietyllä alueella kunnassa tulee mielestäni tehdä perusopetuksen keskiössä olevien lasten ja nuorten tarpeiden ehdoilla. Peruskoulujen homeongelmaan ja sisäilman laatuun tulisi mielestäni keskittää huomattavasti enemmän huomiota.

3. Nokialle on rakennettava uusi palloiluhalli

4. Kirjastolle on rakennettava kokonaan uudet tilat

Ehdokkaan kommentti

Nokia tarvitsee kaikkien kuntalaisten ehdoilla toimivan kirjaston. Kirjaston tulee olla kaikkien kuntalaisten helposti saavutettavissa ja kulun kirjastoon tulee olla esteetöntä. Julkisen liikenteen risteyskohta, esimerkiksi Nokian Pirkkalaistorin läheisyydessä voisi toimia omalta osaltaan hyvänä paikkana uudelle kirjastorakennukselle.

5. Tampereen ympäryskunnat (Tampere, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä ja Kangasala) pitää yhdistää yhdeksi kaupungiksi

Ehdokkaan kommentti

Yhteistyötä pitää lisätä ja vaalia. Myös hiljaisen osaamisen ja tiedon siirtymistä yli kuntarajojen tulee vaalia.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Tätäkin ajatusta pitää mielestäni lähestyä tapauskohtaisesti. Esimerkiksi kylmä suorituskeskeisyys ja yksittäisten ihmisten ongelmat ovat lisääntyneet huomattavasti.
Perheiden ongelmavyyhdit ovat erikoistuneet ja muodostaneet kokolailla uusia ongelmavyyhtejä. Muukalaisvastaisuus, toisen ihmisen pelko - jopa suoranainen luokkaerojen kasvu ovat nostaneet päätään viime vuosina.
Mennyttä voidaan muistella parempana, mutta vain tulevaan voidaan vaikuttaa. Tulevasta ja tulevaisuudesta voidaan tehdä parempaa meille kaikille, mutta se vaatii uskallusta kohdata mahdottomiltakin tuntuneita tilanteita. Ihmisen pitää uskaltaa muuttua monen monta kertaa yhden elämän aikana. Vain sillä tavoin mennyt ei vie häntä mukanaan.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Kompromissi ei ole heikkouden merkki. Vahva johtajuus on hyvästä vain silloin kun johtaja uskaltaa laittaa itsensä alttiiksi kaikelle sille - mitä hän vaatii kanssaihmisiltään. Hyvä johtaja uskaltaa viedä seuraajansa myös sovinnaisuuden alueelle, jossa kompromisseilla turvataan muidenkin kuin omassa joukossa olevien hyvinvointi.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Lapset tarvitsevat turvallisen aikuisen tarjoamaa rakkautta, tukea ja turvaa. Turvallinen lapsuus antaa raamit terveelliselle uteliaisuudelle ja itsenäisyydelle.
Hyvä käytös ja normien mukainen käytös opitaan turvallisessa ympäristössä sen jälkeen kun uteliaisuus niiden tarjoamia raameja kohtaan ollaan saavutettu ja näitä raameja ollaan saatu turvallisissa oloissa kokeilla.
Tottelevaisuus perustuu usein auktoriteettien luomaan "kunnioitukseen" tai "pelkoon".
Mielestäni mielenkiinto, uteliaisuus ja lapsen kannalta terveellinen ikätasoinen itsenäisyys ovat voimavaroja, joita kannattaa vaalia. Olen kuitenkin myös sitä mieltä, että lapsen kehityksen kannalta on tärkeää tarjota lapselle "työkaluja" joiden avulla lapsi löytää ajan kanssa sen "oman juttunsa" elämässään.
Lapselle kaikki väylät ovat auki ja tulevaisuus täysin avoin.
Hyvän ja turvallisen lapsuuden peruspilarina on ehjä, toimiva ja ennenkaikkea lapsen tarpeista huolehtiva perhe.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Ihminen on laumaeläin. Ilman laumaa me emme olisi hallitseva laji tällä planeetalla. Lauman johtajuudesta saattaa olla käynnissä valtakilpailu, mutta johtajakaan ei olisi mitään ilman laumaa jota se johtaa.
Loppujen lopuksi tämä planeetta on ainoa joka meillä on. Ihminen itsessään on luonut kulttuurit, arvot, uskonnot - ja ihminen itsessään kilpailee niiden keskinäisestä paremmuudesta. Ihminen voisi joskus pysähtyä katsomaan toimintaansa kolmannesta persoonasta ja todeta, että "luomamme totuus on vain paras mahdollinen vaihtoehto - ja sekin muuttuu lopulta kulloisenkin ajan hengessä".

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Tätä väittämää pitää mielestäni tarkastella jälleen kerran yksilötasolla. Toiselle rikkaus on onni, toiselle taas täysivaltainen irtiotto kaikesta voi olla vapautta ja elämänarvoista tärkein. Jos rikkaudella tarkoitetaan rahaa ja omaisuutta niin kaikilla suomalaisilla on varmasti mahdollisuus kykyjensä mukaan saavuttaa tyydyttävä rikkauden aste - mutta onnellisuus, onni. Kuka tietää. Itse en usko, että mikään rahamäärä tekisi minusta onnellisempaa kuin mitä olen nyt; minulla on työ josta pidän, perhe jota rakastan ja ystäviä joiden seurasta nautin. Saan harrastaa niitä asioita jotka ovat minulle tärkeitä. Onnellisuus on mielestäni subjektiivinen kokemus - samaan tapaan kuin kipukin; ei kukaan voi sanoa toiselle, että "ei sinuun satu" tai että "et sinä ole onnellinen noilla perustein". Jos ihmiseen sattuu niin häneen sattuu - ja jos ihminen on onnellinen niin hän on onnellinen.
Yhteiskunnallisella tasolla jokaisella suomen kansalaisella pitäisi kuitenkin olla mahdollisuus tavoitella hyvää elämää ja tuntea onnistumisia, sekä kokea olevansa arvostettu. Sitä minä kaipaan tämän päivän suomeen. Sitä kaikilla ei ole.

Vaalikoneen etusivulle