Raimo Petäsnoro

Vaalikone Oulu

Vaalilupaukseni

  1. Vaikuttaa Oulun kestävään taloudenpitoon siten, että päätökset perustuvat kartoitettuun oululaisten pitkäntähtäimen tarpeeseen ja arvoihin.
  2. Varmistaa oululaisen elinikäinen oppiminen laadukkaasta varhaiskasvatuksesta senioreiden tarpeisiin saakka. Lähiperusopetus on turvattava.
  3. Oulun elinvoimaisuutta on kehitettävä vuorovaikutuksessa yritysten kanssa. Business Oulun vaikuttavuus ja tehtävät arvioitava uudelleen.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen kokenut julkishallinnon asiantuntija. Olen ollut mukana strategisessa suunnittelussa, suunnitellut ja johtanut rakenteellisia uudistuksia, palvelutoimintaa ja erilaisia palvelukumppanuuksia.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Suomalaiset kunnat ovat lähivuosina ennennäkemättömien muutosten edessä. Sote-uudistus muuttaa työn- ja rahanjaon periaatteita ja kuntien tehtävät vähenevät merkittävästi. Lähiaikoina ratkaistaan Oulun tulevaisuus pitkälle 2020-luvulle saakka ja muutos vaatii valtuuston jäseniltä strategista näkemystä ja osaamista. Uudessa tilanteessa vanhat ajattelutavat ja -mallit eivät enää toimi, päättäjiltä vaaditaan kykyä ja rohkeutta uudistua. Täytyy uskaltaa kokeilla, tehdä paremmin ja vaikuttavammin.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
yrittäjä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
ei mitään näistä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Olen kahden pienen yrityksen osaomistaja ja toimitusjohtaja. Adelso Oy ja LKV Rantamökki Oy
Vuositulot
50 000-70 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Vaimo, kolme aikuista lasta ja Mörri-kissa.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Mökkeily ja ulkoilu Kuusamossa, murtomaahiihto, metsänhoito
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Pakko on erittäin huono motivaattori syrjäytysmisvaarassa olevalle nuorelle.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Varhaiskasvatus on tärkeä osa elinikäisen oppimiskyvyn ja -halun luomista.
Päivähoitopalveluita voidaan kehittää maksuttomiksi vaiheittain.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Ihminen on sekaravinnon syöjä. Kasvikset kuormittavat ympäristöä vähemmän kuin liha.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Yhdistykset ovat kaupungille hyödyllisiä ja tarvitsevat tiloja. Lisäksi kunnan tilojen käyttöastetta on lisättävä.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Opetusryhmäkokoihin on kiinnitettävä huomiota ja uskottava tutkimustuloksia. Oppiminen ja sivistys on keskeistä Oulun elinvoimaisuudelle.
Pienempiin opetusryhmiin voidaan siirtyä rahoitusmahdollisuuksien parantuessa

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Palvelukotipaikkojen määrän tulee perustua tarpeeseen.
Vanhuksen hoidon pitää perustua yksilölliseen palvelutarvekartoitukseen ja vanhuksen omaan tahtoon. Toinen pärjää kotona ja toinen tarvitsee palvelukodin palveluita.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Erilliseen turvaamislausekkeeseen ei tule olemaan tarvettta..
Tarvittavat palvelut ratkaisevat työntekijöiden määrän. Sosiaali- ja terveysalalla on työvoimapula, näin ollen kaikki haluavat saavat alansa työtä myös sote-uudistuksessa.
Yhtiöittämisessä tullaan käyttämään liikkeenluovutusta, jolloin nykysiä työntekijöitä kohdellaan vanhoina työntekijöinä. Näin vaalitaan entisten nykyisten työntekijöiden etua ja turvataan ennen kaikkea henkilöstön riittävyys.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Palveluiden toimivuus ja laatu ovat tärkeimmät uudistuskriteerit. Sijainti on yksi toimivuustekijä.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Palvelutuotannon yhtiöittäminen luo läpinäkyvyyttä ja vertailukelpoisuutta kaikkien palveluntuottajien välille. Kilpailu parantaa myös nykyisten toimijoitten tehokkuutta.
Tehokkuus ei riipu yksittäisestä työntekijästä vaan ennen kaikkea toiminnan tehokkaasta hallinnasta. Esimerkiksi digitalisaation käyttö varmistaa hoitotyön ja vähentää hallinnollista byrokratiaa.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Potilaan tarpeiden tulee ratkaista hoitomuoto.
Puutteellinen tai väärä hoitomuoto saattaa aiheuttaa turvattomuutta.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Sotepalveluiden kustannukset on katettava muutoin kuin kunnallisverolla.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Valitusten määrää voidaan vähentää merkittävästi avoimella toiminnalla. Oululaiset pitää osallistuttaa alueensa rakentamiseen.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Toimiva joukkoliikenne ja kevyen liikenteen verkosto vähentävät yksityisautoilun tarvetta.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Oulun kaupungin pitää luoda erityisesti pienille ja kasvuyrityksille hyvät toimintaedellytykset. Tontin edullisuus voi olla sidottuna esimerkiksi määräaikaan.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Lakeja ja normeja ei voida rikkoa.
Oulun on sitouduttava kestävään kehitykseen.
Ympäristön huomioiminen ja ympäristöteknologialiiketoiminta ovat loistava mahdollisuus ja työllisyyttä lisäävä ala.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Oulu kasvukeskuksena pystyy ja tarvitsee ottaa maahanmuuttajia ml. turvapaikan saaneet.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjastopalvelut ovat elinikäistä oppimista tukevia peruspalveluita.
Kirjastoja tulee kehittää ennakkoluulottomasti monipalvelujen tuottajaksi.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Pienituloisten koti voidaan turvata mm. tulorajoilla.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Kattavat perusliikuntamahdollisuudet ovat yhteiskunnan henkivakuutus ja varmistavat osaltaan oulaisten hyvinvointia ja Oulun elinvoimaisuutta.
Kalleimpien urheilulajien harrastusmahdollisuudet pitää tuottaa ainakin osittain yksityisellä rahoituksella.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Joissakin tapauksissa on kustannustehokkaampaa tukea vaikkapa taksin käyttöä kuten tähänkin asti esimerkiksi koulukuljetuksissa.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Oulun on keskitettävä ja karsittava kouluverkkoaan.

Ehdokkaan kommentti

Tärkeintä ovat opetuksen laatu ja sisältö. Turvalliset koulukuljetukset pitää olla järjestettynä.

2. Sote- ja maakuntauudistus parantavat terveyspalveluiden laatua.

Ehdokkaan kommentti

Kun pidetään palvelun tarvitsija - asiakas keskiössä, näin tulee väistämättä käymään.

3. Oulun joukkoliikenteen linjoja on lisättävä.

Ehdokkaan kommentti

Joukkoliikennettä tulee kehittää tarpeiden pohjalta.

4. Oulu tarvitsee raitiotien.

Ehdokkaan kommentti

Hankkeen kannattavuutta ei ole pystytty osoittamaan.
Sähkö- ja kaasuonnikoita käyttöön

5. Oulu yritystoimintaa on kehitettävä niin, että palveluita keskitetään yhdiskeskustaan ei esimerkiksi kampusalueelle.

Ehdokkaan kommentti

Kehittämisen painopisteen tulee olla keskustassa.
Oululaiset tarvitsevat palveluita myös keskustan ulkopuolella. Tietyt peruspalvelut on oltava myös kaupunginosakeskuksissa.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Yhteiskunta kehittyy pääosiltaan oikeaan suuntaan. Mm vapaa-aika on lisääntynyt koko ajan.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Poliittinen päätöksenteko on kompromisseja. Hyvällä päätöksenvalmistelulla vaikuttavuutta pienentävät kompromissit vältetään

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Elämä on valitettavasti valintoja ja kilpailua lähes kaikesta.
Taistelu sanana on kuitenkin turhan provosoima. Käyttäisin mieluummin sanoja kilpailua tai kilvoittelua.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tasa-arvoisuus on suomalaisten tärkeimpiä arvoja ja ehdottomia tavoitteita.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Koulutuksen ja erilaisten tärkeimpien palveluiden kautta ajateltuna meillä vallitsee periaatteessa tasa-arvoisuus. Tasa-arvoa ja yhtälaisia mahdollisuuksia tulee kuitenkin vaalia ja parantaa jatkuvasti.

Vaalikoneen etusivulle