Jarkko Hovilainen Valitaan

Vaalikone Pirkkala

Vaalilupaukseni

  1. Se mihin ryhdyn, hoidan parhaalla mahdollisella tavalla.
  2. Tuon osaamistani esille erityisesti lapsia, nuoria ja koulutusta koskevissa kysymyksissä. Myös ympäristöasiat ovat vahvuuteni.
  3. Toimin rakentavassa yhteistyössä kaikkien kanssa.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Minulla on pitkä kokemus kunta-alalla toimimisesta. Haluan tehdä yhteistyötä yli puoluerajojen, jotta voimme huolehtia siitä, että Pirkkala on tulevaisuudessakin itsenäinen hyvien palveluiden kunta.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
- Lasten ja nuorten hyvinvointia
- Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen resursseja
- Terveitä ja toimivia tiloja opiskeluun ja työskentelyyn
- Kulttuuri- /esiintymistilan rakentamista kuntaan
- Lähivirkistysalueiden säilyttämistä

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
korkeakoulututkintoa vaativa tehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti
ruotsi

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
ei mitään näistä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Vuositulot
50 000-70 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Aviovaimo: Anne
Lapset: Pauliina, Mikko ja Laura
Koira: Roosa
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Hyvät ystävät, luonnossa liikkuminen, ruoanlaitto, matkailu, lukeminen, lautapelien pelaaminen, oppimateriaalien kehittäminen
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Nykypäivän maailma vaatii monipuolista osaamista, jota hyvä suomalainen koulutus vahvistaa ja takaa. Koulutus on paras tae syrjäytymisen ehkäisyyn.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Täydellinen maksuttomuus ei valitettavsti taida olla realistinen mahdollisuus. Maksut on kuitenkin pidettävä kohtuullisina, jotta kaikilla lapsilla on mahdollisuus myös varhaiskasvatukseen. Laadukas varhaiskasvatus on tärkeä osa esimerkiksi sosiaalisten taitojen oppimisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruoan käyttöön tulisi kannustaa. Liharuoan rinnalla tulisi olla aina tarjolla myös kasvisvaihtoehto.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan tilojen, kuten koulujen käyttö niiden oman toiminnan ulkopuolella on hyvä tapa tukea kulttuuria. Kulttuurin rahoitus on jo vuosia ollut hankalassa rahoitustilanteessa. Pirkkalan tulevassa julkisessa rakentamisessa tulee huomioida myös kulttuurin tarpeet esimerkiksi esittävän taiteen osalta.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Peruskoulussa luokkakoko saisi olla enintään 20 oppilasta. Monissa kouluissa ryhmäkoot ovat kasvaneet hälyyttävän suuriksi, jopa yli 30 oppilaan. Uuden opetussuunnitelman ja oppimiskäsityksen toteuttaminen vaativat kohtuullisia opetusryhmiä, koska perinteinen oppikirjan lukeminen, tehtäväkirjan täyttäminen ja vihkomuistiinpanojen tekeminen ovat jääneet historiaan. Nyt oppimiseen tulisi pyrkiä omakohtaisten havaintojen, kokeilemisien, tutkimisten ja toiminnan kautta. Tämä vaatii paljon oppilaan henkilökohtaista ohjaamista ja siihen tarvitaan nykyistä enemmän oppilaskohtaista aikaa. Luokissa on myös enenevässä määrin erilaisia oppijoita, joiden tuen tarpeet vaihtelevat suuresti. Opettajalle tulee turvata aikaa niin perustuen tarvitsijoille kuin myös, usein aivan liian vähälle huomiolle jäävien, haasteita kaipaavien oppilaidenkin ohjaamiseen.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Tarjolla tulee olla erilaisia vaihtoehtoja. Yhteiskunnan täytyy huolehtia siitä, että jokainen saa riittävät palvelut, tulevat ne sitten kotiin tai järjestetäänkö ne palvelukodissa.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki tarpeellinen tulee säilyttää muutoksessa, mutta päällekkäisiä toimintoja tulee välttää. Sote-muutos ei saa johtaa tilanteeseen, missä rakennetaan monimutkainen ja laaja hallintokoneisto, joka olisi pois perustoimintojen järjestämiseltä.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Yhteiskunnan täytyy taata riittävät ja toimivat palvelut, jotka tulee olla helposti ihmisten saavutettavissa.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Tämä olisi toivottavaa, mutta kaipaa vielä paljon puolueetonta tukimusta ja tarkastelua.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Mielenterveyteen liittyvät kysymykset ovat aina yksilökohtaisia, joten tarpeetkin ovat erilaisia. Monipuolisilla vaihtoehdoilla vastataan parhaiten erilaisiin tarpeisiin.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Kuntiin jää SOTEn jälkeenkin monia keskeisiä peruspalveluita (esim. varhaiskasvatus ja koulutus), joiden rahoittaminen vaatii verotuloja.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kun suunnitteluvaiheessa huolehditaan riittävän monipuolisesta ja kattavasta vaikutustenarvioinnista, vähentää tämä useimmiten valitustarvetta. Vaikutustenarvioinnin pohjalta täytyy tietysti tehdä asianmukaiset muutokset suunnitelmiin.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Kestävään tulevaisuuteen tähtäävä suunnittelu ottaa huomioon erilaiset tarpeet ja pyrkii löytämään parhaat vaihtoehdot myös ympäristön kannalta. Julkisen liikenteen houkuttelevuutta voidaan parantaa kaavoituksen avulla esimerkiksi lisäämällä julkisen liikenteen tarvitsemia nopeita laatuväyliä.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Asianmukaisesti hinnoiteltu tonttipolitiikka on eräs tapa houkutella yrityksiä kuntaan ja lisätä sitä kautta työllisyyttä. Halpojen tonttien polittiikkaa ei saa kuitenkaan toteuttaa huomioimatta ympäristöä.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Hyvällä suunnittelulla ja maankäyttöpolitiikalla voidaan turvata sekä ympäristön että ihmisten tarpeet.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Turvapaikan hakijoista huolehtiminen on kaikkien suomalaisten ja kaikkien kuntien yhteinen asia. Keskittymisen välttämien on myös paras tapa kotiuttaa tuevapaikan hakijoita.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjojen lainaus tulee pitää ilmaisena ja kaikkien saatavilla. Kirjaston tarjoamista muista palveluista voidaan periä korvausta.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Ihmisillä on erilaisia tarpeita myös asumisen suhteen. Kunnallisen vuokra-asumisen hintataso pitää kuitenkin pitää sellaisella tasolla, että kaikilla on siihen mahdollisuus.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Tilanne on nykyisellään kohtalaisen hyvällä tasolla. Pirkkalan kunnalla on urheilupaikkatarpeiden lisäksi monia tärkeämpiä kohteita, jotka vaativat suuria panostuksia lähivuosina. Tällaisia ovat kunnan peruspalveluihin kuuluvat, sisäilmaongelmista, kärsivät koulut, päiväkodit ja muut toimitilat.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Joukkoliikenne on tärkeä ja lisäpanostusta vaativa liikennemuoto, mutta sen ulottaminen maan/ kunnan jokaiseen kolkkaan on taloudellisesti mahdotonta. Maankäyttöpolitiikalla on mahdollisuus ohjata asutuksen keskittymistä ja joukkoliikenteen saavutettavuutta.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Kunnan on oltava mukana Tampereen ratikassa ja sen reitti tulee ulottaa Pirkkalaan asti

Ehdokkaan kommentti

Ratikka on erittäin hyvä osa tulevaisuuden liikenneratkaisuja. Tulevien maankäyttöratkaisujen avulla tulee mahdollistaa ja huomioida raitiotieverkoston tarjoamat ja vaatimat mahdollisuudet.

2. Pirkkalan pitää luopua pormestarimallista

Ehdokkaan kommentti

Pormestarimalli on tuonut päätöksentekoon avoimmuutta ja uusia tuulia.

3. Pirkkalalle sosiaali- ja terveysyhteistyö Vesilahden kanssa on rasite

Ehdokkaan kommentti

Yhteistyö on mahdollistanut laadukkaan perusterveyshuollon säilymisen molemmissa kunnissa.

4. Yritystontteja on Pirkkalassa tyhjillään - kunta kaavoittaa liikaa yritystontteja

Ehdokkaan kommentti

Pirkkalalla ei tällä hetkellä ole juurikaan vapaita yritystontteja.

5. Tampereen ympäryskunnat (Tampere, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä ja Kangasala) pitää yhdistää yhdeksi kaupungiksi

Ehdokkaan kommentti

Tampereen ympäristökunnat ovat "ihmisen" kokoisia kuntia, jotka pystyvät tuottamaan kuntalaisten tarvitsemia palveluita laadukkaasti, mutta samalla kustannustehokkaasti.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Elämä on täynnä muutoksia ja jokaisella aikakaudella on varmasti omat hyvät kuin myös huonot puolensa.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Hyvä johtajuus perustuu yhteistyöhön, keskusteluun ja parhaan mahdollisen lopputuloksen etsimiseen. Tämä vatii usein kompromisseja.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki ovat tärkeitä arvoja, mutta utelias ja itsenäinen lapsi/ nuori pystyy myös käyttäytymään asiallisesti ja olemaan muut kanssaihmiset huomioiva.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Ihminen on osa luonnon ekosysteemiä, jonka toimintaan kuuluu luontaisena osana kilpailu olemassa olevista resursseista.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Suomessa on yksi maailman parhaista koulutusjärjestelmistä, joka mahdollistaa kaikille samanlaiset mahdollisuudet eri ammatteihin valmistaviin jatko-opintoihin. Toivottavaa on, että jokainen pystyisi rakentamaan itselleen sellaisen tulevaisuuden, joka mahdollistaa oman onnellisuuden.

Vaalikoneen etusivulle