Riikka Karppinen Valitaan

Vaalikone Sodankylä

Vaalilupaukseni

  1. Lupaan kehittää kuntaa kestävästi ja puolustaa kunnallisten palveluiden säilymistä Sodankylässä ilman niiden tarpeetonta yksityistämistä.
  2. Lupaan puolustaa puhdasta lähiympäristöä, sivistys-, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluita sekä edistää kunnan viihtyisyyttä ja ilmapiiriä.
  3. Lupaan olla kuntalaisten käytettävissä, toimia aktiivisena ja luotettavana valtuutettuna sekä rohkeana edunvalvojana.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen aktiivinen ja rohkea, luotettava ja valtakunnallisesti verkostoitunut vaikuttaja. Tuon päätöksentekoon avoimuutta, uusia ideoita ja uskallusta puolustaa kuntalaisten mielipiteitä.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan edistää päätöksiä, joilla tuetaan Sodankylän kestävää kehittymistä, asetetaan kuntalaisten hyvinvointi ja toimivat palvelut talouden ja rakenteiden edelle sekä tuoda päätöksentekoon inhimillistä, ympäristön huomioivaa ja tulevaisuuteen katsovaa näkökulmaa.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
työntekijä
Koulutus
ylioppilas
Kielitaito
suomi
ruotsi
englanti
saksa
venäjä
viro

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kunnan- tai kaupunginvaltuusto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
500- 1 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei taloudellisia sidonnaisuuksia.
Vuositulot
20 000-30 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Avopuoliso sekä läheisesti myös vanhemmat, isoveli ja sukulaiset.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Luonto, kulttuuri, lukeminen ja liikunta sen monissa muodoissa: pääsääntöisesti hiihto, retkeily, kalastus, metsästys, kuntosali ja uinti.
Toimin myös aktiivisesti monissa järjestöissä.
Uskonnollinen yhteisö
evankelis-luterilainen kirkko
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Siirtyminen jatko-opintoihin tai työharjoitteluun ehkäisee nuorten riskiä syrjäytyä ja tarjoaa tärkeässä nivelvaiheessa olevalle nuorelle väylän kehittää vielä omaa osaamista ja edetä kohti työelämää.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Suunta on mielestäni oikea. Varhaiskasvatuksella on todettu olevan lapsen kasvun ja kehityksen kannalta suuri myönteinen merkitys ja se luo myös tasa-arvoa ja mahdollisuuksia erilaisista taustoista tuleville lapsille. Kannatan sitä, että maksuttoman varhaiskasvatuksen käytännön toteuttamisen malleja selvitettäisiin siksi myös Sodankylässä.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Kasvisruokaa kohtaan on edelleen monia aiheettomia epäluuloja. Tutkimusten mukaan suomalaiset syövät keskimääräisesti liian paljon lihaa, mikä aiheuttaa kuormitusta paitsi ympäristölle, myös terveydelle. Yksi kasvisruokapäivä viikossa totuttaisi lapset ja nuoret monipuoliseen, tasapainoiseen ruokavalioon ja tekisi tutuksi erilaisia kasvisvaihtoehtoja. Jo nytkin esimerkiksi pinaattilätyt ovat yksi koululaisten suosikkiruokia.
Kunnan tulee hankinnoissaan suosia lähiruokaa ja vähentää einesten määrää.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Maksuttomat tilat ovat kunnalta oivallinen kädenojennus tukea kunnassa tärkeää - ja usein vapaaehtoista - työtä tekeviä yhdistyksiä.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Koulujen opetusryhmiä ei ole mielestäni sopivaa enää entisestään kasvattaa, jotteivät haittavaikutukset, kuten opetuksen ja oppimisen häiriintyminen, ala yleistyä.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Turvallinen, arvokas ja hyvä vanhuus kuuluvat jokaiselle, ja kunnan tehtävä on taata tämän toteutuminen. Vanhuksilla on oltava tarvittaessa mahdollisuus palvelukotipaikkaan, mikäli kotihoidon resurssit eivät ole riittävät ja vanhuksen terveydentila tätä edellyttää.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Sote-uudistus on suuri muutos kunnan työntekijöille. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on mielestäni turvattava. Suurten muutosten keskellä on kaikkien etu, että juuri kokenut ja tehtävänsä osaava henkilöstö pidetään mukana.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on ensiarvoisen tärkeää. Sodankylässä kuitenkin myös sijainnilla ja välimatkoilla on palveluiden saavutettavuuden ja toimivuuden kannalta hyvin suuri merkitys. Toimivat peruspalvelut pitää tämän vuoksi pystyä järjestämään Sodankylässä. Siksi äänestin kuluneella valtuustokaudella esimerkiksi yöpäivystyksen siirtämistä Rovaniemelle vastaan.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen ei automaattisesti tuo palveluihin tehokkuutta ja kustannussäästöjä. Tehokkuus ja kustannussäästöt eivät myöskään voi olla ainoita perusteita palveluntarjoajia määritettäessä: esimerkiksi palveluiden laatu, toimivuus ja inhimillisyys ratkaisevat sitäkin enemmän.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Avohoito ei automaattisesti luo tai lisää turvattomuutta. Tärkeää tietenkin on, että avohoito toteutetaan hallitusti, kunkin potilaan yksilöllinen hoidontarve huomioiden ja lähiympäristön turvallisuudesta huolehtien.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen kunnalle jää edelleen lukuisia palveluita ja tehtäviä, joiden toiminta on katettava veroilla. Sosiaali- ja terveyspalveluiden osuus siirtyy pois kunnalta maakunnalle, mutta jäljelle jäävälle vero-osuudelle löytyy edelleen lukuisia lakisääteisiä käyttökohteita ja -velvoitteita.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Kuntalaisilla tulee olla oikeus vaikuttaa päätöksentekoon ja heitä koskeviin asioihin. Tämän vuoksi kuntalaisen täytyy saada jatkossakin valittaa asianmukaisesti heitä koskevista päätöksistä. Valitusoikeus on mielestäni yksi demokratian kivijaloista, ja hyvään hallintotapaan kuuluu asianosaisten mielipiteiden kuuleminen ja huomioiminen.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Sodankylän olosuhteissa on luonnollista, että yksityisautoilun korkea käyttöaste huomioidaan myös kaavoitusratkaisuissa. Silti mielestäni myös julkisen liikenteen toimivuuteen tulee panostaa, sillä se tarjoaa osallistumisen ja liikkumisen tasapuolisia mahdollisuuksia esimerkiksi sivukylissä asuville, vanhemmalle väestölle sekä lapsille ja nuorille - ja toki kaikille muillekin ajokortittomille.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Uusien yritysten houkuttelemiseksi ja monipuolisen elinkeinorakenteen luomiseksi kunnan on kaavoitettava yritystoimintaan sopivia alueita. Tontin hinnan lisäksi myös esimerkiksi kunnallistekniikalla sekä tontin sijainnilla ja saavutettavuudella on suuri merkitys.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Taloutta ja työpaikkoja ei pidä asettaa ympäristö- ja luontoarvojen edelle. Ajattelumalli on nykymaailmassa muutenkin vanhanaikainen, sillä menestyvä yritystoiminta ja ympäristöstä huolehtiminen eivät ole toisensa poissulkevia tekijöitä - usein jopa päinvastoin. Sodankylän ja Lapin rikkaus on nimenomaan puhdas luonto ja sen antimet, mikä näkyy myös esimerkiksi matkailun huimana kasvuna. On mielestäni lyhytnäköistä harjoittaa sellaista talous- ja elinkeinopolitiikkaa, joka tuhoaa omat vahvuutemme.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Kuntien on osallistuttava kokonsa ja voimavarojensa mukaan oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottamiseen. Etusijalle kuntapaikkojen tarjoamisessa on asetettava lapsiperheet, nuoret ja alaikäiset turvapaikanhakijat, kuten Sodankylässä 20 kiintiöpakolaisen vastaanottopäätöksessä tehtiinkin.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Kirjaston palveluiden tulee olla jatkossakin kaikille maksuttomia.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Kunnan vuokra-asuntojen tulorajoilla voidaan huolehtia siitä, että myös esimerkiksi nuorille ja pienituloisille on tarjolla vuokra-asuntoja. Siksi pidän niitä tarpeellisina.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Hyvät liikunta- ja harrastusmahdollisuudet ovat jatkossakin asia, joita kunnan tulee tarjota ja joihin tulee panostaa.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Toimivan joukkoliikenteen tulee tarjota jokaiselle tasavertainen pääsy palveluiden äärelle. Erityisen tärkeää tämä on lapsille ja nuorille, lapsiperheille ja iäkkäämmälle väestölle sekä sivukylissä asuville.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Sodankylän tulee säilyä itsenäisenä kuntana.

2. Sodankylän tulee panostaa enemmän Luoston kehittämiseen.

Ehdokkaan kommentti

Matkailuala on Lapissa huimassa nousussa, minkä vuoksi myös Luoston potentiaali olisi kaikin keinoin hyödynnettävä aluetta markkinoimalla, luomalla omaleimainen brändi ja uusia innovaatioita sekä tarjoamalla elämyksiä, jotka jäävät matkailijoiden mieleen.

3. Sakatin alue pitää kaavoittaa kaivostoimintaan.

Ehdokkaan kommentti

Sodankylän kunta ei ole hyötynyt Kevitsan kaivoksesta läheskään toivotulla tavalla: kaivosyhtiön maksamat verot ovat jääneet huomattavasti odotettua alakanttiin ja kunnan asukasmäärä on pienentynyt. Suurin yhteisöveronmaksaja on Kakslauttasen matkailuyritys, eikä Kevitsa ole edes kymmenen suurimman joukossa.
Kuten Sodankylässä on nähty, kansainväliset kaivosyhtiöt suosivat ulkomaalaista- ja ulkopaikkakuntalaista reissutyövoimaa, joiden kautta kunta ei saa verotuloja, vaikka palvelut on kuitenkin kustannettava. Tämä on aikaansaanut kunnan velkaantumisen. Kaivosyhtiöiden toiminta on lyhytaikaista ja omat voitot maksimoivaa. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu jäävät puolestaan kunnan harteille.
Tällä erää Suomessa kaivoslaki ei mene suomalaisten etujen ehdoilla, minkä vuoksi en kannata kansallisomaisuutemme luovuttamista ulkomaisille kaivosyhtiöille ilmaiseksi ja niin, että jälkityöt ja ympäristöongelmat jäävät parikymmenvuotisen kaivostoiminnan loputtua meille. Suojelualueet on suojeltu harvinaisten luontoarvojensa vuoksi laissa yhteisten päätösten nojalla, ja siksi pitäisi olla selvää, että päätöstä kunnioitetaan ja puhdasta luontoa säilytetään myös meidän jälkeemme tuleville sukupolville. Suojelualueille kaivokset eivät kuulu - siitä rajasta on pidettävä kiinni.

4. Terveyskeskuksen ilta- ja viikonloppupäivystys pitäisi palauttaa Sodankylään.

Ehdokkaan kommentti

Terveyskeskuksen ilta- ja viikonloppupäivystys tulee ehdottomasti palauttaa takaisin Sodankylään. Kuluneella valtuustokaudella äänestin päivystyksen siirtämistä vastaan, mutta suuret puolueet veivät heikennyksen valtuustossa läpi. Siirto oli mielestäni huomattava riskipäätös kuntalaisten terveyden ja turvallisuuden kannalta. Sivukylistä matkat päivystykseen Rovaniemelle ovat kohtuuttoman pitkiä ja esimerkiksi yötyötä tekeville tilanne luo turvattomuutta. Vireänä Keski-Lapin kuntana meidän tulee järjestää päivystys kunnassamme lähellä ihmisiä.

5. Sodankylän pitää luopua Elokuvajuhlien ja Luosto Classicin tukemisesta.

Ehdokkaan kommentti

Elokuvajuhlat ja Luosto Classic tuovat kunnalle kansainvälistä, kaivattua näkyvyyttä. Niiden tukeminen on samalla Sodankylälle näkyvää mainostyötä ja siksi niitä pitää mielestäni tukea.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Suomalainen yhteiskunta on kehittynyt monin tavoin parempaan suuntaan esimerkiksi tasa-arvon, koulutuksen, terveydenhuollon ja kestävän kehityksen näkökulmista. Kaikki yhteiskunnan epäkohdat ja ongelmat eivät kuitenkaan ole ratkenneet ja siksi paremman yhteiskunnan eteen onkin etsittävä koko ajan uusia ratkaisuja.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Uskon, että parhaisiin lopputuloksiin päästään aina yhteistyössä ja kompromissien kautta. Hyvä johtaja kuulee kaikkia ja pyrkii löytämään ratkaisut tasapuolisesti ilman kenenkään osapuolen ylikävelyä - se on nykyaikaista ja hyvää johtamista.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Utelisuus ja itsenäisyys sekä hyvät käytöstavat ja tottelevaisuus eivät tietenkään poissulje toisiaan. Mutta, jos pitää valita, uteliaisuus ja itsenäisyys avaavat takuulla kiinnostavia ovia ja voivat aikaansaada kaikenlaista uutta.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Kysymys on aika ikävä. Elämässä on monenlaista kilpailua ja haasteita, mutta pohjimmiltaan tämä kysymys antaa kovin vääristyneen kuvan elämästä. On tärkeää että myös niistä, jotka eivät kykene tähän kilpailuun, pidetään juuri siksi huolta.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Yhteiskunnan tasa-arvoisuus on yksi kaikkein perustavanlaatuisimmista arvoista. Kuntatasolla tasa-arvo tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että jokaisesta huolehditaan ikään, sukupuoleen tai varallisuuteen katsomatta ja siitä haluan myös omassa toiminnassani pitää kiinni.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Valitettavasti yhtäläiset mahdollisuudet eivät vielä kaikilta osin Suomessa toteudu. Epätasa-arvoisilla mahdollisuuksilla ja lähtökohdilla voi olla kauaskantoisia vaikutuksia: esimerkiksi koulutuksen periytyvyyden on tutkittu vaikuttavan merkittävästi lasten ja nuorten myöhempään elämään. Myös muun muassa työmarkkinat ovat sukupuolten välillä jakautuneet.

Vaalikoneen etusivulle