Iiris Suomela Valitaan

Vaalikone Tampere

Vaalilupaukseni

  1. Panostetaan pyöräilyn ja joukkoliikenteen kehittämiseen ja ekologisesti kestävään kaupunkisuunnitteluun. Tiivis kaupunki on elävä kaupunki!
  2. Edistetään yhdenvertaisuutta kouluissa. Tarjotaan opettajille täydennyskoulutusta esimerkiksi sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta.
  3. Puolustetaan jokaisen lapsen oikeutta varhaiskasvatukseen. Perutaan hallituksen leikkaukset ammatillisesta koulutuksesta Tampereella.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Vihreiden nuorten puheenjohtajana olen oppinut, että politiikassa tärkeintä on osata keskustella ja kuunnella.Tätä asennetta toisin valtuustoon kokemuksen ja opintojen tuoman asiantuntemuksen lisäksi.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Haluan tehdä Tampereesta kaupungin, jossa kaikki tuntevat olonsa tervetulleiksi ja yhdenvertaisuutta edistetään määrätietoisesti.
Koulutukseen on panostettava tasa-arvon ja kestävän tulevaisuuden edistämiseksi. Toinen minulle tärkeä tavoite on hiilivapaa Tampere. Ilmastonmuutoksen hidastaminen vaatii fiksumpaa rakentamista, julkisen liikenteen kehittämistä, pyöräteitä ja fossiilisista polttoaineista luopumista. Yksi tavoitteistani on saada Tampereelle oma kaupunkipyöräjärjestelmä.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
yksityinen
Ammattiasema
opiskelija
Koulutus
ylioppilas
Kielitaito
suomi
englanti
saksa

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä
kuntayhtymä tai maakuntahallinto

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
3 000 - 5 000 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
21-50%
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
yksityiset lahjoitukset
Taloudelliset sidonnaisuudet
Ei ole
Vuositulot
alle 20 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Avopuolison lisäksi perheeseeni kuuluvat vanhempani, pikkuveljeni ja isovanhempani.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Vapaa-ajalla juoksen ja käyn kuntosalilla. Lisäksi lukeminen on lähellä sydäntäni. Viihdyn niin yhteiskunnallisen journalismin kuin runojen parissa. Tärkeintä minulle on perheen kanssa vietetty aika.
Uskonnollinen yhteisö
ei kuulu kirkkoon tai muuhun uskonnolliseen yhteisöön
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Nuoria ei voi velvoittaa toisen asteen koulutukseen ilman, että koulutuksen saavutettavuutta kehitetään varsinkin syrjäseutujen ja ammatillisen koulutuksen osalta. Tällä hetkellä jokaisella nuorella ei ole mahdollisuutta jatkaa opintoja peruskoulun jälkeen edes etäisesti itseään kiinnostavalla alalla.
2010-luvulla on vaikea pärjätä pelkällä peruskoulupohjalla. Siksi niin lukioihin kuin ammatilliseen koulutukseen on syytä panostaa. Näin varmistetaan, että suomalaisten osaaminen kehittyy alati muuttuvan työelämän mukana eikä kukaan jää jälkeen.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Maksuton koulutus on yksi Suomen tärkeimmistä menestystekijöistä, joka tulisi laajentaa koskemaan myös varhaiskasvatusta. Kannatan Vihreiden mallia, jossa tarjotaan kaikille lapsille oikeus neljän tunnin maksuttomaan varhaiskasvatukseen päivässä. Tällöin lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ei olisi kiinni vanhempien työllisyystilanteesta tai tuloista.
Tuloeroja kannattaa tasata muutoin kuin päivähoitomaksujen kautta. Lisäksi korkeat päivähoitomaksut heikentävät pahimmillaan naisten työllisyyttä.
Pitkällä aikavälillä tulee siirtyä maksuttomaan varhaiskasvatukseen, jotta jokaisen lapsen oikeus varhaiskasvatukseen toteutuu.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Käytännössä Tampereen kouluissa on jo nyt vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä, sillä ei ole taloudellisesti järkevää tarjota joka päivä lihaa. WWF:n selvityksen mukaan useissa Suomen kunnissa - mukaan lukien Tampereella - tarjotaan kouluissa jopa epäterveellisen paljon lihaa. On hyvä, että lapset ja nuoret oppivat syömään terveellisemmin, monipuolisemmin ja ympäristöystävällisemmin.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Elävä ja hyvinvoiva kaupunki nojaa monipuoliseen kulttuuritarjontaan, jossa järjestöillä on todella merkittävä rooli. Tilojen tarjoaminen on kannattava panostus kaupunkilaisten hyvinvointiin ja kaupungin elinvoimaan.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Olennaisinta on, että opetusryhmissä on riittävästi opettajia ja koulunkäyntiavustajia suhteessa oppilaiden määrään. Tämä ei aina toteudu. Erityisesti lisäpanostuksia suhteessa nykyiseen tarvitaan opetusryhmiin, joihin kuuluu erityistä tukea kaipaavia oppilaita.
On ehdottoman hyvä asia, että esimerkiksi oppimisvaikeuksista huolimatta oppilaat ovat samassa ryhmässä kaikkien muiden kanssa. Tarvitaan vain riittävästi resursseja, jotta ryhmäkoot voidaan pitää riittävän pieninä ja jotta koulunkäyntiavustajia on mahdollista palkata. Riittävän pienet ryhmäkoot mahdollistavat niin erityistä tukea vaativien kuin nopeammin edistyvien oppilaiden yksilökohtaisen kehityksen tukemisen.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Vanhustenhoidon suunnittelun päätavoitteena on oltava, että vanhusta hoidetaan hänen tarpeisiinsa ja toiveisiinsa sopivimmalla tavalla. Tämä periaate ei voi toteutua, ellei vanhustenhoitoon panosteta enemmän sekä kotihoidon että laitoshoidon osalta.
Tällä hetkellä rahapula näkyy sekä kodeissa että laitoksissa etenkin heikompiosaisiin ja yksinäisiin vanhuksiin kohdistuvina laiminlyönteinä. Valitettavasti rahapula on aiheuttanut myös tilanteita, joissa jatkuvaa hoivaa tarvitsevat vanhukset eivät pääse asianmukaisen hoidon piiriin palvelukotiin.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Julkisen sektorin tulee olla vastuullinen työnantaja, eli mikäli YT-neuvotteluja joudutaan käymään, mahdolliset irtisanomiset tulee tehdä vastuullisesti.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Kansalaisten hyvinvointi ja yhdenvertaisuus on mielestäni hyvinvointivaltion ensisijainen tavoite. Sijainnin sijaan on mielekkäämpää kiinnittää huomiota palvelujen saavutettavuuteen. Tampereen kaltaisissa suurissa kaupungeissa pelkkien etäisyyksien mittaamista olennaisempaa on, että palvelut ovat hyvien liikenneyhteyksien päässä. Kaikilla ei ole mahdollisuutta yksityisautoiluun, joten etenkin joukkoliikenteeseen, pyöräilyyn ja kävelyyn kannattaa panostaa.
Varsinkin syrjäseuduilla kannattaa panostaa liikkuviin palveluihin, kuten esimerkiksi Etelä-Karjalassa on menestyksekkäästi tehty.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Olennaisinta on, että terveyspalvelut ovat laadukkaita ja yhdenvertaisesti saatavilla asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Tämä tavoite saavutetaan parhaiten järjestelmällä, joka nojaa vahvasti julkiseen sektoriin ja alueelliseen yhteistyöhön yli kuntarajojen.
Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinoistuminen ja ulkoistaminen johtaa kasvaviin terveys- ja elinikäeroihin sosioekonomisten ryhmien välillä. Eriarvoisuus kasvattaa kustannuksia pitkällä aikavälillä, minkä vuoksi tasa-arvoa on edistettävä kaikin mahdollisin keinoin.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Hyvinvointivaltion tehtävä on taata mielenterveystyön ammattilaisille riittävät resurssit, jotta jokainen potilas saa tilanteensa vaatimaa hoitoa. Monelle avohoito on paras ratkaisu, sillä avohoito takaa potilaalle mahdollisuuden jatkaa tavallista arkea ammattilaisten tuella ja päästä hiljalleen omille jaloilleen. Turvattomuutta avohoito ei lisää, ellei jossakin kohtaa hoitoketjua tapahdu harvinaisen vakavaa virhearviointia.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä verouudistus on vielä kesken. Selvää kuitenkin on, että kun sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy maakunnille, on myös riittävän osan verotuloista siirryttävä kunnilta maakunnille. Tilanne on kuitenkin vielä hyvin epäselvä.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää, että kuntalaisille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa omaan elinympäristöönsä. Samalla tulee varmistaa, että valitusten käsittelyyn panostetaan riittävästi, jotta valitukset eivät hidasta päätöksentekoprosesseja kohtuuttomasti.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Uusi yleiskaava antaa hyvät mahdollisuudet tehdä edistyksellistä liikennepolitiikkaa. Tällä hetkellä kaavoituksessa kuitenkin suositaan autoilijoita mielestäni edelleen liikaa, vaikka suunta onkin kohti parempaa.
Useiden selvitysten ja tutkimusten mukaan Tampereella autoilu on jo nyt varsin sujuvaa. Sen sijaan joukkoliikenteessä on kehittämisen varaa jo pelkästään nopeasti kasvavan kysynnän takia - ilmastonmuutoksesta ja pienhiukkaspäästöistä puhumattakaan.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Halvan tonttimaan tarjoaminen ei ole mitenkään optimaalinen tapa tukea yrityksiä. Tyhjää tonttimaata tärkeämpää olisi tarjota joustavia tilaratkaisuja pienten yritysten käyttöön, jotta Tampere olisi hyvä alusta myös uusille ja aloitteleville yrityksille.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Elämämme perusedellytykset sekä kaikki muukin materiaalinen on peräisin ympäristöstä. Ilman ympäristön suomia luonnonresursseja ja sopivia elinolosuhteita ei olisi mitään - ei varsinkaan talouskasvua tai työpaikkoja. Pitkällä aikavälillä ei ole edes taloudellisesti kannattavaa tavoitella lyhytaikaista taloudellista etua maailman väestön ja tulevaisuuden sukupolvien elinehtojen toteutumisen kustannuksella.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen on moraalinen velvollisuutemme hyvinvoivana ja turvallisena maana. Ihmisarvoinen ja turvallinen elämä kuuluu jokaiselle kansalaisuudesta ja etnisyydestä riippumatta. Siksi Suomen ja Tampereen on autettava hätää kärsiviä.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää, että kirjastot ovat maksuttomasti jokaisen käytettävissä. Nykyinen kirjastojärjestelmä on yksi tehokkaimmista tavoista edistää yhdenvertaisuutta etenkin lasten ja nuorten keskuudessa.
Oikeudenmukaisin ja tehokkain tapa rahoittaa julkisia palveluja on verotus, ei erinäiset käyttömaksut.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

Ehdokkaan kommentti

Jonkinlaiset tulorajat on kuntien vuokra-asunnoilla oltava, jotta tuettu asuminen kohdentuu apua eniten tarvitseville. Samalla on huolehdittava, että tulorajat eivät aiheuta kohtuuttomia kannustinloukkoja. Pahimmillaan liian jäykästi määritellyt tulorajat tarkoittavat, että esimerkiksi keikkaluontoista työtä tekevä pienituloinen joutuu kieltäytymään töistä pitääkseen asuntonsa. Tiukkojen rajojen sijaan on syytä harjoittaa yksilökohtaista harkintaa. Näin tulorajat eivät rakenna jyrkkiä esteitä työnteolle ja muulle taloudelliselle toimeliaisuudelle.
Kestävin ratkaisu suurten kaupunkien suhteettoman nopeasti nouseviin vuokriin on asuntorakentamisen lisääminen. Niin kauan kuin vuokra-asuntoja on paljon vähemmän kuin asuntoa kaipaavia, niistä voidaan pyytää ja pyydetäänkin todella korkeaa vuokraa. Asunnontuotannon lisääminen muun muassa tiiviimmällä maankäytöllä ja täydennysrakentamisella onkin yksi keskeisimmistä keinoista helpottaa pienituloisten tilannetta kaupungeissa. Lisärakentamisen vastustaminen pahentaa köyhien ja pienituloisten tilannetta.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Urheiluharrastusten tukeminen on todella kannattavaa toimintaa varsinkin lasten ja nuorten kohdalla. On paljon järkevämpää tukea urheilua kuin maksaa myöhemmin terveysongelmien hoidosta.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Hyvin harvaan asutuilla seuduilla tämä on epärealistinen tavoite. Tampere ei kuitenkaan ole yksi niistä. Täällä on täysin mahdollista suunnitella joukkoliikenne niin, että se sujuvoittaa jokaisen tamperelaisen arkea.
Järkevästi suunnitelluilla ja uusinta teknologiaa hyödyntävillä joukkoliikenneratkaisuilla päästään kustannustehokkaasti tilanteeseen, jossa yksityisauton omistaminen ei ole yhdellekään tamperelaiselle välttämätöntä palveluiden äärelle pääsemiseksi.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Tampereen tulee luopua Keskuspuhdistamo-hankkeesta ja uudistaa nykyiset puhdistamot

Ehdokkaan kommentti

Keskuspuhdistamo-hankkeen suunnittelu on jo pitkällä ja perustuu varsin kattavaan tutkimustietoon. En näe mitään syytä vastustaa hanketta.

2. Koko Hämeenkadulla pitää sallia henkilöautoilu myös ratikka-aikana

Ehdokkaan kommentti

Jos ihmisten halutaan viihtyvän Hämeenkadun ravintoloissa, kahviloissa ja kaupoissa, Hämeenkatu kannattaa pitää joukkoliikennekatuna.
Jo pelkästään busseilla saadaan kuljetettua huomattavasti enemmän ihmisiä keskustaan ja sen läpi kuin autoilla saataisiin ikinä kulkemaan - ratikasta puhumattakaan. Meillä ei vain ole riittävästi tilaa, jotta jokainen voisi tulla keskustaan autolla.

3. Eteläpuisto tulee säilyttää puistona

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää, että varsinkin ranta-alue säilytetään kaikille avoimena virkistysalueena. Rakentaminen on tehtävä luonnon ja kaupunkilaisten viihtyvyyden ehdoilla.

4. Isot hankkeet on jäädytettävä valtuustokauden ajaksi, jotta peruspalvelut saadaan kuntoon

Ehdokkaan kommentti

Peruspalvelut ja isot hankkeet eivät sulje toisiaan pois. Päinvastoin, monesti kunnan perustoimintojen kehittäminen vaatii isompia uudistuksia ja parannuksia.

5. Tampereen ympäryskunnat (Tampere, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä ja Kangasala) pitää yhdistää yhdeksi kaupungiksi

Ehdokkaan kommentti

Tampereen seudulla kuntaliitokset eivät toisi juurikaan lisäarvoa. Sen sijaan alueellista yhteistyötä on hyvä vahvistaa.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Elinajanodote on pidentynyt, koulutustaso on noussut ja suomalaiset ovat yhä terveempiä. Vaikka eriarvoisuus on viimeisen kahden vuosikymmenen aikana lisääntynyt, pääosin suomalaiset elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Nykyaikana etenkin demokraattiset valtiot tarvitsevat johtajia, jotka ymmärtävät moninaisuutta ja osaavat sovittaa yhteen erilaisia näkökulmia. Varsinkin Suomen kaltaisessa monipuoluejärjestelmässä on tärkeää, että poliittiset johtajat osaavat toimia yhteistyössä ja tehdä tarvittaessa kompromisseja.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Nämä kaksi asiaa eivät mielestäni sulje toisiaan pois. On tärkeää, että lapsi osaa itsenäisesti kohdella muita ihmisiä kunnioituksella.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Yhteisöllisyys on tärkeä osa ihmisyyttä ja ilman yhteistyötä emme selviäisi. En siis allekirjoita väittämän raadollista maailmankuvaa.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Tuloerot ja muu eriarvoisuus on yhteydessä lapsiköyhyyteen sekä eroihin terveydessä ja eliniänodotteessa. Mitään edellä mainituista - varsinkaan lasten eriarvoisuutta - ei voida pitää moraalisesti hyväksyttävinä tai oikeudenmukaisina.
Kärjistyessään eriarvoisuus lisää esimerkiksi sosiaali- ja terveyskuluja. Ongelmia olisi syytä ennaltaehkäistä pyrkimällä mahdollisimman laajaan yhteiskunnalliseen tasa-arvoon.
Lisäksi OECD:n mukaan tuloerot haittaavat merkittävästi talouskasvua, jolloin ne ovat haitallisia myös kansantaloudelle.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Valitettavasti näin ei ole. 1990-luvun lamaa seurannut hyvinvointivaltion heikentäminen on johtanut siihen, että tuloerot ovat kasvaneet Suomessa eniten Euroopassa vuodesta 1980. Lisäksi terveys- ja elinikäerot sekä lapsiköyhyys ovat kasvaneet voimakkaasti. Myös koulutuksen periytyminen on vahvistunut: vähemmän koulutettujen vanhempien lapset pärjäävät koulussa aiempaa huonommin suhteessa ikätovereihinsa.

Vaalikoneen etusivulle