Sari Ahola

Vaalikone Tampere

Vaalilupaukseni

  1. Ihmiselämän arvostaminen on lähtökohtani ja toimintaani ohjaa kristillinen maailmankuva.
  2. Tahdon edistää lapsiperheiden hyvinvointia ja arjessa selviytymistä sekä yhteisöllisyyttä. Haluan inhimillisempää otetta perhepolitiikkaan.
  3. Haluan, että kristillinen tasajako toteutuu, jolloin jokainen kuntalainen saa laadukkaita lähipalveluita tarpeensa mukaan yhdeltä luukulta.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Olen pitkän linjan kasvattaja. Tahdon vaikuttaa perheiden hyvinvointiin myös päätöksenteossa. Ihmiselämän arvostaminen on lähtökohtani ja toimintaani ohjaa kristillinen maailmankuva.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Edistän lapsiperheiden hyvinvointia ja arjessa selviytymistä. Haluan inhimillisempää otetta perhepolitiikkaan. Vanhempien tulee saada riittävästi tukea ja kotihoidon tuen kuntalisä on säilytettävä. Puolustan nuorten oikeuksia korkeatasoiseen koulutukseen ja työllistymiseen elinkeinoelämän tarpeet huomioon ottaen. Työnteko on tehtävä kannattavaksi. Terveyden edistämiseen, ongelmien ennaltaehkäisyyn sekä ympäristöstä huolehtimiseen tulee panostaa. Haluan edistää yhteisöllisyyttä ja välittämistä.

Linkit

Työ ja koulutus

Työnantaja
julkinen
Ammattiasema
korkeakoulututkintoa vaativa tehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
0 %
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
ei ulkopuolista vaalirahoitusta
Vuositulot
alle 20 000 euroa
Sijoitusten arvo (esim. osakkeet - rahastot)
ei sijoituksia

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
kyllä
Perheeseeni kuuluu:
Aviomies, yli 30 v. naimisissa. Neljä aikuista lasta: lääkäri 27 v., perhetyöntekijä 25 v. KD:n ehdokkaana Helsingissä, fysioterapeutti 23 v. ja nuorin kävi armeijan, nyt ammattikorkeakoulussa 20 v.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Olen perhekeskeinen ihminen. Vietän paljon aikaa aviomieheni sekä aikuisten lasteni kanssa. Nautin taiteesta ja tanssista. Kristillinen yhteisöllisyys ja hengellinen vakaumukseni antaa voimaa arjessa.
Uskonnollinen yhteisö
muu kristillinen kirkko tai yhteisö
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää, että kunnan jokainen nuori saa opiskelupaikan peruskoulun jälkeen. Opiskelun keskeyttämisvaarassa olevat tai jo keskeyttäneet on tavoitettava oppilaitoksissa nopeasti, jotta nuoren koulutuspolku voidaan päivittää. Tahdon kehittää laadukasta opetusta ja turvata nuorille paremman tulevaisuuden. Tavoitteeni on investoida nykyistä enemmän koulutukseen. Laadukas ja monipuolinen koulutus on kunnan kilpailuvaltti.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Maksut ovat jo nyt varallisuuden mukaan porrastettu ja osa saa jo nyt hoidon ilmaiseksi. Näissä säästötalkoissa ei ole varaa antaa palvelu hyvätuloisille ilmaiseksi. Tahdon turvata päivähoitopaikkojen riittävän määrän muun muassa puolustamalla kotihoidon tuen ja yksityisen hoidon tuen kuntalisiä, joilla saadaan aikaan sekä säästöjä päivähoitokuluista että joustavuutta perheiden arkeen. Laadukkaan päivähoidon ja varhaiskasvatuksen rinnalla korostan lasten kotihoidon mahdollistamista esiopetusikään saakka. Perhevapaisiin ja kodinhoidon tukeen esitän valtakunnan tasolla parannuksia. Perhevapaajärjestelmä tulee uudistaa joustavaksi ja perheiden erilaiset tilanteen huomioon ottavaksi. Näen myös isovanhempien ja muun lähisuvun roolin tärkeänä lapsiperheiden arjessa. Perheillä on oltava mahdollisuus valita vapaasti lapsen hoitomuoto. Alle kolmevuotiaan kotihoidolle on säilytettävä myös jatkossa vähintään nykyisen kotihoidon tuen suuruinen tuki. Kotihoidontuen puolittaminen molemmille vanhemmille ei palvele perheiden valinnanvapautta, ja se olisi myös kallis ja sääntelyä lisäävä ratkaisu.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Suosin terveellistä ja monipuolista kasvispainotteista lähiruokaa. Uusi hankintalaki mahdollistaa lähiruuan suosimisen sekä pienten ja keskisuurten yritysten markkinoille pääsyn mm. tekemällä osatarjouksia kilpailutuksiin.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Yhteisöllisyyttä edistävien kansalaisjärjestöjen toimintaa
tuetaan esimerkiksi antamalla heidän käyttää kaupungin tiloja
maksutta. Tuen urheiluseurojen ja vapaamuotoisten harrastusryhmien toimintaa, esimerkiksi selkeyttämällä tilojen varausjärjestelmää ja lisäämällä käyttöastetta. Harrastamisen mahdollisuuksia on lisättävä koulupäivän yhteyteen. Yhteiskunnan on huolehdittava kulttuuripalvelujen monipuolisuudesta ja siitä, että asiakasmaksut pysyvät kohtuullisina. Lasten kulttuurin ja kristillisen kulttuurin edistäminen on tärkeää. Kansallisten kulttuuri- ja taidelaitosten elinvoimaisuus on turvattava. Kulttuurialan toimijoiden yhteistoimintaa ja kansainvälistymistä on kehitettävä. Kulttuuritoimijoiden on kyettävä keräämään rahoitusta entistä enemmän yksityiseltä sektorilta.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Lapsilla on oltava riittävän pienet ryhmäkoot kouluissa ja päiväkodeissa. Ryhmäkoon määrittelemisessä on otettava huomioon oppilaiden erityistarpeet.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Kristillisdemokraattien mielestä jokainen ikäihminen ansaitsee arvokkaan vanhuuden. Vanhustenhoito on saatava sellaiselle tasolle, ettei vanhenemista tarvitse pelätä. Vanhustenhoitoa tapahtuu yhä enemmän kodeissa, jonne on tuotu kevyempiä palveluita. Kannatan tätä, kunhan vanhuksen toimintakyvyn ylläpidosta sekä arjesta selviytymisestä pidetään huolta. Kotipalvelua on kuitenkin paikoin vaikeaa saada, tai joskus laitoshoitoa tarvitsevia pidetään kotihoidossa. Pahimmillaan tämä on heitteillejättöä. Turvallinen vanhuus on kristillisdemokraateille ihmisoikeuskysymys, jota puolustamme. Kannatan omaishoidon lisäämistä. Esimerkiksi vanhustenhuollossa voidaan samanaikaisesti lisätä hyvinvointia ja saavuttaa merkittäviä säästöjä, kun tuki annetaan oikea-aikaisesti ja riittävän suuruisena. Hoitajien määrää onkin lisättävä, ei suinkaan vähennettävä! Hoitajien vähäinen määrä lisää paitsi vanhusten epäinhimillistä kohtelua, myös heikentää työssä jaksamista ja hoitotyön kiinnostavuutta. Kunnissa on huolehdittava riittävän ja ammattitaitoisen hoitajamitoituksen toteutumisesta.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

Ehdokkaan kommentti

Tahdon työpaikoille osaavat, kokeneet ja ammattitaitoiset työntekijät, jotka ajavat oikeudenmukaisesti sekä ihmisarvoisesti sosiaali- ja terveysalan asioita.
Sosiaali- ja terveydenhuolto tarvitsee rakenneuudistuksen, jossa palveluiden paino- pistettä siirretään perusterveydenhuoltoon ja sekä ennalta ehkäiseviin, hyvinvointia lisääviin peruspalveluihin.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen on ensisijaisen tärkeää palveluiden saatavuuden ja hoidon laadun parantamiseksi. Uudistuksessa tulee antaa valtakunnallinen julkinen palvelulupaus niistä palveluista joihin kansalaiset ovat veronmaksajina oikeutettuja. Uudistus voi parhaimmillaan tuoda merkittäviä kustannussäästöjä, hoidon integroinnin, kustannusten kasvun hillinnän sekä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen myöntä. Valinnanvapaus asteittain vasta siinä vaiheessa, kun järjestelmät on ensin saatu kuntoon. Uudistus ei saa johtaa palveluiden karsimiseen tai asiakasmaksujen nousuun. Valinnanvapautta tärkeämpää on turvata palveluiden saatavuus erityisesti kaupunkiseutujen ulkopuolella. Maakuntien eriarvoistuminen pitää pysäyttää. Suhtaudun maakuntahallintoon varauksella. Byrokratialla on pyrkimys ruokkia itse itseään ja kasvaa ajan saatossa, mikä voi viedä resursseja suorittavasta työstä.
Tahdon turvata ihmisille palvelut, jotka ovat nykyistä helpommin saavutettavissa ja tuotetaan entistä laadukkaammin ja edullisemmin. Kunnan rooli tulee muuttumaan merkittävästi maan hallituksen ajaman maakuntapohjaisen aluehallintouudistuksen myötä. Näen, että kunnan rooli ihmisten hyvinvoinnin ja yhteisöjen elinvoiman edistäjänä on vahva myös tulevaisuudessa. Kuntavaalit ohjaavat myös aluehallintouudistuksen suuntaa. Pidämme tärkeänä, että päätöksenteko säilyy lähellä ihmistä. Esimerkiksi kouluterveydenhuolto on säilytettävä kunnan vastuulla sote-uudistuksessa. Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien järjestämisvastuulle, mutta terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen jää myös kunnan tehtäväksi. Kunnan ja maakunnan tehtävien selventäminen on tältä osin tärkeää.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Tulevaisuuden yhteiskunta on sujuvan arjen yhteiskunta, jossa kansalaisen tarvitsemat palvelut on helposti tavoitettavissa lähipalveluina tai esimerkiksi yhden luukun peruspalvelukeskuksen tai mobiilipalvelujen kautta.
Tahdon turvata ihmisille palvelut, jotka ovat nykyistä helpommin saavutettavissa ja tuotetaan entistä laadukkaammin ja edullisemmin. Kunnan rooli tulee muuttumaan merkittävästi maan hallituksen ajaman maakuntapohjaisen aluehallintouudistuksen myötä. Näen, että kunnan rooli ihmisten hyvinvoinnin ja yhteisöjen elinvoiman edistäjänä on vahva myös tulevaisuudessa. Pidän tärkeänä, että päätöksenteko säilyy lähellä ihmistä.
Sosiaali- ja terveydenhuolto tarvitsee rakenneuudistuksen, jossa palveluiden painopistettä siirretään perusterveydenhuoltoon ja sekä ennalta ehkäiseviin, hyvinvointia lisääviin peruspalveluihin.
Kansalaisia pitää kohdella tasa-arvoisesti riippumatta siitä, missä he asuvat.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Kristillisdemokraatit suhtautuvat ostopalveluihin myönteisesti ja käytännönläheisesti. Emme aja ideologisesti sen enempää palvelujen yksityistämistä kuin niiden hoitamista julkisen organisaation kautta. Tarkastelemme palvelujen parasta tuotantotapaa kuntalaisen hyödyn näkökulmasta.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Ennaltaehkäisevä, riittävä ja oikea-aikainen tuki on turvattava mielenterveystyössä. Nuorten matalan kynnyksen mielenterveyspalveluille sekä perheiden tukipalvelulle ja perheneuvonnalle sekä lähisuhdeväkivaltaa kohdanneiden tukipalveluille on erityistä tarvetta. Päihdeongelmaisten hoitoonohjaus ja hoito tulee järjestää ripeästi ja kannustaen varhaiseen puuttumiseen.
Sosiaali- ja terveydenhuolto tarvitsee rakenneuudistuksen, jossa palveluiden paino- pistettä siirretään perusterveydenhuoltoon ja sekä ennalta ehkäiseviin, hyvinvointia lisääviin peruspalveluihin.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

Tavoitteenani on toisaalta estää verotason kohtuuton nousu ja toisaalta taata kuntien mahdollisuus hoitaa niille uudistuksen jälkeen jäävät lakisääteiset tehtävät ja investoinnit senkin jälkeen, kun sosiaali- ja terveyssektori siirtyvät pois kuntien vastuulta.
Tahdon turvata ihmisille palvelut, jotka ovat nykyistä helpommin saavutettavissa ja tuotetaan entistä laadukkaammin ja edullisemmin. Kunnan rooli tulee muuttumaan merkittävästi maan hallituksen ajaman maakuntapohjaisen aluehallintouudistuksen myötä. Näen, että kunnan rooli ihmisten hyvinvoinnin ja yhteisöjen elinvoiman edistäjänä on vahva myös tulevaisuudessa.
Kuntatalous velkaantuu. Hyvä taloudenhoito on minulle tärkeä arvo. Uudistuksia tarvitaan, jotta velkaantumista voidaan vähentää ja verojen nousukiito katkaista, mutta uudistus ei tarkoita samaa kuin leikkaustoimet.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Tahdon, että kuntalaiset voivat entistä kätevämmin jo valmisteluvaiheessa vaikuttaa kaavoitukseen antamalla palautteita ja ideoitaan sekä osallistumalla keskusteluun. Kaavojen ja kaavamuutosten esittäminen visuaalisen selkeästi kunnan verkkosivuilla auttaa kuntalaisia osallistumaan valmisteluun.
Kunnan saamat palautteet on käsiteltävä kunnan elimissä avoimesti keskustellen, että turhilta valituksilta vältytään. Lupaprosessien on sujuttava jouhevasti ja niiden kestolle on asetettava aikarajat.
Kaavoitus ja muut lupa-asiat on toteutettava avoimesti, johdonmukaisesti ja tarvittaessa nopeasti. Prosessin aikana tulee kuulla myös yrittäjiä.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Kaavoitus ja muut lupa-asiat on toteutettava avoimesti, johdonmukaisesti ja tarvittaessa nopeasti. Prosessin aikana tulee kuulla myös yrittäjiä. Liikenne- suunnittelussa tulee huomioida myös asiakasvirrat.
Tahdon, että kuntalaiset voivat entistä kätevämmin jo valmisteluvaiheessa vaikuttaa kaavoitukseen antamalla palautteita ja ideoitaan sekä osallistumalla keskusteluun. Kaavojen ja kaavamuutosten esittäminen visuaalisen selkeästi kunnan verkkosivuilla auttaa kuntalaisia osallistumaan valmisteluun.
Toimiva joukkoliikenne tukee arjen sujuvuutta. Joukkoliikennettä on kehitettävä edullisemmalla hinnoittelulla sekä kuunnellen kuntalaisten tarpeita. On pidettävä huolta, että kohtuulliset joukkoliikenneyhteydet säilyvät myös harvaan asutuilla alueilla, vaikka markkinaehtoiselle liikennöinnille ei olisi edellytyksiä. Kannatamme modernien, kustannustehokkaiden joukkoliikenneratkaisujen, kuten kutsuliikenteen kehittämistä. Liikenneväylät pitää rakentaa helppokäyttöisiksi.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

Ehdokkaan kommentti

Painotan pienten ja keskisuurten yritysten toimintamahdollisuuksien lisäämistä kaikessa päätöksenteossa, sillä juuri näissä on suurin kasvupotentiaali ja suurimmat mahdollisuudet työllistää. Kaavoitus ja muut lupa-asiat on toteutettava avoimesti, johdonmukaisesti ja tarvittaessa nopeasti. Prosessin aikana tulee kuulla myös yrittäjiä.
Elinvoimapalveluissa yhteistyö kuntien ja maakunnan välillä on avain koko alueen menestykseen. Tämä koskee erityisesti työvoima-, koulutus- ja osaamispalveluita sekä kaavoitus ja lupa-asioita, joissa alueen yritysten tarpeita on kuunneltava tarkasti.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Sitoudun ympäristön suojeluun ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Kunta on keskeinen toimija kiertotalouden, energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen edistämisessä. Kunnan tulee asettaa tavoitteet ilman, maaperän, vesistön ja ilmaston suojelemiseksi sekä ympäristöhaittojen, kuten melu ja sisäilmaongelmat, vähentämiseksi. Viihtyisä ja puhdas elinympäristö luo jo itsessään hyvinvointia.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Suomeen on saapunut viime vuosina ennennäkemätön määrä maahanmuuttajia, joiden kotouttamisessa kunnilla on tärkeä rooli. Näen läheisyysperiaatteen mukaisesti, että kotoutuminen tapahtuu ensisijaisesti kuntaan. On tärkeää, että maahanmuuttajat pääsevät nopeasti koulutukseen tai kiinni työelämään. Täysimääräinen osallisuus kantasuomalaisten yhteisöissä on kotoutumisen päämäärä. Tähän tarvitaan yhteistyötä työnantajien, kansalaisjärjestöjen, seurojen ja seurakuntien sekä muiden paikallisten toimijoiden kanssa.
Hyvät etniset suhteet edistävät molemminpuolista turvallisuutta, samoin yhdenvertaisuus kantaväestön kanssa niin oikeuksien kuin velvollisuuksien suhteen. Kaikenlaiseen rasismiin tulee suhtautua kunnassa torjuvasti. Syrjinnän kokemukset voivat jättää pysyviä jälkiä, jotka vaikeuttavat kotoutumista ja osallisuuden kokemista jopa sukupolvesta toiseen.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Puolustan maksuttomia ja laadukkaita kirjastopalveluita. Kulttuuri tuo kuntiin ja kaupunkeihin elämää, hyvinvointia ja houkuttelevuutta. Kulttuuripalvelut ovat toimivien peruspalveluiden ohella keskeinen osa paikkakunnan vetovoimaa.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on jatkossakin kuntien lakisääteinen tehtävä. Liikuntapalvelut ovat tärkeä peruspalvelu. Liikuntamahdollisuuksiin panostaminen on kunnalle kannattavaa, sillä se vahvistaa kuntalaisten terveyttä, parantaa elämän- laatua ja sen myötä tuo säästöä sairaskuluissa sekä monipuolista välillistä hyötyä. Liikuntapaikoissa ja palveluissa on huomioitava erilaiset liikkujat. Jokaisella vauvasta vaariin ja kuntoutujasta kilpaurheilijaan on oikeus liikkua. Liikunta myös yhdistää ihmisiä. Kuntien on huomioitava seurojen lisäksi myös vapaamuotoisempien harrastusryhmien tarpeet. Edistän liikuntatilojen, urheilu- ja uimahallien, ulkokenttien ja ulkoilureittien rakentamista ja ylläpitoa.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Edistän esteetöntä yhteiskuntaa, jossa ympäristö, rakennukset, palvelut ja joukkoliikenne ovat jokaisen, myös vammaisten henkilöiden, saavutettavissa. Toimiva joukkoliikenne tukee arjen sujuvuutta. Joukkoliikennettä on kehitettävä edullisemmalla hinnoittelulla sekä kuunnellen kuntalaisten tarpeita. On pidettävä huolta, että kohtuulliset joukkoliikenneyhteydet säilyvät myös harvaan asutuilla alueilla, vaikka markkinaehtoiselle liikennöinnille ei olisi edellytyksiä. Kannatan modernien, kustannustehokkaiden joukkoliikenneratkaisujen, kuten kutsuliikenteen kehittämistä. Tulevaisuudessa odotan ilman kuljettajaa toimivien ajoneuvojen hyödyntämistä, kunhan ne kehittyvät riittävän turvallisiksi. Kannatan siirtymistä joukkoliikenteessä pois fossiilisista polttoaineista kohti ympäristöystävällisempiä energialähteitä, kuten sähköä, biokaasua tai vetyä. Pyöräteiden ja joukkoliikenteen kehittäminen on suurimmissa kaupungeissa myös ilmanlaadun ja liikenteen sujuvuuden kannalta tärkeää.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Tampereen tulee luopua Keskuspuhdistamo-hankkeesta ja uudistaa nykyiset puhdistamot

Ehdokkaan kommentti

Tampere ja ympäristökunnat ovat jo tehneet asiasta päätöksen. Toki se tuo kustannuksia ja aiheuttaa muutoksia uuden puhdistamon lähistöllä asuville. Kuitenkin uudenlainen tekniikka vaikuttaa sen, että vesi lasketaan puhtaampana Pyhäjärveen kuin ennen.

2. Koko Hämeenkadulla pitää sallia henkilöautoilu myös ratikka-aikana

Ehdokkaan kommentti

Toimiva joukkoliikenne tukee arjen sujuvuutta. Kuitenkin yritysten asiakasvirrat tulee ottaa huomioon sekä tunnelista vielä johtuva keskustan henkilöautoliikenteen ruuhkaisuus. Joukkoliikennettä on kehitettävä edullisemmalla hinnoittelulla sekä kuunnellen kuntalaisten tarpeita. Haluan rakentaa Tamperetta, jonka joukkoliikenne toimii tehokkaasti ihmisten tarpeita palvellen ja ympäristöstä huolehtien. Haluan rakentaa tehokasta ja nopeaa joukkoliikennettä, mikä on yleinen trendi kaupunkien viihtyvyyden parantamiseksi.

3. Eteläpuisto tulee säilyttää puistona

Ehdokkaan kommentti

Kaupungin isoja viheralueita tulee vaalia. Täydennysrakentamista suosin. Yritysten kaavoitus-, lupa- ja sijoittamispalvelut pitää keskittää yhdelle luukulle ja käsittelyn tulee olla avointa, mutta kohtuullisen nopeaa. Vuoropuhelu päättäjien ja kaupunkilaisten välillä tulee olla
vaivatonta ja reaaliaikaista esimerkiksi digitaalisia sovelluksia
hyödyntäen.

4. Isot hankkeet on jäädytettävä valtuustokauden ajaksi, jotta peruspalvelut saadaan kuntoon

Ehdokkaan kommentti

Kaupungin tulee toimia aloitteellisesti uusien
työpaikkojen syntymiseksi ja edistää varsinkin pienten ja
keskisuurten yritysten toimintamahdollisuuksia.
Hankinnoissa on toimittava vastuullisesti, sillä
kaupungin toimilla on merkittävä vaikutus koko alueen
talouteen ja työllisyyteen.Asuinympäristöjen tulee olla viihtyisiä ja liikenteen toimivaa. Monipuolisilla liikunta- ja kulttuuripalveluilla lisätään ihmisten hyvinvointia. Haluamme Tampereen olevan houkutteleva niin
asukkaille kuin yrityksille, sillä kaupungin
elinvoimaisuus on kaikkien tamperelaisten et

5. Tampereen ympäryskunnat (Tampere, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi, Lempäälä ja Kangasala) pitää yhdistää yhdeksi kaupungiksi

Ehdokkaan kommentti

Kannatan yhteistyötä kuntien, Tampereen seudun, maakuntien ja yritysten välillä, mutta en pakkoliitoksia. Mahdolliset kuntien yhdistymiset täytyy aina tehdä täydessä yhteisymmärryksessä kaikkien osapuolten kanssa.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Kristillisdemokraattien visiona on tasa-arvoisempi, yhdenvertaisempi ja helpommin käsitettävä yhteiskunta, jossa annetaan perheille nykyistä suuremp painoarvo. Moniarvoisuuden ja monikulttuurisuuden aikana tahdon tukea kristillisten arvojen säilymisen näkyvänä osana yhteiskuntaa. Korostan perheen ja lähiyhteisöjen merkitystä. Perinteiset vireät asukasyhdistykset, kyläyhteisöt, kansalaisjärjestöt ja seurakunnat ovat ihmisille tärkeä voimavara. Ajassamme korostuva yksilöllisyys tarkoittaa usein myös yksinäisyyttä ja välinpitämättömyyttä. Tahdon olla tälle kehitykselle vastavoima, joka suuntaa pois eristyneisyydestä ja yksinäisyydestä kohti vähitellen kasvavaan toisista välittämistä, kohtaamista, jakamista ja naapuriapua. Yhdellä sanalla ilmaistuna, tavoitteenamme on yhteisöllisyys. Kristillinen arvoperintö läpäisee kaikki suomalaisen yhteiskunnan osa-alueet. Myös Euroopan Unionin on tunnustettava sen historiaan kuuluva kristillinen arvoperintö ja sitouduttava siihen avoimesti. Uskonnollinen traditio toimii yhteiskunnassa merkittävänä moraaliresurssina. Kristillisen etiikan rooli länsimaisen moraalin perustana on tunnustettava.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Vahva johtajuus ei sulje pois kompromissien tekemistä. Vastustamme yhteiskuntaamme pesiytynyttä rakenteellista, vaikeasti todennettavaa korruptiota, jossa esimerkiksi työpaikat, julkiset hankinnat tai julkisia varoja suunnataan tuttaville. Tahdomme kulissien takaisesta eturyhmien suhmuroinnista vapaata, puhdasta ja läpinäkyvää kuntapolitiikkaa ja toimimme itse näiden arvojen mukaisesti.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Hyvin käyttäytyvät ja tottelevaiset lapset ovat usein sisäistäneet aikuisen asettamat turvalliset rajat. Tälläiset itseohjautuvat lapset kykenevät olemaan itsenäisiä ja uteliaita. Hyvä käytös, toisen kunnioittaminen ja auktoriteettien arvostaminen ovat perusta kaikelle oppimiselle ja itsensä kehittämiselle.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Näen jokaisen ihmisen lähimmäisenä, enkä säästökohteena tai taakkana. Ketään ei saa jättää heitteille. Korostan erilaisten ihmisten yhtäläistä ihmisarvoa ja auttamisen ilmapiiriä.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Kristillisdemokraattien visiona on tasa-arvoisempi, yhdenvertaisempi ja helpommin käsitettävä yhteiskunta, jossa annetaan perheille nykyistä suurempi painoarvo.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Yhtäläiset neuvolapalvelut, peruskoulu ja maksuton jatkokoulutus sekä mahdollisuus terveydenhoitoon lisäävät tasa-arvoa. Toisaalta perhetausta, henkilökohtaiset ominaisuudet kuten lahjakkuus, ahkeruus vaikuttavat menestymiseen. Kristilliset arvot, hyvät ihmissuhteet ja turvallinen suhde Jumalaan vaikuttavat onnellisuuteen enemmän kuin suuri omaisuus.

Vaalikoneen etusivulle