Timo Ahvenainen Valitaan

Vaalikone Ylivieska

Vaalilupaukseni

  1. Teen kaikkeni, että ylivieskalaisille olisi tarjolla parasta mahdollista koulutusta varhaiskasvatuksesta korkeakouluopintoihin saakka.
  2. Työskentelen Ylivieskan ja erityisesti sen keskustan viihtyisyyden ja elinvoimaisuuden edistämiseksi.
  3. Otan päätöksenteossa huomioon sekä paikalliset luontoarvot että maailmanlaajuisen ilmastonmuutoksen torjunnan.
Äidinkieli
suomi
Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Historian ja yhteiskuntaopin opettajana olen sitoutunut etsimään järkeviä ja vastuullisia ratkaisuja päätöksentekoon sekä tuomaan mukaan uusia ja raikkaita näkökulmia.
Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi meidän tulee antaa lapsille ja nuorille parhaat mahdolliset eväät elämään yksilölliset tarpeet huomioivan ja monipuolisen koulutuksen avulla. Yhteinen elinympäristömme ja puhdas luonto tulee säilyttää myös tuleville sukupolville. Ylivieskan kaupunkirakennetta tulee kehittää kasvavassa kaupungissa niin, että viihtyisät kaupunkiympäristöt ja monipuoliset palvelut ovat asukkaiden ulottuvilla.

Linkit

Työ ja koulutus

Ammattiasema
asiantuntijatehtävä
Koulutus
korkeakoulututkinto
Kielitaito
suomi
englanti
ruotsi

Poliittinen toiminta

Poliittisen puolueen jäsen
kyllä
Poliittinen kokemus
toiminta puolueen paikallistasolla tai muissa puolueen luottamustehtävissä

Vaalirahoitus

Käytän vaaleihin rahaa
alle 500 euroa
Ulkopuolisen rahoituksen osuus
21-50%
Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde
puolueen tuki
Taloudelliset sidonnaisuudet
Olen palkkatyössä Raudaskylän Kristillisellä Opistolla.

Perhe ja vapaa-aika

Lapsia
ei
Perheeseeni kuuluu:
Rakas vaimoni Ansku, jonka kotikaupunkiin Ylivieskaan muutin viime vuonna. Vanhempani ja isoäitini asuvat synnyinkaupungissani Jyväskylässä.
Vapaa-ajalla sydäntäni lähinnä on:
Vapaaehtoistyö nuorten kanssa, lukeminen, matkustelu, kesäisin melominen.
  • Ehdokkaan vastaus

1 Oppi

1. Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.

Ehdokkaan kommentti

Syrjäytymisen ehkäisemiseksi on tärkeää, että peruskoulun päättävä nuori ei putoa kelkasta ja jää ilman tulevaisuudennäkymiä. Ilman opiskelupaikkaa jääneistä nuorista ei kuitenkaan kannata tehdä pelkkää työharjoittelusta toiseen pompoteltavaa ilmaistyövoimaa yrityksille, vaan heillä tulee olla mahdollisuus kehittää osaamistaan ja parantaa mahdollisuuksiaan jatko-opiskelupaikan saamiseksi esimerkiksi kymppiluokan tai ammatilliseen koulutukseen valmistavien opintojen avulla.

2. Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

Ehdokkaan kommentti

Laadukas varhaiskasvatus on tärkeää, ja kaikilla lapsilla perheen tulotasosta tai huoltajien työllisyystilanteesta riippumatta tulee olla oikeus siihen. Täydellisessä maailmassa tämä olisi kaikille ilmaista siinä missä koulukin, mutta jos taloudelliset realiteetit eivät kokonaan mahdollista sitä, voidaan aloittaa asiakasmaksujen alentamisella. Samalla poistetaan lapsiperheiden kannustinloukkuja.

3. Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

Ehdokkaan kommentti

Ruokakeskustelu menee usein tunteisiin, eikä siinä tulisikaan pyrkiä ehdottomuuteen. Me länsimaalaiset syömme enemmän lihaa kuin koskaan historian aikana, mikä rasittaa sekä omaa terveyttämme että maapallon kantokykyä. Olisi sekä ekologista että terveellistä, että tavalliset sekasyöjät eivät söisi lihaa jokaisen päivän jokaisella aterialla. Pelkkään kasvisruokaan siirtymistä ei voida kaikilta edellyttää.

4. Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.

Ehdokkaan kommentti

Suomalainen demokratia ei perustu vain vaaleissa äänestämiseen, vaan monimuotoinen kansalaisyhteiskunta rakentuu pitkälti erilaisten yhdistysten ja niiden kautta toteutetun vapaaehtoistoiminnan pohjalle. Erityisesti lapsilla ja nuorilla tulee olla mahdollisuus kasvaa aktiivisiksi kansalaisiksi järjestötoiminnan kautta.

5. Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.

Ehdokkaan kommentti

Laadukas opetus edellyttää riittävästi resursseja per oppilas, jotta työrauha säilyy ja jokainen oppilas saa tarvitsemaansa tukea oppimiseen. Tämän voi toteuttaa pienentämällä ryhmiä tai etenkin vanhempien oppilaiden kohdalla samanaikaisopetuksella, jolloin ryhmää opettaa yhtä aikaa esimerkiksi aineenopettaja ja luokanopettaja, tai mukana tunnilla on laaja-alainen erityisopettaja. Myös kouluavustajia tulee olla riittävästi erityistä tukea tarvitseville oppilaille - tämä hyödyttää sekä heitä että koko opetusryhmää, kun opettajalla riittää aikaa myös muille oppilaille.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Hoito

1. Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.

Ehdokkaan kommentti

Vaativaa tukea tarvitsevat kuten muistisairaat vanhukset on saatava ympärivuorokautisen avun piiriin. Kotihoidon kehittäminen on kuitenkin monessa tapauksessa sekä senioreille itselleen miellyttävämpää että kunnalle edullisempaa. Yksi mahdollinen keino vanhenevan väestön elämänlaadun parantamiseksi on rakentaa seniorikortteli, jossa asunnot ovat esteettömiä ja jossa on tarjolla erilaisia palveluja asukkaiden ostettavaksi tarpeen mukaan sekä saatavilla edullinen kuljetus terveyskeskukseen ja kaupoille.

2. Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.

3. Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.

Ehdokkaan kommentti

Vastakkainasettelu on kysymyksessä hieman harhaanjohtava. Esimerkiksi lyhyempi odotusaika ei tee palvelusta toimivampaa, jos siitä säästetty aika kuluu paikalle pääsemiseen. Yksityiskohtaisinta ja ei-kiireellistä erikoissairaanhoitoa voidaan keskittää, mutta jokaisella on oltava mahdollisuus päästä ajoissa sairaalaan esimerkiksi synnyttämään tai kiireellisen sairastapauksen sattuessa.

4. Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

Ehdokkaan kommentti

Suomalainen hyvinvointivaltio rakentuu toimivien julkisten palveluiden perustalle. Niitä voidaan täydentää ostamalla yhteiskunnallisesti vastuullisilta toimijoilta harkitusti sellaisia palveluita, joita on kallista tai epäkäytännöllistä tuottaa itse. Ulkoistaminen voi siis joissakin tapauksissa olla hyvä ratkaisu, mutta sote-palveluiden yksityistäminen kokonaan sulkisi terveydenhoidon ulkopuolelle ne, joilla ei ole varaa maksaa siitä itse. Olen lisäksi skeptinen veroparatiiseja hyödyntäviä terveysalan suurtoimijoita kohtaan. Yksityisten soteyritysten tulisi sitoutua toimimaan eettisesti ja kestävällä tavalla.

5. Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.

Ehdokkaan kommentti

Kysymys on muotoiltu tavalla, joka esittää mielenterveyskuntoutujat lähinnä uhkana muille, eikä ihmisinä, jotka tarvitsevat hoitoa siinä missä muutkin terveysongelmista kärsivät. Laitospaikkaa tarvitsevien hoidosta ei tule säästää jättämällä heitä avohoidon varaan. Omassa kodissa asuminen on kuitenkin parempi vaihtoehto niille mielenterveyskuntoutujille, jotka siihen kykenevät.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Raha

1. Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.

Ehdokkaan kommentti

On sanomattakin selvää, että kun merkittävä osa kunnan menoista siirtyy maakunnille, myös sen rahoitus siirtyy toisaalle - siis ensialkuun valtiolle ja ehkä myöhemmin verotusoikeuden myötä maakunnille itselleen. Maksamme siis sotepalvelumme jatkossa valtion keräämistä veroista, emme kuntaverosta. Tämä ei ole edes mielipidekysymys, ellei sitten haluta nostaa kokonaisveroastetta todella merkittävästi.

2. Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.

Ehdokkaan kommentti

Oikeudenmukaiseen ja demokraattiseen paikallishallintoon kuuluu, että mahdolliset ongelmatilanteet käsitellään huolellisesti. Päätökset eivät mitenkään voi aina miellyttää kaikkia, mutta on kohtuullista, että myös niistä kärsivät ihmiset saavat näkökulmansa esille ja asianmukaisen käsittelyn tapaukselleen. Toisinaan myös kaavasta valittaminen on ainoa tapa kiinnittää huomiota luontokohteeseen, jonka arvoa ei muuten haluta tunnustaa. Valitusten käsittelyn tulisi kuitenkin tapahtua kohtuullisessa ajassa.

3. Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.

Ehdokkaan kommentti

Ylivieska on kaupunkirakenteensa puolesta väistämättä autovaltainen paikkakunta, joten mahdollisuudet elää ilman autoa eivät ole läheskään yhtä hyvät kuin suurimmissa kaupungeissa. Rakentamalla kerrostaloja keskustaan voidaan kuitenkin mahdollistaa autottomuus esim. opiskelijoille ja eläkeläisille, ja samalla luodaan mahdollisuuksia keskusta-alueen yritystoiminnalle.

4. Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.

5. Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

Ehdokkaan kommentti

Lyhyen tähtäimen talouskasvu on laitettu ympäristöasioiden edelle tähän saakka, ja nyt ympäristöongelmat uhkaavat jopa talouskasvua. Vähäpäästöiselle ja luonnonvaroja säästävälle teknologialle on tulevaisuudessa paljon kysyntää, koska elinympäristön saastumisesta tai kohoavasta merenpinnasta aiheutuu niin inhimillistä kuin taloudellistakin haittaa. Meidän kannattaa suojella omaa luontoamme ja kehittää vihreää teknologiaa, sillä se on pitkällä tähtäimellä myös taloudellisesti järkevää.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Arki

1. Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

Ehdokkaan kommentti

Raudaskylällä on osaamista ja kapasiteettia kotouttaa maahanmuuttajia ja tarjota väylä suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja sitä kautta omillaan pärjääviksi suomalaisen yhteiskunnan jäseniksi. Tämä on erityisen toimivaa ja hyödyllistä lasten ja nuorten kohdalla, joten nuorten ja lapsiperheiden tulisi olla ensisijainen kohderyhmä maahanmuuttajien joukossa.

2. Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.

Ehdokkaan kommentti

Ilmainen, julkinen kirjasto on valtavan tärkeä palvelu, joka tarjoaa kaiken ikäisille kuntalaisille tietoa ja elämyksiä, sivistystä ja kulttuuria. Itse olin etenkin lapsena ja nuorena kirjaston suurkuluttaja. Maailma kuitenkin muuttuu, ja kirjastojen on pysyttävä muutoksen perässä tarjotakseen kuntalaisille hyödyllisiä palveluja, joten kirjastosta voisi ryhtyä lainaamaan maksutta muutakin kuin kirjoja, esimerkiksi työkaluja tai liikuntavälineitä. Erilaiset uudet palvelut ja tapahtumat myös vetävät ihmisiä kirjastoon, josta sitten helpommin tarttuu mukaan myös perinteisiä kirjoja.

3. Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.

4. Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.

Ehdokkaan kommentti

Sote-uudistuksen myötä liikuntapalvelut ovat yhä suuremmassa roolissa kunnan tehtävissä. Tärkeää olisi panostaa ensisijaisesti harrastus- ja kuntoliikuntaan, ei niinkään kilpaurheiluun.

5. Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.

Ehdokkaan kommentti

Kaikilla ei ole mahdollisuutta oman auton käyttöön, ja elämisen tulisi olla mahdollista ilman autoakin. Kutsuliikenteen hyödyntäminen mahdollistaa julkisen liikenteen palvelut myös paikoissa, joissa säännölliselle reittiliikenteelle ei ole riittävästi käyttäjiä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Koti

1. Ylivieskan kaupunki olisi voinut olla aktiivisempi Visalan sairaalan toiminnan turvaamisessa

Ehdokkaan kommentti

Lopullinen päätösvalta oli kuitenkin Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirillä, joten voi olla, että Visalaa ei oltaisi voitu siltikään pelastaa.

2. Sote- ja maakuntauudistus heikentävät ylivieskalaisten palveluja

Ehdokkaan kommentti

Sote-uudistuksen vaikutukset ovat vielä pitkälti hämärän peitossa, eikä totuutta taida tässä vaiheessa tietää valtion johtokaan. Uhkana on esimerkiksi palveluiden keskittäminen Ylivieskan lähialueilta Ouluun sekä kustannusten nousu. Toisaalta uudistus luo myös mahdollisuuksia; Ylivieska voisi esimerkiksi hyödyntää ikärakenteen muutosta ja sote-kustannusten siirtymistä maakunnan vastuulle perustamalla seniorikorttelin, jossa vanhuksille olisi esteettömien asuntojen lisäksi tarjolla erilaisia palveluita tarpeen mukaan. Näin luotaisiin työpaikkoja ja verotuloja.

3. Ylivieskan tulisi pienentää neljälle vuodelle suunniteltuja, yli 50 miljoonan euron investointejaan

Ehdokkaan kommentti

Ylivieska investoi nyt erityisesti koulujen remontoimiseen, laajentamiseen ja uusien rakentamiseen. Tämä on tärkeää ja kasvavan oppilasmäärän vuoksi kiireellistä.

4. Sosiaalipalveluissa tulisi kiinnittää huomiota ennen kaikkea nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämiseen.

Ehdokkaan kommentti

Ongelmien ennaltaehkäisy on sekä tehokkaampaa että edullisempaa kuin niiden seurausten hoitaminen. On erittäin tärkeää, että jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemaansa apua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Mielenterveyspalveluihin panostaminen on hyödyllistä ylivieskalaisten hyvinvoinnin kannalta, ja maksaa myös itsensä takaisin syrjäytymisen ehkäisyn kautta.

5. Aseman seudun uudisrakentaminen pitää aloittaa tulevan valtuustokauden aikana

Ehdokkaan kommentti

Junayhteys kolmeen ilmansuuntaan kuuluu Ylivieskan keskeisiin vetovoimatekijöihin. Asemanseutu sijaitsee paraatipaikalla ja tarjoaa hienoja mahdollisuuksia kaupungin kehittämiseen. Makasiinialueelle tulee rakentaa viihtyisä puisto ylivieskalaisten yhteiseksi "olohuoneeksi" sekä sen yhteyteen tiloja kansalaistoiminnalle ja kulttuurille.

  • Ehdokkaan vastaus

6 Arvot

1. Ennen ei ollut paremmin - suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.

Ehdokkaan kommentti

Mikään ei ole pysyvää, paitsi muutos - ei siis ole syytä ahdistua siitä, että kaiken täytyy aina muuttua. Jotkut muutokset ovat toivotumpia kuin toiset, ja vaikka aika kultaakin muistot, pääasiassa elämä on kuitenkin muuttunut historian myötä parempaan suuntaan. Elämme pidempään ja terveempinä kuin ennen, ja vaikka mediasta voisi toisin päätellä, rikollisuus ja väkivalta ovat vähentyneet ajan mittaan.

2. Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.

Ehdokkaan kommentti

Autoritaarista hallintomallia on kokeiltu historiassa monesti, eivätkä lopputulokset houkuttele seuraamaan samoja jälkiä uudestaan. Erilaisten ihmisten ja näkökulmien ottaminen huomioon kuuluu demokratiaan, vaikka seurauksena olisikin ajoittain päätöksenteon hitaus. Demokratia on edelleen kaikista huonoin hallintotapa, jos ei oteta huomioon kaikkia muita, joita on kokeiltu.

3. Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.

Ehdokkaan kommentti

Toisten ihmisten huomioon ottaminen ja vastuun ottaminen omasta toiminnasta ovat tietenkin hyvää käytöstä, johon lapsia tulee kasvattaa - eivät nämä vaihtoehdot siis ole automaattisesti toistensa vastakohtia. Meidän tulisi kuitenkin pyrkiä kasvattamaan tulevat sukupolvet ajattelemaan omilla aivoillaan ja käyttämään tarjolla olevia lukemattomia tietolähteitä kriittisesti. Uteliaisuus puolestaan on ominaisuus, johon ei tulisi kannustaa ainoastaan lapsia, vaan josta olisi syytä pitää kiinni koko elämän ajan.

4. Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.

Ehdokkaan kommentti

Näin on, jos yhteiskunta rakennetaan sellaiseksi. Vahvimpien ehdoilla toimiva maailma ei ole kuitenkaan väistämätön lopputulos. Omalla ponnistelulla tulee pystyä parantamaan omia elinolosuhteitaan, mutta tarvitsemme myös vahvan turvaverkon niihin elämäntilanteisiin, joissa tällainen ei ole syystä tai toisesta mahdollista.

5. Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.

Ehdokkaan kommentti

Meidän tulee pyrkiä rakentamaan yhteiskuntaa, jossa jokainen ihminen kohdataan tasavertaisena yksilönä riippumatta iästä, sukupuolesta, etnisestä taustasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muista tekijöistä.

6. Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.

Ehdokkaan kommentti

Hyvinvointivaltion tehtävä on mahdollistaa myös heikompiosaisille kansalaisille ja esimerkiksi pienituloisiin perheisiin syntyneille lapsille mahdollisimman hyvät mahdollisuudet edetä elämässä. Valitettavasti hyvinvointi ja koulutus kuitenkin tutkimusten mukaan periytyvät, ja sosiaalinen nousu harvinaistuu. Meidän tulee pyrkiä välttämään paluuta luokkayhteiskuntaan, jossa heikko-osaiset ovat tuomittuja asemaansa. Yhteiskunnallisten ongelmien ehkäiseminen on myös hyväosaisten etu, sillä se lisää kaikkien turvallisuutta. Siirtymällä perustuloon mahdollistaisimme myös työttömille, pienituloisille ja itsensä työllistäville yrittäjille mahdollisuuden edistää asemaansa työnteolla ilman vaaraa kannustinloukkuun tai tyhjän päälle joutumisesta.

Vaalikoneen etusivulle