Valresultattjänsten har öppnat

Paavo Väyrynen

Paavo Väyrynen video-stillbild
 • Om jag var president skulle jag tillönska folket Guds välsignelse i mitt nyårstal.

  : Ja. Kristendomen är en del av den finländska kulturen och har fortsättningsvis en viktig roll i finländarnas liv.
 • Finland blir en bättre plats om det flyttar människor från andra länder hit.

  : Delvis av annan åsikt. Internationella relationer och växelverkan är nyttiga för Finland. Det är naturligt att finländare flyttar utomlands och utlänningar till Finland. Flyttningsrörelsen borde vara balanserad och behärskad. Finland är historiskt flerspråkigt och mångkulturellt. Impulser utifrån för inte innebära att i vårt land uppstår många parallella samfund som sinsemellan har kulturella beteenden och rättsuppfattningar som är omöjliga att förena. Statsmakten och lagarna bör gälla alla på samma sätt. Finland bör söka bevara sin egenartade nationella kultur. Med hjälp av den kan vi också göra vår egen insats i det internationella kulturutbytet.
 • Det kommer att vara svårare för unga att klara sig i Finland i dag än det var för deras föräldrar.

  : Delvis av samma åsikt. Utgångspunkterna för dagens unga är i många fall bättre än för de tidigare generationerna. Å andra sidan är förhållandena svårare bland annat för att det är svårare att finna arbete och arbetsförhållandena är osäkrare. Svårigheterna beror till stor del på att Finland har hört till euroområdet och vår ekonomi under de senaste decennierna till och med krympt, samtidigt som Sveriges ekonomi vuxit med ungefär en fjärdedel.
 • Finland borde återkalla nedskärningarna i utvecklingsbiståndet.

  : Helt av samma åsikt. Finland bör aktivt delta i mänsklighetspolitik som främjar världsomfattande hållfast utveckling. Den är en nyckel också till vårt eget välstånd. Detta är viktigt också för att vi skall kunna hindra flyttströmmar från utvecklingsländerna till Europa.
 • Hur skulle du rösta om det ordnades en folkomröstning om Finlands EU-medlemskap?

  : Emot. Frågan är teoretisk då arrangerande av en omröstning inte är aktuellt. Om man på allvar börjar förändra unionen till en förbundsstat och Finland hotas bli en delstat, bör Finland träda ut. En mer brådskande fråga gäller Finlands lösgörande från euroområdet. Jag motsatte mig Finlands EU-medlemskap redan 1994, då Finland och Sverige borde ha stannat utanför EU med Norge som medlemmar i europeiska ekonomiska området. Då kunde vi tillsammans med de övriga nordiska länderna ha bildat Nordens gemenskap. Denna möjlighet kan ännu öppnas om Danmark och Sverige lämnar EU, vilket kan bli möjligt någon gång i framtiden.
 • Jag är oroad över den politiska utvecklingen i USA.

  : Helt av samma åsikt. Landets tudelning har fördjupats och den inrikespolitiska striden påverkar i avgörande grad också utrikespolitiken. Förbättrande av relationerna till Ryssland blir bland annat därför mycket svårt.
 • Finland borde i första hand sköta relationerna med Ryssland på tu man hand, inte via EU.

  : Helt av samma åsikt. Varje medlemsland i EU har en nationell utrikes- och säkerhetspolitik som kompletteras av EU:s gemensamma politik. Att leda Finlands utrikespolitik är republikens presidents viktigaste uppgift. I det arbetet betonas upprätthållande av relationerna framförallt till vår östliga stormaktsgranne men också till alla andra grannländer.
 • Presidenten bör lyfta fram de mänskliga rättigheterna även om det skulle skada handelsrelationerna.

  : Svar saknas. Jag ser ingen motsättning mellan dessa två. Mänskliga rättigheter kan främjas så att ekonomiska relationer inte hotas.
 • Finland borde underteckna FN:s nya avtal som förbjuder kärnvapen.

  : Delvis av annan åsikt. Det internationella avtalet som förbjuder kärnvapen och kärnvapenprov leder inte till resultat då kärnvapenmakterna inte är med. Nu gäller det att koncentrera sig på att förhindra spridning av kärnvapen.
 • Klimatförändringen bör bekämpas även om det skadar ekonomin.

  : Delvis av samma åsikt. I några lägen kan problem uppstå men genom skickligt agerande kan vi kombinera hållfasthet ifråga om ekonomi och miljö.
 • Finland borde ta ansvar för flyktingkrisen genom att ta emot fler flyktingar.

  : Helt av annan åsikt. Finland har relativt räknat en av EU: och världens största flyktingkvoter till följd av att antalet asylsökande varit lågt. Nu har situationen förändrats. Det finns orsak för Finland att minska kvoten.
 • Man borde återinföra gränsbevakningen mellan EU-länder.

  : Helt av samma åsikt. Schengensystemet har inte fungerat närmast på grund av att de länder som hör till det inte kan lita på varandra så att de asylsökande som kommer till området registreras i ett så tidigt skede som möjligt. Även i nuläget har många Schengenländer, som Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Österrike inre gränskontroll i kraft. Partiell gränskontroll borde göras till en bestående åtgärd i Europa. Detta är nödvändigt också för att förhindra terrorism och internationell brottslighet.
 • Presidentens rätt att benåda dömda personer borde avskaffas.

  : Helt av annan åsikt. Nuvarande praxis när det gäller presidentens benådningsrätt fungerar.
 • Presidentens maktbefogenheter borde skäras ned ytterligare.

  : Helt av annan åsikt. Jag stöder inte en begränsning av rättigheterna, men åtminstone i praktiken borde maktbefogenheterna tvärtom stärkas. Detta gäller bland annat regeringsbildningen. År 2011 borde republikens president ha verkat för att alla alternativ skulle ha undersökts. Det är uppenbart att man då hade kunnat bilda en Sdp-ledd regering tillsammans med Centern och Sannfinländarna. Det hade varit bättre regering för landet än den Samlingspartiledda koalitionen som bildades genom kniptångsförlossning. Ett exempel på olämpligt beteende från republikens presidents sida är Sauli Niinistös ingrepp i regeringskrisen i juni och medverkan i Sannfinländarnas splittring. Detta förstärkte Samlingspartiets övermakt i regeringspolitiken.
 • Kravet på att presidenten ska vara infödd finländsk medborgare bör avskaffas.

  : Nej. Det nuvarande stadgandet bör bibehållas.
 • Presidenten borde ha rätt att upplösa riksdagen.

  : Delvis av samma åsikt. Presidentens ställning när det gäller att upplösa riksdagen borde stärkas. Detta kunde eventuellt göras utan att ändra grundlagens bokstav.
 • Ryssland utgör ett hot mot Finlands säkerhet.

  : Helt av annan åsikt. Det föreligger inget särskilt militärt hot mot Finland. Vår säkerhet kunde äventyras endast i samband med en mer omfattande militär konflikt. Vi bör göra allt som står i vår makt för att förhindra en sådan. Bäst kan vi främja detta genom att bevara vår ställning som ett militärt alliansfritt, neutralt land.
 • Myndigheterna borde beviljas rätt att läsa medborgarnas privata meddelanden i syfte att förhindra terrorism.

  : Helt av annan åsikt. Det är viktigare att återställa den självständiga gränskontrollen än att skärpa underrättelselagstiftningen när det gäller att hindra terrorismen. Att öppna dörren för ett “storebror vakar”-samhälle utgör en stor fara med tanke på våra medborgerliga friheter. Det skulle inte heller leda till att man uppnår de mål som uppställts då alla som gjort sig skyldiga till terrordåd i Europa utan undantag varit kända av myndigheterna.
 • Finland borde ansöka om medlemskap i Nato.

  : Helt av annan åsikt. Finland bör bevara sin ställning som ett militärt alliansfritt och neutralt land. Jag stöder inte heller en utveckling av EU till en militär allians som skulle utgöra Natos europeiska pelare.
 • Värnplikten eller civiltjänsten bör vara obligatorisk för både män och kvinnor.

  : Delvis av annan åsikt. Det nuvarande systemet med värnplikt endast för män är funktionellt. Det kompletteras väl av systemet med frivillig värnplikt för kvinnor. Medborgartjänsten i krislägen - för både kvinnor och män - befrämjas av den specialkompetens som utvecklas i olika yrken.
 • Icke-våldsam civil olydnad är accetabelt, även om det bryter mot lagen.

  : Nej. Lagarna skall följas. I undantagsfall bör olägenheter i lagstiftningen kunna föras fram också genom verksamhet i praktiken.
 • Inkomstskillnaderna i Finland är för stora.

  : Helt av samma åsikt. Som en följd av globaliseringen är inkomstklyftorna i Finland alltför stora. Läget påminner om det i Förenta staterna där man redan länge talat om “arbetande fattiga”. Det är svårt att klara sig ens med lön.
 • Det borde vara frivilligt att lära sig svenska i grundskolan.

  : Svar saknas. Saken bör prövas i skenet av regionala test.
 • Kandidat nr

  7

 • Ålder

  71

 • Parti

  Valmansförening

 • Till min familj hör

  Min fru Vuokko, tre barn och sex barnbarn.

 • Barn

  Ja

 • Hur religiös upplever du dig vara, oberoende av tillhörighet till ett religiöst samfund?

  6 (0 - Inte alls troende, 10 - Mycket troende)

 • Religiöst samfund

  den evangelisk-lutherska kyrkan

 • Utbildning

  Högskoleexamen

 • Erfarenhet

  • Jag har varit minister, riksdagsledamot, ledamot i stads- och kommunfullmäktige och ordförande för ett parti.
 • Språkkunskaper

  • finska
  • svenska
  • engelska
 • Bott utomlands

  15 år delvis i Belgien och Frankrike

 • På fritiden ligger det mig närmast om hjärtat att...

  Läsning.
 • Var skulle du placera dig på en skala från ett till tio, om noll avser den politiska vänstern och tio den politiska högern?

  5

 • Räkna i prioritetsordning upp de tre största hoten mot Finland för tillfället

  Förlust av nationell självständighet, demokratins kris och social exklusion.

 • Vallöften

  • Finland ska förbli ett neutralt och militärt alliansfritt land.
  • Finlands självständighet ska inte begränsas, utan förstärkas.
  • Hållbar utveckling ska genomföras både internationellt och i Finland.
 • Vad är det viktigaste du uppnått inom politiken?

  Återställning av Centern som stort parti.
 • Varför skall väljarna rösta på dig?

  Jag garanterar att neutralitet och alliansfriheten ska stanna som Finland utrikes- och säkerhetspolitisk grund.

 • För min valkampanj använder jag

  80 000-100 000€

 • Årsinkomst

  över 100 000€

 • Andelen utomstående finansiering

  0%

 • Värdet av mina placeringar (till exempel aktier och fonder)

  inga placeringar

 • Ekonomiska bindningar

  Pohjanranta Oy

 • Viktigaste utomstående finansiering

  Stöd från privatpersoner

 • Länkar

Hjälp oss utveckla Valkompassen genom att fylla i en kort enkät

Respons

Vill du delta i Tammerfors universitets undersökning om användningen av Valkompassen? Svara efter att du gjort klart Valkompassen. Det tar uppskattningsvis fem minuter att svara. Bland alla som svarar lottas det ut två smarttelefoner.

Delta i universitetets undersökningen (på finska)