Rauno Kesseli

Valkompassen 2015 Birkalands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Suomessa sosiaaliturvan taso on varsin matala verrattuna kustannustasoon. Tuskin kukaan ehdoin tahdoin ryhtyy elämään sosiaaliturvan varassa.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Mikäli kaupan aukioloaikoja vapautetaan on niistä neuvoteltava työntekijäjärjestöjen kanssa.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Perustulon avulla voidaan purkaa turhaa pyrokratiaa.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

0-tuntisopimuksista on päästävä eroon.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Nykyinen kesto on riittävä. Työelämän muutospaineet pitävät huolen siitä, ettei kukaan tahallaan pitkitä työttömyysjaksoaan.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Suomi on osa Eurooppaa ja siksi on hyvä, että meillä on yhteinen valuutta.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Pikemminkin ruoan verotusta pitäisi keventää. Monessa perheessä joudutaan tinkimään hyvästä ja terveellisestä ruoasta sen kalleuden vuoksi.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Leikkauspolitiikka johtaa hyvinvointivaltion rakenteiden tuhoutumiseen.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Lapsilisien tasoa voidaan maltillisesti korottaa, mutta verolle niitä ei tarvitse laittaa. Nykyinen järjestelmä on sinällään toimiva,

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Suomella on varaa nykyisiin sote-palveluihin kunhan sote uudistus toteutetaan ja veroparatiisit saadaan suljettua ja veropakoilaiset maksamaan veronsa Suomeen.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Nato-jäsenyys heikentäisi Suomen turvallisuuspoliittista asemaa, koska se toisi Nato-rajan Venäjän rajalle. Venäjä varmasti varustautuisi rajoillamme entisestään, mikä lisäisi sodan uhkaa.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Pitämällä huolta hyvinvointirakenteista vähennetään turvattomuuden tunnetta. Tällöin ei myöskään tarvitse lisätä poliisien määrää.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Suomi ei ole terroristien kohdemaa. Työperäinen maahanmuutto tulee jatkossa olemaan tarpeellista ja se lisää taloudellista toimeliaisuutta.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Jossain määrin voi olla ellemme kykene säilyttämään luottamuksellisia suhteita Venäjään.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Vaikka verkkovalvontaa lisätään on varmistettava, ettei tavallisen kansalaisen yksityisyyden suoja kärsi.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Suomen tulee toimia YK:ssa tehtävien päätösten mukaisesti. Suomen ei pidä lähteä mukaan hankkeisiin, jotka ovat selvästi muuta kuin rauhantoimintaan liittyvää toimintaa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Parantumattomalla sairaalla on oltava mahdollisuus saada apua tehokasta kivun lievityksessä sairauden loppuvaiheessa. Hänellä tulee myös olla mahdollisuus pyytää hoitotoimenpiteiden lopettamista.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Julkisina palveluina tuotetut sosiaali- ja terveyspalvelut takaavat, että ne on kaikkien saatavilla. Yksityisesti tuotetut palvelut voivat olla lisänä erityistilanteissa.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Lapsiperheiden ongelmiin tulee puuttua jo neuvolavaiheessa,mikäli on havaittavissa, ettei lasten vanhemmat ole kypsiä lapsen hoitamiseen. Viranomaisten on myös parannettava yhteistyötä lastensuojeluasioissa.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Yhteiskunnan on huolehdittava vanhuksista. He ovat rakentaneet tätä hyvinvointia ja ovat oikeutettuja nauttimaan viimeisinä elinvuosinaan kunnollisesta huolenpidosta.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Kuntarakenne tai sote-alueiden hallinto eivät saa olla esteenä sille, että kansalaisille pystytään järjestämään laadukkaat sote-palvelut koko maassa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Suomalainen teollisuus voi toimia esimerkkinä siinä, että toiminta voi olla ekologisesti kestävää. Talvivaaran kaivos osoittaa sen, ettei kilpailukyvyn hankkimiseksi voi tehdä mitä tahansa luonnolle.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Tarvitaan lisää tutkimusta aiheesta. Suomalainen lähiruoka voidaan todentaa tuotetuksi puhtain menetelmin, joten sitä kannattaa suosia.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Suomella on varaa ottaa lisää turvapaikanhakijoita. Suomi hyvinvointivaltiona on velvollinen kantamaan oman vastuunsa ihmisistä, jotka ovat sodan tai muiden väkivaltaisuuksien vuoksi joutuneet pakenemaan maastaan.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Suomen pitäminen kokonaan asuttuna on pitkälti kiinni siitä miten elinkeinoelämä sijoittuu maahamme. Jos yritykset sijoittuvat kasvavassa määrin kasvukaupunkeihin ja niiden läheisyyteen,on väistämätöntä, että Suomeen muodostuu alueita, jotka autioituvat.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Perusopetukseen kannattaa panostaa, koska se luo pohjan myöhemmälle menestykselle. Vaikka oppilasmäärän rajaus merkitsisikin aluksi lisäkustannuksia tulisi säästöä myöhemmin kun syrjäytymis vaara pienenisi.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Kyse on niin suuresta peruslinjauksesta, että sillä on oltava laaja kansan tuki. Se on mahdollista selvittää kansanäänestyksellä.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Suomen ei tule rakentaa enempää ydinvoimaa, vaan ryhtyä voimaperäisesti kehittämään uusiutuvia energialähteitä.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Tuloveroa voidaan alentaa alemmissa tuloluokissa. Suurituloisten veronkevennykset menevät todennäköisesti säästöön, eivätkä näin elvytä taloutta.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Ihmisyyden kannalta on tehty hyvä päätös. Sitä ei ole tarvis muuttaa sen mukaan mikä poliittinen voimasuhde edukunnassa kulloinkin sattuu vallitsemaan.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Olemme osa Eurooppaa. Miksi ei siis ruoka- ja juomakulttuurissakin.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Suomi on kaksikielinen maa ja on hyvä, että Ruotsin kielen opiskelu on sisällytetty opetusohjelmiin. Ruotsinkielen taito on välttämätöntä mm. viranomaistehtävissä ja ellei kieltä ole opiskellut koulussa voi myöhemmin tehtävä ammatinvalinta tyssätä tähän kielitaidottomuuteen.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. I Birkaland kan antalet kommuner skäras ned med hälften.

Kandidatens kommentar

Kuntarakennetta tulee tiivistää varsinkin jos sote-laki toteutuu. Kunnallinen itsehallinto ei voi olla itseisarvo. Tärkeintä on, että hallinto on tehokasta ja kuntalaiset huomioon ottavaa.

2. Högskolorna i Tammerfors funderar på att gå samman. Lagen borde ändras så, att en fusion är möjlig.

Kandidatens kommentar

Korkeakouluja ei tule yhdistellä itsetarkoiltuksellisen erikoistumisen tai säästöjen vuoksi. Korkeakouluista ei myöskään saa tehdä bisnesvetoisia.

3. Delfinarier borde förbjudas i lag i Finland.

Kandidatens kommentar

Toiminta pitäisi lopettaa epäeettisenä. Ihmiset voivat äänestää jaloillaan jolloin toiminta loppuu itsestään.

4. Birkaland har ett rovdjursproblem.

Kandidatens kommentar

Pirkanmaalla on suurpetoja, muta ei ongelmaksi asti.

5. By/närskola är en grundrättighet för varje barn i Birkaland.

Kandidatens kommentar

Samaa mieltä olen siitä, että lähikoulu on perusokeus, mutta jokaista kyläkoulua ei kannata pitää käytössä vain siksi että se on kuläkoulu. Kyläkouluissa voi opetuksen taso resursseista johtuen olla heikkoa, joka heikentää jatkokoulutusmahdollisuuksia.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Sen minkä lupaa on pidettävä. Ei kannata luvata sellaista mihinkä ei voi vaikuttaa niin että lupaus toteutuisi täysin varmasti.

<< Tillbaka