Mikko Aaltonen

Valkompassen 2015 Birkalands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Sosiaaliturvan varassa eläminen ei ole helppoa saatikaan, että se olisi liian helppoa.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Osittain kyllä, samalla olisi kuitenkin huolehdittava työntekijöiden mahdollisuuksista vapaa-aikaan ja kohtuulliseen työelämään.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Perustulossa on monia hyviä puolia ja sen käyttöönottoa on selvitettävä seuraavan vaalikauden aikana. Vasemmisto ja oikeisto ymmärtävät perustulon aika eri tavalla ja sen vuoksi en voi olla kysymyksen kanssa täysin samaa mieltä koska en kannata oikeistosta esitettyjä malleja.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Nollasopimuksista on päästävä eroon ja työntekijälle on annettava töitä ja samalla mahdollisuus ansioihin.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

En näe mitään syytä miksi sitä pitäisi lyhentää.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Tuskin pärjäisi, joillakin toimialoilla toiminta voisi helpottua mutta useammilla aloilla se vaikeutuisi huomattavasti.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Ruoka on jo nyt Suomessa kallista. Ennemminkin ruuan arvonlisäverokohtelua tulisi helpottaa jotta kaikilla olisi varaa syödä.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Talouden ongelmat eivät ratkea yksioikoisesti leikkaamalla. Huonosti toteutetuilla leikkauksilla saadaan aikaan säästöjä suurempia menoja. Tämä opittiin jo 90-luvun lamasta ja oppi pitäisi muistaa nytkin.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Tällä hetkellä en puuttuisi lapsilisiin jotka toimivat kohtuullisesti.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Suomella on varaa nykyisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin kunhan julkinen talous laitetaan kuriin ja esimerkiksi harmaaseen talouteen puututaan tosissaan.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Nato-jäsenyys saattaisi heikentää Suomen turvallisuuspoliittista asemaa entisestään kiristämällä suhteita Venäjään.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Poliisin voimavarat on turvattava ja toiminta mahdollistettava koko maassa. Turvallisuus ei kuitenkaan lähde poliiseista vaan muista keinoista kuten syrjäytymisen ehkäisemisestä.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Terrorismin uhkaa voidaan torjua tehokkaammin muilla keinoilla kuin eristäytymällä muusta maailmasta.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Toistaiseksi se ei ole ollut suoranainen uhka mutta asia on otettava vakavasti ja uhkaan on varauduttava. Venäjälle ei saa antaa periksi vaan Suomen on pidettävä kiinni omista oikeuksistaan ja riippumattomuudestaan.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Valtion turvallisuudella ei voida perustella mitä vaan. Verkkovalvontaa on tehtävä mutta se ei saa olla rajoittamatonta.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Irakin hallituksen joukkojen kouluttamisesta pitäisi vastata muiden valtioiden. Suomi voisi olla ennemminkin mukana jälleen rakentamassa yhteiskuntaa alueella ja luomassa sinne vakautta siviilikriisinhallinnalla.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Itse olisin sallimassa tämän.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Kyllä. Julkinen sektori tuottaa palvelut laadukkaasti ja taloudellisesti sekä tasa-arvoisesti.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Lapsiperheille pitää olla apua saatavissa ja viranomaisten tulee puuttu havaitsemiinsa ongelmiin.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Tämä ei saa olla mikään tavoite sinällään. Tavoitteena pitää olla hyvät ja riittävät palvelut kaikille. Osalle varakkaammista tämä voi tarkoittaa lisävastuuta kustannuksista. Samalla on kuitenkin pidettävä huoli siitä, että kaikilla on mahdollisuus palveluihin varallisuudesta riippumatta.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Terveyspalvelut ovat äärimmäisen tärkeitä eikä hallinto saa tulla näiden palveluiden saatavuuden tielle.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Nämä kaksi asiaa eivät ole välttämättä vastakkaisia. Teollisuuden on kehityttävä ilmastoystävällisempään suuntaan muun muassa uuden teknologian avulla ja tähän pitää kannustaa julkisen vallan toiminnalla.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Geenimuunnellut tuotteet ovat olleet käytössä verrattain lyhyen aikaa emmekä voi vielä tietää kaikkia niiden pitkäaikaisia vaikutuksia ihmiselle ja ympäristölle. Olisin tällaisen muuntelun ja sillä muokattujen tuotteiden kanssa varovainen.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Suomen pitää kantaa vastuunsa kriisien uhrien auttamisessa.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Mahdollisuus valita itse asuinpaikkansa on säilyttävä.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Opetusryhmien koon tekninen rajaaminen lainsäädännöllä ei välttämättä takaa laadukasta opetusta. Muitakin keinoja voidaan käyttää sen takaamiseksi, että jokainen lapsi saa riittävästi tarvitsemaan opetusta. Suuremmat ryhmät voidaan tarvittaessa jakaa pienempiin esimerkiksi eri aineita opetettaessa oppilaiden tarpeiden mukaan.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Kannattaisin kansanäänestystä jos sellaista esitettäisiin.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Suomi ei tarvitse lisää ydinvoimaloita vaan muita nykyaikaisempia energiantuotantotapoja.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Tuloveron tasainen alentaminen kaikissa tuloluokissa ei elvyttäisi taloutta vaan ennemminkin rahoitusvajeen valtion talouteen.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Lainmuutoksen on pysyttävä voimassa. Samaa sukupuolta olevien avioliitot on sallittava.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Minulle viinien ja vahvojen oluiden myynti ruokakaupassa sopisi kyllä.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

En näe nykyisessä ruotsin kielen opetuksessa ongelmaa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. I Birkaland kan antalet kommuner skäras ned med hälften.

Kandidatens kommentar

Kuntien vähentäminen ei sinällään ratkaise mitään vaan uudistamisen pitää lähteä palveluista ja maankäytöstä. Kuntaliitokset voivat toki olla osa ratkaisua.

2. Högskolorna i Tammerfors funderar på att gå samman. Lagen borde ändras så, att en fusion är möjlig.

Kandidatens kommentar

Laki voisi mahdollistaa yhdistymisen mutta se ei tarkoita sitä, että yhdistyminen tulisi toteuttaa millä tahansa ehdolla.

3. Delfinarier borde förbjudas i lag i Finland.

Kandidatens kommentar

Aika on ajanut delfinaarioiden ohi ja Särkänniemen delfinaario pitäisi ajaa alas.

4. Birkaland har ett rovdjursproblem.

Kandidatens kommentar

Pirkanmaalla ei ole suurpeto-ongelmaa.

5. By/närskola är en grundrättighet för varje barn i Birkaland.

Kandidatens kommentar

Koulun pitää olla mahdollisimman lähellä mutta etäisyydet saattavat Pirkanmaalla kasvaa suuriksi.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Kyllä jos niistä ei aio pitää kiinni niin ei kannata luvata mitään.

<< Tillbaka