Tiina Elovaara Vald

Valkompassen 2015 Birkalands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Järjestelmää pystyy rajallisissa määrin hyväksikäyttämään. Todellinen ratkaistava ongelma liittyy syihin, joiden takia ihmiset joutuvat sosiaaliturvan varaan. Jos niitä ei kyetä ratkaisemaan, keskustelu sosiaaliturvasta on yhdentekevä.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Yritykset kamppailevat hengissäsäilymisen kanssa ja työttömiä työnhakijoita noin 350 000. Valtion ei pidä sanella tällaisessa tilanteessa turhia rajoitteita leipätyölle yrityksille, jotka kantavat vastuun työllistymisistä.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Perustulon idea on hyvä ja vähentää turhaa byrokratiaa roimasti. Perustulon määrä, sen suhde muuhun tuloon, verotukseen ja kelle perustulo kuuluu, ovat niitä aiheita, missä todellinen poliittinen vääntö tapahtuu.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Minimityöaika on kaunis mutta epärealistinen ajatus. Tärkeämpää on varmistaa, että yrityksillä on mahdollisuus tarjota töitä. Ja että lyhyitä työvuoroja etsiville opiskelijoille, harjoittelijoille, kuntoutujille ja muille erityistilanteessa eläville on tarjolla.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Yli vuoden työttöminä olevia on noin 100 000. Heidän työllistymisedellytykset ovat selkeästi muita heikommat eikä se useinkaan ole heidän oma valinta. Lyhentäminen saattaisi pahentaa syrjäytymisuhkaa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Oman valuutan pitäneet Euroopan maat ovat pärjänneet euromaita paremmin. Euro on ollut liian kallis valuutta Euroopalle ja Suomelle.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Ruoka on Suomessa jo nyt älyttömän kallista. Ruoan hinnan nosto osuu pahiten kaikkein pienituloisimpiin.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Valtion velkaantuminen on pakko pysäyttää, mutta sitä ei saa tehdä kansalaisten terveyden ja turvallisuuden kustannuksella. Menot on priorisoitava erittäin tarkasti.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Yleisen kustannustason myötä myös lasten elinkustannukset ovat nousseet. Lapsilisän korotustarve on ilmeinen. Annetun tuen verottamisessa takaisin ei ole mitään järkeä. Sen sijaan lapsilisä pitäisi ehdollistaa vanhempien tulotasoon. Lapsilisä ei ole lahja lapselle, vaan tuki vanhemmille. Hyvätuloisen perheen vanhemmat eivät tarvitse rahallista tukea. Yksinhuoltaja sitäkin kipeämmin.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

On toimittava täysin ihmisten tarpeiden pohjalta. Terveyspuolella ei ole varaa leikkauksiin. Ainoa keino saada kustannuksia hallintaan on sekä toimintojen tehostaminen, että yleisen kansanterveyden ennaltaehkäisevä kohentaminen.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Nato-jäsenyys ei automaattisesti tuo Suomelle turvallisempaa asemaa. Venäjän suhtautuminen Suomen Nato-jäsenyyteen ei ole aivan selvä kysymys. Tilannetta pitää seurata ja arvioida uudelleen, jos uhat kasvavat.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Suomessa on 1 poliisi / 800 kansalaista. Muualla Euroopassa poliiseja on enemmän. Joko rikosten ja häiriöiden määrä on vähennyttävä, tai sitten poliiseja on palkattava lisää. Kyseessä on sekä heidän työturvallisuutensa ja jaksamisensa, että myös kansalaisten turvallisuus ja oikeusturva.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Viime aikaisten tapahtumien valossa on maahanmuuton osalta oltava tarkkana, terrorismin vaara on kasvanut.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Suomen tulisi erittäin aktiivisesti pitää Venäjä keskustelupöydän ääressä ja rohkaista avoimuuteen.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Lähtökohtaisesti yksityisyyden suoja on loukkaamaton, mutta tilanteessa, jossa voidaan epäillä valtion turvallisuuden johtavan myös kansalaisten turvallisuuden heikkenemiseen, valtiolla tulee oikeus tehdä tarpeelliseksi katsomansa selvitykset. Valtion tulee olla tilivelvollinen valtion johdolle, joka on viime kädessä vastuussa kansalle. Valtion toimien tulee olla rajoitetussa määrin julkisia.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Vakava sairaus on tragedia, mikä kuuluu ihmisyyteen. Soisin kuolemaa tekevien saavan kokea olevansa rakastettuja viimeiseen hetkeen saakka. Loppujen lopuksi kuoleman edessä meistä jokaisesta tulee tasa-arvoinen ja jokainen tekee omat tilinpäätöksensä.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Kivun ja masennuksen äärellä meistä jokainen muuttuu pieneksi. Olisi järkyttävää, jos apu jäisi kiinni rahasta. Suomen perus- ja erikoisterveydenhoito ovat huippulaatua ja järjestelmää ei tule alistaa voittoa tavoittelevan yritystoiminnan lainalaisuuksiin. Yksityiset palvelut on hyvä olla julkisten palvelujen rinnalla ja niitä täydentämässä.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Perheiden ja lasten tukipalveluihin tulee satsata. Ennaltaehkäisevät toimet pelastaa tragedioilta ja säästää pitkässä juoksussa paljon.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Kysymys hoitokustannuksesta on hyvin käytännöllinen. Laadukas hoito maksaa. Lompakon paksuus ei kerro yhteiskunnallisesta merkittävyydestä. Elämä ei ole tasa-arvoinen, joten hoitokustannusten jakautumistenkaan ei tarvitse olla. Se maksaa jolla on varaa ja köyhä saakoon ilmaiseksi.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Tinkiminen perusterveydenhuollosta tulee kostautumaan vuosien saatossa kalliisti. Yhdenkään kunnan eikä kuntien taloutta ylläpitävien yritysten talous kestä, jos väki alkaa olla työkyvytöntä, jatkuvasti sairaspoissaoloissa tai työrajoitteisia.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Suomella on kovin vähän sanottavaa globaalin ilmiön suhteen, mutta siitäkin huolimatta suomalaisten tulisi hoitaa asiaankuuluvasti oma vastuunsa, kehittyä teollisessa toiminnassa, olla esimerkkinä ja viedä tietotaitoa ja selkärankaista keskustelua eteenpäin.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Geenimuuntelu liikevoittoajatteluineen, patentteineen, myrkkyineen, muunteiluineen tai puutteineen aiheuttaa kuluttajille monenlaisia riskejä.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Suomen ja EU:n tulisi aktiivisesti tukea turvapaikanhakijoiden paluuta turvallisesti kotiseuduilleen. Väestön muuttoaallot eivät ratkaise alkuperäisiä ongelmia.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Nykyteknologian avuin asumisen pitäisi olla helpompaa, turvallisempaa ja mielekkäämpää, kuin 50 vuotta sitten. Toisaalta haja-asutusalueella asuvan tulee tiedostaa asumisen erityisvaatimukset, eikä voi edellyttää olevansa samalla viivalla, kuin taajama-alueella asuvat.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Opetusryhmien koko on yleensä suoraan verrannollinen oppilaiden oppimisprosessia haittaavien tekijöiden määrään. Opettajille ja oppilaille tulee turvata hyvä työympäristö.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. I Birkaland kan antalet kommuner skäras ned med hälften.

Kandidatens kommentar

Vähemmän kuntia ei tarkoita automaattisesti enemmän säästöjä tai hyvinvointia.

2. Högskolorna i Tammerfors funderar på att gå samman. Lagen borde ändras så, att en fusion är möjlig.

3. Delfinarier borde förbjudas i lag i Finland.

4. Birkaland har ett rovdjursproblem.

5. By/närskola är en grundrättighet för varje barn i Birkaland.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Vaalilupaus on ainoa, mihin äänestäjä voi ennen vaaleja luottaa. Jos vaalilupauksen pettää, pettää äänestäjän. Toisaalta kansanedustaja on erehtyväinen ihminen. Jos uutta oppiessaan huomaa luvanneensa väärin, se tulee rehellisesti ja avoimesti kertoa äänestäjille. Äänestäjätkin voivat huomata olleensa väärässä. Joka tapauksessa neljän vuoden välein aito luottamus mitataan. Rehellinen ja hyvä edustaja saa jatkaa.

<< Tillbaka