Joni Räsänen

Valkompassen 2015 Birkalands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Suomessa on liian vaikeaa elää sosiaaliturvan varassa! Sosiaaliturva ei ole turva, jos sen hakeminen aiheuttaa stressiä siitä millaisia pykäliä täytyy täyttää sen saamiseksi ja tätä kautta miten omat tulot mukautuvat. Kannatan perustuloa korjaamaan tämän epäkohdan.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Kauppojen aukiolojen säätely estää erilaisten toimintamallien syntymistä mikä jarruttaa talouden kehittymistä.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Perustulon tärkein ominaisuus on tuloerojen pienentäminen. Tuloerot aiheuttavat merkittävää hyvinvoinnin laskua kaikille yhteiskunnan osa alueilla(Wilkinson & Pickett, Tasa-arvo ja hyvinvointi).

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Ei ole oikein, että työntekijä ei voi ennustaa tulojaan. Jos maahan saadaan perustulo, niin siinä tapauksessa en kannata minimityöaikaa, koska työntekijän toimeentulo olisi jo turvattu, eikä hänen tarvitsisi tapella nykyisen sosiaalitukijärjestelmän kanssa.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Ansiosidonnainen työttömyysturva olisi mielestäni korvattava kokonaan perustulolla. Ihmiset tekevät työtä, vaikkei heitä siitä palkittaisikaan, koska työnteko on pohjimmiltaan mukavaa, jos on löytänyt alan josta pitää. Jos ei ole löytänyt omaa alaansa töihin pakottaminen tai houkutteleminen ei kuulosta millään tavalla inhimilliseltä vaihtoehdolta.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Tämä on tilanne tällä hetkellä, kun kurssit ovat korkealla ja etelä.Eurooppa on ahdingossa. Euroa tulisi uudistaa voimakkaasti.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Ei ole. Ruoan verotus vaikuttaa eniten köyhien asemaan. Tällä taas on vaikutusta kansalaisten tasa-arvoon.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Menojen leikkaus ei johda mihinkään positiiviseen. Tarvitaan suuria rakenneuudistuksia. Esimerkiksi verotuksen yksinkertaistaminen vahvistaisi suomen taloutta. Kuntien tapauksessa erilaisten toimintamallien mahdollistaminen kuntakohtaisesti auttaisi kuntia toimimaan tilanteeseen parhaiten sopivalla tavalla ja näin saataisiin valtaa lähemmäksi ihmisiä.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Kannatan yhteiskunnan tukien osalta verotuskäytäntöjen yhtenäistämistä mahdollisimman pitkälle. Tässä tapauksessa poistaisin verotuksen muista yhteiskunnan antamista tuista.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Varaa on, mutta ei nykytavalla toteutettuna. Edelliseltä hallitukselta olisi kipeästi kaivattu uudistusta palveluiden järjestämiseen, mutteivät he siihen kyenneet. Nykytilanteessa se että tekee jotain on parempi kuin että ei tee mitään, koska tiedetään, että tämänhetkinen tilanne on kestämätön kuntien talouden osalta.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

NATO-jäsenyys voisi lyhyellä tähtäimellä tuoda henkistä turvaa, mutta pitkällä tähtäimellä Suomen on parempi luottaa omaan kykyynsä puolustaa itseään.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Suomen poliisihallintoa tulee pienentää ja siirtää painoa takaisin kenttätyöhön. Ei ole oikein, että se osa, joka ei tee varsinaista kasvaa jatkuvasti, kun taas kentällä olevien poliisien määrää vähennetään.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Terrorismi ei mielestäni ole maahanmuutosta huolimatta suuri uhka suomelle. Sen sijaan en pidä työperäistä maahanmuuttoa tarpeellisena tilanteessa, jossa on enemmän työttömiä, kuin avoimia työpaikkoja. Tulevaisuudessa tilanne voi itse asiassa vaikeutua entisestään teknologian syrjäyttäessä yhä enemmän työpaikkoja.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Venäjä pelaa melko kovaa peliä, jonka takia Suomen on oltava tarkkana, miten se asiaan suhtautuu. En usko suoraan hyökkäykseen kansanvälisestä tilanteesta johtuen, mutta rajaprovokaatiot saattavat jatkua.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Kansalaisten yksityisyyden suoja on yksi perusoikeuksistamme demokraattisessa valtiossa ja siitä luopumisesta ei voi missään tapauksessa olla hyviä seurauksia. Yksityisyyteen puuttumiseen täytyy olla todella hyvät perusteet, kuten vahva epäily rikoksesta, ennen kuin sitä on viranomaisilla oikeus rikkoa.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Tämä asia ei kuulu Suomelle. Se on osa kansainvälistä peliä, jossa ei voi kuin hävitä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Potilaan omasta aloitteesta tapahtuva avustettu kuolema on sallittava riittävän katuma ajan kanssa. Potilas itse tietää parhaiten oman tilansa ja omat kipunsa. Totta kai potilaan on oltava täysissä järjissään päätöstä tehdessään.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Yksityiset terveys- ja sosiaalipalvelut sisältävät hyvin ikävän eturistiriidan potilaan ja palvelun tuottajan välillä. Yksityisten palveluiden tuottavuus lisääntyy mitä enemmän kansalaisia on sairaana. En puhu suorasta myrkyttämisestä vaan lieve ilmiöistä, kuten kansalaisten hyvinvoinnin vähättelystä ja välinpitämättömyydestä sitä kohtaan. Kannattaa tutustua USA:n terveyspolitiikkaan, jos haluaa lisää tietoa.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Riippuu mitä tarkoitetaan puuttumisella. Lapsiperheitä on autettava hyvin ongelma tilanteissa ratkaisemaan itse ongelmansa. Tarvittava tieto ja mahdollisesti psykologin apu tulisi olla helposti ja nopeasti saatavilla, mikäli lapsi perheissä ilmenee ongelmia.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Hyvinvointi valtion perusidea, on että kaikista pidetään huolta. Tämä kaikki sisältää myös vanhukset!

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Asioita ei mielestäni voi oikein verrata, mutta pidän demokratian perusteita ja vahvuutta vielä tärkeämpänä kuin terveyspalveluita.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

En välttämättä näkisi näitä toisiaan poissulkevina vaihtoehtoina. Esimerkiksi Saksa on uusiutuviin energiamuotoihin satsaamalla saavuttanut hyötyjä niin, että se pystyy kilpailemaan kansainvälisillä markkinoilla näissä tuotteissa. Ilmastonmuutos ei ole valintakysymys, että halutaanko me sitä vai ei. Se on estettävä!

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Vaikea kysymys. Geeni muuntelussa pelkään eniten geenimuunneltujen lajien leviämistä luontoon. Pelkään myös mitä tapahtuu kun vieras geeni laitetaan uuteen lajiin, mutta ilmeisesti tällä ei ole vielä osoitettu olevan terveysvaikutuksia.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Suomen tulee mielestäni painottaa nimenomaan humanitääristä maahanmuuttoa työperäisen maahanmuuton sijaan. Jos suomella on kykyä auttaa hädässä olevia ihmisiä meidän tulee tehdä niin. Ensisijaisesti totta kai paras apu on sellainen joka tapahtuu paikan päällä ja ennaltaehkäisevästi. Painottaisinkin tätä enemmän käytetyissä resursseissa kuin turvapaikanhakijoiden vastaanottamista.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Ihmisillä täytyy olla valinnan mahdollisuus missä he haluavat asua. Ei voida viedä palveluita pois ja sanoa, että saatte valita missä asua. Valtion on tehtävä mikä on kohtuullista mahdollistaakseen asuminen myös syrjäisemmillä seuduilla. Toki ei voi olettaa samaa palvelutasoa kaikissa asioissa kuin suurkaupungeissa, mutta perusasioiden on oltava kunnossa. Koko maan pitämisestä asuttuna on myös hyötyä maanpuolustuksellisessa näkökulmassa.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Tiukkojen rajojen asettaminen ei takaa hyvää lopputulosta oppilaan kannalta. Sen sijaan tulisi antaa kouluille ja ennen kaikkea opettajille suurempi valta päättää miten he toteuttavat opetuksen. Esimerkiksi pulpetitta opettaminen tulee sallia kouluissa. Motivaatio ryhmäkokojen sopivuuteen täytyy tulla kilpailusta kuntien ja koulujen välillä sekä korkeatasoisen koulutuksen tuomista hyödyistä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Suomen tulee pysyä liittoutumattomana, koska sillä on myös omat etunsa kansainvälisellä areenalla sekä suomen oman puolustuksen järjestämisessä.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Tarvitsen lisää tietoa. Minne? Mitkä ovat ympäristövaikutukset? Miksi juuri ydinvoima eikä jokin muu energiamuoto? Vaikutukset muuhun yhteiskuntaan?

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Riippuu siitä mitä muuta on pöydällä. Tuloveroa voitaisiin laskea, mikäli erinäisistä veroalennuksista luovuttaisiin ja muutenkin yksinkertaistettaisiin Suomen verotusta.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Tasa-arvo kaikissa suhteissa ihmisten välillä vähentää jännitteitä yhteiskunnassa ja parantaa hyvinvointia.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Ei ole valtion tehtävä holhota kansalaisia ylisäätelemällä saatavuutta. Minusta se että alkoholista on tehty äärimmäisen kielteinen ja hävetty asia on vaikuttanut alkoholiongelman muodostumiseen Suomessa.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Oppilas tietää itse paremmin mitä kieltä hänen kannattaa opiskella. Ruotsi ei välttämättä ole se hyödyllisin kieli varsinkaan kaikilla Suomen alueilla. Motivoitunut opiskelija on paljon tärkeämpi, kuin se että kaikille pakkosyötetään jotain tiettyä kieltä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. I Birkaland kan antalet kommuner skäras ned med hälften.

Kandidatens kommentar

Suosin lähidemokratiaa ja kuntien suurentaminen vie päätäntävaltaa yhä kauemmaksi kansalaisista.

2. Högskolorna i Tammerfors funderar på att gå samman. Lagen borde ändras så, att en fusion är möjlig.

Kandidatens kommentar

Kannatan lakia, joka mahdollistaa erilaiset ratkaisut eri puolilla Suomea.

Olen itse töissä TTY:llä ja olen huomannut huolestuttavan kehityksen viime vuosina. Opetuksesta ja tutkimuksesta on alettu säästämään samalla kun hallinnon määrä on alkanut paisumaan. Pelkään, että koulujen yhdistäminen voisi johtaa vielä pahempaan hallinnon paisumiseen ja päätäntävallan karkaamisen yhä kauemmaksi työntekijöistä. Yksi ratkaisu tähän ongelmaa olisi laki, jossa säädettäisiin budjettiesityksen avoimiksi yliopiston henkilökunnalle, kuten ne olivat ennen yliopiston säätiöitämistä.

3. Delfinarier borde förbjudas i lag i Finland.

Kandidatens kommentar

Mikäli ei ole todennettavissa, että delfiinit kärsivät suunnattomia määriä, en näe kieltämiselle perusteita.

4. Birkaland har ett rovdjursproblem.

5. By/närskola är en grundrättighet för varje barn i Birkaland.

Kandidatens kommentar

Lähikoulut mahdollistavat kätevän oppimistavan paikallisille lapsille ja tämä helpottaa heidän opiskeluaan ja parantaa käsittääkseni myös motivaatiota.

Uskon koulujen toiminnan vähäisemmän säätelyn pienentävän kyläkoulujen kuluja.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Vaalilupauksista tulee voida poiketa vain siinä tapauksessa, että on saanut vastaansa jotain täysin poikkeavaa tietoa käsityksestään, joka oli lupausta tehdessään. Tällöin siitä tulee olla äärimmäisen avoin.

Näin ei käynyt esimerkiksi ruotsin kieltä käsittelevässä kansalaisaloitteessa, jossa moni kansaedustaja, joka lupasi olla aloitteen kannalla ennen vaaleja äänesti kuitenkin aloitetta vastaan.

<< Tillbaka