Iiris Suomela

Valkompassen 2015 Birkalands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Perusturvan taso on niin alhainen että sillä on vaikea tulla toimeen. Lisäksi toimeentulotuen hakuprosessi on niin monimutkainen ja vaikea, että moni ei hae heille kuuluvaa tukea vaan elää kohtuuttoman kurjasti.

Riittävä sosiaaliturva edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia elää terveenä, hyvinvoivana ja työkykyisenä. Hyvinvoiva kansa toimii myös kansantalouden keskeisenä voimavarana.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Kauppojen nykyistä vapaammat aukiolot sopisivat paremmin ihmisten erilaisiin aikatauluihin ja lisäisivät kaupan alan työpaikkoja. Toisaalta työntekijöillä pitää olla oikeus kieltäytyä normaaliajan ulkopuolisista työvuoroista ilman irtisanomisen pelkoa ja joustavien aikataulujen hyväksymisestä tulee maksaa riittävä korvaus.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Tämänhetkinen sosiaaliturvajärjestelmä on kohtuuttoman monimutkainen ja raskas niin kansalaisille kuin julkiselle sektorille. Byrokratian sijaan rahat tulee käyttää kansan hyvinvointiin, jolloin paras ratkaisu on perustulo. Perustulo takaisi minimitoimeentulon kaikille elämäntilanteesta riippumatta, tekisi työnteosta kannattavampaa sosiaaliturvan varassa elävälle ja mahdollistaisi joustavuuden työmarkkinoilla ilman pelkoa toimeentulon riittävyydestä.

Lisäksi perustulo takaisi turvallisen pohjan yrittäjän usein epävarmalle toimeentulolle, jolloin kynnys lähteä yrittäjäksi madaltuisi, mikä loisi uusia työpaikkoja, innovaatioita ja hyvinvointia Suomeen. Tämä lisäisi myös verotuloja, ja kun runsaista ansioista maksettaisiin edelleen veroja suunnilleen nykyiseen tapaan, perustulo ei olisi nykyistä sosiaaliturvajärjestelmää kalliimpi vaan jopa edullisempi.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Ns. nollasopimukset mahdollistavat tilanteen, jossa työntekijälle ei tarjota ollenkaan työtunteja. Tämä aiheuttaa toimeentulon epävarmuutta kohtuuttoman monelle. Lainsäädännön vaatiman lähtökohdan tulisi olla, että työsopimuksessa on määritelty tietty minimimäärä tarjottujen työtuntien suhteen. Mikäli työntekijä haluaa nollasopimuksen, hän ja työnantaja voisivat sopia asiasta erikseen. Näin varmistettaisiin vakaampi toimeentulo sitä tarvitseville ja toisaalta mahdollisuus joustoon sitä kaipaaville.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Ansiosidonnaista työttömyysturvaa saa tällä hetkellä melko pitkään ottaen huomioon, kuinka paljon suurempi se on kuin perusturvan taso. Siten ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa voisi lyhentää hieman ja käyttää rahat kaikista heikko-osaisimpien auttamiseen.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Yhteinen valuutta lisää yhteistyötä, helpottaa kauppaa ja edistää siten rauhaa ja hyvinvointia. Yksilölle yhteinen valuutta on kätevä muun muassa verkko-ostosten teossa ja matkustaessa euroalueella. Ongelmallista eurossa tällä hetkellä on euroalueen talouspolitiikan hajanaisuus. Yhteinen valuutta vaatii nykyistä yhtenäisempää talouspolitiikkaa, mikä taas vaatii eurooppalaisen yhteistyön syventämistä myös muilla politiikana osa-alueilla.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Kaikilla pitää olla varaa riittävän terveelliseen ja hyvälaatuiseen ruokaan. Siten ruoan verotusta ei ole varaa kiristää. Kiristys osuisi kaikkein eniten pienituloisiin, ja ruoka on jo nyt Suomessa kallista moniin muihin eurooppalaisiin maihin verrattuna. Terveellisempää ja ekologisempaa ruokavaliota tulisi pikemminkin edistää alentamalla tiettyjen peruselintarvikkeiden verotusta.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Lyhytnäköinen leikkauspolitiikka tuottaa köyhyyttä, eriarvoisuutta ja yhteiskunnallisia ongelmia ja tulee siten pitkällä aikavälillä kalliiksi niin yksilöille kuin kansantaloudelle. Vahva julkinen sektori takaa kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet elää terveinä, hyvinvoivina ja työkykyisinä. Koulutettu ja hyvinvoiva kansa toimii myös kansantalouden keskeisenä voimavarana.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Lapsilisän taso on tällä hetkellä riittävä. Lapsilisä tulee antaa kaikille lapsiperheille, sillä heille koituu enemmän kustannuksia kuin vastaavan tulotason omaaville lapsettomille talouksille. Tätä eroa on oikeudenmukaista tasoittaa tarjoamalla julkisia palveluja ja lapsilisää kaikille lapsiperheille. Tulo- ja varallisuuseroja tulee tasoittaa verojen avulla eikä lapsille kohdistettuja etuuksia kaventamalla.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Sosiaali- ja terveyspalveluista leikkaaminen tuottaa köyhyyttä, eriarvoisuutta ja yhteiskunnallisia ongelmia ja tulee siten pitkällä aikavälillä kalliiksi niin yksilöille kuin kansantaloudelle. Nykyisen tasoiset palvelut ja sosiaalietuudet tekevät Suomesta hyvän paikan elää, tehdä töitä ja yrittää. Hyvinvoiva, koulutettu ja työkykyinen kansa on eduksi myös taloudelle.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Maailmanpoliittinen tilanne on kärjistynyt vastakkainasetteluksi lännen ja idän välillä. Tässä tilanteessa Suomelle paras vaihtoehto olisi pyrkiä neutraaliuteen. Suomen tulee edistää EU:n yhteisen kriisinhallinnan organisointia ja toimintakykyä sekä pyrkiä varmistamaan turvallisuutensa liittoutumalla sotilaallisesti lähtökohtaisesti muiden EU-maiden kanssa

Natoon liittyminen sitoo jäsenmaan Yhdysvaltojen voimakkaasti määrittämään politiikkaan, joka ei keskity riittävästi maailmanrauhan tai demokratiakehityksen edistämiseen. Lisäksi tällä hetkellä Natosta olisi Suomelle enemmän haittaa kuin hyötyä niin maailmanpoliittisen asemamme kannalta kuin taloudellisestikin.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Joillekin alueille tarvitaan enemmän poliiseja. Etenkin haja-asutusalueilla on tällä hetkellä liian vähän poliiseja suhteessa yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin ongelmiin, mikä näkyy korkeampina rikostilastoina. Poliisien tehtävä ei kuitenkaan ole ratkaista turvallisuutta ja yhteiskuntarauhaa uhkaavia laajamittaisia ongelmia kuten eriarvoisuutta ja pahoinvointia. Siksi on tärkeää, että rikollisuuden taustalta löytyviä syitä kitketään satsaamalla toimivaan ja vahvaan hyvinvointivaltioon. Esimerkiksi ennaltaehkäisevät sosiaali- ja terveyspalvelut, riittävä sosiaaliturvan taso sekä laadukas ja ilmainen koulutus edistävät yhdenvertaisuutta, mikä vähentää merkittävästi rikollisuutta ja edistää yhteiskuntarauhaa.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Maahanmuuton rajoittaminen ei vähennä terrorismin uhkaa, sillä terrorismi ei ole tavallisten ihmisten vaan radikaalien ajatusten liikkumisesta kiinni. Väkivaltaisen ja radikaalin ajattelun leviämistä estetään tehokkaimmin edistämällä ihmisryhmien välistä yhteistyötä ja integraatiota.

Maahanmuuton lisääminen parempaan kotouttamispolitiikkaan yhdistettynä vähentäisi maailmanlaajuista köyhyyttä ja edistäisi maailmanrauhaa. Sekä maahanmuuttajat että Suomi hyötyisivät taloudellisesti. Etenkin erityisosaamista vaativien yritysten toiminta Suomessa helpottuisi merkittävästi. Maahanmuutto on myös ainoa tapa saada tarpeeksi lisää työikäistä väestöä Suomeen, jotta talous ja hyvinvointivaltio pysyvät kestävällä pohjalla.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Ulkoministeriön arvion mukaan Suomeen kohdistuva aseellinen uhka on kuitenkin verrattain pieni suhteessa esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja eriarvoistumisen tuottamiin riskeihin. Heikentynyt hyvinvointivaltio tuottaa Suomeen eriarvoisuutta ja pahoinvointia, mikä uhkaa tällä hetkellä koko kansan hyvinvointia ja turvallisuutta enemmän kuin ulkopuolinen sotilaallinen uhka.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Perustuslain mukaan oikeutta yksityisyyteen voidaan rajoittaa vain, jos rajoitus on erittäin tarkkaan rajattu ja ehdottoman tarpeellinen. Mielestäni tämä on hyvä periaate, sillä sekä turvallisuus että kansalaisten oikeudet ovat äärimmäisen tärkeitä. Tällä hetkellä viranomaisilla on riittävät valtuudet välttämättömistä asioista kuten kansalaisten turvallisuudesta huolehtimiseen.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Lyhyellä aikavälillä Irak tarvitsee sotilaallista koulutusapua, jotta alueella tapahtuva inhimillinen tragedia saadaan päätökseen mahdollisimman nopeasti. Pitkällä aikavälillä Suomen tulee kuitenkin keskittyä edistämään rauhaa Lähi-idässä auttamalla valtioita vahvistamaan demokratian perusrakenteita ja hyvää hallintoa. Lisäksi meidän tulee puuttua kansainväliseen laittomaan asekauppaan, joka mahdollistaa ISIS:n kaltaisten ääriliikkeiden aseellisen toiminnan.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Jokaiselle on taattava oikeus päättää itsestään ja kehostaan. Tätä päätöksentekoa tulee tukea ja kunnioittaa. Avustetun kuoleman tulee olla yksi tarjolla oleva vaihtoehto, mutta siihen ei tule missään nimessä painostaa. Myös parantumattomasti sairaiden elämä voi olla rikasta, ja joka tapauksessa jokaisen elämä on arvokas.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Laadukkaat ja yhdenvertaisesti saatavilla olevat julkisesti tuotetut sosiaali- ja terveyspalvelut takaavat terveen, hyvinvoivan ja työkykyisen kansan. Vahvaan julkiseen sektoriin nojaavaa järjestelmää voidaan täydentää järjestöjen ja pienyritysten tuottamilla palveluilla, mutta se tulee tehdä hyvin harkiten ja pienessä mittakaavassa. On muistettava, että yritysten ensisijainen tehtävä on tuottaa voittoa, ei hyvinvoivia ja terveitä kansalaisia.

Julkista rahaa ei tule käyttää ainakaan suuryritysten johdon palkkapussin ja omistajien osinkojen kasvattamiseen - etenkään veronkierron ollessa todella yleistä.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Ennaltaehkäisevään toimintaan, varhaiskasvatukseen ja lastensuojeluun on taattava huomattavasti nykyistä enemmän resursseja. Ongelmiin on tarjottava ratkaisuja ja apua mahdollisimman ajoissa.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Julkisen sektorin on taattava jokaiselle riittävä hoito. Hoivapalvelulaskujen sijaan varallisuuseroja tulee tasoittaa verottamalla korkeita pääomatuloja enemmän. Myös perintöverotusta tulee paikoittain kiristää. Suuret perinnöt lisäävät eriarvoisuutta ja vähentävät liikkuvuutta yhteiskuntaluokkien välillä. Lisäksi perintövero on yksi vähiten taloudellista toimintaa vääristävistä ja haittaavista veroista verrattuna esimerkiksi työnteon ja kulutuksen verottamiseen.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Kuntien itsehallintoa olennaisempaa on, että sosiaali- ja terveyspalvelut ovat laadukkaita ja yhdenvertaisesti saatavilla asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta. Tämä tavoite saavutetaan parhaiten järjestelmällä, joka nojaa vahvasti julkiseen sektoriin ja alueelliseen yhteistyöhön yli kuntarajojen. Oikein toteutettuna uusi viidestä sote-alueesta koostuva järjestelmä poistaisi tehottomuutta aiheuttavia päällekkäisyyksiä ja lisäisi laadukkaiden palveluiden saatavuutta etenkin pienissä tai köyhissä kunnissa asuville.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on niin tärkeää, että sen tulee mennä lyhytnäköisen taloudellisen edun tavoittelun edelle. Ympäristöystävälliset ratkaisut ja etenkin vihreä teknologia voi kuitenkin olla kannattavaa myös Suomen vientiteollisuuden kannalta. Suomalaisten teknologinen osaaminen hakee vertaistaan, ja toisaalta globaali tarve ilmastonmuutosta hillitseville innovaatioille on valtava ja kasvaa jatkuvasti.

Kun ympäristöystävällisiä energiateknologioita kehitetään ja kokeillaan Suomessa, niiden toimivuus tulee todistettua kansainvälisille ostajille, mikä avaa loistavat mahdollisuudet maailmanlaajuiseen myyntiin. Ympäristöystävällisille ratkaisuille on runsaasti kansainvälistä kysyntää, joten Suomen talous hyötyisi vihreän teknologian kärkimaan asemasta vientitulojen kautta.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Tutkijoiden keskuudessa vallitsee tällä hetkellä vahva yhteisymmärrys siitä, että geenimuunneltu ruoka on biologisesti turvallista ihmiselle ja ympäristölle. Geenimuunnellun ruoan ongelma piilee alalla toimivissa suuryrityksissä, jotka ottavat patentoimistaan geenimuunnelluista lajeista kallista hintaa ja pyrkivät poistamaan kilpailijansa markkinoilta paikoittain kyseenalaisin keinoin.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Jokainen ihminen on yhtä arvokas kansalaisuudesta ja etnisyydestä riippumatta. Tämä korulause on turha, jos emme todellisuudessa puolusta apua eniten tarvitsevia. Turvapaikanhakijoiden hyväksyminen ja inhimillinen kohtelu ovat asioita, joihin jokaisen ihmisyyden arvoa kunnioittavan valtion tulee panostaa.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Kansalaisten hyvinvointi ja yhdenvertaisuus on mielestäni tärkeämpi tavoite kuin koko Suomen asuttuna pitäminen. Siksi hyvinvointivaltion tulee toimia myös syrjäseuduilla. Liikenneratkaisuissa, kaavoituksessa ja aluesuunnittelussa pitää tosin pyrkiä siihen, että julkiset palvelut ovat kohtuuhintaisesti järjestettävissä ja ettei haja-asutusalueella asuvien hiilijalanjälki kasva liiaksi esimerkiksi päivittäisen yksityisautoilun takia.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Kouluille on taattava riittävät resurssit, jotta ryhmäkoot voidaan pitää riittävän pieninä ja koulunkäyntiavustajia on mahdollista palkata. Riittävän pienet ryhmäkoot mahdollistavat niin erityistä tukea vaativien kuin nopeammin edistyvien oppilaiden huomioon ottamisen.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Kannatan avointa päätöksentekoa ja suoraa demokratiaa.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Suomi tarvitsee ennen kaikkea energiatehokkuutta ja uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämistä. Ydinvoiman rakentaminen on hyvin kallista ja siihen liittyy monesti maailmanpoliittisia ongelmia. Ydinvoima on kuitenkin parempi vaihtoehto kuin fossiilisten polttoaineiden tai turpeen käyttö, sillä päästöt ja ilmastonmuutos tappavat jo nyt.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Pienituloisten tuloveron alentaminen on perusteltua niin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kuin elvyttämisen kannalta. En kuitenkaan kannata tuloveron tasaista alentamista, sillä se heikentäisi progressiivisen verotuksen uudelleenjakavaa vaikutusta.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Oikeus avioitua ja perustaa perhe kuuluvat jokaiselle.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Kannatan vähintään kahden vapaavalintaisen vieraan kielen opiskelua peruskoulussa ja toisella asteella. Kaikille oppilaille ja opiskelijoille tulee taata mahdollisuus valita useammasta vaihtoehdosta kotikunnasta riippumatta. Pakkoruotsista on luovuttava, mutta samalla kielivaihtoehdot on turvattava antamalla kouluille lisää rahaa vieraiden kielten opetuksen monipuolisuuden turvaamiseen. Suomalaisten kieliosaamisesta on suuri etu kansainvälistyvässä maailmassa. Se on kuitenkin kaventumassa englannin ylivallan takia.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. I Birkaland kan antalet kommuner skäras ned med hälften.

Kandidatens kommentar

Päällekkäistä hallintoa tulisi karsia, mutta palveluiden saatavuutta tai laatua ei tule missään nimessä heikentää. Kuntaliitokset voivat myös parantaa kuntalaisten hyvinvointia, jos uudistus tehdään kansalaisten etu eikä säästäminen ja talouskuri edellä.

2. Högskolorna i Tammerfors funderar på att gå samman. Lagen borde ändras så, att en fusion är möjlig.

Kandidatens kommentar

Korkeakoulujen yhteistyömahdollisuuksia kartoittava ja suunnitteleva Tampere3-prosessi on vielä niin kesken, ettei lakimuutoksiin voi tämänhetkisen vähäisen tiedon perusteella ottaa kantaa. Teen päivittäin töitä Tampere3-prosessin parissa, sillä toimin Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen koulutuspoliittisena vastaavana. Selvitystyön edetessä ilmenee jatkuvasti sekä valtavia mahdollisuuksia korkeakoulujen kehittämiseen sekä toisaalta melko vakavia uhkakuvia.

Tämänhetkisen tiedon perusteella olen sitä mieltä, että korkeakoulujen välisen yhteistyön suomat mahdollisuudet on syytä selvittää ja hyödyntää. Samalla on kuitenkin pidettävä kiinni tietyistä periaatteista, jotta nykyisen järjestelmän etuja ei menetetä prosessin myötä. Kaikille opiskelijoille on tarjottava mahdollisuus valita suuntansa oman motivaationsa, kykyjensä ja kiinnostuksensa perusteella. Tämä tarkoittaa maksuttomuutta, riittävän vapaata sivuaineoikeutta ja toisaalta nykyistä parempaa opinnonohjausta.

Lisäksi demokratia ja riittävä edustuksellisuus yliopiston päätöksentekoelimissä on taattava sekä prosessin aikana että tulevaisuudessa. Opetukseen, tukipalveluihin ja tutkimukseen on suunnattava riittävästi resursseja – etenkin, jos prosessi aiheuttaa opiskelijoihin ja henkilökuntaan kohdistuvien vaatimusten kovenemista.

Joka tapauksessa korkeakoulujen välistä yhteistyötä voidaan syventää hyvinkin paljon jo nykyisen lainsäädännön puitteissa. Yhteistyötä on syvennetty jo tähän mennessä ja prosessi jatkuu ensi syksynä. Tamperelaisille yliopisto-opiskelijoille avataan muun muassa mahdollisuus ottaa sekä TTY:n että Tampereen yliopiston kursseja.

3. Delfinarier borde förbjudas i lag i Finland.

Kandidatens kommentar

Delfiinit voivat huonosti, sairastelevat ja kuolevat ennenaikaisesti. Eläinten kärsimys on vakava ongelma, johon on puututtava. Delfinaarion opetukselliset tavoitteet voidaan saavuttaa muilla tavoin eikä delfinaariolla ole myöskään korvaamatonta viihdearvoa. Joka tapauksessa haitat ovat ehdottomasti merkittävemmät kuin hyödyt.

4. Birkaland har ett rovdjursproblem.

Kandidatens kommentar

Suurpeto-ongelma voi ilmetä monin tavoin. Myös se on ongelma, jos jotkut kokevat pelkoa ja haittaa petoeläimistä. Pirkanmaalla petoeläinkannat ovat kuitenkin niin pieniä, että petojen tuottamat haitat ovat torjuttavissa aitaamisella ynnä muilla ennakoivilla keinoilla ilman kannanhoidollista metsästystä.

5. By/närskola är en grundrättighet för varje barn i Birkaland.

Kandidatens kommentar

Lähikoulun tulee olla ensisijainen tapa järjestää ainakin alakouluikäisten lasten koulutus. Tarvittaessa tilannetta voidaan paikata esimerkiksi koulukuljetuksilla. Joka tapauksessa lapsen on päästävä turvallisesti ja ilmaiseksi kulkemaan kouluun.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Vaalilupauksista on pidettävä kiinni, koska äänestäjän on voitava luottaa poliitikkoihin. Edustuksellinen demokratia perustuu luottamukseen äänestäjän ja hänen äänestämänsä edustajansa välillä. Lupausten rikkominen on tämän luottamuksen rikkomista, mikä taas on demokratian heikentämistä.

<< Tillbaka