Kirsi Parhankangas

Valkompassen 2015 Birkalands valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Tukijärjestelmämme on hyvä niinkuin pitääkin, mutta se ei tällä hetkellä kannusta työn tekoon vaan jopa rankaisee siitä, jos ottaa tilapäisesti vastaan töitä.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

Kandidatens kommentar

Kilpailu on tällä hetkellä vääristynyttä koska elintarvikkeita myyvät kioskit ja huoltoasemat ovat sääntelyn ulkopuolella. Kauppiaan pitää itse saada päättää aukioloajat koska maassamme on myös alueellisia ja kausittaisia eroja.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Selvittäisin perustulon mahdollisuutta koska se mahdollistaisi myös tilapäisen tai osittaisen työnteon paljon helpommin.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Minimityöajan määritteleminen saattaisi estää osa-aikatyötä tekevien tai työrajoitteisten henkilöiden työnteon. Jokaisella on oikeus työntekoon omien kykyjen mukaan.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Ansiosidonnainen työttömyysturva on tällä hetkellä aivan liian pitkä. Toimet työttömien hyväksi ei käynnisty tarpeeksi ajoissa kun ansio on turvattu pitkäksi aikaa.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Yhtenäisestä valuutasta on ollut vain hyötyä Suomelle.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Päinvastoin pitäisi keventää.Ruuan verotuksen kiristäminen tarkoittaisi sitä, että tuottajille jäisi entistä vähemmän ja siten tuottaminen olisi kannattamatonta.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Taloutta voidaan tasapainottaa rakenteellisilla uudistuksilla. Kehittämiseen pitää ottaa kaikki mukaan eikä ohjata vain ylhäältä päin. Julkisia palveluja pystytään kehittämään taloudellisemmiksi kun otetaan asiakas keskiöön.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Lapsilisäjärjestelmä tulisi uudistaa kokonaan. Miksi lapsen teosta pitää maksaa. Lapsiperheitä voidaan tukea myös verohuojennuksin.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Joitakin etuuksia on varaa leikata mutta pääasiassa rahamme riittävät kun teemme rakenteellisia uudistuksia ja kehitämme palvelumme kustannustehokkaiksi.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Kannatan Nato-jäsenyyden selvittämistä sekä Nato-jäsenyyttä jollain aikataululla.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Poliisien työnkuvaa voisi myös miettiä uudestaan. Tällä hetkellä koetaan turvattomuutta joten poliiseja tarvitaan katukuvaan sekä ratkaisemaan nopeammin rikoksia.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Emme välty terrorismin uhalta vaikka rajoittaisimme maahanmuuttoa. Tarvitsemme työperäsitä maahanmuuttoa joten en rajoittaisi sitä.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Suomi on jäljessä verkkovalvonnassa muuhun maailmaan verrattuna. Uhkamme on kuitenkin paljon verkossa, samoin kuin rikoksia tehdään paljon verkossa. Rikosten ehkäisyyn ja ratkaisuun pitää olla mahdollisuus.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Isis on uhka koko maailmalle.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Jokaisella pitää olla oikeus arvokkaaseen kuolemaan eikä kenenkään pitäisi joutua kärsimään kohtuuttomasti.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Palvelut pitää tuottaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Lapsiperheitä pitää tukea ja avustaa ennaltaehkäisevästi jotta viranomaisia ei tarvittaisi niin paljon puuttumaan perheiden elämään. Tukijärjestelmämme pitää olla myös kattavampi.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Hoitokustannusten määrittely pitää uudistaa sekä hoidon laatua parantaa.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Terveyspalveluiden saatavuus on varmistettava. Suomessa on hyvin pieniä kuntia jotka eivät pysty palveluita järjestämään ja näiden kuntien pitäisi käynnistää neuvottelut kuntaliitoksista.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Ilmastonmuutoksen eteen on tehtävä kaikki mahdollinen. Suomi noudattaa normeja hyvin, enemmän tehtävää on Aasian maissa.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Ruuan pitää olla puhdasta.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Tämän hetkinen tilanne on hyvä ja kantokykyymme sopiva.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Asuminen pitää olla mahdollista sekä maalla että kaupungissa.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Opetusryhmien oppilasaines on hyvin erilaista. On ryhmiä joissa voi olla enemmänkin oppilaita sekä hyvin pieniä ryhmiä. Opetusryhmän rajaaminen lailla, määrittää helposti myös ryhmän minimikoon eikä tämä ole kenenkään edun mukaista.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Kansa on äänestänyt edustajat eduskuntaan päättämään asioista joten eduskunta päättää Nato-jäsenyydestäkin.

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Rakenteilla olevat ja luvan jo saaneet ydinvoimalat pitää kuitenkin rakentaa ensin loppuun.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Tuloveron alentaminen pitää kohdistua kaikkiin tasapuolisesti.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Kannatan tasa-arvoista avioliittolakia.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Olemme EU:n jäsen ja muualla euroopassa viiniä ja vahvoja oluita myydään ruokakaupassa, näin pitää olla Suomessakin.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Ruotsi on toinen virallinen kielemme mutta kansainvälistymisen myötä, tarvitsemme yhä enemmän myös muita kieliä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. I Birkaland kan antalet kommuner skäras ned med hälften.

Kandidatens kommentar

Pirkanmaalla on liian pieniä kuntia jotka eivät selviydy yksin. Kuntien määrää voidaan vähentää.

2. Högskolorna i Tammerfors funderar på att gå samman. Lagen borde ändras så, att en fusion är möjlig.

Kandidatens kommentar

Yhdistymisestä tulisi taloudellista hyötyä mutta ennen kaikkea se hyödyttäisi opiskelijoita.

3. Delfinarier borde förbjudas i lag i Finland.

Kandidatens kommentar

Tampereen delfinaario on ollut vuosia ja sen yhtäkkinen lopettaminen ei ole mahdollista.

4. Birkaland har ett rovdjursproblem.

Kandidatens kommentar

Suurpedot eivät ole ongelma PIrkanmaalla.

5. By/närskola är en grundrättighet för varje barn i Birkaland.

Kandidatens kommentar

Emme pysty ylläpitämään koulua joka kylässä. Tärkeämpää on turvata lapsille terve, turvallinen ja monipuolinen oppimisympäristö. Kaikilla pitää olla mahdollisuus koululiikuntaan sekä sisällä että ulkona.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Sen teen minkä lupaan ja toivon muidenkin tekevän niin!

<< Tillbaka