Remo Ronkainen

Valkompassen 2015 Helsingfors valkrets

Till Valkompassens första sida
 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

1. Arbete

1. Det är alltför lätt att leva på socialbidrag i Finland

Syftet med den sociala tryggheten är att garantera alla människor en tillräcklig utkomst och omsorg i alla livssituationer. Den sociala tryggheten består av service och förmåner såsom barnbidrag, sjuk- och föräldrapenning, arbetslöshetsskydd och utkomststöd.

Kandidatens kommentar

Sosiaaliturvaa pystyy käyttämään tietyissä tilanteissa hyväkseen eikä työn vastaanottaminen ole edes taloudellisesti kannattavaa. Tämä ei ole oikein.

2. Öppettiderna inom handeln och andra butiker bör avregleras.

Butikernas och andra affärers dagliga öppettider bestäms i lag. Affärer med en yta på mer än 100 kvm bör vara stängda under kyrkliga helger och första maj, självständighetsdagen, morsdagen och farsdagen. Regionförvaltningsverket kan bevilja undantag på ansökan.

3. Finland bör gå över till en basinkomst som ersätter det nuvarande socialskyddets miniminivå.

Med basinkomst avses en penningsumma som utbetalas regelbundet för att garantera utkomst. Det finns många modeller men det gemensamma för dem är att basinkomsten vore ägnad att eliminera flitfällor eftersom det alltid skulle vara lönsamt att arbeta. Då inkomsterna stiger sjunker basinkomsten via beskattningen.

Kandidatens kommentar

Riippuu siitä minkälaisesta perustulosta puhutaan. Toki ensiksi olisi laskettava sen aiheuttamat kustannukset. Perustulo olisi kuitenkin järkevä ratkaisu tilanteessa, jossa työurat ovat sirpaleisia eikä pätkätöiden vastaanottaminen ole nykyisessä järjestelmässä kannattavaa.

4. Lagen bör garantera arbetstagaren en minimiarbetstid.

Så kallade nollavtal betyder att arbetstagaren inte vet på förhand hur många skift hen har under nästa arbetsschema. Antalet veckoarbetstimmar kan variera från noll till till exempel 40. Nollavtalen ger arbetsgivaren flexibilitet men lämnar arbetstagaren utan skydd.

Kandidatens kommentar

Nollasopimukset voivat olla työntekijän tahto, mutta niiden avulla on myös mahdollista käyttää hyväkseen työntekijää. Minimityöaika antaisi työntekijälle suojaa.

5. Tiden för utbetalning av arbetslöshetsskydd bör förkortas.

Den inkomstrelaterade dagpenningen utbetalas för 500 fulla arbetslöshetsdagar. Hur stor dagpenningen är beror på inkomsten. Vanligen är dagpenningen 50-70 procent av lönen. Den är skattepliktig inkomst.

Kandidatens kommentar

Nykyinen on aivan liian pitkä eikä kannusta työn vastaanottamiseen. Aiheuttaa isoja kustannuksia yhteiskunnalle.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

2. Ekonomi

1. Finland skulle klara sig bättre utanför euron.

Euron är Europeiska Unionens gemensamma valuta, som togs i bruk som kontantvaluta den 1 februari 2002. I detta nu hör 19 EU-länder till Euroområdet. Euron är en flytande valuta. Den viktigaste mätaren på värdet är förhållandet till USD.

Kandidatens kommentar

Vientimme ei vedä, johon euron voi nähdä osasyynä. Toisaalta euron ansiosta korkotasomme on nyt matala, mistä on ollut etua yrityksille ja talouksille.

2. Skatten på livsmedel kan höjas.

Den allmänna mervärdesskattesatsen är 24 %. Mervärdesskatten på restaurang- och måltidstjänster och på livsmedel är 14 % och på kultur 10 %. På Finansministeriet har det varit aktuellt med en mervärdesskattereform som förenhetligar alla skattesatser. Då skulle den högsta skattesatsen sjunka och i motsvarande grad stiga för till exempel livsmedel.

Kandidatens kommentar

Mielestäni veroja ei tulisi nostaa, sillä suomalainen hintataso on jo nyt korkea.

3. Statens och kommunernas ekonomi bör i första hand balanseras genom att skära ner utgifterna.

Den offentliga skuldens förhållande till bruttoproduktionen håller på att överskrida 60 procent. Finland hotas av överskuldsättning, då den arbetsföra befolkningen inte klarar av att finansiera det allt större behovet av offentlig service. Det här hotet kallas för hållbarhetsunderskott.

Kandidatens kommentar

Mielestäni digitalisaation kautta voitaisiin saada aikaan merkittäviä säästöjä, mikä on välttämätöntä tulevaisuuden kannalta. Hallinnosta on varaa leikata, ei ensisijassa palveluista.

4. Barnbidraget bör höjas och beskattas.

Det skattefria barnbidraget är i år 95,75-174,27 euro i månaden, beroende på antalet barn. Ensamförsörjartillägget är 48,55 euro per barn och månad. Om barnbidraget höjs och beskattas har det en inkomstutjämnande effekt.

Kandidatens kommentar

Lapsilisien korotus on mielestäni hyvä asia, sillä perheet tarvitsevat enemmän tukea.

5. Finland har inte råd med social- och hälsovårdstjänster i nuvarande omfattning.

Den kommunala social- och hälsovården kostar nästan 20 miljarder euro i året. Hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin och förändringen i befolkningsstrukturen betyder att såväl servicestrukturer som verksamhetssätten inom social- och hälsovården måste reformeras.

Kandidatens kommentar

Palveluista ei tule tinkiä, mutta hallinnosta voidaan leikata, kuten monilla muilla sektoreilla on tehty. (mm. sisäministeriö ja Puolustusvoimat) Tällä on saatu aikaan merkittäviä säästöjä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

3. Säkerhet

1. Ett Natomedlemskap skulle stärka Finlands säkerhetspolitiska ställning.

Nato är en försvarsallians med 28 medlemsländer. Dess viktigaste uppgift är att garantera medlemmarnas säkerhet. Varje medlemsland är skyldigt att hjälpa ett annat medlemsland som utsätts för angrepp. Nato har ett partnerskapsnät och genomför krishanteringsoperationer, där också Finland deltar. Enligt nuvarande regeringsprogram bevarar Finland möjligheten att söka Natomedlemskap.

Kandidatens kommentar

Nato antaisi Suomelle turvallisuustakuun 5. artiklan myötä. Tässä poliittisessa tilanteessa ei olisi viisasta liittyä Natoon. Tilanteen rauhoituttua Natoon liittyminen olisi perusteltua.

2. Det behövs flera poliser i Finland.

Antalet poliser uppskattas i år till 7500, vilket är cirka 50 poliser fler än i fjol. Riksdagen har ansett att de anslag som finns i statsbudgeten räcker för att bevara polisens operativa kapacitet på 2014 års nivå. Inrikesministeriet har ändå uppskattat att tillgången till bastjänster kommer att minska.

Kandidatens kommentar

Kysymys on osin alueellinen. Jollain alueilla on liian vähän poliiseja kenttätyössä ja matkat ovat pitkiä. Tämä ei ole hyvä tilanne vaan poliiseille olisi saatava lisää resursseja.

3. Invandringen till Finland bör begränsas för att minska risken för terrorism.

I fjol tog Finland emot 3 651 asylsökande. Av dem beviljades 1 346 asyl. De flesta asylsökande kom från Irak, Somalien och Ryssland. Finland tog i fjol också emot 1 030 kvotflyktingar från Syrien, Demokratiska republiken Kongo och Sudan.

Kandidatens kommentar

Mikäli maahanmuutto lisää terrorismin riskiä, niin kyllä. Suurin osa maahanmuuttajista ei kuitenkaan lisää mitenkään riskiä terrorismiin. On kuitenkin valitettavaa, että Suomessa on jo useita satoja radikalisoituneita henkilöitä, joilla on monilla maahanmuuttajatausta.

4. Rysslands maktsfärspolitik är ett hot för Finland.

I Rysslands militärdoktrin definieras Nato som landets största säkerhetshot. Av Rysslands grannländer har Ukraina meddelat att man eftersträvar ett Natomedlemskap.

5. När det gäller nätövervakning är statens säkerhet viktigare än medborgarens inregritetsskydd.

En arbetsgrupp på Försvarsministeriet föreslår omfattande övervakning av nättrafiken för att avvärja hot mot den nationella säkerheten. Övervakningen skulle förutsätta att grundlagen ändras.

Kandidatens kommentar

Mielestäni näitä ei tarvitse asettaa toistensa vastakohdiksi. Jos pitää valita, kallistun yllä olevaan suuntaan.

6. Finland bör delta i kampen mot IS med utbildning av den irakiska regeringens styrkor

Islamiska Staten (IS) är en sunniislamistisk terrorgrupp som har tagit kontrollen över stora delar av Syrien och Irak. Gruppen tillämpar en mycket strikt tolkning av islam och vill införa ett muslimskt kalifat. En USA-ledd allians försöker bekämpa IS.

Kandidatens kommentar

Tämä ei ole mikään velvollisuus, mutta toki mahdollista mikäli näin päätetään tehdä.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

4. Hälsa

1. Obotligt sjuka bör ha rätt till dödshjälp.

Det är tillåtet att ge assistans vid självmord men aktiv eutanasi är ett brott. Professor Jorma Palo var en känd förespråkare för eutanasi och det är också tidigare finansministern Iiro Viinanen, tidigare Europaparlamentarikern Esko Seppänen och president Sauli Niinistö. Kända motståndare är till exempel läkaren Pekka Reinikainen och arkiatern Risto Pelkonen.

Kandidatens kommentar

Ihmisellä tulee ensisijassa olla oikeus elämään. Eutanasiaan liittyy useita vaikeita ja ongelmallisia eettisiä kysymyksiä. Lähtökohtaisesti suhtaudun siihen kielteisesti, mutta voi toki olla tilanteita, joissa se olisi perusteltua.

2. Social- och hälsovården bör i första hand produceras som offentliga tjänster.

I den kommunala social- och hälsovården.arbetar omkring 265 000 personer. Privata hälsovårdstjänster och företagshälsovården kompletterar den kommunala servicen. De privata serviceproducenterna står för ungefär en fjärdedel av hälsovårdstjänsterna. Den senaste tiden har utläggningen av service på privata ökat.

Kandidatens kommentar

Samalla on myös huomioitava kustannukset ja laatu.

3. Myndigheterna bör ha lägre tröskel för att ingripa i barnfamiljernas problem.

Situationen inom barnskyddet har diskuterats i offentligheten sedan våren 2012, då ett 8-årigt barn mördades i Helsingfors. Barnet var klient hos barnskyddet, som hade fått många anmälningar om henne. Omsorgsministern har konstaterat att tröskeln för att ge familjerna hjälp i tid är för hög och att det är problematiskt.

Kandidatens kommentar

Ennen kaikkea tulisi puuttua jo varhaisessa vaiheessa ja tarjota monenlaista tukea lapsiperheille.

4. Åldringarna och deras anhöriga bör påföras ett större ansvar för vårdkostnaderna.

Befolkningen åldras och kostnaderna för äldreomsorgen stiger. Professorn i civilrätt Urpo Kangas har föreslagit att vuxna barn kunde förpliktas att betala för till exempel vårdplats för sina föräldrar om deras pension inte räcker till. Så är det i flera länder i Europa.

Kandidatens kommentar

Vanhuspalvelut ovat osa julkisia palveluita eivätkä ne ole ensisijassa vanhuksen itsensä kustannettavia.

5. Medborgarnas rätt till hälsovård är viktigare än den kommunala självstyrelsen.

Enligt grundlagen är Finland indelat i kommuner vilkas förvaltning skall grunda sig på självstyrelse för kommunens invånare. Samtidigt skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga social-, hälsovårds- och sjukvårdstjänster.

Kandidatens kommentar

Ihmisen etu on hallintoa tärkeämpää aina!

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

5. Framtid

1. Arbetet för att stävja klimatförändringen bör prioriteras fram om industrins konkurrenskraft.

Finlands mål på lång sikt är att minska utsläppen med minst 80 procent till år 2050. Finland försöker också avstå från kolkraft till år 2025. Klimatmålen definieras bland annat i den nya klimatlagen. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=RP+82/2014&base=errp&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD&kieli=ru

Kandidatens kommentar

Riippuu tilanteesta. Ilmastonmuutoksen hillitseminen tulisi olla yhteinen tavoite, johon sitoutuvat kaikki valtiot. Mikäli Eu-maat ovat yksin hillitsemässä ilmastomuutosta, mutta samaan aikaan muut valtiot käyttävät meitä tällä tavoin taloudellisesti hyväkseen, kannattaa Suomen pohtia omaa toimintaansa.

2. Genändrade livsmedel är trygga för människan och miljön.

Genetiskt modifierade organismer är till exempel växter vars arvsmassa och egenskaper har ändrats med genteknik. Genteknik används oftast i förädlingen av soja och majs. De förses med gener som gör dem resistenta mot vissa bekämpningsmedel eller som ger motståndskraft mot vissa skadeinsekters larver.

Kandidatens kommentar

Aihetta pitäisi tutkia enemmän! Luonnollisuus ei automaattisesti tarkoita terveellistä, mutta geenimuunteluun liittyy useita riskejä. Siksi kannatan luonnollisempaa ravintoa.

3. Finland bör ta ett större ansvar för asylsökande som kommer till EU-området.

I fjol anlände 600 000 asylsökande till Europeiska unionen. Finlands andel av de asylsökande var 0,6 procent. Av unionens 28 medlemsländer tog sex emot nästan 80 procent av alla asylsökande. Över 2 500 personer drunknade eller försvann på Medelhavet då de försökte ta sig till Europa över havet i brist på lagliga flyktvägar.

Kandidatens kommentar

Mielestäni Suomi ottaa jo nyt riittävästi turvapaikanhakijoita. Mikäli Suomi ottaisi enemmän, pitäisi tätä kompensoida muilla tavoilla.

4. Tanken att hela Finland ska vara bebott är förlegad.

Under de drygt tio senaste åren har södra och mellersta Finland stått för den proportionellt sett största inflyttningen medan östra och norra Finland står för den största nettoförlusten. I dag koncentrerar sig befolkningsökningen så gott som helt till huvudstadsregionen.

Kandidatens kommentar

Toki asuttamisen kustannuksia on syytä tarkastella. Kaupungistuminen on mahdollisuus, mutta samaan aikaan olisi syytä huolehtia myös muiden alueiden elinvoimasta.

5. Storleken på elevgrupperna i grundskolan bör begränsas i lag till till exempel 20 elever.

Lagen definierar inte storleken på undervisningsgrupperna i allmänbildningen. Det betyder att skolklassernas storlek kan variera mycket från kommun till kommun. Sedan 2010 har Undervisnings- och kulturministeriet anvisat statligt specialstöd för att minska undervisningsgrupperna i grundutbildningen. I år minskar stödet emellertid jämfört med i fjol.

Kandidatens kommentar

Itse opettajan toimineena, voin sanoa, että luokkakoon kasvaessa tätä isommaksi, on oppilaiden yksilöllinen kohtaaminen (OPS tavoite) käytännössä mahdotonta. Oppilaiden tukeminen olisi tärkeää, siksi opetusryhmien koko olisi syytä rajata noin 20 henkilöön. Toisaalta tässä asiassa ei voi olla liian ehdoton.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

7. Omröstningar

1. En folkomröstning bör ordnas om Finlands Natomedlemskap

Kandidatens kommentar

Kansanäänestys sekä laaja yhteiskunnallinen keskustelu!

2. Ett principbeslut om ett nytt kärnkraftverk kan godkännas.

Kandidatens kommentar

Suomi tarvitsee uutta ydinvoimaa, sillä uusiutuvat energialähteet eivät riitä tarpeeseemme. Taloudellisesti on halvempaa tuottaa itse ydinsähköä kuin ostaa se ulkomailta.

3. Inkomstskatten sänks jämnt i alla inkomstklasser för att stimulera ekonomin.

Kandidatens kommentar

Verotuksen alentaminen lisäisi ostovoimaa ja kulutusta sekä todennäköisesti myös investointeja.

4. Den förra riksdagens beslut att tillåta könsneutrala äktenskap rivs upp.

Kandidatens kommentar

Mielestäni kansalaisaloitteen merkitys vähenee huomattavasti, mikäli se jälkikäteen hylätään. Vaikka en itse kannattanut aloitetta, on demokraattista päätöstä lähtökohtaisesti kunnioitettava.

5. Försäljning av svaga viner och starköl tillåts i livsmedelsaffärer.

Kandidatens kommentar

Alkon monopoliasema on ongelmallinen, mutta toisaalta Suomessa alkoholi aiheuttaa jo nyt miljardiluokan kustannukset yhteiskunnalle. Saatavuus sekä hinta ovat keinoja hillitä haitallista juomista. Toki olisi saatava tietoa siitä, lisääkö ruokakauppoissa myyminen kulutusta. Todennäköisesti päätös lisäisi entisestään alkoholinkulutusta.

6. Den obligatoriska skolsvenskan slopas.

Kandidatens kommentar

Myös virkojen kielivaatimuksia Ruotsin suhteen tulisi samalla laskea.

 • Kandidatens svar
 • Partiets svar

8. Din region

1. Trängselavgifter bör införas i huvudstadsregionen.

2. Ett Stor-Helsingfors med sammanslagna kommuner är ett bättre alternativ än självständiga kommuner med en gemensam metropolförvaltning.

Kandidatens kommentar

Uskoisin itsenäisten kuntien metropolihallinnon olevan järkevämpi ratkaisu, jolla saataisiin hallinnon tasolla aikaan säästöjä ja samalla säilytettäisiin itsenäisyys.

3. Det ligger i hela Finlands intresse att Helsingfors får ett Guggenheimmuseum.

Kandidatens kommentar

Näyttää siltä, että Guggenheim ei ole taloudellisesti järkevä ratkaisu. Julkisella rahalla sitä ei tulisi kustantaa.

4. Staten bör bevilja Helsingfors extra stöd för att integrera invandrare.

Kandidatens kommentar

Helsingissä asuu paljon maahanmuuttajia ja heidän onnistunut kotouttamisensa on koko Suomen etu.

5. En plats på långvården är ett bättre alternativ för en ensam åldring än en vård i hemmet.

Kandidatens kommentar

Uskon hyvän kotihoidon olevan yksilölle parempaa kuin laitoshoidon. Se on usein myös kustannustehokkaampaa ja ennenkaikkea inhimillisempää. Laitoshoito voi toki vähentää yksinäisyyttä jos kotona asuvalla ei ole kotihoidon lisäksi muuta sosiaalista kanssakäymistä. Tilanteet ovat siis yksilöllisiä.

6. JOKER: Vallöften är bindande.

Kandidatens kommentar

Lupaukset on tehty pidettäviksi!

<< Tillbaka